Goudsche Courant, donderdag 3 november 1864

van 15 ept goedkeurt en zich steeds m er verzoenend jegens Frankrijk betoont Lie Const itutionnel behelst bedeu een artikel dat de ondfrteckening van den heer Paulin Limaynic draagt en hier nogal opzien verwekt heeft omdat het blad gelijk men weet e nofficieus karakter Iieeft Daarin wordt el is v aar betoogd dat het in de bedoeling ligt Rome aan den paus te laten m iar het geheele artikel is in een toon geschreven die bestemds hynt om te doen gevoelen dat ile schrijver zelf niet zekeris v ia hetgeen hij beweert Hij komt tot de conclusie diede ontevredenheid der tegenpartij niet weinig opwtkken zal naineüjk dat het pauselijke gouvernement zich het italiaansche ruuviTuement ten voorbeeld moet stellen De pauselijke regering naasi leh ziende een gouveruement dat door vrijzinnigheid tot uit reidiiig van magt en hoogen bloei gekomen is al legen wil en dank hare reactionaire politiek laten vareaen einilehjk naar vooruirgang doen streven Als van zelf z ldan lie toenadering tusschen Rome en Italië tot stand komen die Friiikr jk steeds begeerd heeft en nog altijd begeert In de berigteu uit Rome voorkomende ia het Memorial dipijmatique wordt thans gemeld dat de pauselijke regeri ga in Frankrijk een antwoord heeft gezonden op de depêche arri i haar het sluiten der confentie vau 15 september wordtiiietifgedeeld Eerstgenoemde geeft in dat antv oord eenvoudigIe kennen dat zij de depêche heeft ontvangen en verklaartïLrder dat zij met ha r oordeel over de conventie zil wachten tot dat het italiiaiisciie p irlerneni daarover zal beraadslaagdhebben en mi ehuii wel toid it de handelingen van de italiaiiisihi reL frii g eike er het uitvloeisel van zullen zij n zichzullen i libtn ilnen kem en I e m I Irias he Ep i a mei It dat er tusschen de mogandhe liii ih ms nie aiiem oud rhandeld wordt over het bijeenkuiii I van een cnigres m i ir ook dat die onderhandelingenrted M f L e urderd zijn De voornaamste taak van het congreszou b 5 au in het oplossen der italiaansche en romeinschekwesutii ea Fr mkrijk Rusland en Pruisen schijnen het reedsmet rIk Older eei s te zijn Keizer Napoleon rekent op de adhaesip van balie en de koning der Belgen heeft den tegenstandvan Oostenrijk en Engeland reeds bijna overwonnen Natuurlijk laten wij dit berigt voor rekening van het blad Het spoedig vertrek van den keizer uit Nizza en het feit dat de czaar onze keizer niet naa Compiègne heeft vergezeld Z J vji ijen e om a Ti de ontmoeting lussciien de beide sGiivereinen het stiuitkuudig gewigt te ontnemen dat men daara in heeft wilien hechten Frankrijk en Rusland zijn ver verwijderd van liie goede verstandhoudiiig welke m u reeds tot stand gekomen waande en wanneer het onderhoud gelijk het heeft pliats gehad lot eeiie gevolgtrekking aanleiding kan geven dan zal het wel deze zijn dut de czaar het niet met den keizer eens is kunnen worden omtrent het soort van voorafgaand programma hetwelk hem was voorgelegd ög altijd is er sprake van Oostenrijks pogingen om tot eene ove eeDstemming met Frankrijk te geraken Men gaat daarmede zelfs zu vver van te verzekeren dat de prins von Metternich binnen eenige dagru te Parijs zal komen als overbrenger van voorstellen tot schikking ter zake van de romeinsche kwestie De gouverneur geuera il van Algeric heeft weder versterking van troepen aa g raagd Uit de bcrigien uit die kolonie blijkt overigens ook dat er nog verscheidene Uiiiiiairü jpcratien zullen noodig zijn alvorens de opstand gezegd kan worden onderdrukt te we j De r litaire operatien beletten evenwel iiiet dat men zich zoo iei ii c kcci ic als in hel moederland roet eene organisatie van het bestuur ijverig bezig houdt Zoo meldt het Journal des dcbats dat een ontwerp van een nieuwe gemeentewet T or Algerie bij den staatsraad is ingediend nadat het reeds aan het oordeel van den gonvemeur eeneraal was onderworpen Lij Jat ontwerp is Uei beginsel van directe keuze der gemeenteraadsleden a iDge ioinen e wordt aan de Fraoschcj in Algerie het algeint en stemrcgi vuegckeud alsook aan de vreemdelingen mits zij vijf jaren in de kolonie en twee jaren in de gemeente gewoond heiiheu Van de inboorÜDgen zullen de prefecten eene lijst van r c abeien opmake die het itemregt zullen bekomen Een besluit van den gouvernear genera l zal de verhouding tusschen de vrcczide en inlandsche leden bepalen die in den gemeenteraad zitting zullen hebben zullende de vreemdelingen alleen vreemde en de inlandsche alleen inlandsche raadsleden benoemen Omtrent Spanjes houding tt esiuici eptünbcrveidragverneemt men iu uhi spaansch kabinet op de notificatievan het verdrag eenvoudig met een berigt van ontvangst heeftgeantwoord evenwel er bijvoegende dai het t voldongen feitaannam mei het oog op de Weenen so October Heden midilag ten 2 ure is het vredesverdrag door de gevolmagtigden van Oostenrijk Pruiseo en Denemarken geteekeud Men beweert dat von Bismarck tot de annexatie van Lauenburg alleen de toestemming heeft erlangd onder beding vanOostenrijks schadeloosstelling voor do oorlogskosten intusscbenwerd stellig verklaard dat Fruisen geene gebiedsvergrootingvan de Elve hertogdommen beoogde De vervanging van den graaf von Bechberg door dengraaf Mensdorif Pouilly heeft men algemeen met verbazing vernomen Herhaaldelijk heeft de eerstgemclde vroeger zijn ontslagaangeboden en telkens scheen het dat da keizer zeer weinig geneigd was om dat ontslag aan te nemen zoodat eindelijk hetgerucht meer en meer veld won dat zijne positie derwijze wasversterkt dat aan geene aftreding meer werd gedaciit Op hetoogenblik dat men zulks het minste verwachtte verneemt men dat hij van het staatkundige tooneel aftreedt Men gelooft algemeen dat de ware oorzaak van zijn ontslag moet gezochtworden in de jongste wending der zaken in Hongarije het gevolg van de op het geschikte oogenblik aangewende pogingendoor den minister von Schmerling Ten opzigte van den nieuwen ministerpresident verneemt men dat hij zeer ijverzuchtigis op zijne positie zelfstandig en bekwaam en vroeger de militaire loopbaan met het gunstigste gevolg heeft betreden Hijis gehuwd met de gravin Dietrichstein en bezit een zeer grootvermogen Men verzekert dat de regering voornemens is nogmaaUtot eene reductie van 50 000 man bij de armee over te gaan Door deze vermindering in verband met de vorige zou hetcijfer der naar huis gezonden soldaten dat van 100 000 koppen bereiken Met betrekking tot de voorgenomen vermindering van het leger verneemt men van eene andere zijde dat een grootaantal manschappen naar huis is gezonden maar niet zooveelals men voorgeeft en dat de bezettingen in Venetië in hetgeheel niet zijn verminderd Eerst dan zal tot eene groote vermindering der s rijdmagt worden overgegaan wanneer Italiëzijn leger ingekronpen heeft tot het strikt noodige aantalmanschappen Naar men in goed onderrigte kringen meent te kunnenverzekeren zal het budget van 1865 een deficit van 6S millioen aanwijzen t geen volgens den minister van financiën gedeeltelijk door een verko p van domeinen gedekt zal worden Het schijnt dat meu zich algemeen meer en geneigdbetoont om deel te nemen aan de ten uitvoerlegging der grondwet want Lehalva dat de poolsche afgevaardigden uit Oalli cie het plan hebben opgevat om zitting te nemen in den rijksraad verneemt men uit Praag dat de afgev iardigden behoorende tot de boheemsche partij op 12 nov e k insgelijks inden rijksraad zullen verschijnen In de nabijheid van de stad Troppau in Moravie zijn in de jongst verleden weken vele oude overblijfselen gevonden afkomstig uit den tijd der paalwoningen Deze laatstbedoelden zijn niet meerwoningen maar rivierwoningen geweest van welke soort tot heden zeer zeldzaam een voorbeeld is aangetroifen De eerste sporen daarvan werden door den heer Jeitteles leeraar aan het gymnasium te Troppau ten jare 1858 ontdekt De aangetroffen overblijfselen reeds in het bezit van den heer Jeitteles zijn talrijk en van zeer verschillenden aard 1 Nov De Freie Presse meldt heden dat volgens net metDenemarken gesloten vredes verdrag de hertogdommen 29 millioen thalers van de denemarksohe staatsschuld moeten overnemen dat Denemarken de flensburgsche kunstverzamelingenbekojit en de schade aan de schepen toegebragt betaalt Drieweken na de ratificatie der stukken moeten de verbondenetroepen Jutland ontruimd hebben Heden is het monument geplaatst op het graf der inwoners van deze hoofdstad die op 13 maart 1847 ten gevolgeder politieke gebcirteuissen het leven hebben verloren Zijwaren 23 in getal en onder deze bevond zich eene vrouw Het gedenkteeken bestaat uit eene zuil van graniet zondereenig opschrift Alleen onder voorwaarde dr t noch jaartal nochopschrift op het eenvoudige gedenkteeken zou gebeiteld worden heeft de regering na langdurige aanzoeken hare toestemmingtot het stellen van bedoeld gedenkteeken gegeven Naar luid van berigten uit Geneve hebben gedurende de jongst verloopen dagen verscheidene personen beboorende tot de partij der indepeudenten bloot gestaan aan verregaande mishandelingen Het orgaan dier partij het dagblaü de Democrai e heeft in zijn nommer van gisteren andermaal op het gebeui de de aandacht g vesligd en ten slotte gedreigd dat indien laen op die wijze mogt voortgaan maatregelen van vergelding z uden genomen worden Berlijn si October Volgens mededeeling uit Laaenbarg hebbeu de geireenteraden in het hertogdom aanschrijving ontvangen dat ZIJ zich zullen hebben te verklaren omtrent de vraag of zij al daa niet bij Pruisen wtischen te worden inge lijfd Lauenburg heeft eene oppervlakte vau 19 vierkante mijlen met eene bevolking van ongeveer 50 000 zielen Een jantal ingezetenen te Warschau gevestigd heeft hetplan gevormd om eene crediet bank op te rigten ten eindeden industrieel handelaar schilder of beeldhouwer in staat testellen om tegen zeer billijken intrest gelden op onderpand tekunnen verkrijgen Het aantal aandeelen dier credietbank isbepaald op 200 000 a 200 fl Men verneemt dat het ganschekapitaal bijna is volteekend De schade door de jongste branden te Jekaterinoslaifveroorzaakt wordt geschat op 3 250 000 zilveren roebels Tengevolge van het onderzoek naar de oorzaken van die onheilen zijn ruim 100 personen in hechtenis genomen Sedert heeftmen geene dergelijke ongelukken meer te betreuren gehad Frankfort 31 Oct De plotselinge en feUe daling van de katoenprijzen en de geldcrisis hebben vele zwitsersche fabrieken gedwongen den arbeid geheel of gedeeltelijk te staken Gelukkig heeft tevens eene daling van den prijs van alle levensmiddelen plaats gevonden zoodat de werkman die in tijden van goede erdieusten spaarzaam is geweest toch nog voor gebrek is beveiligd gedurende de crisis welke men hoopt dat niet lang moge duren ötnitenlanb GrOUda 2 November Heden werden ter kaasmarkt aangevoerd 160 partijen de prijs was van ƒ 22 tot ƒ 27 Z M heeft bouoemd tot griffier bij het kantongeregt teSchoonhoven mr J C Tack advocaat te Doesborgh Op het request van A Holzman en jhr H P C G v d Hoeven te s Hage heeft Z M de koning bij besluit van 20 oct bewilliging verleend tot de oprigting der naamloozevennootschap de nationale brandstof maatschappij behoudensnadere bewilliging van het bepaalde bij art 19 der acte Dewerkkring dier maatschappij bestaat in de bereiding van verbeterde brandstoffen uU inlandsche veenen het vervaardigen enexploiteren van het fabrikaat den steenturf geschikt om desteenkool in verhittings vermogen digtheid goedkoopte en zindelijkheid Ie vervangen De domaniale goederen in de aardenburgsche haven endiomedepolders gelegen zijn duur verkocht Den 25 zijn 25 kavels verkocht voor 139 438 of 2100 de bunder den 26 weder 15 kavels voor ƒ 136 085 of 2387 de bunder den 27 nog 18 kavels voor ƒ 167 652 of 2150 de bunder tn den 28 de overige voor 37 744 te zamen dus voor 491 919 V in de zijtle van België is geene opposit e gemaakt Uit Zwolle schrijft men Men verneemt dat de ex prea van Rijn met mevr de wed Pruimers Zwitserland hebben verlaten koers zettende naar Engeland nadat laatstgenoemde eerstal hare sieraden zoo el juweelen als gouden voorwerpen tegelde had gemaakt Men vermoedt dat zij vrees koesterde van door haren schoonvader te worden gegij eid ter zake vande door haar nog te verrigt n rekening en verantwoording wegens de voogdijschap over hare minderjarige dochter waartoezij bij vonnis is veroordeeld Men verneemt dat door den heer C Soetens te s Hageconcessie is gevraagd voor den lijd van 80 achtereen volgendejaren tot daarstelling en exploitatie van eene Soetensrailroutetusschen Delft en Gouda gaande zooveel doenlijk in eene regtelijn meerendeels door te oneigenen gronden van uit Delft doorDelfgaauw Pijnacker Bleiswijk Zevenhuizen ea het station vanden rijnspoorweg tot binnen Gouda Het doel der te sGravenhage opgerigte vereeniging totbescherming der dieren is het besehermen van dieren tegenmishandeling met alle binnen haar bereik gelegen luiddelen als 1 de verspreiding van beknopte traktaatjes en gedichtjes zoo voor volwassenen als kinderen 2 uitnoodiging aau deleden aan leeraars geestelijken en onderwijzers om door voorbeeld invloed en gezag aan het bereiken van dit doel bevorderlijk te zijn 3 opsporen van werktuigen en toestellen omde ongemakken van dieren te verzachten of te genezen 4 het toekenn n van belooningen of eereblijken aan uitvindersvan dergelijke werktuigen en aan eigenaars en gebruikers vandieren die zich ijverig betoonen in het opvolgen of doen opvolgen der bestaande verordening tegea mishandeling van dieren en in de goede behandeling vau deze 5 het toeKeunen vanschadeloosstelling of tegemoetkoming aan behoeftige eigenarenvan gebrekkige dieren wegens den afstand van de e aan devereeniging en 6 de medewerking der leden in het toezigthouden op de behandeling van slagtvee en trekdieren De vereeniging bepaalt h reu werkkring aanvankelijk tot sGravenhage maar heeft ten oogmerk dien zooveel mogelijk uit te breiden Uit Leeuwarden deelt men mede De stand van den oogst was in t grootste deel van Friesland als volgt De boekweit heeft door t gure weder en de menigvuldige nachtvorsten ze T I veel geleden zo dat C opbrengst daarvan verre beneden bet middelmatige is ja er z n zelfs boeren die niets daarvan ter markt kunnen brengen zoo ze Ithans iets willen besparen voor de za jing van t volgnd jaar De rogge stond dun doch wat er stond was goed e n leverde ferm Hooi is mooi gewonnen maar er is veel te weinig geoogst Voor den melkboer was de afgeloopen zomer niei gunstig de aanhoudende droogte belette den groei van t gras zoodat het melkvee bij sommige boeren gebrek leed en gevolgelijk weinig melk gaf t Botergemaak was daarom nog minder din in t vorige jaar Het rooijen van aardappels is nog in voUeu gang de opbrengst van dit product is vci schillend op zw ire gronden waar droogte en vorst niet zoo veel gehinderd hebbe n is zij goed zoo wat kwantiteit als kwaliteit betreft doch op iigte gronden heeft het meer geleden en levert vieiaig op De bijïers welke Jaarlijks om dezen tijd hume gepers e honig en gemaakte was ttr markt biügen hebbeu niets te lerkocpen de bijkerij is in Friesland dit jaar geheel mislukt Bi het dep van marine is uit Sheemess een rapport ingekomen van den kap ter zee O X Uhlenbeck commanderende Zr Ms fregat met stoomvermogen Adolf Hertog vau Nassau Daaruit blijkt dat de averij aau romp tuig en stoommachines aan dien bodem toegebragt doar de aanzeiling van de zweodsche bark Gustaaf niet zoo belangrijk is als men aanvankelijk vermoed had De boegspriet behoeft niet te word u vernieuwd olgeus dat rapport was gemeld fregat in bet dok geplaatst en rekent men dat het schip met het eerstvolgend springtij omstreeks de helft dezer maand het dok weder zou kunnen verlaten om zijne reize naar Oost Indië te vervolgen De gezondheidstoestand der bemanning laat niets te wenscben over Gfcmengde Berigten Zondag namiJdag 2 are U te Weenen de vrede teekeod Fraoz Muller de spoorweg moordenaar is ter dood veroordet ld Ouder El Ioo is eeue Ustigt verzakking ia dei spoorv egdani aii de lijn Maastricht liotTfflüude ïn Provtuce bebbio zware overstrootnÏMg n plaats gehad Te Huil is eeL groot graanjnkh us vt rbranj daanu as o a 10 000quarters tarwe eu boouen De oj staudelingLU in Tunis 7 jii j e la n Het schip Hornet is met 44i laim erhuizcra vau Plymontb r aar Mdneyvertrokken De in de franstbe dtpuainentdle ge iifhten verpleegdekrankzinnigen bedroegen m 1816 1Ü5 4 rsouen lu ucu jaren klom ditaantal tot 26 2Sü en nu be lraagt h l rt 40 UOU De mLSicaans hebegroüting zal 20ö milhuen ia uitgaven U Irayai Een gnyji gcdeeUevan den rensachtigen spoorHegtcnnel nabij i umelburg is in Jen nachtVBü 26 op 27 oct ingestort ïc ttii ai paardfcu lece h neemt zeertoe vooral in Frankrijk De varkens wordcL kreupt l door het ti a vanzieke aardappelen De polder Waard i uv iM d hitfi te k iaar bijafslag en combmatien opgcfaragt 21l OJ5 De ruoven f uen inGriekenland weder toe Te Poit ptji U ecu Juno lemf s djiveaiDit vele beeldzuileu van brons en marmer tn icv i mt r r honderd menschelijke gei aamten Te Dalfsoa is ec i w t ï De vrienden van dt n hertog van Acgusf cabuT i vr eindelijke zegepraal zijner zaak De arme ieren eening voUcekeneu De koning van Itahe taat üt lioen af van zijne eivit le lijst liet nit une bn Ui CPi batig saldo v ia nagenoeg twee millioea guideu wo papieren centen uitgpgeven een hahe stuivtr et f en met januarij e k weder schoolgeld f hen onaeivinding ougnnstig getuigde van het ko trij o airende het ongeregeld schoolbtzoek VWgLii gtbr k u u te Almelo bijna al de stoomfabrieken stil U tieinai i u i j Loraen schepi n mt doch betaalt geene schadev igo d d iu di konp iL i vvegen de blokkade De gedeporteerde Pokn woi d duougtn u n alleen ia het russisth aan hnnne familien te schrij en Te Rofoe zal muu het eerst een poolsch legioen vormen Te Oitu is eene aanzienlijke stoomkorenmolen afgebrand Door den storm van 5 octoler ijn te Calcutta 110 vaartuigen verloren gegaan en 12 100 peisonen verdronken De stad stond grootendeels ouder water de schade wordt begroot op 20ü millioen Het kaperschip Florida der Zuidelijken is bij Bahia door het stoomsehip AVisconsin der Noordelijken genomen Te Nieder Adelsbaeh in iilezie zijn bij het verbraniijn van een hois twee meisjes van 17 en 9 jaar omgekomen Reeds S3 deenschgezinde predikaatei zijn uit leesHijk verwijderd nog eeo antal anderen zuilen volgen De deeuR he njksraad is tegen 5 dezer bijden geroepen De mijnwerkers in Ziij ÏJisd vatten door gebrek gedwoii eu het werk weder op De pau Ljke troepen zullen behalve de gcLdann rie ontbanden worden Eurgerlijke StamL GOUDA Geboren 29 Oct Hendricus Petrus en Theodoras Gerardus ouders P C Pinkse en J J Epskaup Wilhelmina Eüzabtth ouders J Hloai en C van Waas 30 Corneïia AVilhdmina ouders W J Janknecht en E van I imcrzeel Hermanus Itiud n ouders V van Vlaardingen en A E i egeer OvEBLEDKN 27 Oct A I Gestel 14 m 29 J Vermeulen 5 m M Kastelijn 79 j 30 T Jansen 59 j J van Wielden wed H Reuvers 74 j 31 J de Vries 20 j WOERDEX van 21 tot en met 27 Oct 18C4 Bevallen A de Vogel geb de tlaan d T Pauw geb Boi z