Goudsche Courant, zondag 6 november 1864

t8 4 OUDEWaTER Ingeschreven van den 26 Oct tot den 1 Nov 1864 Maria Rood geb van der Vïist d Agatha Johanna Snell man geb Boer d Catharina Maria van Aelst geb de Bock d Maria Schoouderwoerd geb Bom d Dirkje Kooin geb Sïerk z OvEHLLDEK i rijn Eonkoop 20 j Gijsbertus Franciacus de Jong 2 maanden 0 DFRTtorvrD Hendrik Kijenhuis jm 26 J en Maria de Waal jd 28 j Gerardus Leymond weduwen van Geertrui Kompeer 53 j en Gerngje Bouivhuizcn w dnwe van Geirit Straver 31 j GuiLWD Johannis van der Vlist jm 35 j en Willcmina Blom jd 28 j Zondag 6 November 6OUDSCHE COUKA I De prijs der Ad ertentien van één tot zes IJi gave van A BRINKMAN I regels met inbegrip van het zegel u 80 Cent voor eiken regel daarbo eQ 10 Ccut Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte ADVERTENTIEN Lange Tiendeweg D vfi 60 M HoogeDdocrn geb Borst d Johaona Maria van Geel d T D M Hofman geb van Werlthoven d J van Breukelen geb de Jong d M an Groos geb ten Bninimeler z OvtRLEiJEX Frank fithol 65 j gehuwd met Krijntje Vermcij HenJercintje de Vogel 2d Alïda Cornelia Hoogendoorn 2 m Alida Chnstina van Xieuïskerk 3 m Onületeo vD Willem Boogers T2 j wednwenaar van Anna Maria Clae=sen3 met Marhi Leembroek 02 j wed van Frans Joseph Maria Zuram SCHOONHOVEN Ingeschreven van 21 tot en met 28 Oct 1S64 OtLioEE N Huit moeder M Stolker Ü FHLfiJEN M J JU Helden 71 J erhtgeooote ran J Okhuijzen Prijs an liet gedestilleeru bij Gr P van de VELDE te jouda met inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVEK a iG Q a per kan 58 cents Jenever 2 soort Moutwijn a éG jy o per kan SeVscents inl BRANDEWIJN iü lio V i 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoLDA 2 Nov 1S64 vvaldayoll waaren fabrik H SCHMIDT O Kemda Thuringernoud HOOFD DEPOT voor NEDERLAND EN BELGIË m J C HAM utrecht Dankbetuigingen van verschillende herstelde lijders annbeveUugen van HH Doctoren en hef groote Debiet bevestigen dat het SCHlilDTSCIIE BOSCh of WaldWOlproduCt het voonreffelijkste middel ib tot gene i g van cUe Rhumnti rheaan doeni jai Het bes aat uit verschillende GEZOJÏDSHEIDSKLEE DINGSTÜKKEN gesdukt voor alle deelen des ligchaams ook ELAN EI en KEPER per el BKEIUOL SPIRIXLS ELIXER ZEEP POMADE BONBON 3 voor lloefiten en Bo staandoeningen a 30 Cts de doos De zoo zeer beroemde VNÏI EHU IATISCIIE WAIjDWOLWATTEN a 25 en 50 Cts lu t pikje en ter iuwrijving de DENNEUNAALDENOLIE ü 35 en 70 C s het tïeschje en verdere artikelen volgens prijscouraLtverkrijgbaar te GOl liA bij Mej de Wed BOSMAN en verder te HazeriKunde j J Gaarkeuken IFoerden Geb Pfenning Oudeicater A Bujs IJsaelstein J B Moile En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPóT bij M J G HA M ütrec tt Id den Binnen en Buitenlandschen Boekhandel van A BRINKMAN op de Lange Tiendeweg wijk D U 60 te GOUDA is verschenen Het VIJFTIGJARIGE BESTAAN van het DEPAKTEMEJïT GOUDA der MAATSCHAPPIJ Tot UT van t ALGEMEEN herdacht door J HERMAN de RIDDER uitgesproken in het Kekkgebocw der EemonsteaNTEN te GOUDA den SO Junij 1864 Prijs ƒ 0 30 Kecommandeert zich mede tot het leveren van Binnen en BuitenlandSChe BOEKEN TIJDSCHMiTEN enz alsmede tot het plaatsen van ADVESTEÏÏTIEN in alle Couranten levert binnen den kortst mogelijken tijd alle KANTOOR BOEK e STEEeRDKWERK tegen zeer billijke Prijzen en heeft tevens voorhanden best Hollakdsch en Vitm Sckrijf Sö F ostpapiei en Enveloppes De Thee Soorten UIT HET MAGAZIJK VAN Slnderani en Slblesz te Arnliem zijn fijn geurig en waterhoudeud zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit ea zijn ia verzegelde pakjes van 5 2 2 en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tiendeweg D N 24 te GOUDA D BOER AZ te Otidmakr en verdere Depots J M VA m1NDE Tandn jee ier dubbele buurt GOUDA Plaatst KUNSTTANDEN en GEBITTEN zonder het uitne men der aan e ige wortels alle KUNSTWERKEN worden door hem zelven geplaatst met de meeste soliditeit hij ver igt al at de ï A N DH E E LKU N D E vereischt op eene gemakkelijke manier Alle aanbeveling is onuoodig daar hij zich verheugen mag in het algemeen Jvertrouwen der geceesbeeren zoo hier als eliler Men kan zich abonneren met geheele gezinnen en tot regeling der taudwi beüiig bij kinderen Dagelijks te consulteren der Effecten Dingsdag 1 November Ceblevea koers 60 71Vi 95 Prijzen AMSTERDAM Laagste Hoogste koers koers 59 6 601 71V8 711 4 94V2 95 89 135 41 t+ Vls 93 93 981 8 66 661 8 801 4 80 Sl s 81 1811 I8II 3 55V8 55 28Vi3 2SV2 7 9 Va 62Via 62 59 eo s 19 20 4 l6 45 45 5Vl6 45 25 93V8 8OI 4 81 I8IV4 55 28 62V8 pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd S j Handelin op resc België Roths 21 3 Spanje obl 21 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 = serie 5 d 6e serie 5 dO bijH l 86041 2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2V3 dO renteAmst 5 do nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst Griekenland Ver Staten 1871 45 45V4 d d Ter Boekdrukkerij va A BRINKMAN d 1882 Mexico 1851 3 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zond gs In de Stad geschiedt de uitgave des a ouds te voren De prijs per drie maanden is S franco p post 55 De inzending dpr Advcrteutien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 5 November De deensche vrede is zondag werkelijk te Weenen geteekend Aan dit feil was wa sedert lang alle boiangstelling onttrokken Het was eene afgedane zaak Denemarken moet hard bosten voor zijne poging om meer vastheid te geven aan de kleine monan hie en van kracht beroofd gaat het eene sombere toekomst te gemoei f aarin het waa =icbijnlijk aan eensgezindheid en zamenwerking z il ontbreken De twee groote keizers hebben kort geconfereerd men gelooft niet aan hunne overeeustemmiög en gelukkig voor Europa als Z5 de banden niet ineen slaan en hun zamenkomen met ijdele pligtpiegiagen afioopt De ezaar had grooten haast om gelijk uu blijkt drie dagen te Berlijn en familie te zijn Oostenrijk heeft een duister besef dat het in den dnng raakt nu heeft het von Bechberg losgelaten ea Mensdorff Pouilly tot de taak geroepen on de buitenlandsche zaken te ontwarren Het is een rijk en voornaam man of hij bekwaam en vrijzinnig is kan niemand zeggen misschien zullen wij lang op zijne daden wachten Oostenrijk is ivcinig gewoon te handelen De een beweert dat het blijven zal bij het oude een ander gelooft in eenige toenadering tot Frankrijk Macr indien dit iets zal beteekenen dau most de geheele rigting veranderen en dit is te veel gevergd van de flaauwe weifelende ouder zijne altijd vermeerderende schuldenlast bezwijkende oos enrijksche monarchie In Frankrijk denkt men nog telkens aan het groote vcstencongres maar niemand wil zich aan dit gevaarlijk experiment wagsn Algerie blijft in opstand tn men beraamt zeer ernstige middelen om de rust voor eenigen tijd te herstellen Met geweld overheersohen is gemakkelijker dan het komen tot vreedzaam bezit Von Bismarck is ook te Parijs geweest zeker om de kunst van het geweld te bestuderen hij kon wel eens werk krijgen in Pruisen het is een iicf en een rond man nu wil hij vooreerst de hertogdommen annexeren ant dat zijn koning voor Augustenbarg is zal wel meer srhijn dau wezen zijn en Rusland laat immers ook Oldenburg los Het duitsche National Verein verklaart zich nadrukkelijk tegen de inlijving der hertogdommen en voor Augustenburg maar al is dit meer in overeenstemming met de volksmeeuing toch zou het weinig baten bij den geringen invloed dien het Verein in den laatsten tijd uitoefent en wij vertrouwen dus meer op de wangunst die aan Pruisen den vetten brok ontzegt De voor het noorden ongunstige smerikaansche berigten blijken geheel leugeoacntig te zijn Atlanta is niet hernomen door de zuidelijken de nederl ag van Longstreet is bevestigd en een later gevecht liep nogmaals uit op een gevoelig verlies De herkiezing van Lincoln is bijna zeker In Ohio Indiana ea Pennsylvania hebben de republikeinen gezegevierd en de democraten zullen hei onderspit delven Alles schijnt den kort aanstaandea ondergang der oproerige slavenhouders aan te kondigen en de herstelling dsr unie op betere gronden In Maryland is de nieuwe coastitutie waarbij ile slavernij wordt afgeschaft nset overgroote meerderheid aangenomen De langdurige oorlog heeft geweldige offers geëischt m iar lalke uitkomstan zijn goud en meer dan goud menschenoffers waardig öuttenlantï Londen 2 Nov Volgens mededeelingen uit Ncv York du 22 jl des avonds is de ger era il Sheridan in de nabijheid van Cetlar Creek door de zuidelijken amiretasf met bet gevolgdat zijn leger in wanorde gera iicie De generaal Sheridan heeft dit echter weien te herstellen en v n 7ijne zijde den vijand zoo geducht aangevallen dat hij hem met slechts heeft geslagen 20 stukken geschut beroagtigd en 1600 man krijgsgevangen gemaakt maar hem daareuboveu op zijne vlugt scherp heeft vervolgd Het gerucht betreffende de bezetting van Matamcros door de Franschen bevestigt zich Gepantserde vesiingweiken schijnen ren natuurlijk gevolgte zijn van gepants rde schepen ofsciic n het nog niet uitgemaalït is of de nieuwe verbeteringen d e op artiilene en scheepsbouw toegepast worden zulke verdedigingsniiduelen noodzakeKjK maken Desniettegenstaande heeft het ras ische gouvernementproeven genom u met gepantserde fori i i ien tn de heerenHughes eu Lancaster van M In all hebben voor die regeringeen schild van buitengewone kracht verva ir ligij om op devestingwerken van Krooii=Ladt te app ireren Het is genuiaktvan zeer dikke ruw ijzeren staven ri g aan rug tesen eikandergeplaatst en verbonden dooi evenredig sterke ribben en platen en nioet dienen om de schietgaten der vesting te beveiligen Werkelijk vormt het een sterkeen muur v ui 15 duim dik en men heeft groote vervachting van zijn wcderstandsvermogen 3 Nov Over t algemeen doet zich eene neiging totverbetering in den staat der geldmarkt te Londen opmerken hoewel het bankdisconto nog 9 pCt is ea zoo er geene buitengewone gebeurtenissen plaats grijpen vle t mei zich dathet ergste van de crisis is doorgestaan Eene der voorname oorzaken van de schokken der g j zeker geweest de noodzakeiijl heid om inde mi i leien i tot dekking van de groote aanvoeren van koloti lö i jgciuüd 1 de twee 1 i eerste ImJ J 143 waren Om zich daarvan eeuig deiii bce i to hebbe men slechts na te gaan de ge ai jgoederen in de eerste acht maanden j iaangebragt in vergelijking met uaue t ie i jaren te voren Immers terwijl het be lr d ur i acht maanden van 1862 was 103 en in die van millioen p st beliep het thans 141 iniUioin q i inillioea p st meer dan twee jaren geleden Men iciJr cehtr r uit den tegenwoo digen grooten voorra id af da de loekoms ige betalingen aan den vreemde te dezer zake betrekKtlyk meer beperkt zullen zijn De rdtvoeren van Engelands producten eu hbriekaten in de eerste negen maanden dezes ji irs bflicpeii t ene waarde van I231 3 millioen tegen ruim lOt miliioea vi hetzelfde tijdperk van 1863 en omstreeks 94 millioen i i ie eerste negen maanden van 1862 Diensvolgens heeft mjn ot eu met sept jl in de invoeren eene vermeerdering gehad van IS pCt boven 1863 en 31 pCt boven 1S62 Ofschoon de staat der geldmarkt in de Ifatste tvvee of drie maanden ou iunstig as en waarsciiijnlijk de ontwikkeling van den uitvuerhandel des lands eenigzins gestuit heeft zoo is dit echter niet zoo aanmerkelijk geweest dat men van een volkomen terugslig zou kunnen gewagen Eene groote levendigheid doet zich nog altijd in de katoen districten voor Zoo werden alleen in de maand september jl voer ruim 4 millioen pd st aan katoenen goederen uitgevoerd zijnde nog eenigziiis meer dan in dezelfde maand des vorigen jaars en meer dan II 2 miilioen boven het bedrag van 1862 En at den uitvoer vau katoenen goe lerea in de eerste negen maanden dces j iirs betreft dive beiipp ruim 34 millioen p at 8 en 11 miilioen p st meer dan m 1863 en 1862