Goudsche Courant, zondag 6 november 1864

Parijs i Kjv ia liplomatieke kringen wordt verzekerd Int de baron de Malaret Xiv pe üerigtei uit Kopenhagen luiden zeer onriistbarenl Scdfri hc sluiten van het vr destractaat dat alle hoop van lV iem trkeii voor Jtoos vtrnietigd zijn de volkshartstogten T nieuw ontwaakt en men koestert de ernstige vrees dat f i r rcvo j ie in B ncmarko il uitbreken Seeds spreekt men er v iu d u de kon n l te zijner verdediging de hulp zal inroepen v in Oostenrijk en l ruisen of van Kusland Er loopen ook geruebicn van gewei ida lige tnaitregelen van inwendig bes u ir Z ic zc Ier Je vryneid v in verkiezingen en de vrijleifl v m drukpers vernietigd worden MarsSille si Oct Volgeus berigteii uit Konstantinopel van 2 i oct eigcrcn de christenen op Kandia de betaling der zoiiiüplasti iiï op grond dat die heffing in strijd is met de con ntie die de Porte heeft aangegaan l e turksche autoriteiten ne n ni tot noï toe sieehts zwakke middelen te baat o ti de beivc ring in bedwang te houden Weeneil si O t Met spanning verwiai ht nien eeiuge iiiliiig of h udeling van ons ministerie van builenlnndsche z akeu v uaruit nofu tot eene gevolgtrekking zou kunnen komen omtrfiit het programma door den nieuwen minister verlegeuwoorliïd Men Z 1 echter gedidd moeten hebben tot de rijksni i jjeei Lomt Vj de discussien over het adres van nutwoord op litroonrede zal Mensdorïf wel bepaalde verklariugeu moeit 11 rirgaeu i i lueu zii h nu rloiseling van Pruisen zal f aeii en tut Ie grj duitsche huiidspolitiek terugkraren is I iet w nr h jn ijfc d iar de keizer persoonlijk de ii slandhoiiding Vin i ei b i dïe ioolschap met Pruisen weiischt an den anderen kjiil l m men echter ook de openbare meening niet in den wind daan en c e e 1 egen dat bondgenootschap Dat zal bij Je d sciissliT over het idres duidelijk genoeg blijken De Ostd Fü5t van het ontworpen oootenrijksche budget voor l fiö sprekende zegt dat het een zeldzaam verschijnsel is dat een staat met oni st reeks 475 milloeu gulden a iu intomsten in wvfrw v m alle pogingen en temidden van den vreau er niet toe komen kan om ten minste één jaar het schouhspei te geireii van eene geregelde staatshuishouding Telkens wordt integendeel een nieuwe schuldenlast op den staat geladeu tol dekking der ronte van de oude schuld en dat gaat steeds voort in eene ariilimetische progressie En wa rvoor worden die schulden gemaakt Waar zijn de spoorwegen waarmede t land telken jare bedekt wordt Waar zijn Je kaniien die gegraven de scLi pcn die op handelsexpeditien uitgevonden worden De ambtei aar de openbare onderwijzer k ijgt eeue geringe bezohü ing ue instellingen van openbirar onderwijs zijn kari beueerj en toch komt jaar op jaar he vjrsl udeade deficit terug dat de beste sappen van het rijk u tzt igt De bevolking vendl sedert drie jaren het oog naar de vertegenwoordiging h t deze gclukkca h t kwaad te verzachten en bezit zij werkel jk de nsagt het grondig te doen Dat is eene vraag zegt genoemd idad ten slotte die de aanstaande zitting des rijksraadö zal moeten beantwoorden Bsrlijn 2 Nov Men leest in de Prov Corr het volgende De oerzaken van de aftreding van graaf Eechberg schijnen met de kwestien waarbij speciaal 0 sienrijk en Pruisen be rokken zijn in geen verband te staan Graaf Mensdorff is even als de keizer overtuigd van de noodzakelijkheid van een opregt zamengai n met Pruisen in het gemeenschappelijk belang vin Daitschland Dien ten gevolge heeft de oosteurijksche regering zich gehaast hier te lateu verzekeren dat door de wijzifing v an het ministerie geenerlei verandering in d vriendschappelijke betrekkingen van beide regeringen gekomen s Pruisen ü Oostenrijk moeten de hun afgestane landen bezetten en dus met de bondsvergadering in overleg treden om de Londslroepen ten spoedigste uit de hertogdommen rag te roepen 3 Nov De Staatsanz zegt dat de officiële tekst van het vredes tractaat binnen kort openbaar gemaakt zal worden Voorioopig verneemt men daaromtrent het volgende De kuning van Denemarken doet afstand van al zijne regten op SleeswijkHolstein en Lauenburg ten behoeve van den koning van Pruisen en van den keizer van Oostenrijk Het gedeelte der deen=c ae schuld dat ten laste van de hertogdommen komt bedraagt 29 millioen rd De grenzen van Sleeswijk beginnen van AYesterWedstedt aan de iNoordzee af van waar zij langs de grenzen van het Amt Bipen over Gandrup aan de Fladsa uoordeiijk tot aan de Königsau loopen en voorts tusschen Jels en Easriip noordelijk van Christiansfeld in oostelijke rigting tot aaa de iHeilsmiader bogt De buitgemaakte oostenrijksche pruiïisehe en andere duitsche schepen en hunne ladingen worden lernggegeven zijn scmmige schepen of ladingen ni tmeer v iorhanden dan wordt daarvoor schadevergoeding g geven Het zal aan de inwo iers in de hertogdommen of in Di nemarken vrij staan liun mobiel vermogen binnen een b paalden tijd vrij van uit en ingaan Ifc regten naar de nieuw gekozen woonplaats te brengen Wederkeerig is beloofd en door bijzondere beplingcn geregeld dat niemand wegens zijn staatkundige denkwijs vervolgd zal werden Ook zal het den ambtenaar vrij Slaan de militaire en civiele dienst te verlate en zich naar de hertogdommen zoomede omgekeerd naar Denemarken te begeven Turijn 31 Oct Uit Frioid bevestigen de jongste berigten dat het ge iigt van den opstand zeer overdreven is De bladen blijven oproepingen ter gunste va i den venetiaansohen opstand openbaar maker f R de regering gaal voort met ze in beslag te nemen ïc üdiue Belluno en ïreviso hebben talrijke arrestatien plaats gevonden i Xov Het verslag der commissie uit de kamer over de wet nopens de verplaatsing van de hoofdstad constateert dat het voorname doel der met Frankrijic gesloten conventie i de terugtrekking der fransche bezetting uil Bome Verder wordt in liet verslag gezegd dat de conventie geene oogenblikkelijke voidouuing schenkt aan de nationale wenschen maar de ervulling van die wenschen door de onweerstaanbare kracht der ftitc volledig voorbereidt De conventie stelt de Italianen als bewakers van het beginsel van non iiiterventie toegepast op Bome De commissie verwerpt allen twijfel daaromtrent da de conventie niet op loyale wijze zou worden ten uitvoer gelegd Zij ontveinst zich niet dat de conventie voor het oogenblik lasten oplegt zelfs eventueel van tinanoieelen aard Het overbrengen der honfjstad beschouwt zij ils eene daad van binnealandsche politiek in verband met het tractaat dat daartoe de gelegenheid gaf doch van welks bepalingen h it geen onderwerp uitmaakt De eommi sie heeft bij hare beoordeeling in aanr erking genomen de ge el verschillende stelling waarin zich de contracterende gouvernementen bevonden zij gelooft dat alle verklaring an principes gevaarlijk en zonder nut is en stelt aan de kamer voor de wei goed te keuren volgens den tekst door de regering voorgedragen Gouda 5 Nov De tweede kamer der staten generaal is tegen donderdag 10 nov e k bijeengeroepen tot hervatting van hare werkzaamheden Te Amsterdam is gekozen tot lid van de tweede kamerder statengciieraal J J Eochussen tot lid van den gemeenteraad P N Muller De gemeenteraad van Middelburg heeft woensdag jl o a besiofen tot de opheffing van het beartveer tnsscheu GoudaCU Midileibuig Uit het Westland geeft men het volgende berigt omtrentden tuinbouw De tuinders beginnen zich nu onledig te houdenmet het verzenden van bieten die gerekend kunnen wordenthans het laatste der te veld staande gewassen uit te maken Met dit voortbrengsel is echter zelden groote rekening te doen Gelijk reeds gemeld is sluit dit jaar voor de tuinders eerstwegens de lage prijzen der aardappelen en den meerderen aanvoer van elders daarna door den schier voorbeeldeïoozen overvloed van boomvruohten eindelijk door het mislukken derdruiven geteeld op den kouden grond met eene nadeelige rekening Ook de verzendingen naar het buitenland waren vangeringe beteekenis Het slot hiervan is dat het den tuindersbezwaarlijk valt de penningen van het gehuurde land waarvande prijzen door veelvuldige mededinging eene aanmerkelijkehoogte hebben bereikt op tij l af te doen zoodat sommigengedrongen zijn die afdoening op hoop van gunstiger uitkomsten tot het eerstkomende jaar te verscimiven Hoewel de boomvruch en dit jaar later dan anders voor den pluk geschikt waren zou dit geen beletsel hebben veroorzaakt in het zetten van bloemknoppej voor een volgend jaar Evenmin heeft daartoe in de afgeloopen maand september de groeikracht ontbroken Vertoonen de boomen thans uiterst weinig beginselen van knoppen het is een natuurlijk gevolg van overvloed van vruchten dat bijna altijd zeker gaat uithoofde de vruchtboomen doorgaans eenen tijd noodig hebben om zich te herstellen Van boomvruchten in het algemeen kan derhalve het volgende jaar zeer weinig worden verwacht De kamer van koophandel en fabrieken te Eotterdam heeftaan de tweede kamer der staten generaal een adres aangeboden waaraan wij het volgende ontlcenen Zij heeft met belangstelling kennis genomen van de maatregelen op stoffelijk gebied welke de regering zich voorstelt in de tegenwoordige zitting der staten generaal aan te bieden Twee daarvan trekken vooral here aandacht de afschaffing van alle plaatselijke accijiisen en het sluiten van een handelsverdrag met Frankrijk Zij maakt ten volle de uitdrukking des ministers van financiën bij de aanbieding der begrootingswetten in dn vergadering besproken tot de hare de volledige afschaffing der plaatselijke accijnsen is gewo den een nationale weasch zij zoude er gaarne bijvoegen eene nationale behoefte Het andere oaden orp het te sluiten handclstractaat met Frankrijk met he eerste zamcn hangend in zoo verre de afschaffing vf n den plaatselijken accijns op den wijn d artoe vereischt wordt is echter ook gehc i onafhankelijk daarvan voor onzen htndel van veel gewigt Het is naar haar oordeel van het hcogste belang dat de markt vnn een zoo groot en rijk land als Frankrijk voor den hoUandsihen handdl niet minder toegankelijk zij dan voor dit der naburen en zij uit daarom den wensch dat de kamer ook in dit opzigt de pogingen der regering ondersteune waartoe de afschaifiug der plaatselijke accijnsen een der voorwaarden zoude zijn zooiat deze niet alleen op zich zelve T enschelijk is maar ook Je mogelijkheid voor te bereiden van een haudelstractaat met Frankrij te sluiten eene zeer wenschelijke verbetering zou zijn De N Eott Courant zt t ten aanzien der aanmerkingen in de afdeclingen ter gelegenheid van het onderzoek der begroiting na de wederlegging der beschuldiging dat het ministerie de gemeenschap met de staten generaal zou ontwijien Minder tegenspraak duldt hft tweede beklag dat namelijk de scheiding van kerk en staal lOg niet voibragt is dat wij altijd nog de vet op de conoessi n missen er dat nog steer s van het departement van justitie v rochillende wetsvoordragten worden gewacht die in dringende behoeften moeten voorzien Ook wij hebben meer dan eens op die leemten gewezen en hopen dat het ministerie daarin spoedig zal voorzien Het is niet te betwisten dal de administratieu van eeredieast zijn en blijven departementen van eeredienst met eenige mindere werkzaamheden belast daa de vroegere maar niet zonder bemoeijing met de kerkgenootschappen Zijn er kerkgeno jtschappen die in hun belang wenschen te blijven leunen op den staat en daarom de scheiding zooveel mogelijk beiemmeren dan behoor de regering krachtiger door te tasten en een termijn te stellen binnen welken zij zich aan iedere inmenging in de zaken dier kerkgenootschappen onttrekt en als u e termijn gesteld is daarai L streng te blijven vasthouden en zich nie onder allerlei voorwendsels tot het verschuiven er van U laten bewegen Voorts leest men in hetzelfde blad ten aanzien van den minister van financ en o a De beginselen van den minister van financiën omtrent ons belastingstelsel zijn l de afschaffing van de plaatselijke accijnsen 2 wijziging der belastingen in de rigting dat de nijverheid zooveel mogelijk ontlast worde heeft de minister deze beginselen verzaakt Men toom het niet aan en kan het niet aautoonen omdat het niet waar is Aan die beginselen is hij tot heden getrouw gebleven Nu heeft hij wel verschillende middelen voorgesteld om zijn stelsel m toepassing te brengen maar al die middelen moesten altijd tot hetzelfde doel leiden afschaffing der accijnsen en ontlasting der nijverheid Hij is zich dus in zijn stelsel volkomen gelijk gebhven maar zocht naar de beste wijze om het met den minsten tegenstand en het minste bezwaar voor de belastingschuldigen tot te passen Wat daarin te laken valt begrijpen wij volstrekt niet Er is zeker geen moeijelijker onderwerp dan het vervangen van belastingen Over de af te schaffen heffing is tnen het spoedig eens maar tegen de in te voeren worden allerlei bezwaren geopperd die dan gewoonlijk buiten verband worden beschouwd met den last waarvan de afschaffing wordt besloten Nu kunnen er verschillende middelen zijn waardoor hetzelfde doel bereikt wordt en ais de minister er een voorstelt en de kamer geeft er een beter aan de hand moet hij dan halstarrig aan zijn voornemen blijven hangen en den raad der kamer van de hand wijzen De minister die zóó handelde zou meer zijne ijdelheid dan het welzijn van het land in het oog houden Waarvoor is het gemeen overleg tusschen de regering en de vertegenwoordiging ingesteld als het niet is om de beste middelen te vinden tot toepassing van een stelsel hetwelk men in het algemeen belang acht iNaar ons oordeel verdient de minister veeleer lof dan berisping dat hij het betere middel heeft gekozen en het door hem voorgegestelde naar hetwelk hij de bekstingen wil hervormen bleef steeds hetzelfde en daarop komt het aan als men van vastheid van beginselen spreekt In eene donderdag avond te Eotterdam gehouden vergadering der commissie voor de belangen van den ambachtsstand is de in de vorige bijeenkomst gestelde vraag behandeld of de vergadering zich in be jinsel korf vereenigen met de zienswijze der commissie omtrent de verhooging der tegenwoordige I werkloonen en zoo ja op welke wijze dit alsdan ten uitvoer I is te arengen Bij de daarover gevoerde discussien bleek dat de commissie op den voorgrond stelde dat de bedoelde verhooging wanneer daa oe besloten werd algemeen moest zijn om goed te kunnen we cm Voor het oogenblik schenen evenwel aan eene algemeeae invoering daarvan nog te groote bezwaren verbonden Uit de verdere beraadslagingen bleek intusschen dat er andere Eiddeleu tot bevordering van de niateriecle welvaart des werkmans met goed succes zouden kunnen woorden aangewend Daaromtrent werden verschillende voorstellen gedaan die in eene v eigende bijeensomst besproken zullen worden Gemengde Bcriii teD Be oppervlakte van bet regeDtschup Tunis is 20 000 bunders df bevolking 2 j00 00 j zielen wparouJer 10 000 Jo leu ea 34 000 EuropeaL D de overigen Arabieren en Kabijlcn N apul on en de Czaar hebbei aiies aftj eprart in twee halfuurtjes Ecg mcuiiient ter eerc 3u iltlanchton is jl zondag plf gtig onthuld te Bretteii ou bisiuarck il no altijd de vorst2ndomaaeu inlijver iiiaar Ie koning is voor Auijustenbur Een vijftigjarige boer uit XaLheim bij Hamburg is ïulangs voor deiiendemaai in het huwelijk getreden De emigratie d Circassierg uiarTurkije blijft steeds voortduren Velen komeu om doo gebrek en ziektt Te Groningen is zondag een paar getrou a eii maai J g op r 5 gegaannaar de koloniën van we dadigh id cji daar rus g te U 1 Tc Enschede is gebrek n werk Ga iba dt weigert h l schooae pre ï ntjagtVLn zijne liverpoolsohe vrienden aan te nemeu lu ae lubijhe d vanNewhaveu in Connecticut is een spoortrein iiwi 27 zieüe eu gekttct = smilitairen gederailleerd en ecuige wagens van de rot eu ge ort waardoor 9 personen onmiddellijk omkwamen en veleu dccrluk gekwetst werden Het doip Presburg bij Rudüsheim is bijaa g hetl door bi and vermeld In ne gevap enis te Pefersburs zijn valsche bankbiUetten ontdekt Bij o lett rkuüdige faculteit di r Sorbüuue te Parijs is eene jongedame ingeschreven vcor het doctoraal examen m novembi r Het itaiiaansche leger is op het papier S77 OOÜ man sterk het effectief bedraagt225 iS9 man De fransche ban heeft 3 nov hi t disconto van S op 7 pCt verlaagd Het hof van appel te Bmssil heeft als ersten candidaatter benoem og tot deuvwaaiati YOüt edra tu Zwsndt iuar Te Enschedeis eene bergplaats tn de nevensstaai de woning verb aud Mexico zalnu weldra duor Engeland erkend De tweede kamer te Wiesbidm 13 om üt iiii dLl a riici l oat uo iJen Men vreest in Denemarlv n eeue rL hitie De iiit o i ile bank tetTurijn heeft 4 nov het diseon o tot 8 pCi vtiliiagd Marktberig1 n Gouda 3 Xor T irwe Pooi r e per kist 300 Zeruwsche per mud ƒ 9 a ƒ 9 50 Kogge Ii iirJ he ƒ 5 a ƒ 0 uaeul Qdsche 6 a ƒ 50 Gerst 4 V Haver 3 4 i25 Bjtikweit Fmnsfhe per 2100 ncJ tf i n Xooni jr t irrsrhe ƒ 500 Dui eboonen G a ƒ 0 50 Bruiü boonen li Her nepzaad S a ƒ 8 25 De veemarkt met goeden aarsvc r dt i i ie s ie a diger vette varkens 19 a 2 c per S n ngere rark en biggen traag Goebo er ƒ 1 3 a ƒ 1 40 Weiboter l lö a Delft S Nov Ter graanmarkt v ire i vuorai v er ai I soct en iets meer gezocht Taru e en rog r zoo h kelijV te oop Tar ve f S 20 li f i l ll j ge 6 Zomergerst i 50 a ƒ 5 20 korte haver 4 n i tij Lange do ƒ 2 4Ü r ƒ 3 60 Duiveboonen I njMebuuiien 7 Groene erv ten ƒ 8 a ƒ 9 Witte erwten ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Aar stads waag gewogen van 27 eet 3 nov 2 i 4 552 Sen 89 16 boter te zamen 12770 u S Bj er ƒ 5S a ƒ Ü3het vierde ƒ 1 4 h ƒ 1 70 per n S Ter markt lf 74 mud aardapp 1 70 a 2 DordrOCll 3 jS ov Tarwe iusteioos jirize prijhoudend Puike witte zeeuwsclie en overra ƒ S 80 a 9 muhlt re ƒ a S 70 Nieuwe dito 10 a 20 c lager de be te 7 s l geringe ƒ 6 50 a ƒ 7 60 Eogge met kïci ien handel onveranderd Overni z en vl ƒ 5 70 a 6 40 150 jinire prins d ISO geveild Nieuwe limburger 148 2 l o L eJaan en te kcop gebleven Gerst met gereede koopera puike umter 10 c hooger Zakmaat ƒ 5 30 5 50 gestort ƒ 5 SO Zomer bij gebrek aan puike kwaliteit Zvkmaat ƒ 4 60 a 4 90 gestort ƒ 5 10 Spelt jarige ƒ 2 90 a ƒ 3 10 en uieu e 3 20 a 3 S0 Haver inl voeder ƒ 2 S0 a ƒ 3 50 dito dikke ƒ 3 4 o a 4 Paardeboonen ƒ 5 a ƒ 7 Duiveboonen 7 a ƒ 7 50 Bruine boonen ƒ 9 a ƒ 10 50 Erwten goed k kende lai jwe 3 Mestingsoorten ƒ 7 50 a ƒ 7 70 Boekweit i i ieloos pf r 2100 S £ Peei tot ƒ 170 en Limburg tot ƒ Is g nfen Middelburg 3 Nov Puikejar walcu tarwe matig aangevoerd ƒ 9 i ƒ 9 30 puike nieuwe dito dito ƒ 2l ït ƒ S +O 7onder handel Puike nieuwe Z rogtje f 6 met weinig kooplust Wintergerst ƒ 5 75 a ƒ 5 SO puike k valiiei raet genegen koopers Zomergerst ƒ 5 met weinig aanvoer N walch witte