Goudsche Courant, zondag 6 november 1864

boonen ƒ 11 ii ƒ 11 40 met matigen aanvoer N waloli br boonen ƒ 11 ü 11 50 dringend gevraagd N walch gr erwtea fSkf S 25 met goede vraag Walch koolzaad ƒ 12 af 13 Zomerzaad ƒ 10 a 10 50 met weinig vraag Deventer 4 Xov ïame ƒ b i ƒ 9 Kogge ƒ 5 6Ö a ƒ Ii Boekweit ƒ 3 75 a ƒ t 50 Gerst ƒ 4 a ƒ 4 75 Haver f 3 3 ƒ 3 80 Boier per 20 n È 1 = s ƒ 23 50 Ti 25 25 2 s ƒ 20 25 a ƒ 21 25 ZwoHe 4 Xov lliddelprijzen Tarwe ƒ 8 o ƒ 9 25 Eogire ƒ j 75 Boekntit ƒ 5 37 iVardapp ƒ 1 90 Boter per n ƒ 1 12 20 n ffi ƒ 26 50 Groningen 4 Sov Markt bij kleine aanvoeren genoeg asni zonder verandering IiOnden 31 Oct Granen Eng tarive met goeden handel tot circa vorige prij en vreemde stil gerst vast en haver overanderd Aanvoer van 24 29 Oct 25b4 qr inl en 15132 qr vr t irwe 2054 qr inl en 493 qr vr gerst en 372 qr inl en 35524 qr vr haver Aan de veemarkt van heden werden aangevoerd 5940 runderen 329 kalveren 209IJ0 schapen en 39U varkens Voorbeste runderen werd 3 6 voor do kalveren 5 voor do schapen 5 1 en voor do varkens 4 10 per steen betaald 1 Nov Boter Friesche 122 Kamper en Zwolle 112 i 116 Kaas E lam gras 50 a 50 eu IJouda 44 a 50 2 Sow Granen Eng tarwe goed gevraagd tot vorige E 864 Donderdag 10 November lïOUDSCHE COURANT De pnjs der Advertentien an één tot zes I regels met inbegrip au het zegei is SO Cent voor elkjQ regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters wordea berekend naar plaatsruimte Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiende weg D 60 ADVERTEMTXEN Teg eii Shite Katr jn v ordt gevraag d eene bekwame BOEREN MEID U C GoiUuieiist iemanrl hier toe genegen zijnde ver oege zich hij den heer BRIXK MAN Tiendeweg te GOl DA Door gebrek aan plaats wordt te koop aangeboden lot een civielen prijs een 6 OCtaafs PIANO Onder letters 8 te bevragen bij den Uiigever dezer Courant De THEEËN van het gerenommeerde merk THEEOOGST zijn alhier gedeponeerd en in pakken van 5 2Vj n 1 ons te bekomen bij H J KABEL Banketbakker Oosthaven Zeer fijn en geurig ƒ 1 50 a 2 50 zeer goed 80 a 1 Zeer goed en geurig ƒ 1 a ƒ 1 30 Vrij goed 60 a SO cents Aan het PAKHUIS van A JONKER aan de Vest bij de Vlamingstraat zijn gedurenot dei winter a COntant te bekomen Engelsche Haardkoiea ƒ 1 pr mud Eng grove Kagchelkolen 0 90 ii Kahr Haardkolen 1 Euhr Kagchelkolen 0 65 Prij au het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver over eha alde TTXEVER a462 jo o per kan 58 cents inever 2 soort Moutwijn a 46 q per kan 56I 2 centa inl BEANDEWIJN 462 io 7o per kan 61 cents Jleerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoiDA 5 Nov 1864 prij eD vr alleen in de puike soorten begeerd tot vorige notering gerst goed verkocUt en haver tot volle p ijzen redelijk gevraagd Aanvoer van 29 oct 1 nov 630 qr inl en 22340 qr vr tarwe 770 qr inl en 100 qr vr gerst en ilOO qr inl en 31640 qr vr haver 3 Nov Aan de veemarkt van heden wetden aangeboden 1130 runderen 283 kalveren 3980 schapen en 160 varkens Voor beste runderen werd 5 6 voor do kalveren 5 2 voor do schapen 5 4 en voor do varkens 4 10 per st betaald Burgerlijk © Stand GOUDA Geboken 1 November Everardus ouders N van Leeuwen en A van Wijmen 2 Hernnna Jobanua ouders G Jonker en A M Horües OvLBLEDEN 1 Xov Ii Binnendijk 7 m 2 G van der Post 4 M Biesta 4 m m E G van Veen en A Boere K Heij en K C Gehua d 2 Nov van der Palm WOERDEN van 28 Oct tot en met 3 Nov 1864 C Broers geb Koeners d M A W van Dentekom Geboken geb Miüderaa £ N J Spruit geb van LuiUj Overleden Reijer Hilgers 10 m 2 w NOG SI ECHTS 5 DAGEN DE UITVERKOOP VAN Linnen en witte xoedcren ten voordeele van de suhuldeischers van het Linnen Magazijn ue Onafhankelijkheid l inde pendance van Gend kan nog slechts eenige dagen duren derhalve raad ik iedereen in gemoede aan die nog iets behoeven zich naar het VERKOOP LOK AL KLEIWEG bij de KLEIBRUG te spoeden om inkoop te doen daar zich gewis nooit zulk eene gelegenheid weer zal voordoen om zich zulke DEUGDELIJKE GOEDEEEN voor ZULKE LAGE PEIJZEN aan te schaffen De gevolmagtigden dezer verkoop GEERHART C van Kottcrdam Prijzen der Elfecten AMSTL IDUI Vrijdag 4 November Openi are Verfeooping J aagste Hoogste koers koers 61 6IV16 V2 72Vj6 95S 8 95V 89V3 41V8 42 45 451 4 94V2 94V8 697 8 8IV 82 831 4 831 2 1831 2 1841 j 57V8 57V8 29I 8 29V2 8OV4 8OV2 63IV16 64 601 8 6OI 2 20V4 21V8 45 451 2 46 465 8 26 26V8 Gebleven koera 72 V16 95 pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm op resc België Eotl 272 Spanje obl 2I 4 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1 28 29 5 d 1840 4 5 = serie 5 d 6 i serie 5 d bijH 18604V2 Volgef Spw 5 Oost Metall dito dito 21 2 d rent Amst 5 do nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 d d 6 dO 1882 6 Mexico 1851 3 ten overstaan van den Notaris A N MOLEN AAE teZuid Jfaddinxveen residerende op Vrijdag den 18 November 1864 41V8 451 4 94Vs des Toormiddags ten 10 ure in het bosch genaamd JAGTLUST aan den grindweg van MoeriapeUe op Moordrecht in den Zuidplaspolder binnen de gemeente ZVIDTTADDINXVEEN van omstreeks lOOO Opgaaadc Wllgcnlminen waaronder velen zeer geschikt voor 831 4 184 WERKHOUT De betaUng van ioopeu beneden ƒ 10 contant en van hooger bedrag op den 1 Mei 1865 mits behoorlijk borgstellende 63 Vw Alle verdere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoem en Notaris MOLENAAE 21 45 Sociëteit Ons Genoegen 46 6 Met toestemming uet HH Corimissasarissen aanstaanden Dingsdag 8 November besloten gezelschap J P vanderVLlST Ter Boekdrakkerij van A BRINKMAN KasUlein Deze Courant verschijnt des Dontïerda s en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te Öuttcnlanïr LOIldBTl 7 Xov De Herald bevat een berigt van zijnen correspondent te Frankfort waarin wordt verzekerd dat Pruisen de hertogdommen nimmer zal laten varen of aan een door ip bondsvergadering benoeoiden vorst afstaan Sleeswijk en Holstein zegt hij zullen met der tijj gedrongen norden hetzelfde te doen w it de er dagen Lauenburg heeft sed ian De Morning Post geeft berigten uit Xen York van 22Oct waarin het volgende voorkomt Ofsclioon de lierkiezingvan den president Lincoln nagenoeg als zeker wordt beschouwd verzuimt hij echter geene gelei enheid om zijne candid ttuur bij het oneindig 2 roote kiezersligcliaam van welks oordeel zijneherkiezing afhangt aan te bevelen In het oog van f Eiigelschman heeft het iets zonderlings het hoofd des staats moeitete zien doen om stemmen voor zich te winnen miar hier shet iets even gewoons als dat in Engeland een parlementslidzijne kiezers liezoekt en op het stadhuis cf in eene vergaderingvan een landboawgenootschap over de politieke aangelegen lieden het ii oord tot hen voert Beauregard heeft het bevel aanvaard over het leger van het zuidwesten en meent in staat tt kunnen zijn Sherman uit Atlanta te kunnen verdrijven De gouverneurs der zuidelijke staten hebben eene bijeen iomst gehouden zij bevelen het krachtige voortzetten van den oorlog aan en het gebruiken van negers voor de openbare dienst Nog wordt gemeld dat de noordelijken het beleg vanCharleston hebben hervat Hun eskader voor die pi lats isvoorts met twee nieuwe schepen versterkt geworden Teveaswordt gemeld dat een ander eskader bijeen getrokken wordebij HamptonEoad net het doel om Wihmugton aan te vallen De zuidelijke generaal Hoorl moet door den gener ial Sherman geheel en al op de vlugt geslagen zijn De Quebec G zette meldt dat iu de interkoloniale conferentie tot de vorming van een bondgenootschap der britschamerikaansche koloniën besloten is lat de vertPïenwoor ligciidevtrgaderiug van dien bond zal bcbtaan uit LjO leden eu neluit OpperCanada als eerste afdceling 60 uit BenejenCinadaals tweede afdeeling 50 en uit de andere provinciën als derdeafdeeling van den bond 40 Het departement van koophandel heeft dezer dasen eenigehandelstabellen medegedeeld welke inderdaad hoogst opmerkelijk zijn Da iruit toch blijkt dat de neg door ons gouvernement ingesh gen hoogst voordeelige uitkomsten heeft opgeleverd Elke vermindering van regteii heeft geleid tot vermeer leringvan consumtie en bij gevolg tot vermeerderde vraag zoodaten de schatkist èn de belangen der ingezetenen door de genomen maatregelen gewonnen hebben terwijl zij ondersteldwerden p alle belangen een hoogst nadeeligen invloed te zullenuitoefenen daargelaten nog de vrees die men koester e datzij een verniolenden invloed zouden atioefenen op de binnenlandsche nijverheid Het gouvernement mag dan ook de verwachting koesteren dat indien andere gouvernementen opgc ijke wijze handelden en de vrijgevige beginselen van vrijenhandel in toepassing braglen ten gevolge waarvan de invoerregten van de verschillende artikelen zonden worden verlaagdof afgeschaft de belangen dier natiën en i i het bijzonder dejarticuliere industrie zouden worden gebaat terwijl de schatdst daarenboven geene onaanzienlijke voordeden zou genieten Het baart dus geene verwondering dat wordt aangedrongen i a lging van hetgeen in depractijk gebleken is goed te zijn Guy Faux dag is heden tamelijk stil voorbij gegaan zoo zelfs dat de herdenking aan het buskruid verraad iu onbruik schijnt te geraken intusschen heeft men nog enkele vertooningen van den paus gezien maar vooral van AbrahamLincoln en de slaven van de zuidelijke staten den koning vanPruisen en den keizer van Oostenrijk als verdrukkers van Denemarken enz Onze financiële toestand blijft nog altijd even zorgwek kend en de tijdingen welke van elders worden aangebragt wettigen zelfs de vrees dat men zich nog niet zoo spoedig als men wel gedacht had mag voorbereiden op eenige vermiudering van het disconto Op den 20 October is te Washington de volgende proclamatie van den president Lincoln uitgevaardigd 1 toe i Lri i 1 r aeij Jr nd j alie t burgers Is eeoeu van eu Het heeft den almagtig n iod behaagd ons nationaal leven weder met een Jaar te verleugen ons legen on vriendschappelijke platmen van buitenlanders iu zijne hoede te nemen en ons in zijne genade vele en glansrijke overwinningen cp deu vijnul die tot ons eigen gezin behoort te verleenen Ook heeft het den hemelschen Vader beha igd onze burgers in hunne louingeii oii e soldaten in hunne ie erkampeu en onze zee iec ïn op de rivieren en zeeën met eenen ongemeen goeden lezondheidstoestand te begunstigen Hij heeft onze vnje bevoiking door emaucipatie en door aankomst van lindver uizers u rooTelijks vermeerderd terwijl hij ons nieuwe bronnen van rijkdom heeft geopei d en de vlijt onzer arbeidende voiksühisse ai eiken tak van bedrijvigheid met ruime beiooning hee t bekroond Buitendien heeft het hem behaagd on e geesten en h r en i veriu len en te bezielen met d ipperbeid moed ea i isiber reikend voor de zuare b proeving van den burger WIJ door onze nationale verknoclitheid ain Ie a en der menscnelijkheul zjn gerukt en i r te scheuken om ie hopen dat wij teu lai geviien en leed verlust zullen worden Uit dien hoc fde noodigt de president ai uit den laatsten donderil ig dezer inaaua n dankd ig te vieren en aUJan levens boetva ir vrede de Unie eu de eendragt van dra aet 1 ekt L piie ccn ile vtrr ci meen e Paris t Na l l IS Parijs 7 Nov Tussclien on e i i f cmc e e ï iie d igbladeu wor lt tiiaiis eene r u r t re poh wnrin men van weerskanten beweert nmi ir e i luischen de beide mogendheden gewild te i polemiek mig men afieiden dat hoe vr onderhoud tussehen de beide keizers ook g litiek ant igouisme dat tussclien hen hoersj t opgeheven is De Moniteur bevat een Leizerlijk besluit missi wordt benoemd die n overeeu ieniini schillende pla itseiijke besturen der hool dstii programra i zal opmaken van alle gr ioie fri ci uitgevoerd zullen worden voor re tiimg la i al hetgeen van dien aard rcds te l irijs t jt sMi moet de keizerlijke regering nog ijroote pl uii en koc ii ip i Menweet trouwens dat reeds sinds geruimen tijd het eru ht inomloop was dat eene nieuwe leeiiiiig gesloten oi t ii i ui ienlijk crediet geopend zou wordu ten behoeve v m nu u e openbare werken Het sluiten ecner leening wer l nu wei w ardoor den Oonstiluiicniiei tegengesproken miar Cv x bev nidit geval nog niets Een crediet of eene nipi ne mi i i dezaak komt troimeas nagenoeg op hefeltde n er tr 1 imoeter worden vrrschafr n i a m de gewone iiulpbrj nea vanFrankrijk niet kunnen voorzien De depêches van den minister van buitenl zi i door den iloniteur openbaar gemaakt hebben jegens dea ki r Niirra zoo weinig een vij mdig karakter dat laaistgeiDemde id t Jt ji in blakende gunst bij het hof staat en onde de eersten behoort die te Compiègne zullen worden genoodigd Het is bekend zegt Emile de Girarilin in de Presse datde generaal La Marmora wiens iriauwgezette eeruikheid doorniemand in twijtel uordt getrokken de verzeker iig heeft ontvangen dat ingeval de pauselijke regering mogt omvergeworpenworden zonder eenig toedoen van Iialie de vpr nituoördehjLheid daarvan volgens Frankrijks meen ing niet aan bet kabiüetvan Turijn zal kunnen teu laste gelegd maar deze neiidin als een besluit der vooiziciiigheid zal nio ten aangemerkt worden De publicist l iakt voorts he kei erl j e gjusrnemeT dat het niet roudbor tis voor n levoele ui f j j e i depauselijke regering onder het oo jivug wat ha ir te n h en s i it