Goudsche Courant, donderdag 10 november 1864

Het turijnscbe blad la Stampa deelt mede dat reeds 120 redenaar zjn ingCbchreven om bij de ducassie in de kamer van afjevairdigden het woord te oeren De aangelegenheul betreffende Cochm Chma i wederom m den miniaterraad be proken doch zonder dit men tot een besluit IS gekomen Men vertrouw t echter d it de zaak in dien zm zi worden be=list dat Frinkrijk dat gebied behoudt De koning der Belgen die sedert verscheidene dagen te Marseille erblijf gehouden heeft is eergisteren van daar vertrokkf n om zich niar Ni za te begeven Het IS thans bepaald dat de heer Alircs in de lettegt n tainde men beweert dat de kamers vroeger zullen woruen bjeeugeroepen dan aanvankelijk was bepiald kin men De rejer U4 heeft een plan to geheele leorginisitie vande dienst der poster jen in Irrinkrjk gereeJ gemi ikt hetweik indien de kei er da irain zijne goe tkeuiing necnt eerstdaigsin den Mom eur 7al Leii bj7ondeie biief i in Konstintinopel bevit het berigt 1 tt Ie teptrrnHjn t is f hen Perzie en In lie sedert den 4 octo er in erkiig is eii dit de britsche gezint te Teheranop e eer e uur Bomli i gezonden depêche m drie uren t U Moord ont mg 7 ov h5t vrede t actaat mtt Denemirken bei i rtikelen De voormireste bepalingen zijn de volgende Ale or len oorlog geslotene en niet op eheieu overeeukom = en Jpr coiitrac eieude mogendheden zijn op nieuw vin kricht j Deiie nirkeu doet ifstmd vin die regten op de hertogdommen y ter 2 inste m Oostenrijk en Pruisen Onder Sleeswijk ziju ook begrepen al de thins dnrtoe behoorende eü uiden Ier ti emikkeiijking der grens egeling doet Denemirken ifstuid i 1 il het jutland che grondgebied teu zuiden van het district i Ribe Ripen Duren egen wordt il equuilent het eiland Arre me cenige mdere gedeelten grondgebied van Sleeswijk atg cheiden De l pi uigen der grenshnien en tot veretfeiimg der bezittingen worden iin eeue commissie opgedragen De her cdommeu nemen te hunnen laste een bedrag van 29 milnoen thaler van de staatsschuld der deensche monirchie welk bedrag onder w i irborg au Pruisen en Oostenrijk geheel of eedcelteljk in specie of in obligatien lan Denemirken zal worden niibetaald De geaUiee den geven vergoeding voor de door hen lu Jutland geheveue contributien De hertogdom mcu zullen aan de gealiieeroen eene schadeloosstelling voor de oorlogskosten uitbetilen De wederzijds opgebragle schepel en lidmgen worden teruggegeven of anjers wordt daarvoor schade oo s elhnj verleend Denemirken en de hertogdommen restitueren de wederzjds gedeponeerde gelden Pensioenen worden van beide zijden aan de dairop regt hebbenden uitbetaald De b 1 de ueensche armee üi marine dienend onderdanen der her toi doinmen kunuen de dien t verlaten of zonder persoonlijk iiadeei d larin bljven Handel en scheepvaart norden wederzijds in het genot gesteld vin de regten der meest begunstigde natiën Orergens wordt in een bijgevoegd protocol bepaald dat de ontruim n van Jutland binnen drie weken moet plaats hebben en dat met den datum der ratificatie de deensche regering aldaar het bestuur weder lanvaardt X It BuLhare t wordt gemeld dat de verkiezingen van leden der provmc ale staten daar te lande een aauvang hebben genomen men voegt er bij dat de regering die verkiezingen met een zeer waakziam oog gadeslaat op de wijze als men elders ze t dat er groote pressie op de verkiezingen wordt uitgeoefend Dit alles verklaart z ch op de volgende wijze de helft der leden van den senaat of eerste kamer wordt gekozen uit de leden der provinciile staten De ministeriele dagbladen beweren zonder onderscheid dat geene verdere wijzigu gen in het ministerie zullen worden gemaakt en dat deze daarenboven in zeker opzigt zonder eeaige beteekenis moet geicht worden omdat er slechts eene verandering van een persoon met van beginselen he pliats oehad Het schijnt dat de liberile paitij van die j iging aanvankeljk gunitiger denkbeeld had opgevat dan ten slotte zal verwe eniujkt worden i nr zg thins vreest ïvaar men uit tnene meldt dd 27 jl heeft de regering eeae batterij artülene der bezettuig van de hoofdstad onver wijld doen inschepen en die naar Corfu gezonden Men Toegt er bij d t de batter j is zimengesteld uit dis troepen welke zich in den jongst verlede tijd ils hare gevaarlijkste teg ustanders hadden doen kennen Niar luiJ vin berigten uit Athene heeft de koning op 30 oct jl den eed op de nieuwe grondwet ifgelegd De plegtige godsdienstoefening ter vieiing van hetjairfeest der revolutieIS noch door den koning noch door lemmd van het hof bijgewoond Met betrevking tot de zimeustellmg vin den riidvan stite wor 1 gemeld dit het nntil leden is bepiildop20De giiif bponncck had op 2S oct een be oek ifgelegd bij deex ministers van den e koning Otto uie ainvarkelijk ter doodveroordeeld mi ir ten slotte tot lei slmge gevangenisstnf naienveroordeeld de er digen zijn zij gerehibili peij ten gevolgewaarvan griif Sponneck hun gemeld bezoek heeft gebrigt Berlijn 7 Nov russchen de kabiae ten vin og meer Oii e ministers van koophindel en openbar werken zijn er zeer tegen dit men Oistenrjk iq dit op igt te wille zal zijn Zelfs worJen de oppositiebliJcu in uit opzigt door deze beideu aingeraoedigd Men beweert du de heer voii Bwm irck de tegmover de midden siatei met zoo veel nadruk optreedt te Wcenen zoo veel mogelijk toegeeft om Oo teiirijk voor zijne pi innen m de hertog lommen te winnen Het vredestriitait worJt heden avond officieus dit is met volgens den Stiatsin eij er medegedeeld Da ir eene me edeehng viu het tncliit uu den rijksriil toKopenhigen op huiden was wilde men voorkomen dit de tekst het eerst vin de deensche zijde openba r gemiakt zou worden Het document behels eigeuilijL niets wat men nietj reeds wist en het heett din ook einu iniliuk bij het publiek gemiikt Am eene goed onderlig e ijde verneLmt men dit de kwestiebetrelfende het hjuden v m een congres hiT officieus beprokenwordt hoe wel offitiee d ui over nog geen onderhindelmgen plaatshebben zijnde het OT eubak durtoe met geschikt Aerkliart Otstenrijk zich bereid Itilie te erkennen zonder voor eueiiebijzoudi re w larborgen te verlangen dm woidt de itihiauschekwestie dairdoor wel niet opgelost mi ir er heeft een overging plaits die tot een congres km leiden S November De oos tnrjksche gezint bij ons hof heeftzaturdig deze hoofdstii veili eii en is iiiir Weenen vertrokken terwijl onze gezant bij hetweeiicr kibuiet eeistdiigs luer wordtverwicht Men zegt dit dit lUes in veroml stnt met deonderhindolingen welke i lus tusschen on e regering en die V m Oostenrijk worden gevoeiJ over de politie welke de beidegroote duitsche mogrndhejeu teu opzigte vin elkander zullenmoetea innemen de respective gezanten keeren om die redentijdelijk terug ten einde mondeling de noodige inlichtingen tegeven en iiistructien te erliugen A lhier zijn aangekomen de heeren Quaade K iiffmann enGuldenkrone vroeger deensche gevolmagtigdea tot het aangamvan het pas getroffen vredesverdrag zij zullen eenige dagente dezer stede vertoeven Turijll 7 Nov De heer Eicasoli vroeger president van den itahaansohen min sterraad die als zoodinig gevallen vva omdat hij zich met geaoeg naar de inzigten van keizer Napoleon plooide heeft in de Italia een bnef openbaar gemaakt waarin hij zijne gedachten mededeelt over de conventie Hij verklaart daarin dat hij haar meer beschouwt uit het oogpunt Van hetgeen er met m staat dan uit hetgeen er m stut Hij neemt haar dus aan De verwijdering der fransche troepen uit Rome binnen een zeker tijdperk en het beginsel van noninter ventie door deze veiwijdering geproclameerd zijn geepe kleinighedeu Buitendien vraagt hij wat wint Itilie zouder de oveieenkomst en wat verliest het met de conventie Hij verklaart wel is wair niet te weten wanneer Italië Rome als hoofdstad zal bezitten maar het staat bij hem vast dat Italië eiken dig niJer tot dit bezit komt De afdeelingeu an de kamer van afgevaardigden hebbenzich bezig gehouden met de ontwerpen van den minister vanfinanciën A ijf afdeehngen hebben rapporteurs benoemd met instructie tot goedkeuring v n de middelen Jie de minister wil aanwenden om Xe voldocu am de verbiudtenissen der schatkist miar tevens met iiiehtneming der onmogelijkheid wairin het Imd zich bevindt om de grondbelisting voor 1865 bij anticipatie ni hm geheel te voldoen Kopeilliagen 8 Nov De mimster presulent heeft den rijksnad geopend met eene rede vvairin het leedwezen wordt uitgedrukt over het ongelukkig lesulnat vin den oorlog en voorts bekend wordt gerankt dat er een vvets ontwerp zal worden lugeuiend lot noodige vijzigingeu in de constitutie ömnenUnb Gouda ov In de ziturdig jl te Dordrecht gehoudeu raadsvergideriiij is het ontwerp reglement betreffende de op te ngten hoogeie burgerschool ter titel gebrigt en langenomen olgens de bepalingen vm dit reglement zullen er negen leeraren aingesteld worden en wel drie van de eerste klasse op een triktement vin ƒ 180Ü en zes vin de tweede op een traktement vin IbOO Lit die der eeiste zal de directeur worden gekozen die een to lige vm ƒ 00 en vrije woning zal erlingen Het schoolgeld is bepiild voor de drie eerste jiren op ƒ 82 s j lars en vojr de beide 1 1 itsle op ƒ 72 s j lars Met 1 jmuTij trcedi het reglement lu werkiig en zullen dan spoeüig de overige beiioemuifren enz volgen Heden nimiddig en 1 ure is net loka il der vooirailigegevangenis bij pub ieke inschiijving veikocht tot amotie voor ƒ 7 375 ain Hi ebioek te Doidiecht De Fnesche Couruit zegt Boskoop S Nov Menigmial wordt door vreemdelingen de opmerking gem ukt dat hier zooveel inwoner deuiclfden nnm oeren Ongegrond is zij dan ook met wanneer men op de volgende statistieke opgave een blik werpt Vijf en v ijftig personen dragen den mam van Boer vin Kleef Loef van ïses V m Heijningen erkid K Osler van der AVilhk V UI Igen Hooft ra m Go ml kade vin lol Negen en veertig ijf en veeitig Aier en veertig eertig A ijf en dertig Vier en dertig lertig Negen en twintig Zeven en twintig Drie en twintig De oorzaak dezer vermenigvuldiging van nimen van een en dezelfde oort moet gezocht worden in den lust om zich te begeven m het v ik vin boorakweekerij wiiidoor men dan als het ware lan de e pluis gekluisterd is Len ander ver chijn el klinkt hier ook vicemd in het oor van den vreemdeling namelijk de uitgebreide b oed of aanverwant chap die hier be tiit zood it men bijna iedereen met neef of nicht hoort i inspreken Dit is ook eer goed te ver khren w mueer men let op de vele huwelijken alleen tusachen ingezetenen de er gemeente zoouat geheel Bo koop veel gelijkt naar eene familie Natuurlijk bestaan hierop uitzouderingen Bei igteu Gemengde Te Florence worden vijf voormalige kloosters ingengt tot mm steriele boreaux De spaaascbe reaermg heeft een krachtig ultimatLira caar Peru fïPzonden De koninklijke bibliotheek te s Gravenhage zal voortaao aPe dageo toegankelijk zijn voor het pnbliek De oosfennjksche regering wil eene algemeene amnestie uitvaardigen in Gallicic De zeeengte van Simonosaki is door zestien oorlogschepen na eeu dnediagsch gevecht geopead Er zijd 60 bronzen itukkeo Acht firanscbe schepen ziju bij den orkaan te Calcutta beschadigd of verongelukt De andilusisthe maatschappij voor landboow met een kapitaal van 1 0 000 realen heelt m htt eer te jpir ruim 36 pCt opseleverd De grieksche con titutie is spo ig tlgenerk nadat de kouinger met de zvieep achter zat De fraoacl e predikant A Coquerel fiU 13 door de kerkeraden van Ltrecht Rotterdam en Dordrecht uitsenoodigdom Ie komen prediken De bongaar generaal Klapka is met eene engelsche dame m bet huwelijk getreden Prins Humbert i weinig tevredta geweest met zijne ontvangst te louden Het d en the edesverdrag la in drie uren uit Weeoen overtre eind naar K ulbti uor de KIn Zeitung Het telegram bestond uit 41 M woorden ej ko tte ruimƒ210 In de omstreken van I aibach wordt dagcl ka eroofd en ingebioken vooral is het gemunt op de dorp kerken Ie Bremen i eennieuwe koopinansbeura ingewijd het grondvlak bt laat 4U voet IaO t zijn te Pdrija door de regtbauk in Ko phaud 1 uU2e proken 134 falliet erklaringeii Te Amsterdam twi t ratn o er Ie m er of minderedoodelijkheid van het buitensi thuis Te Keilen he ft de zwjI gischetuin drie groote rendieren ten geschenk btk mei In het al üel operitiieoea hedraT t de zui ere wat Ier spe 1 te ie bid ü 631 1 fl te Homburg bij Frankfurt 6 01 O B b eo werd du jiar be cltdoor 49j1 0 personen Pe vxü he m in oult wi s bij de opening der geneeskundi e school be ig u i ten door dt tuueuten Ingezonden KUNSTNIEUWS Donderdig jl hid alhier het ir fe diraea concert v n het muziekge e chap Diiphonn onder diiec ie vin flen heer I H Bekker pints dit het proinmma uit ikkeud i i bevies de reels vroegiijdif e en talrjke opkomst van honoraire leJeu me hunne dames en wairlijk wanneer mei een di eii u t s den heer Eichholtz vin m=terdim besiafd met eei e hoone tenorstem eene gemakkelijke gekui ctile vojrlrijt diir eene keuze V m solo s ukken die het groote puiliek mje en i inspreken en een kusten lar als den heer l rnes Vppij vin wier de hoofdtid ons reeds veel goeds hvd doen vernemen voor eene geringe geldelijke bijdrage kan hooren ia zulks niet te verwonderen In eene kleine stad als Gouda is het voor een kunstenaar moejeli ker om nn het publiek te voldoen d in in eei e gr ote lid schijnbaar is dit contndict e mi ir ils nen beieikt dit hier lil een wiiii r het mu ika ii genot zich op o t iii j i 4 concerten dan blijft de herinnering nn de en et genen kenstf na ir te levendig te een ijdij n een woorl raon hoer i iet genoeg artistcii v m verschillend gehalte om eeu bcre ti cerd oor leel uit te spreken De vïoloncel is hier een geliefd solo in ïtrumeiit Kun= te aarsals V d ulp Giese en Bei ker hebben het ons publiek ieerenwaardeeren en beoordeelen wij nu den heer Vppj van dit stindpunt m geene beschouwingen over de meer iiiu ge cpvattir vin wijlet V d V lp over het meer stou e en breede spelvi Giese en Bekker d n moe er wij vinden heer Vppj le z u dit zijn spel beschiifd en net de vojrdrin t v u de zar passiges uitstekend en in het geheel genomen ciis er vo umn heeft Mag de directie van Euphonia er m tre i em devolgende concerten even uitlokkei j te riike n tvvijlelen WIJ niet of de toetreding Van velen tot honoi iir id en eene talrijke opkomst vm dames zal eene beloomuir voer hunne niet geringe moeite zijn De amsterdamsche verkiezing s een vern euwci bewden flamwen beginselloozen geest ilie in de icilooze hdes rijks telkens de overhand behoudt Ilez elfle menmen op hetzeli Ie oo enblik een icht lilierid en te i weerh lan In jiiiiij scheen CO seq lenlie m november b ijkt het w t Arasterd m w De keuze voor den raad is i itus chen bfhngrjh r Ja ie voor de kamer de amsterdam che regering moet n ers worden dan eerst zal eei nieuw leven ontw iken in de huofüstid die het land behourde voor te gaan en wiar men zieh lan het oude vast klemt wars van alle verbeteni g op verwelkte laauweren rust n heil lu stiNtand zoel t In de tweede kamer zal het optreden van den besie elloozen oud minister niets beteekenen zijne bekwaamheden kunnen het gemis van vastheid van karakter niet vergoeden de minister van kolomen vreest zulke weifelende tegenstanders niet en de meerderheid die hem ondersteunt is overwegend genoeg om niets te duchten van de haarkioverijen eener geheel overwonnen partij Het ministerie is overwinnaar in den strijd tesen de conservatieven en de reactie sterft uit erbljtt nog veel te doen en de taak zal rustig ten einde gebragt w orden indien de liberalen het hoog belang van het oogenblik besetien cu eenstemmig medewerken tot het m stand brengen uer dringend noodzakelijke hervormingen Het Is volstrekt onmogelijk dat de liberalen voortdiiread eenstemmig blijven Lik mmi ene dat i ne tegenp rijcvervv int ziet uit zijne eigene vrienden eene fpposiiie ireboreu wor den en indien de openvallende pliat en telkens door 1 beraleu bezet werden zou die oppo i ie icli zeei poedig uoe I er n het ministerie voortstuwen op eei e b ui waiup ri i e ezind IS ver mede te gain Het lo immers een bedieht aim