Goudsche Courant, donderdag 10 november 1864

1864 Zondag 13 November COURA De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte Uitgave van A BRINKMAN Lange TiendeK ig D n 60 ADVERTEMTIES OPRUIMING VAN De ondergeteekende maakt zijne geachte begunstigers bekend dat aanstaanden maandag den 14 dezer de jaarlijkscheopruimiug van DIVEESE LAPPEN plaats zkI hebben V W D SCHENK Gouda Markt De Directie der GASFABRIEK maakt den Ingezetenen bekend dat zij die zich nog vóór den winter van Gas voorzien den aanleg tot aan de hoofdkraan kosteloos zullen gemaakt krijgen NB Meii jelieve attent tf sijn dat bij felle vorst geene nieuice aanlegrjen kunnen gemaakt worden Prijs van liet gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDV met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 j q per kan 58 cents Jenever 2 soort CMoutwijn a 462 o j per kan SG s cents inl BRANDEWIJN 46Vio o o per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GOCDA 9 Nev 1864 gemRtigJ bewind het zoo dikwerf verguisde hoofd is een raan van onwrikbaar vast beginsel maar naauwgezet er voorzigtig een vijand v n hevige stoutheid en onzekere proefneTiingen Geene overhaastiug geen drift niaar laug ame zekerheid in gematigden vooruitgang zonder onverwachte schokken I ie g tng van zaken is d r meerderheid gewis te langzaam re bed tarJ te onpartijdig Slen flil haastiger vooruit en als liet gelukte de onbiliijke en partijzuchti e tegenstanders uit de kamer te verbannen dan ware al zeer spoedig het ministerie o pr pnn ild en de hevigheid der vrienden zou in korten tijd het ministerie ten val brengen dat zoo weinig te vreezen heeft vsn politieke windmolens inconsequente eonscr atieven en t iri el k historische teruggangers De amsterdam che keuze zal dan niets anders vermogen Jande verlioügmg van den roem der mannen die trots den tegenttand van vooroordeel eu bel mgzucht zooveel tot stand brengen Jat in latere dagen ten vasten grondslag zal strekken vanic de fn vooruitgang op het pad van verlichting veredelingei volksgeluk A De Bejyrooting Spoedij zullen in de tweede kamer de jaurlijksche discubsicn over de begroouiig van htt volgende jaar pl iaij hebben en e n voorsni irtk daarvan k tii men reeds vinden in het voorioopig versIaL over die befrruiüing iiitgebragt JDaann v dt men weder al gpwoonl k kiairten over opvoering van iiitga en lerwijl v in eene atidere ziule tlaarentegcn kl igten uorden aan£rehe en £ over de ie rpiSn e tr ikiemenleu der uiinderi ambtenau 1 Teru i men v ni de eene zijde voortdurend aaiiJn iL t onj ij t til aLete e en gt heel vr j te maken van het indist he baT ir slot weet n eii n de andere zijde allerlei z iken op te i f uifu d e voor itning eischeo eu onder groote geidsjmmeu i U E tut st ind ijn te brengen niir eker ent nioeijelijke positie voor et n minister die zonder lo en of bieden resT door zee il en alleen het algemeen belai riadplcgei ile die gelden uniraagt die volgens zijne ovtfftnijin noodm7 11 Het is niet te ontkennen dat het j mr 184 veruM tiiiiizen heeft upirewekt die niet vervuld zijn De be MiniginiTskoons dier dageu 13 Keeds herhaaldelijk werd verklaard de weg tot doortastende bezuiniging is geslo en en de e verklaring c oor mannen v m verschdiende politieke begin e en afgelegd zal wel waar zijn HetleD overlef tot diepe droefheid an mij en mijne kiü ere mijn hartelijk geliefde ecli fnoot Je WeiKd Heer A F NEUAMLLLEK Leerjar aan t G m nasium alhier GoL Di Wed A F XLUWIELLEK 7 Not lS6 t TibSOT v iN P tot Tefien Sinfe Katrijii wordt gevraagd eene bekwame BOEREN MEID K C Godsdienst iemand hier toe genegen zijnde vervoefce zich bij den heer BKIN £MA ïiendeweg te GOVDA nr A MINDEXT Tcndmeeiter dubbele buurt GOVDA Plaatst KUNSTTANDEN en GEBITTEN zonder het uil nemen der aan ezige wortels alle KUNSTWERKEN worden door h m zelven geplaatst met de meeste soliditeit hij verrigt al wat de TAX DH EELKÜN DE vereischt op eene gemakkelijke manier Alle aanbeveling is onnoodig daar hij zich verheugen mag in het algemeen vertrouwen der geneesheeren zoo hier als elders Meu kan zich abonneren met geheele gezinnen en tot regeling der tandwisseling bij kinderen Dagel ki te consulteren En toch kunnen wij de iudiscbe batea niet missen toch zoude jaarlijks het Avoord te kort gehoord worden indien Indie onze schatkist niei stijfde en ons in schijnbaren overvloed deed leven Sproten die Indische gelden voort uit vaste inkomsten waarop men geregeld konde rekenen dan zoude het geen bezwaar kunnen geven maar een mislukte oogst een opstand van eenige beteekenis en zoo vele andere oorzaken kunnen die gevoelig doen verminderen en een te kort was het gevolg van te veel vertrouwen op wisselvallige inkomsten Hoe zoude men een huisvader noemen die zijne uitgaven naar zulke wisselvallige inkomsten regelde Voorzigtig zoude men hem niet kunnen noemen eu vroeg hij raad een verstandig mensch zoude hem zeggen l rirap uwe uitgaven in en verteer slechts uw vaste inkomsten dan kunt gij nooit bedrogen uitkomen En sprak hij dan an den stand dien hij moest ophouden en die zoo vele uitg nen vorderde hij zoude den raad krijgen om zgne inkomsten meer in het oog te houden dan den staat dien hij tot nog toe gevoerd had volgde hij dien wijzen raad op hg zoude het zich niet beklagen Zoowei ais een huisvader heeft een land st at te voeren en zoowel als den huisvader kost het fatsoen het land veel nutteloos geld Eu zoude dit niet eenigzius het geval zijn met onze staatshuishouding I it zullen w j in een volgend nummer nagaan Burgerlijk © Stand GOUDA G BOKiN 4 Nov Cathariiia ouders A van Leeuwen en M J Jankiiecht 5 Hetidnk i Jers C lak en G Fokkers C Dirk ouders C J de Bruiu ui G 1 bchouten lïjgma Antje omI r P dea Ouden IJ C Güedh iït Willem ouders W A v u er bpeU eu A P hakker 7 Helt r lohani p oud rs J de Brum en M M Kemierse Phibp ouders E S Cat va S Uav d on Alida Mjria ouders H lleciiiskfcik en E K ptijn Co nths ouders A Riet tld lu M C Schep Johannes Lan bertus ouders J Biuikmaiien J A Putters Ev uudBartholütueus ouders G KUreu eu B van der Meiju Oinu tDKN i Nu A Port 29 j J M Meenwinkcl 1 j 10 m J Zdndijk 3 j V W ü van der Laar 9 in 3 Hermans 6 j J D O J Sebudjii 21 in il vau der Wouden 7ö j J M L Koptje T wed C Muld r 77 j s io uovi v Ingeschreven van i Oct tot on met 4 Nov 1864 GusoEFN Gi rrit Cornells ouders G Vredeudaal en Y Ü L i inF V van Ourschot tiO j weduwe van K van Asch Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3 2 Handelm op resc België Itoths aVa Spanje obl j Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 6 d 1840 4 d ö serie ö d G serie 5 d bijH lS604V2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 21 2 d renteAmst 5 d nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten B dO 1871 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 i A 81 831 8 184 56 8OV4 63V8 20V 45 l 26V8 Ter BoeUrukkerij van A BRINKMAN AMSTERDAM Dingsdag November Laagste Hoogste koers koers fiO i 60 72V16 721 8 95i 2 9=V8 13UV4 1363 53 11 k 41 4 45 8 45 Vi6 94V2 6 V 69 81 8IV2 S3V 833 8 184 184V2 5B i6 37 Vs 29 8ÜV8 8OV4 63V2 637 8 101 59V4 593 2OV2 2OV4 44V2 46 45V 6 43 Vi6 26Vl6 26 l6 Deze Courant verschijnt des Dondei dags en Zondags In de Stad ecschiedt de uitgave des avonds te voren l e prijs per drie maanden is franco p post ƒ i 25 De inzending der Adverteatien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 12 Novem er De deensche afgevaardigden hebben woensdag het vredesverdrag aangenomen het was eene treurige maar onvermijdelijke noodzakelijkheid en toch erJen nog 21 stemmen tegen de goedkeuring uitgebragt De hertogdommen zijn afgestum aan Oostenrijk en Pruisen en nu kan de bepaling van hun lot de aanleiding vijn tot h ilelijke eu l mgdiirige geschillen Pruisen eisjht 111 de eerste plaits de vemijdcring der boudi jzetiiug uit Holstein Liucnburg of liever de d iar miglhebbenle jonkerparlij smeekt om vereenigd te worden met het vrije en gelukkiire vetle l ind i an Pruisen Augustenburg hoopt nog all jd op SleesvvijkHolstein hij heeft de bevolking voor zich eu zijn n edediiiger v m Oldenburg schrjnt De diplomatie geeft zich eindeloo e moeite om de eenvoudig duidelijke fiauschitaliaansehe conventie duister te mikeu Men wisselt nota s men redekavelt in het italiaansche parlement en niemand twijfelt aan de beteekenis Men had beter gedaan die stilzwijgend aan te nemen nu worden de wolven te vrotg wakker Veel zal men door ongeduld bederven de waarheid gaat haar vasten gang en nadert wel niet zonder medewerking tot het doel maar de onbesuisde drift be eminert meer dau ij bevordert Florence zal d m nu de houfd=tad zijn v m Italië en de fransche interientie zal binnen twee jaren ophouden De rest denke m j eu spreke er nie over Ill België zijn de kamers zouiler troonrede geopend dit behoorde de regel te zijn het zou veel tijd winnen en veel onnut gepraat voorkomen In enkele gevallen kan het noodig ziju dat de regering zijne plannen bloot legt of de vertegenwoordiging gelijk nu onlangs bij ons geschiedde zijne rigting constateert In Frankrijk zijn de ministers oneenig en telkens wordt verf ndering a ingekondigd maar al die geruchten wekken weinig belangstelling ant alles hangt daar af van den alleenheerscher onder andere vormen en bewoordingen is het regiment russisch Hel s laansehe ministerie belooft verademing men verwachiie weinig v n de tegenwoordige bewindslieden en nu beloven zij meerdere drukpersvrijheid Op Sin Domingo schijnt het vrede te zullen orden de wijze hoe ligt in het duister het kost veel geld en bloed en de resultaten zijn mager het geschil met Peru belooft ook weinig anders dan Icleurslellmg men wil tich niet rustig toeleggen op inwendige hervormingen Dingsdag jl hebben in Ameri a de verkiezingen plaats gegrepen die van beslissenden invloed zijn op de presideniskeuze er moeten uu minstens acht dagen voorbij gaan eer het resultaat bekend is Algemeen verwacht men ds zegepraal van Abraham Lincoln en dan ook weldra de onderwerping der deerlijk in het naanw gebragte zuidelijken Japan wordt nu met geweld gedwongen tot den handel metEuropa Onze scheepsmigt heeft loffelijk deel genomen aandjn strijd wij gingen vroeger zachter te werk met het h ilstarrige land de lijd zal leercn wat wij eu zij winnen bijdezen weg des gewelds öuitcnlanïr Londen 9 Nov Maandag hfeft de vereeniging van regtsgeleerden t r bescherming van hier wooiKtchiige Duitschers eene memorie ten behoeve van den ter dood veroordeelden Frans Muller opgesteld we ke morjjen aan den minister van binnenl zaken zal worden verzonden en waarin breedvoerig wordt betoogd dat Muiier den heer Briggs niet kan hebbeu vermoord De veroordeelde heeft noch aan den gouverneur der gevangenis noch aan den geesiel ke iets verklaard wat naar schuldbekeuicnis zoude kuiuien zwreinen Men gelooft echter dat hij dit eerst kort voor de op 14 nov vastgestelde eiecutie zal doen De berigten uit Baliia melden nog aangaande de bemagtigiiig v n hei k ipcrschip Florida der ui leiijken dat de consulder er stalen die st i l liei fi verLren am uoor I v i Ie W iclciiset die eers enupind selup de lunpu iii sioep e He fj ppi nei aeei t leii volgenden dag de v oiuii V 4I1 len c nsi l r i m ra Men verneemt dat de new Nork oe h ü df 1 nJ iH üH 1 dol r ais beiooniiig op iu on elKnii lgk maken v n e Fiurida h id g eld Omireiit der e clooa die op den 5 en 0 oef voor Calcutta heeft gewoed verneemt men d it de scle enop de riviermet geweld werlen losgeri kt en te cn eiiinli r L es ijrcii envernield llo der le va ruigen ren op srani ewürpen waarvan men nog e kelen iiü ip e te re l le i Eniupeinen Aan nb jna niet oingek jini n byua u tn die m deu sijnn het levenverloren w rtii A iiiei Berigten iiii New York van 1 nov melden d it generaalOr iut eene verkenning heea ge I lan v ior Kiü im jn teneindeeen aliremeen treffen uit l l jkk n II j li e jter spoedigzijne voriiie stellingen weer iiig jinen o crueiit washet leger ar Price door de nc rdei keii a Kr zoudenree Is negers b j het le jk Icjei z jU in el farijs 9 Nov De ri nl viu si ur l r et wetsontwerp op de aischaffii a van den 1 jfs t i ït aan de rc r ring met een rapport leruggc un leii De riad bij a 1 i hervorm nc te we en ni i r s eli in iire c en v ji 1 i jor de toep i s i g z ii wor lei beper t e i ver u li I rie veriingt v dat de soiuraen wor icn verluiog 1 wa iriuor aen den schuldcna ir kan gijzelen en d ii de duur der g j eimg ai w jr i ii venniiKler i et v ji de pul Men verzekert tl it d Ie gejouwen staatsdüuiein en lie niet vo sirekt nood g dienst zullen wor lrii verko lit op 1 1 n 1 it ge i l r 1 u Mü J e U r chefs sp kr iüs Naar men len eeiiil w rdt te Mil i iu e i nieuw Uit Ma lrid wur li gcue ilat s xvan de jpst inileliiigen op S Ddminiro li de spi gevangenen die h j als ir j elnjs hield heei i leniL ï vou ien en wel ten bevij e l it zjn a nbod otn zien met ie jnen aaaSpanje te üiiilprwer en wel ge uee id w is Ojk heeti h j reejsvijf Cdinmissarisen ii i ir i Ju e C iristi ge Mi len om u et despadische auloriieiten over deu i reje te ouJerhan ie en BrUSSSl 9 Nov De seniii heeft den prins de Liu ne tot presiileut herko en Aaiist i mdei main l ig zulleu in ieri senaat de discussieii een aanvang nemen over het wetsontwerp op de studiebeur en dat reeds in de vorige zitting door de kamer van afgev iardigden is aangenomen Kopenhagen 9 Nov Het Fo ksthing heeft het vr des tracHat met 70 s emmen tesen 21 L ocL e r irl De lU e re Jen miiiis er re i lpnt de heer Monrid behoor o de niin ler ieid Weenen 9 Nov De r nnj h 1 I e an sji ip van Leinijerg leeft ue er 1 iiren ten iii v s van d jnverdiM ig i im ieid welke hem lieheer iit Uj i ieri jtw n or jf heeft liij de gce ieiijklieiii v m zijn a iiL li e e liev m het vervolg gcsne ab ointie Ie vei le i Pii van so nige j iddi w iarloe in de eersie jdi is de e be v ori zoo als h j he m n b ubairsch laijii iioe ni F nmlr is u iiu p m j i l eus d i gi durende een i eheel j ir b j een i r iciH t te hf bin n gediend Dt Büisch ifer een der irrootsle J igöl i en al er leelt het bovenstaande raede iu ziju juUgst verschcLeu uommer