Goudsche Courant, zondag 13 november 1864

Borlljn 9 lov De Jongst verschenen Pro Corresp bevat een ar ikel betreffende Oostenrjk beschouwd m zijne betrekking tot ons lini tMi het slo Hmrv in wordt ge eprd dit de vrien Uch ip ind neike belde re ennsen vooril e lert het begiD van den jjng ten oorlog heelt oinütrengeld niet m het miuSt 15 leriwiikt Ten bevij e hierv m kirnnen stresken de conce sieD door Oostenrijk aan ouie regering gedaan m de IttUenburesche zaak Lit Silezie meldt men dat een hollindsch agent die provincie heek dooTPi d met het doel om ich VTn n ibij beke idIe iniken melde ij ermdu tne ten ge olge w i irvin hij inraensZIJ ie li iiTP ers t ii in onderhdndeling is ovpr het auikonpen in eene der voorn i ira ie ij er meUer en m Nedei Sile ie Menlij n d it d e koop al ge lo en worden w int men onderstelt lat het hol iMKche KajUt i li hetwelk door dien iiukoop inbedoeUle induirie zil gevestigd worden ain de provincie eenme uv leven il schenken L t Ueeien wordt geschreven dat de ainhechting vanLi ier buri im Pnn en nair lile vviir chijnlijkheKl no niettii c rn de kibiieien an Berlija en Weeuen behiudelil isDiirtoe v 1 nog eeu aanleiding Te Berlijn il men ichnrg met zoo geineen nra gtmitkt hebben roet het denkbeeldVin liet meerdere te moeteu alzien om het noodig te ichten7icb ten ni ns e te aanwinst v lU Linenhurg te verzekeren Til te VVeeiien zal men wel ïreen neiging gevoeld hebben het initiatief tot di ainbod te nemen al i let ook dit men 7n hten s o 11 et zou verzetten tegen de toevoeging vm Liuenburg i r Pru en Pe voorst mders van den groo hertog nn Oldenburg zetten hunne taiic voort en hebben onhncr eene m nopuvri btpioetl waivii j zeker veel verwichten ij ver prei len iil het geT icht dit de groo hertog zoo het tot eene ain iPthtiiig dir berto lomnren i ii Pnus i komt giarne ten behoeve v m dien aTt ifttiil vin jue rt tfn zd doe m lar met ten behoeve jn i n hertog an Turijn 9 o In de kinier van afgevaardigden is de disci ic vuurigezpt over het wetsontwerp betieffende de ver plrtat ing V UI den zetel der regerinz Buoncompigiii verklaart zich oor het ontweip Om ver chillende redenen welke hij mededeelt wis hij lanvankehjk teaen het vprdrig en tegen de verplaatsing v m den zetel der regering Bj den biji il e meenen vvensch van It me meent hij echter hulde te breiigea a iu de openbire meeniiig door zich met beide te veiPPiiigen Hij voe t er bj A ij moeten steeds m overeenstemming met Trankrijk huulp en zonder on e staatkunde a in de zijne op te offeren 1 ij kunnen verzekerd zijn dit wanneer Frankrijk zijne tr epen Lit Piimezil hebben teruggeroepen ut die niet weder dfn airts zal zetden ij zullen mar Rome gaan in een niet verwijderden t jd en wel door middel v m bpsthiving vrjheul eu regtvaardigheid Te hve Liporta bestrj It het ontwerp welk aanieming hij geljk pht met he afst iiid doen vin Rome 10 ov De koning heeft gi teren een be oek ifgelegjbij den grootvorst troonopvolger vuiKuslinl die onmiddellijkdaarna den koning een tegentiezoek heeft gebrigt Pe tijdingen uit F orence luiden bedroe end De chade door de over trooming van het platteland eroorz akt is zeer ïanzienhjk De kamer van afgevnrdiïden heeft helen de dis ussien over het ontwerp tot het overbrengen vin den zetel der rege iing na ir iloreuce voortgezet De heer Lizzaro bestieed de voordrijt De heer Brofferio gaf eenige ophel leringen over betgee 1 ij het pieaiontisme noemde De heer Ferriri gif te kennen at naar hj geloofde het bezit van Rome als hoot IBtaJ eene mvthe is daar men voor dit oopenblik die stid Biet kao erlangen moet Italië eene andere pi i its tot hoofdst id kiezen al is het ook Florence Door het i innemen van de conventie en goedkeuren van de regeringsvoordrigt geloofde hiJ vrijelijk te handeien en aan een gevoel van waardigheid en aan het belang van Itahe te voldoen Ieder zal de conve tie naar zijue ni e van zien uitleggen doch hij is van oordeel dat men te Home wel tusscheubeide km komen Hij hoopte ▼ nrig dat de alliantie met de fransthe natie die edelmoedige Toorbeelden aan de eeheele wereld heeft gegeven behom en moge worden Luit ons zeide hij vertrouwen dit vvij d i ir zullen k tffieii wiar on p be teinraiiig ons roept Hij gelooide aau Je toek rast v iii i pn lit n chen vokstim en hechtte lan de cnuvcitiede beteeienis vau een meinorindum aan den hei ligen Sire Dp heer Comppmo sprak tegen de conventie Florence lO Nov Fei nntil mwoneis die eene beneden verliepuu bewoonden heliben door de oversiioomiiig Vdit de str t en c r f te st i Ie geleien ele huizen dieiirefi in te stort n bende en ver I eelt het w i er op het veil en op de wigpii grootP vprv oe iiigcii a ii gerikt en o a een spoorwegbrug vernitld lot dus ver blijkt met dat veel meuschenlevens verlertB zijo gegaan ötnitenlanïr Gouda 12 November De alhier aangehoudene berjchte opligtsier vm wie ivii vroeger melding hebben geraaikt als zich uitgevende te zijii gehuwd in Indie met een lid eener dhier wonende familie is door de arrondisaements regtbank te Rotterdam veroordeeld tot 18 maande gev lugenisstrif terwijl ZIJ nog voor vier andere regtbinken m verschil ende provinciën moet teregt staan voor hetzelfde feit zooluzij gelukkig voor eenige jinn onschadelijk wordt gemiikt In de donderd g uehoiideii zitting vm ue tweede kamerzijn ingekomen de geloolsbneven v ii den heer Roehussen dielu hinden eenei commissie ijii gesteld De beru Isligiiig overhet wetsontwerp tot goedüeuriMg der overeenkomst be reffendede goe leren v ui het voormalig klooster van S De Ju i berigten looppu tot den 24 sept De tjliigen vin BDrnej s westkust bijveii geruststellend Te lelop Betooiig I iinpongso ie distnctenj heeft een overstrooiniiig plias ge iil wiirdoor iiu oii lerscheilene gebouwen groote sch i Ie is toegebrigt De heer L W J de Wiil 1 latsteljk eerste goiivernementsseeretius is iii de pints vin den onlangs ilgei iei hier He eiioleri epi leinie is u igenoeg verdwenen nu eu dan doen zich ech er nog ziektegevallen voor wier uitslag meestal doodelijk is De opstand in China km door de inname van lloochoiv de lialste st id die de opstandelingen bezet hielden en de gevn igetinpming v ui hun uu N iiiking oiilsn ipteu opperbevelhebber als geheel onderdrukt worden beschoi wd De oost iiid bilden bev iiten de beide besluiten w nrbijde heer S E V Roord i v m E siiigi wegens het ir ikel Solu en resi leii N ieiiweiihii en opgeii men iii deJivibode als ingenieur 2 = kl word onis igon en hem in het bel mgder oppiili ie rusf en orde het verblijf in ned Indie uitgezonder 1 het eil nul Groot Binli wordt ontzegd op grond datlil het artikel U Soe oehoeii in v m Soerikiria tot liait jegensde regering orlt aanjp et het opperbcstniir en de volkver tPgeiiwooidtJ iiig in eieiliiid iii de handpliiigeii tegenoverIl die worden vergnis en belasterd en de stiiid der luidiiuurders in de vorst nl iiioen wordt aaiigeriud op eene vvij e dieiigtelijk tot ver et der bevolking aan eidiiig zou kunnen geven du de strekking van dut artikel onmiskeiibiir is gevairlijkvoor de openbire rust en orde in ne lerliudsch Iu lie en wiirbij de heer J J i se uitgpvpr en re 1 ic pur v iii deiSiemvbole vin Soerib vi we piis een irt c Hei l 19o4 een droom ui ned InJie wordt verbinnen da ir hj gp pigerdheeft den nuin vin deii sc irjver te noemen en zich zelfdiarvoor venu woorltlijk hectt ge tl I op gro d dit he art destrekking heeft om hut en mini mg lUi te kweeken jegensde reg hier te linde en het oppei stuur om de verschillendeklisen dtr in lische miatseh ippij jtgens elk inder te verbitteren en om Ie aischeidmg dezer bi iuug van het mopdeilml ilseei en ligt bpreikb ireu en weiisLlielijken tocst lud voor te stellen dal die strekking oiimiskenbiar is gevaarlijk voorde openbarerust en orde m nederl md ch Indie De jopssche coiirmt zegt De verkip ing van den heerRochusseu m het kiesdistrict Vrasterdim geeft de oppositie perseene ter gewen ehte iiiileiding om de friaije klinken vau verp eilemJe meerderheid en dergelijke weder eens te lilenhooren Zij was lang verstoken vin de gelegenheid om de£ e lievelinga uitdrukkingen te gebruiken en het was dus te voorzien dit het publiek er nu ruimschoots op ouihiald wordenzou Intusschen is de meerderheid zoo verpletterend niet alsmen in aininerkmg neemt het betrekkelijk klem getal deropgekomen kiczeis en de zegepriai heelt minder te beteekenenomdat ZIJ nel eens heviger werd betwist Miir het is altijdnog te bezien of hier van eene zegeprial door de oppositie bell lald sprike kin wezen D heer Rochussei behooit tot de s litsminiieii vin het d igbl iil geh dtp dit wil eggen tot die op nier politieke beginselen weinig staat te m iken is Hetzil dus eerst uog moeten blaken welke heer Roohiisseu lu detweede k imer zil optielen en dm zil men kiiiiuen bepilen wie er ii dezen strijd gewonnen heeft Wel is hH te deuken dat de beschermer vm het digblid door de elfs geestverw inten in de kamer gebrigl niet zoo ainstonds tot vroegeie begin e en zil terug ke leii mi ir zeker is vooi dit ojgeiiblucallppi dit de k uner een lul ijewoniieii heeft omireuf wienspo 1 1 ke gedri2slijii niets met zekerheid te zeggen is De heer droen e bj elke gelegenheid dit hij zijne kracht zoekt buiten de k imer bij de kie ers en bij het volk duracbier De laatst dagen hebben neder geleerd dat die kracht niet bijzonder groot is De heer Van Loon de kandidaat der anti revolutionaire partij kon nog geen 30 stemmen op zich vereenigen Hij as dezelfde die reeds vroeger door den heer Groeu werd aanbevolen te Goifum ma r die blijkens deze stemming ook m de stad zijner inwomng ma if geringe sympathie heeft GrOrinChem 8 November Tengevolge vau den p ot eling iiigev illeu vorst hebben vele boeien reeds het roots e deel van hun melkvee opgestald De hooge prj eii echtpr dievooi het zuivel bes ee 1 worden doen deweilmdeu ooi mg mogelijk 111 gebri ik blijven ofschoor de e bijni geen gris meer miar slpchfï een dar aanzien veitoonen oor de kus besteedt men ƒ 2 i jO a ƒ 25 00 de 50 ned pondra en voor de grisboer ƒ 1 20 het ned pond Puike airdippeleu gelden vin ƒ 1 oO a ƒ 2 het mud Schoonhoven 7 November Tot leden der kamer van kooph itiüel eu 1 ibriekeu zijn hedpu alhier geko en de heeieii C j F van den Bra ik H A Boeek en S L v in Nooten Gcineni dc Beri tca Dine dig jl IS te Panjs peteekend de smkero ereepkom t tusschen Frjnkrijk België Nedtrlaiid en L gtiand n Spanje bt lui It lueii pene liberale drukpers t De hertog Nan Brabiiit zal den wmttr in J iptt doorbren in ZlKs de lievrortn aiidtrs btgiunen am pjlUnk te 1 u kt Q De nieuwe btu a te Bitra u kost mgtiiut g 0 M th Oostenrijk heeft eene kltiie o pCt lu nine uitL L rhrp i a ttyrn 87 pCt Hierna btter lïet eerste volk concert ui het pales vau ülks lijt te AfTi ittrlTin IS bezü ht door o gevetr 8000 per ontn ïUt tuiki hi bud et bidraaet 17j ni Uiümi gulden Te Daviiiaton bij Fakershani hedt in eene buakru dlabt ick eene htvige ontplütïing pi nta t tli 1 m rbj twLt rklitden 7ijii omgekomen lu loskiita is dt i ü buiUn h il olvers getitdtn en veroorziakte groote scb de aan dijkeu tu en De lagtre gtdeilteo an i ri ui e zij i oi dtr gcloopen Ken aa il il geld r sche geiiieci ttradeu wiUui de koten der chuttenj op hel rijk brtnf tu De ingevallen vors htelt tt Hijiisburg tienImzcud gulden sehad vir oorziakt att bloemkool Lit liueuos De BegTootingf Velvolg Bezuiniging is volgens on e tegenwoordige stlatsiurigting niet mogelijk m i ir is er uog met veel wit verminderd zoi de kunnen worden wanneer wij het idee v ui een eeni ius vooruime mogendheid te ijn nildtn liten vireii w muf ei w ij on e deiikbeel leii vau vro irere g ootheid geiieel opgiveii en ells niet meer a in de d igen diehten dat nij in vereeiiiging met Bdgie een kon iigrijk vm meer dm zes inillioen ziel U vormden Het 13 waar on e volkstrots verzet er zich le en nog giiriie zouden wij elk iiider willen diets m iken dat wij nog eeuigen invloed in Europi beziten dit onze kjlouien ons nog regv paven om in den nad der groote mogendheden mede te spreken 111 uir de ondervinding der laitste j iren is diir om te bewijzen dit wij met den minster invloed kunnen uitoefenen en vvij ous zei ven vrij el op een iijn kunnen pliatsen met Portugal Denemarken B iden en andeie dergelijke I mden Laten WIJ 111 dit opzigt onze vooroordeelen varen ilan zouden uog belangrijke bezuimgingen veikiegen worden Om dit nader aan te toonen willen nij bns tot drie departementen van ilgcmeen bestuur bepalen namelijk buiteulaudsche zaken m iruie en oorlog De vreerade gezantsch ippen kosten jaarlijks groote geldionimeii en het i Ui door dip gez mtscli mj en verkregen is toch u terst fering it is du j i ir verr gt dooi die gezmtsch ippen ID r fp e hooiilsteden Moeten er verdi igeu ges j eu woi Ipii dit g ledt meestal door imuteii ireii sp ci i il met die z eii beken 1 bijv ile uikeiregeling de water ittippiiijeii inpt Bilgip de p stvp t gpii en üodit voor de gp anteu weinig te d en ovdblijt uU ook het pisseiistelsel stervende is Oin te Pe ersbuig eeni nota vooi de Polen over te geven behoeft men dl ir toch waarlijk j iren 1 iiig geen gez int te oiidei houden H id men m de voorn iim te zeehiveus goede consuls voor onzen b mclei ü xn zouden de gezanten best gemist kunnen woi len nant de luvloed door hen buiten lands uitgeoelend is gelukkig vrij germg Warea er zaken met het buitenland te regelen durtoe zoude men iltijd tijde jke gezanten kiicnen sebru ken lu V roeii r lijd m je het no i lig ïpvveest z jn door e anleii op de hoogip gehuudpii te u or len iter bi i ei i ii i e e po uieiv thins nu de digblulPi oii ille £ eru h eu r ei r eii mede dee en is dit w iir ijk ii e mpt r ituodu vj i 7 s ee 1 flemen sint lis ons luid Opl cffiiig d r ge lu sc i 1 pp 1 e i Ie reeds epi e irroole be u n ging v e en n ar n 2 111 h e ovf de opipfliiig vin het weelsfiip mis lnp trej im eer 1 is al dit 11 g wtl geriumeii tj I 011 iei Ie vrome wen eu be J reu Oorlog en minne kas ei ook jiiri k meer rel I tn et nut vin 11e geldpii Is oor iieiii rfPu ne rpgi 11 Ie jk i irioe zil ons hpt leger dtPiiPii 111 ei ot r og tegen een r groote mojendlieden Is on e vloot be t iiid pjpp d v in L e aiid of Iriiikrjk Nitmind ui oo es dur en bewi n 1 ons leger noo lig voir biniienlin i che ru t n v h ei 1 R terd im eet e i ro itp koop id ppft gtene mi il ueii noo g tot het bew iipii der riist A it fi iit 1 bovfn hen e el eu e eind tot het iiivoeren vin veibete iiigeii ils de vvcerisp ap d igelijks vtrder giat en monren rped il i it te 0s m e t ke 1 en wat ZIJ he en ils volui i kt roemt De aiini ier v 11 1 1 iriiie beweert mei heet 4 n v i t s p niiir zoime npi raige ijk ijn in lei t gp wooi li rpii t I v r 011 = luid eei niiin r v m m ir I e t vu lei Ie iiul pi 11 v t pI iI e niPer ipr i I dpr k ini r h ld Pii zi u f el p n e ii p iii e j irpu kon oorvopreii L s lipii one k uiu 11 e i r en m e welnu t it de onko teii bij de ii lis te l jr i iii r g v pI wordpu d in is ti u minste ii er het e e 1 v lu leii mi o 11 11 en ui triveii herstp 1 en VVIJ kiiiii e 1 on e reki ii nx opm ikeu mi er dat het woird tekort In den mii i u f jp i poe 1 hijrl vurit Mpu preekt en = ir ft v p m oiitvv ipp imj is er een volk VVIJ OU Icii hetvoirbp I iin liiropi ku 11 en even ou e verlet giiis ko= t onevei ud j vtf en i u tr n vpjp on jxten onvol I leii Ie d 1 ir een jr jo i f v n 1 n I s pp I v or ein migti eii vijmd openlig en I dj r ei vppl sr i er leger din ons tegeiiw oordige I vei e i j 1 oi p ku ei ji e 1 Itpiipqi ir en heef dipper gevtchiii iiiir Ie is be v eu Ziiile tiet V jor I p ip n lr p l m 11 Ipr roeiii iv je et 1 in en het lm Spe mj pi uu eigen beveling Vjl eia jeg lei hil even hun loi tp uj i pii Ikc V leidpp pii lul 11 wj verkrPiT 11 r c i e our ogstOP tllld V 11 l ill 1 Aüor ek r ree e v i I a ip ki iii n ji ireu tegej de vprbi ende 11 idee en r xl éix ar f i je Koude zulk ee ie r 1 c e lip ini uj 1 1 r or len dan zoute spoe lig hef ev rt tu Hen ik e 1 pii nit2iven hei teld zijii en e 1 e p i eu 1 ti 11 v oi leee v mhet lind dit die ver heet lue Iii uimdf kuiiiiPii gebruikt wor 11 D Marktbengten Gouda IONov Tir p Poü p r II jOO 7epuweche per mu I ƒ 9 i lO llojie Iuliud he f i ƒ t I m eiiImdsclipy l 1 ƒ u jO ƒ 4 1 ƒ b j i Hivpr i + 25 Bjpkweit Fi mscl e p r JiHU neil tJ t NiorI nt 11 e ƒ JÜJ Duivelioouen ƒ o a jj0 lleniti 11 1 s ƒ s Bruir e hooiien ƒ i I De veem ikt met grooten aiiivner d i h tn pvoprl 3o pir ijfii kus 21 a J 0 Giipli 1 r ƒ 1 2b 1 1 34 eiliote ƒ 1 06 1 1 IG Dsltt lU ov De aanvoer v in grmen uts ruimer de handel zeer levendig vooril in mindere kwalitei en en ook in zaaisoorten de stemmirg met slipper T irwe 40 a ƒ 9 20 Eogi e ƒ 5 6ü a ƒ b 2f Zomergerst ƒ 4 mJ ƒ o 20 Korte haver 4 a ƒ 4 iO Lmge do ƒ 2 S O a ƒ 3 41 Diiveb ionen ƒ 7 a 7 25 Pi ribboonen ƒ 6 i ƒ 6 25 Groene cru cn 3 ay9 50 Uitte en ten ƒ 7 jO 1 ƒ 7 75 an s ids w 1 s gp voï 11 V 111 3 in i ov 1 53 Sen 94 lu boti r te uneii l s n Boier ƒ 0 a ƒ bShet viei Ie ƒ 1 4t 1 ƒ 1 70 er 11 Ter mirkt 1470 mud air pp f O f2 Dordi eCUt UNv lirvt m biptikevng pfflaiuM vorigi I J en wnriij J vilt pi e i overm ƒ b Ü 1 m f I tu ip I j de besie ƒ 7 90 I 10 p i 1 p r v 111 O ƒ 7 70verkopht b rg o vori i u u p ov 1 1 1 vl I ƒ 5 70 b O p ivp kw i y 1 1 v limb 14 S 2 11 ƒ 1 0 p il t I VI 1 n il p k e t vvdi ig a ingevoerd Wm km y 5 O o p t rt ƒ j s j Z nipr ikm 4 60 y 4 Wl e n y 10 Spel J ri J i rt 3 20 nieuwe O J 70 II vpr 2 1 i ƒ j tH i 10 dikke 340 i 4 P irl Ik o pii y O D vpl 7a ƒ 7 50 itie bu 1 e z n Ier 1 v er B u ne i c hoogT ƒ O 50 i ll I r leu O 11 L 1 k blaauwe 2ü a y b JO MeoUu = ütLeu i aO i J i JJ wi