Goudsche Courant, zondag 13 november 1864

den aangebragt S5U qr lal m iSSÜ qr rr tarne 40 qr iul gerst en 2400 qr inl en 13510 qr vr haver 10 Nov Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1150 runderen 345 kalveren S850 schapen en 140 varkens Voor beste runderen werd 5 S voor do kalveren 5 2 voor do schapeu 5 6 en voor do varkens 4 10 per st betaald Burgerlijke Stand tfeu aieï zeer weinig omgttDg Geveild per SlüO S Limburg 190 en Bijn ƒ 195 Middelburg lO Nov N z tarwe ƒ 8 voor puike kw met weinig vr iag Puike nieuwe waleh ƒ 8 a ƒ 8 25 gemakkelijk te koopen Jarige dito dilo ƒ 9 a ƒ 9 3U met matigen aanvoer Puike nieune Z rogge ƒ 5 80 a ƒ 6 Puike wintergerst ƒ 5 75 a ƒ 5 90 niet goede vraag puike zomergerst ƒ 5 met matigen aanvoer X walch paardeb 6a ƒ 6 25 Nieuwe walch wiite boonen ƒ 11 50 a ƒ 12 matig aangevoerd en dringend gevraagd N walch br boonen ƒ 11 a 11 50 Walch i r erwten 8a 8 25 met veel aanvoer en goede vraag Deventer ll Nov Tame 8 a 8 75 Kogge ƒ 5 75 ƒ 6 10 Boekweit 5 75 a 6 40 Gerst 4 a 4 75 Haver 3a 3 75 Boter per 20 n lÊ 1 s 24 50 a 26 50 2 s 21 il 22 Zwolle 11 Nov MiildcIprJjzei 5 S0 Boekweit 5 60 Aardapp 1 1 n 20 n V 27 Groningen ll Nov Alle artikelen onveranderd behalve liockwiit lU c hooger Londen 7 Nov Granen Eng tarwe bragt vorige prijzen op vreemde stil op vorige notering gerst vast en haver iets lager Amvoer van 31 oct tot 5 nov lbi qr iul en 35 7i2 qr vr tarwe 1567 qr ini en 100 qr vr gerst en 1199 qr inl en 159 i qr vr La er A m de ieein rkt v in heden werden aangevoerd 7U0 runderen 2üri k ilverrn 21360 scliapen en 330 varkens Voor 2 en voor do sch tpen 5y6 per sieen 1S64 Donderdag 17 November iV 275 fcWTJDSCHE COURANT GOUDA Gebores 8 Nov Lena Johanna ouders G Geerlings en A M Boowmao 10 Kicolaas en Johanm s ouders D van ÜvERLf Dh 7 ov P E vau Waas 17 w A V Nenwieller 37 j 9 J M Schn k 17 m M V Wagenaar 6 j 10 M U de l o S 11 w li W Lourier 14 m GmvwD 9 Nuv J l ourt eu 1 H Bereudsen U Wiltenburg en H C de Jager J G Hutmau en H Voortjis II V 7audijk en C J liattmg P T den Uiet eu K i WOERDEN van 4 tot en met 10 Nov 1864 BkVvllen an Dijk geb van Steendercn z A M de Jong geb Sanderson d II Vüijk gib iuke d ü ti L D Jüliamns WeiJoD 4S j eehtgenoote van Johanna Kelderluan Ptliünella Miijer 46 j tehtgeiioüte van Ixideviijk Jacobus AIberrus Beiiier Jai sje Vcriiii er 4 ui Corutlis de Uaau 66 j iMduMeuaar üii Marrigje EniiuLkhuizer Automa Th odora Lit 2 j Corutlia van Mat 21 j tchlgeljoote van Teuuis ïluotite OLDE V VTEll Ingeschreven van den 2 tot den 8 Nov 1S64 B1V AIJ 1 N Jannigic Kanisteeg geb de Vast d Maria Catrina Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiende eg D n 60 Tarwe 8 18 Kogge 1 8Ü Boter per n S be ie kalveren werd betaald S Nov Boter Priesp alls Ki is ïl i im 50 9 Nov Giaiien Ku tarwe mt t weinig vr i ig tot vorii e prjzei be e vreemde s il en in dalemle siemniiug gerstlot v is e pr eii e 124 Kamper en Z volle 112 i 56 en doud i 44 a 5 Aartje Witte geb Baars d Go eis z Elizabtt Mchaus S iKiv wer Heüiliika van WijDgaaideo geb van den Bos d verkocht h er vast ADV EllTEXTJEX Den S November overleed plotseling te ZOETERMEER tot mijne diepe droefheid mgn geliefde eeiiig te broeder de Heer QUIRINUS HUIJSER GotruA Wed N J PEUGEN 10 Nov 1364 Geb IIUIJSEK Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen jongsten lieveli g betuigen 1 ndergeleekenden huui en opregten dank D TAN DEK LAAK Dz C W SCHENK GoiTDA 12 November 1SÖ4 lu alle boekwinkels te bekomen Handboek voor ledereen die Pranscli leert Volledige Meetkundig leerboek ten dienste van het Middelbaar Onderwijs door P H Geist Leprsar in de Wiskunde aaü bet Gjmnasium to Kamp ii Ie st £ 3 et Vaa dcDzeUdec schHj er Terscheeo vroeger Oplossing van Kempees Meeten Stelkunst D Ie dcelen kosten kder ƒ 1 23 de 2e deeUtt ieder ƒ 2 00 Voor eigen oeftning wordt zeer aanbeTolen De Vlugge Pranscliman f bandleidÏDg om door eigen oefening in kortentijd Fr iti ch te leeren lezen schrijven en spreken 3e dfok 50 et De Vlugge Italiaan enz 40 et De Accurate Boekhouder enz JEen boekje voor it der die zaktn doet of eens hoopt te doen een bothje voor kantoorbedienden en Mkikeliers landbouwers en ambaeliislieden 40 et L b u aa G lu 2A ÏJSMA X U Kampen Slijm en Haagpillen De e PILLEN die sum veie jiren met het bL=le eiulg tegen de slijm en als u aagverstsrkend gebruikt worden dour b ire achie uerkiiig spijsvertering zeer bevorderen bijzonder gop l tegen de gal en zier zacilt laxerend zijn zijn tegen 32 2 cent hei l uo je met tjt rigt van het gebruik verkrijirliaar doortuSïciieiikoin5ï v in de heeren Imi crdam Ruijs en Weisseubruch poth bij de Slilsieeg ArnJieiii V F Versier Vt J ha en J Koeh UeuiUer G J Erenst Dordrecht H J üiltav Gouda Wed J v d Heijden AVijdstraat s Jlage J Visser en Zoon Apoth Spui str iat Ltrydtn O A van Tricht Apoth Haarlemmerstraat Oudshoorn G van den Boom Rolttrdam v Sautenkulff Apoth korte HootiUieïg Schiedam ed A Kombouts Schoonhomi L Okhuijsen Stolicijt A Zijderhiau Vtrecht F Altena Apoth en Drog opden Sieenweg over de Üoukerstr n 372 ZevenhuUeti A Prins 3 Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jiren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voor ien met de haidleekeniiigvan J J SCHKEÜDER Apotheker welke handtcekening zich ook bevindtop het zegellak waarmede het doosje verzegeld i3 Men gelieve daar wel attent op te zijn Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met iübefjrip van Kijks en Gpmefuie acciji s bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver owrsehaalde JENEVER ii 62 o g per kan 58 cents Jenever 2 soort iloutwijuj ï 462 q per kan öB s cents inl BRANDEWIJN 462 o per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenreiligheid Gouda 12 N v 1864 Met liet nailereude SINTNICO LAASFEEST maken ij ouders opmerk a iin op tiet uitmiiiiteiid geschreven bij dm uitgever PL ANTENGA ie Zutplim zoo even ver chencii erkje getiteld TATEBEELEN UT HE Wercidgcscliiedcnis niet fraaije slaalgravurefi Wie zijnen kiniieren een onderhoudend eu levens nuttig boekgeschenk wil geven sch iffe zich dit degelijke en onderhoudende boek Uiiii eu voor eker zal daardoor bij de jongelieden die het le eii den lust worden opücHekt tot verdere beoefening der geschiedenis De prijs in fraaijeu rijk vergulden band is slechts f 1 90 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 11 November Laagste lluoLTste Gtbkven pCt 1 koers 1 kuL rs kotrs Ned w sch 2V2 o = J filVs 1 ei s dito 3 72 1 ri u 521 dito 4 951 4 951 j 1 as i Amort Sijnd SVj Handelm up resc 134 8 i l35 j 134V België Roths 21 21 i Spanje obl 21 4 n A 41V8 Portugal obl 3 451 4 Rusl obl H 5 93 4 1 d 1828 29 5 d 1840 4 66 V d 5 = serie 5 68 68V2 d 6 serie 5 801 8üS 80V dO bijH l 86041 2 8211 ic Volgef Spw 5 I821 4 11828 4 1821 j Oost Metall 5 56 8 57I 8 571 dito dito 2Vs 28lVl8 29 d renteAmst 5 80 80Vs SOi s d nat 1854 5 631 2 637 8 637 8 Pnn3enl859 5 Italië IStil 5 dito Auist 5 Griekenland 5 21 21 8 2iV Ver Staten 5 42V8 421 2 10 1871 5 d d 6 431 43 s 43I 4 d 18S2 6 42il e 42 Vl6 42 V Mexieo 1851 3 1 26V4 1 27 1 2B1V Deze Courant Ycrsehijnt des Donderdags en Zondags In de btad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post i 25 De inzending der Adverteutien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuitenlttnïr Londen 14 Nov Gedurende hun verblijf te Toulon zijn de lords der admiraliteit in de gelegenheid geweest om de fransche ijzeren oorlogsvloot in alle deelen te be igtigeu en hebben zij dien ten gevolge de verblijdende geivisheid erlangd dat de schepen van die natie in geen enkel voornaam opzigt de onze overtrelTen integendeel zij zagen niets wat hen konde doen bp reuren de stappen genomen ter reconstructieonzerzeemagt Frans Muller is beden morgen alhier opgehangen Ophet laatste oogenblik toen hij reeds den strop om den halshad heeft hij zijne misdaad bekend Parijs 13 Nov Heden is alhier een gerucht in omloop gekomen dat nog al opzien heeft gebaard Men verzekerde namelijk dat het hof van Rome wel verre van met den geest van verzoening bezield te zijn dien men het in den laatsien tijd toeschreef ernstig bedacht is om zich legen de gevolgen der franschitaliaansche conventie te vrijwaren Dieutengevolge zou de generaal Lamorieière opgeroepen zijn om andermaal het hevel over de pauselijke troepen te aanvaarden Naar men er bijvoegt stroomen de vroegen pauselijke Zouaven het overschot uit het gevecht van Cistelfi iardo van alle kanten naar Kome getrouw aan hun eed om voor den paus zoodra hij hei mogt begeeren bloed en leven op te offeren Volgens brieven uit KonsLintinopel is de beruchte Biruci ten wier huize Calzado de directeur der italiaansche opera diein dert op valsch spelen werd betrapt aldaar aangekomenen is zij er reeds in geslaagd verschillende voorname personenvan belangrijke geldsommen te ontlasten De beroemde tragedienne Ristori bevindt zich eveneens te Konstantinopel waarzij voorstellingen geeft in bet theatre Rossini die gelijk welte verwachten was zeer veel bijval vinden Volgens de door den Monileur medegedeelde berigten uit Algerie verliest de opstand er met den dag terrein In de nrovincie Teil begint de rust zich te herstellen en hebben vele inlanders diensvolgens weder hun laudoouwbedrijf bij de hand genomen De oproerige stammen van Bogliar die gelijk vroeger werd gemeld in onderwerping zijn gekomen zijn naar hunne haardsteden teruggekeerd Verschillende kolonnes der onzen houden evenwel in de provinciën Oran en Algiers op een en ander een wakend oog In de provincie Constantine is eveneens verbetering merkbaar In het zuiden concentreren de on ea zich in de omstreken van Aïn Madhi waar zich de troepen onder bevelen van de generaals Jussuf Martineau en Deligny zullen vereenigtn De opstandelingen in die streken hebben zich van hunne zijde geconcentreerd in de vallei van Oued Zergoum waaruit men hen weldra hoopt te verdrijven Het regeringsblad behelst ook tijdingen uit Mexico waarin nogmaals wordt geconstateerd dat na de jongste nederlaag die Ortega geleden heeft de oorlog tegen de aanhangers van Juarez als geëindigd is te beschouwen Behalve enkele zwakke guerilla benden houdt thans nog slechts de generaal üiaz het open veld maar men is er reeds in geslaagd hem den aflogt af te snijden 14 Nov Aan onze ministerien is men thans druk bezig met het bijeenzamelen der bouwstoffen voor de begrooting van 1866 Deze voorloopige arbeia zal tegen het einde dezer maandgereei zijn Daar de raad van state met betzelfde doel ijverigbezig is ziet men de indiening van het budget aan het wetgevend ligchaam in het begin van December te gemoet Naar men verneemt is een vrij ernstig geschil gerezentussohen den schout bij nacht Bosse die het fransche eskaileria de wateren van Mexico commandeert m den maarschalk I Bazaine welke laatste dienteagevoige zijn ontslag bij den keizer heeft ingediend Men noetE reeds den generaal de Montauban als zijn ojivolger Men verzekert dat Engeland bij de mogendheden hetvoorstel gedaan heeft om langs diplomatieken weg gemeen I schappelijk te Washington te protesteren tegen het nemeu vau de Florida in de haven van Bahia j De prijs der Adverteutien van ééi tot ze 1 regels niet inbegrip van het zegel is bO Cent voor eiken rciicl d iarbo eii ld Cent Huiteiigewoue letters worden berekend naar plaatsruimte Alle brieven uit Icalie luideu gunstig IJenpirig wordt daarin gemeld dat het wetsontwerp betreffende de vpjpljaising van den zeiel der regeriup met grooie raeerdrrheid zal worden aangenomen Men berekent dat minstens 00 leden voor het ontwerp zullen siemmen Brussel 13 Nov Na de terugkomst di s koning j op aanst dingsdag zil hij waarscliijnijk drukke conferentien hebben over de kwestie van het oori isbu Iget welke kwes ie de lU stion brulanle van h jt ooïei blik is He ceutr ile sectie der kamer belast met iet onderzoek v ui dit burljet heelt eenparig besloten om het simvenieinent de medeleeling te vrijen zijner in i teu omtrent cciie reorsanisritie van het leger welke volgens de sectie raoct vnortvioeijeii uit de verandering van het vprdedigiiiïs telsp Derpu rile sec ie heeft da rblj het oog op eene reorganisatie in den zin van vermindering der oorlogsnitgiven Bij het onderzoek der overiire beprrootiugï hoofdslnkken is gevr i igd de opheffing van de invoerre reii op den visch van alle herkomst en tevens v iu de jnCUile ten vooriJeele der natioirile visscherijen DaarTcijen m ig men kr iclitii en tezens and van de z jde van het kabinet te gemupt zien me tegenstaande dat zich in de kamer van jaar tol ja ir kr irhtiger stcTiraen doen hooreii in het belang eener algehrrle vrijheid p üt stuk T e minister van justitie heeft ann t cn en nt nipiledeeling gedian van de docunirnteu die betrekkin bebtieu op de studiebeurzen en waarvan de heer d O y de openb i inu kin r heeft orevraapl De Minitpur leeft di ikk r i c ieeld ma 1r het hiirean van den senaat heeft ze aan de dagbladen doei ronddeelen Morgen zal de senaat de behandeling de cr ziak aanvn pn die in het vorig juir gedurende zes weken de kamer v ii afgevaardigden heeft bezig gehouden Weenen ll Nov De Freie Pre sp zejt in ha ir ienommer o a het volgende Hoe hel hier e iri idp is met de vrijliei vau drukpers is atu ie i T i iPni V etniet weet kan zich diaromtrent de niiu vkf r j tr r v verschaffen door na ie i v m hoe r30t hf iiii il i r 5processeii is terwijl daarpiib iven de diï il ideu v ireri e rend spreken waar zij overluid hef woord heho r ii ti Men weet niet waar men str iffeloos ra iL sprpkPi ei waar de grens is gp egen welke moii niet m ijr eerin het openbaar behandelen der 1 niircpgenhe ieii dprr Waarnaar behoort men zich te riii cnr vre u t mis chi ii iem Antwoordt men naar de wet en nP nit men de e ter han i om als riglsnoer te volgen dnn ki nnt men tot de ovpr uijriiiir dat men inderdaad zich moet wachten om over stiakun liïf onderwerpen te spreken wil men zich niet aan het g v iar eener vervolging blootstellen Naar luid van een beriirt uit Ancona heeft men eennonnenklooster te Loretto gesloten nabij eerstgempïde stadfrelegen omdat aldaar voortdurend duivelsbezweringen plaatshadden Bedoeld besluit is door de overheid genomen op verzoek van een root aantal inwoners dier plaats Berlijn 13 Nov Gisteren zijn de verschillende dagbladen te Keulen het licht ziende door de politie in beslag genomen De aanleidendc oorzaak tot dezen maatregel is gelegen in het opnemen van hoofdartikelen over den toestand des 1 inds Op 15 dezer komt te Kiel de commissie bi epn belistmet hpt onderzoek der aangelegeuheid betretTeude de bezettingvan Rendshurg Volgens mededeelinjren uit Flensburg znllen vele falmekanten en handelaren Sieesni k verlaten pn zi h naar Deaemarken begeven Dit fre chiedt im l i de handel in Dpneinarken minder doorlasten wordt gidrukt dnn in het folverbonJ waartoe Sleeswijk nu ii 2iijk t eicht nordt tebehojren De depusche re L prii hpef bevel gegeven om ie indienst gestelde oorlo2 b lupuis te doen onttakelen eu opegjpn Deze maatregel gaat pru p pld van eene grpole verniindpr der overige strijdkrachten dewijl het grootste gedtelle dermanschappeu uit de dieust wordt outrïagen