Goudsche Courant, donderdag 17 november 1864

Met l Januarij e k zal de staat vaa beleg in Foleu bij wijze van proef voor 4 weken wordtu geschorst indien geene buitensporigheden worden gepleegd zal e termijn worden verlengd Kiel 12 Nov Op een adres van den magistraat en de 1 burgerij naar aanleiding van den gesloten vrede tnsschen de geallieerde mogendheden en Denemarken heeft de hertog geantwoord dat de hertogdommen zich st ds behooren te herinneren wat zij aan de monarchen van Pruisen en Oostenrijk vooral aan laatstgenoemde alsmede aan het duitsche vaderland schuldig zijn Ue hertogdommen zouden udien de staat van zaken h t eischte door hunne zeemanschap ten dienste der pruisische zeemagt te doen gebruiken groote diensten te kunnen bewijzen üe hertog sloot met de betuiging van de hoop dat zijne resten spoedig mosen worden erkend Turijn 1 i Xov Men verneemt thans dat de toepassing van de financiële plannen des heerea Sella minder bezwaar zal ondervinden dan men a iuvankehjk heeft gedacht Het gemeentebestuur van Brescia heeft verklaard de grondbelasting voor 1865 voor de ingezetenen dier plaats vooruit te willrn betalen Atlien 6 i Nov De nieuwe constitutie die na nog maar op de koninklijke sanctie wacht ademt een liberalen geest De koning is onschendbaar De kroon gaat over op de regtstreeksche en wettige afstammelingen van koning George volgens da orde van eerstgeboorte gaande de mannelijke afstammelingen altoos voor de vrouwelijke De erfgenaam van den troon moet j altijd de grieksche godsdienst belijden De minisiers zijn v rantwoordeüjk en regeren met eene kamer zamengcsieH op den 1 grondslag van algemeene verkiezingen De wetgevende attri buten der kamer l omeu overeen met die in de andere cons i tutinueel geregeerd wordende lauden De koning en de kamera 1 hebben beiden het regt wetten voor te stellen Ten einde een ontwerp kracht van wet krijge is de koninklijke goedkeuring noodig Een staatsraad is belast met de redactie der wetten De koning kan de kamer ontbinden of verdagen of ook de opeiriiig der zitting schorsen De leden der regterlijke magt j worden door den koning benoemd en zullen na verloop van een bepaalden termijn onafzetbaar zijn De doodstraf voor de politieke misdrijven is afgeschaft Alle Grieken zijn gelijk voor de wet De persoonlijke vrijheid en het domicilie zijn onsc aeudbaar llec regt van vereenigiug en vergadering is gewaarborgd i behoudens de voorwaarden van openbare veiligheid zoo ais j die door de wet geregeld worden De drukpers is vrij geen dagblad mag in beslag genomen worden tenzij in geval van beleediging van de christelijke godsdienst of van den persoon des koniugs Kortom de irieken hebben alle reden om tevreden te Zijn waaro j nog komt dat reeds bij de constitutie zelve j het geval van eene lariiening voorzien is Volgeus de kieswet die nog in behandeling is zal ieder Griek die meerderjarig en in het bezit van zijne burgerlijke en politieke regteu is kiezer zijn Elk arrondissement zal een afgevaardigde op de 10 000 zielen benoemen Petersburg 12 Nov Het Journal de St Petersbourg ïegt dat lord Napier eugelsch gezant bij ons hof bij gelegenheid van zijne afscheids audientie heeft gezegd Dat men het behoud van den vrede in het afgeloopen jaar te danken heeft aan de britsche ministers die zich üoor de tijdelijke ongunstige omstandigheden hadden laten medesiepen zoowel als om de welwillendheid van den keizer eu prins Gortschakoff jegens den spreker De wederzijdsche betrekkingen zijn wel niet inn g maar de beide regeringen hebbeu door het bewijzen van wederteerige diensten blijk gegeven dat zij de dringende behoefte erkennen aan den vrede Hij hoopt dat er eene verandering lal komen in de vijandige gezindheid lier Engelschen jegens de Russpu Hij acht de tegenwoordige betrekkingen tnsschen beide staten voor bevredigend eu hoopt dat weldra eene ver I betering zal ontstaan door de vermeerdering van den handel Tan Kusland door de ontwikkeling der vrijheid aldaar en door I het inachtncmen eener gereserveerde politiek in het oosten Hij betreurt het gebrek aan vrijheid van handel en hoopt dat ver 1 andering zal gebragt worden in het russlsche handelsstelsel ötnnenlanö Gouda 15 Nov Zonderling mag het geacht worden dat weinigen hier ter stede den jnisten prijs weten waarvoor het brood wordt verkocht Velen blijven nog altijd afkeerig van openbaarheid in de meest gewone zaken Men verkoopt hier drie soorten van tarwebrood de eerste soort hel besie wittebrood wordt door de meeste bakkers ver koeht voor 24 centen het n S doch door andere voor 21 c l l e tweede soort bruin genoemd doch zeer wit van kleur wordt jf ïerkocht voor 20 c doch bij vier opgegeven bakkers voor 19 a bg eii voor IS e i De derde loort krop of ongebuild brood worilt algemeca verkocht voor 14 c terwijl dit brood slechts bij eenen bakker voor 13 c te bekomen is Te Bodegraven is door een aantal ingezetenen aan den gemeenteraad een adres ingezonden waarin de aandacht van den raad gevestigd wordt op het groote gevaar waaraan die eu oml ggende gemeenten bloot staan doordien de onder die gemeente gelegen Wierickerschans gebezigd wordt tot bergplaats van buskruid en aldaar in de magazijnen meermalen eene hoeveelheid van een millioen ned ponden buskruid wordt gevonden Adressanten verzoeken den raad bij de hooge regering aan te dringen om de aldaar bestaande bergplaats van buskruid te verplaatsen en over te brengen naar eene landstreek waar eene ontploffing minder noodlottige gevolgen zou na zich slepen De gemeenteraad heeft van dit adres aan dertien gemeenten in den omtrek afschrift toegezonden welke gemeenten op eene na allen hare meden erkiug hebben beloofd Wij hebben dezer dagen alhier een request gezien dat door meer dan zeventig der achtenswaardigste ingezetenen van Gouda onderteekend was behelzende een verzoek aan Zijne M ijesteit den koning ten einde het Z M zoude mogen behagen te gelasten dat er eene geheele of gedeeltelijke ontruiming v v het buskruid uit het magazijn in de Wierikkerschans plaats greep alwaar zich n aar men verzekerd meer dan een millioen ponden bevindt Men huivert bij de mogelijkheid eener ontploffing van die hoeveelheid buskruid Duizende menschenlevens konden er mede gemoeid zijn de schade zoude millioenen bedragen op vergoeiling kan niet worden gerekend daar de brandwaarborgmiuitsebappijeu in den regel bedingen dat art 292 van hiet wetboek van koophandel buiten toepassing blijft In de zitting der tweede kamer va i zaturdag zijn deberaadslagingen aangevangen over het wets ontwerp betreffende de overeenkomst omtrent de St Agatha goederen Zijwaren zeer kalm en liepen slechts over de jaridieke appreciatie De hh üodefroy Geertsema van Aseh van Wijck van Nierop van Beyma waren tegen de transactie om den vorm of inhoud De hh de Sombreff Brouwer van den Heuvel Luyben deBieberstein en Pypers verdedigden de overeenkomst ook in betbelang van de beëindiging dezer teedere en netelige zaak De commissie beiast met het onderzoek der geloofsbrieven van den heer Eochussen lieeft lot toelating geidviseerd In de tweede kamer der staten generaal is maandag hetwetsontwerp tot goedkeuring der overeenkomst betreffende degoederen van het voormalig klooster St Agatha verworpenmet 34 tegen 30 stemmen Uit het Westland berigt men De strenge vorst derlaatste dagen is voor vele veehouders groote schade Sommigen die hun vee bij gebrek aan gras reeds binnen haddengehaald bezigden de bladeren der bieten die nog te veldestaan tot koevoeder ten einde het hooi nog eenige weken tekunnen sparen Door de vorst echter is van dit voeder veelonbruikbaar ge vorden Het getal onderwijzers die in al de provinciën gedurendede najaarsverga lering getxamineerd zijn bedraagt 1276 850 mannen en 426 vrouwen waarvan zijn toegelaten 307 mannenen 257 vrouwen alzoo te zamen 564 De winterkoude welke zich reeds vroegtijdig liet gevoelen heeft nog al groote schade berokkend aan de appelen dievoor eenige dagen in de geldersche streken nog in grootengetale aan de boomen hingen Door de strenge nachtvorsienvindt men eene menigte appelen onder de boomen liggen terwijl de nog hangende vrucht volstrekt niet duurzaam is Bijduizende uiuddeu worden de appelen dan ook voor spotprijzenvoor de fabrieken in Duitschland afgeleverd In de memorie van beantwoording betreffende hoofdst I der staatsbegrooting leest men het volgende Ten opzigte vanhet groote beginsel van scheiding van kerk en staat was zoo zegt het voorloopig versUig in de laatste jaren hoegenaamd geen vooruitgang te bespeuren De schuld daarvan wordteensdeels geweten aan het hervormde kerkgenootschap hetwelkvoortdurend scheen te willen leunen op den staat en anderdeels aan de regering die zich afhankelijk scheen te makenvan het gemis van ijver aan de zijde van dat kerkgenootschapom de banden los te maken welke bet nog verbinden aan den staat Eene juistere kennis van het gebeurde en van den tegenwoordigen toestand zou het ongegronde van die klagt en van dat verwijt doen inzien Bij de beraadslagingen over de be t grootingen der beide vorige jaren en ook in de memorie van I toelichting behoorende bij de begrooting van hoofdst IV B i voor i865 is een en ander opgenoemd waarin de regering zich werkzaam betoond heeft tot vrijmaking der kerk van lederen band welke in strijd met de haar toekomende vrijheid nog beslaat waarvan vereenvoudiging in de behandeling van zaken en wijziging of opheffing van voor de kerk verbindende I voorschriften het gevolg is geweest Het geldt vcoral de han delingen der kerkelijke vergaderingen waarmede iedere bemoeijing der regering welke te veen ook nog tot cp den laatsten tijd plaats had heeft opgeliouden Het ontslag der predikanten is geheel aan de kerk overgelaten met voorbehoud aan de regering om na het ontslag de regtmatigheid der aanspraak op pensioen te beoordeelen In gelijken zin bepaalt zich de bemoeijing der regering met de beroeping van leeraren alleen tot de beoordeeling van de aanvraag tot het voortdurend genot van landstractement Met de oprigting van nieuwe gemeenten laat de regering zich niet verder in dan de wet van 10 September 1853 staatsblad n 102 heeft bepaald De bemoeijing met kerkelijke armbesturen geschiedt waar die onvermijdelijk is door het departement van binnenl zaken zoo als ook de vragen ten aanzien van kerkbouw binnen den afstand bij de wet van 1853 bepaald bij eene andere afdeeling van het departement van Ju titie worden behandeld Zoo poogt men meer en meer de werkzaamheden van het voormalig departement van hervormde eeredienst te verminderen en op andere departementen van algemeen bestuur over te dragen Naar buiten mag daarvan weinig gezien worden het neemt niet weg dat men meer en meer het doel nadert Dat voor het oogenblik nog afzonderlijke administratien er bereiking van het bij de opheffing der departementen van eeredienst beoogde doel vooral voor de hervormde eeredienst noodig zijn daarvan ligt de oorzaak voor een goed deel in den eigenaardigen toestand van het hervormde kerkgenootschap doch is niet uitsluitend an dat kerkgenootschap maar veeleer aan den staat te wijten Deze heeft dat kerkgenootschap tot heerschende kerk verheffende het meer dan eenig ander beheerscht Van daar dat die kerk zelfs na de veranderde orde van zaken verward in den doolhof van wetten openbare verordeningen en reglementen nooit een eigen zelfstandig bestaan gehad heeft noch wat hare inrigting betreft noch wel voornamelijk wat het beheer barer goederen aangaat Wanneer deze stand van ïaken niet vooraf op regelmatige wijze veranderd zal zijn gaat de hervormde kerk een staat van wanorde te gemoet welke niet aan hare bestuurders maar aan den staat die haar zoo lang eigenmagtig beheerde en haar nu ontijdig aan zich zelve overliet te ijlen zou zijn Wanneer dus nog niet tot opheffing der beide administratien kan overgaan worden is dit het gevolg van een toestand waarin inzonderheid de hervormde kerk door regeriugsbeginselen van vroegeren tijd gebragt is JsTog altijd beschouwt de regering het bestaande alleen als overgangsmaatregel Wanneer zij geslaagd zal zijn de banden welke nog ten aanzien van het beheer der kerkelijke goederen tusschen haar en de kerk bestaan los te maken zal de voornaamste hinderpaal tot het bereiken van het gewcnschte doel uit den weg geruimd zijn Na hetgeen gedurende vele jaren over de oph ug van de departementen van eeredienst aan de eene en aa de andere zijde is gezegd en geschreven schijnt het onnoodig daarop terog Ie komen Dit tj ue mag intusschen woruen opgemerkt dat de tegenwoordige administratien met haar gering personeel en nadat vele barer werkzaamheden hebben opgt houden of tot andere departementen zijn overgegaan weinig stof aanbieden om haar weder tot twee departementen van algemeen bestuur te verheffen Boskoop 15 Nov Werden voor eenige dagen de kweekers door de ingevallen vorst in hunne werkzaamheden belemmerd thans nu het weder zacht weer geworden is begint men met vernieuwden moed het rooijen en verzenden van boomen en planten te hervatten Alles is weder in vollen gang Men kan zonder daarvan ooggetuige te zijn zich moeijelijk een denkbeeld vormen van de ontzettende massa s zoon el vruchtboomen als articles de uxe welke per scheeps en andere gelegenheden naar elders zoowel buiten als binnenlandsch worden verzonden Boskoop heeft dan ook door zijne kweekerijen eene wereldsbekendheid verworven welke nog nimmer door eenige piattelands gemeente is overtroffen Aan de boomkweekerij is aeze plaats hare welvaart verschuldigd waardoor hier dan ook eene ongekende liefde voor het vak bestaat Elkeen beijvert zich om al wat schoon en edel is in aankweek te brengen waartoe de bodera hier meer dan ergers anders gunstig medewerkt en uitmuntend geschikt is Ook de vereeniging tot reseling en verbetering der vruchtsoorten tracht aan het doel waarvoor zij is opgerigt te beantwoorden Jaarlijks worden door haar een a twee tentoonstellingen gehouden van boomen aardvruchten die altijd druk bezocht worden en voor liefhebbers eene schoone gelegenheid aanbieden om nieuwe hulde te brengen aan Pomona en hare vereerders alhier De hooge prijzen van de meeste artikelen en den goeden aftrek doet hier de ambitie steeds toenemen en gezwegen van degenen die doof zijn voor alle redelijke overtuiging en altijd maar doen zoo als grootvader en vader deden welke men hier echter schaar aantreft doen de meeste kweekers hier ijverig onderzoek naar hetgeen tot verbetering in het vak strekken kan waartoe de broeikassen behooren welke door stoom verwarmd worden en reeds bij vele kweekers in gebruik zijn en zonder overdrijving worden hier kweekers aangetroffen die niet alleen goed op de hoogte zijn van hetgeen hun vak betreft maar in staat zonden zijn met de beste pomologen van het buitenland wat theoretische en practische kennis betreft te kunnen wedijveren Gemengde Berigten Men begint in Oostenrijk bet juk van den drukpersdwang levendig te gevoelen Het territorium Nevada is als slaat opgenomen in de amerikaansche unie De eksche scbuldeinchers oDtlteuen een zweem van hoop aan de Dieuwe constitutie De luiemburgsche oppositie is dezer dagen overleden Het engel che parlemeut is Vergadering van den Gemeenteraad Zitting va t Vrïjdcg 11 Nuvember Voorzitter mr van Bergen IJzendoorn Bij de opening der vergadcrmg iju tegenwoionl r d hh de Grave iruly Kemper Prince Braggaar Buchner Kist st a ru i Geniep Weslerbaan en Reutinger De notulen van het verhandelde in de vergaderü i icn dtu 21 October worden goedgekeurd De B geeft kennis van den hr Remv beri t tt 1 vangen d iS ZEd door afwezigheid verhinderd ordi de M r dt t boupu ZEd Achtb deelt raede dnt ilonr j rrlijden t u f lUebedieumgru zijn opengevallen t w die id torenwarhter bekU i an der Wonde en die vau leeraar in de engelscbe taa aan het gjL im vervuld door den hr Ncnwieller Gelezen en voor not worden aangenomen drie dispf ti n vai W vistaten houdende goedkeuring van de begrootins der tl hi n 1865 van het raad bfcsluit tot den verkoop van posten op de begrooting oor h t lo jKüJe jaar De B deelt mede dat het geweien tuchltuus aan den k te Dordrecht om te worden afgebroken i vrr o it vo r Op eene mis=i e an B en W van Middc ir v a r gesteld het beurtteer op te heffen wordt na 17 ng van de kamer van kuophaodel tot oph J i uu fn ziu opgemaakt raadsbesluit vastgr ttld Curatoren van het gymnasium geven eene rende betrekking van onderwijzer in de wis en namurkundi f r de hr ïlotlof Rijkland Lit thans in dergelijke betrekk Deventer Benoeming in de volgende vergadering Regenten van het vereenigd Wees en Xieinor liier Iü nxn dat de benoemde regentessen deze haar opgednu u btt ek la gcDomen ot Eene suppletoire bcgrootmg voor 1 6t doe hh re e Be sledelinghuis voor kinderen ingezoi deu waaruii gtene an subsidie voortvlofit wordt goedgekeurd Voor Not wordt aangenomen eene missive van de afd Gouda m omstreken van de hoUandsche maatschappij van laudbotj ude ken nisgeving dat in dit jaar geene tenloouatellinj in Gouüj nuadeu P vao Reedt Dortland commissaris over het stooinh eer gf eft kennis dat de opbrengst zijner bediening uiterst gering i tu d elegeevenredigd aan bet verband eu de moeite aan de betret verbondenweshalve hij eene toelage van gemeeutewege verzoekt ie De B doet voorlezing geveu van een legtskundig adti den hr advocaat Blussé ingezonden tot beantwoording der viaai orderir der algemeene commissie van liquidatie in zake der vooru momLo rkamers tegen de gemeente ingesteld tot het doen van rt l en Op grond van wet regt en autheuren wordt die vraac door genoemden advokaat bevestigend beantwoord en wordt diensvolgens door dfn raad besloten de vordering in regten te weerspreken eu d arop de goedkeuring van hh ged staten te verzoeken Onder het nemea van dit beslait treedt de hr Droogleever binnen De benoeming van den advokaat die voor de regtbank ie Rotterdam de belangen der gemeente zal behartigen wordt aan B en U overgeUteo doch met dan na dst door een der leden wordt verklaard bij het oitbrengen van zij goedkeurende stem dat hij zulks niet als consequentie voor het verv ilde hebben aangemerkt De B stt v ïoor in de volgende vergadering over te gaan tot de ï noeming van een marktmeester ter vervanging voor den nr de Griaf die op verzoek met uit dec a s is ontslagen De hr Kemper herinnert dat het innen van het marktgeld vroeger bij