Goudsche Courant, donderdag 24 november 1864

Donderdag 24 November i§®4 ADVERTENTIEN IGOUDSCHE COURA T nT T Ar A AT P Ad ertentieii van ée n tot zes Uitgave van A dKI NK MAiS regels mi t mbegiip T n A eiken lejil d tarho cn 10 teut Lange Timdeweg D u 60 Buue ngcv one letters orden berekend naar pldat riiiiutc OPENBARE VRIJWILLIGE VERK00PIN6 E Notaris Mt KLST te GjwM il op Maandag 2s y i tmhtr löG4 rs i i rijtui ten elf ure in het logement DE Z VLJi de HOPSTED Rl WILLEMSHOEVE nabij GO I S J bestaande in K 1 E r apitai voor weinige jaren nieuw gebouwde BOUWMANSWONING en HEERENHUIZIImG gemerkt D 44 met onderscheidene vertrekken EEF uitmuntende KELDERS STALLING voor 30 stuks Vee KOEPEL WAliENHUIS PAARDENSÏAL KAKNMOLEN Zes roeden HOOIBERG GIERPUTTEN VAEK ENSSC1IL UR en verder Getimmeete BOOMi A VRDEN BOSCHHAKHOUT MOE SÏUINEN enz enz alsmede eenige perceeieu uitmuntend WEI en HOOIIutiJND alles bij elkander aan deu Kerkueij in Bloeiuendaal Gemeente BROEK nabij GOUDA Kad Sectie A u 44 54 5S 536 en 537 te zamen groot 6 B 11 E 2 E N 2 Twee perreelen WEI en HOOILAND als voren Sectie K n 55 en 538 groot 4 B 38 E N S Drie perceelcn WEI en HOOILAND en eenig BOSCHHAKHOUT ais voren Sectie A n 56 61 63 en 65 groot C B 34 E 31 E Aanvaarding de Heerenbuizing 1 Nov 1865 de Landerijen 27 Dec 1865 de Bouwmanswoning 1 Hei 1866 Betaling de helft 1 Mei 18d5 de andere helft óf op 1 Mei 1856 óf ook op 1 Mei 1865 met korfing van 41 5 o óf kan op het verkochte als eerste hijpotheek gevestigd gelaten tegen 4I 2 rente sedert 1 Mei 1 S66 Nadere informatien te verkrijgen ten Kantore van genoemden N0T VK13 M KIST t QOVDA VERKOOP Beneden Fabrieksprijs Ti IJl Icpc eeken e bengt bij de e dat il cr op de jüuue v ijii C n löG 1 Lr quivt een uitcre oclite hoevefllieid 11 fraaiste keurig en smaakvol bewerkte BIJOÜTERIEN T e g j e rotrei li u ea tlill lCU GALANTERIEN benevens vele aiiciere oorv 1 rpen van v e iJe ïescliüct voor s tol 111 eli lL gebruilv 1 v el hu 700 vele Luiden en waardüor vele iiamlel a kt zijn ge Me t iuihi ue a en is Mr aalc gcAccsr dit e L rr ircn er Fab ieken van voornoemde goede en gtnoo uaaktuaren i linnengOGteii 1 i a o aut bene Ien faijritl a pr j li u i f daardoor lumne n Iji jVtu o jTw iten en hun ii o ii e v c te vei cli dïen De oi i yijnen ui goe ieien ko ip au ipLc ide noodigt een ieder uit en voorra id fraaüjeuerkte aiiuer door hem worden te te V illeu kom n bc igtigen ten einde cli te kui neu overtuigen v xii de nooit gtl tn J € ta je jirjzeu a irvoor lezclve te beLun eu iju J FULDAUER v j r AII sterdam Cotu V den 19 S tm r l l t MEUWE UITGAVEX verschenen bij P NOORDHOPF te GRONIXGEN W ilUUnLIXG Geloofsversterkiug i goedkoope uitgave J 0 50 MUÜKLING Ontwikkeling envooruitgang des geestes op hetgebied der godsdienst Akademicaclie leerrede gehouden in Sept 1864 0 25 W MUUIILIXG Ontwikkelingen xooruitg ng op het gebied der godjieieerdlietd Toespraak U 23 M A AM iUJli enW UVV LIXG IJ jdragen ter bevordeiing van Christelijk leven Jaarg ng l ü4 2 s ukjV = Elk stukje 0 40 O BE UU iT l iv ctische leergang voor ht t uLJeru ijs in de vormleer 0 30 I 1 TE tl N 5 l fiA Beknopte schets der goJsihenstige gezindten 3 75 J A ENGEL Beelden uit het leven Xovellen 1 10 A E BRACllVOGEL Friedeman B ich 2 deelen 3 80 Th F UIEK E S Handboek voorden l iuubouw Deel 1 Delandbouw in zijne graangewassen beschouwd Bij inteekeningvoor de beide deelen a ƒ 3 00 buiten inteekening 3 60 J C SIBBES van GOUDA maakt zijnen geaehten Stadgen n bekend dat hij weder geplaatst is op demarkt ter zijde van het stadhuis en voornemens is heden Zondag avond een aanvang te maken met bakken en vervolgensalle d igen aan huis op de Nieiwe Haven Hij beveelt zich beleeldelijk in ieders gunst beioveude de uaaun keurige en tijdige bezorging der bestelde Wafols en Broedertjes Uit de liand te koop Een zoo goei aU nieuw gosd en zeer ver schietend fraai JAGTGEW EEE met kortenen langenTWEELOOP en verder toebehooren nieuwe AVEITASCH en KRÜIDHOOEN DUBBELE H GELTASCH en KOPEEEN PISTONDOOS met KEÜIDPOMP Te bevragen en te zien bij J II KROM wijdstraat Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a 46 q per kan 58 cents Jenever 2 = soort Moutwijn a 467 0 o P r kan öCl s cents inl BRANDEWIJ V 467 o O per kan 61 cents Meerdere of mindt re sterkte naar evenredigheid Goud 19 Nov lS6t Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrjaag 18 Novembp pCt koers Hoogste kotrs fiehU veo kocri Ned w sch 21 2 dito 3 iio76 72 JU Vie dito 4 Amort Sijnd 31 0 951 2 957 951 2 Handelm op resc 353 4 136 1357 België Iloths 21 2 Spanje obl 21 Portugal obl 3 417ia 45V8 43 Vl6 Rusl obl K 5 d 1828 29 5 941 2 947 d 1840 4 d 5 = serie 5 6S3 d 6 serie 5 8 07 81 dö bijH l 86041 2 Tolgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 21 2 821 4 1831 2 563 2878 823 3 1833 563 29 1831 2 567s d renteAmst 5 791 d nat 1854 5 Pruisen 1859 5 3Vj6 637i5 6378 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 203 4 4278 20V8 43 43 d 1871 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 43 Ac 431 4 277 0 4378 437 6 2778 437 6 277s Ter Boekdrukkerij ïan A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de litad grsch edt de uitgave des avonds te orc i De pn = per drie maanden is ft l ranco p post 2 25 De inzending der Ad erteutieu kau geschieden tot des morgens teu 11 ure KENNISGEVING BÜBGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA brengen Jeyi kenuis van hen vvien z lks zoude moge aangaan dat tof Sfessing van de biJ7on ere £ eldieeniiii eu in dato 31 Decemher 1858 en 31 December 1859 zijn uitgeloot de nummers 12 en 2a beilragende te zamen ƒ 2000 aan obligatién ten laste dezer gemeente En worden c e houders der gezegde obliiralién opgeroepen om zich met tlezelve te vervoeijen ten kantore van den iemeente Oulv inger op het E la lhiiis alhier op den il Deremher voormiddags tusschen 9 en 12 ure ten einde de afgelost wordende gel len tegen overgifte van de abligaticn en de niet verschenen Coupons te ontv mjen met de da irop tot die dagteekening versehuliligde Interessen zullende na dien tijJ g cae renten meer worden te goe l gedaan GOVLA den 22 Xvjemher 1S64 Bukgemeesteb en W etiiouueks voornoemd De Secretaris De Biirgeuieeiter DEOOGLEEVER FOBTUIJN v BEEGEN IJZENDOOEN öuttenlanïï Londen 2 Nov Dc reuring heeft het ofSciele rapport van den vice admiraal sir Aug Kuper beirekkelijk de oper ttien der ge dlieerJe vloot in de str iat v in Siiiioimseki openbaar gemaakt In dit rapport laat de engelsclie i iminiiil zich zeer gunstig uit oniiient de diensten die de netlerl sclieepsmagt bij deze gelegenheid htct t bewezen Hij verkl iart daarin tevens d t hij aan den comniaii l iiit de Man zijn d mk heeft doen betuigen v egeiis de kr ichtige ine lewerking en hulp die hij met het lederl e k iiler heef verleeml Ook k ipitein Imo TA Hayes v in het cngelsche scliip T irtar iaat zich in zijn verslag zeer gunstig uit omtrent de diensten door de nederl schepen bewezen Verschillende entrelsche otfi ieren die zicli in het gevecht hebben onderscheitlen en duor adiuir i d Kuper gunstig waren vermeld zijn bereids door de admiraliteit gepromoveerd Volgens berigtea uit Japan heeft de prins van Nagatoer in toegestemd cle linneiizee van Siinoiioseki te openen degeslechte sterkten niet meer op te bouwen en ile oorlogskostenv in de expeditie der geallieerden te betalen Eii gelsche kooplieden hebben klagten bij sir Meock ingediend dat de J ipaunezen den zijdehandel beletten Ten gevolge der gebleken noodzakelijkheid v nn meer afdoende maatregelen in het bel mg v in de veiligheid er passagiers in de spoortreinen heeft de directie van ilen zuidnc stelijkenspoorweg besloten tot eene proefneming met een toestel uitgevonden door den heer Edtnund Tatters dl bestaande in signalendoor middel van koperen klokjes zoo latiig iiigerigf dat wanneereen reiziger daarmede seint de condueteuri te gelijker tijd weten naar zij moeten zijn om de passagiers te hulp te komen De Canada heeft berigien uit New York aangebr igt loopende tot 10 dezer De president Lincoln is met eene grootemeerderheid herkozen Volgens een gerucht heeft Sherman Atlanta verlaten en rukt naar Charleston op Men verwacht datLee eene offensieve beweging 2al doen Forrest heeft JohustouTÜle in Tennessee ingenomcii De Times en andere dagbladen deelen mede dat hetgouvernement besloten heeft de overbrenging van veroordeeMenn ar West Austr die te staken wanneer het parlement zich metdit besluit vereeuigt Naar men verneemt moet ook de koning van Pruisen daags voor de uitvoering van het vonnis van Muller per tele graaf aan de k iningin om uitstel d arvan verzocht en hieropten antwoord bekomen hebben dat H M vermeemle zich tendeze te moeten houden aan de beslissing van haar gouvernement De Morning Post meent te weten dst nu de vrees voor een europeesch conflict waarin ooi Engeland betrokken h ad kunnen wordeu is verdwenen de regering vournemeiis is groote bezuinigingen bij het leger eii de vloot voor te stellen uie zoo ze aangenomen werden eeiiC ver mderiutr züileii bren en in het belastingstelsel Het bla 1 uit dc ioop u ile i astelaudsmngeiidiieilen die pr j stellen op hei iehjijd van den vrede het voorbeeld v in Eui cl iid zullen volu fn Tusschen de I jrte e i ons k ibinet is e ne overeenkomst gesloten voor ibn i iule va i e i e r reisc i iii i i ttlegri iflinie Een turksch bnieii zal gevesii l wor len ie Firs vvair de landlijn a in deu oudei ee clien k tbel a iiisiüit Eene ij i van Koustantinopel uitg iaade zal uitsluiten liienen voor de depêches uit Indie tuk n oi t is vernbooten 1 1 dezer v o fii met B j rle ver i4 s emmen bes 1 Tip van fiituckv In dt jon ste beriren uit Anier ki w ir r re nel 1 natin een tol nog tue onbeken 1 i e leelie der i d i es Viislr die hetwalk als een oubewooub lar O r l w er I a L en eene uitgestrekte landstreek vijf a zes milli i ii i r r is ontdekt die voor Luidbonw en veeteelt vo k i en ur cl kt is en eenegoede gelegenheid tot kolunisatie aii e lt Een nare orkaan heeft hier z i i ril i omTtüt mid lernachtgewoed de straten waren bedekt nic d ikn n ken van daken e n sc idorbiC fii enz e i wortelt De sciiepen hebben vi d trtl ilc gi m en met inoeiie i de cjiiip ge ir i waren niet bestau l teu en de ri i 22 Nov Vo gen t jliiu ii u is de presijent Lincoln b de v s eene meerilerhe d van niiiisteus t iii i tkifizing wden tweeden trap bekvvan tiij 2 Hij beli ialde de overwinning ui lie s Louisiana en Tennessee en n e uitzc f NewJersey en Delaware In de i l N bij de volkssleinmiiig eene ni f beüomen Nergens liebiieii ouge republikeiiische partij heelt Uij deverschelden leden i tugewuiinen De zuulelijkeii d e in her versterking ontv ui reu en lic ir urHet congres der zuidelijke itm iDavis heeft eene redev jeni g u dat het tot stand komen v iu dt idat tevens de onafii inkelijkl e d iHij keurt de conscriptie af aii beh dve in de uiterste liooil de slaven Ie koopen die men n j zen tot gouverneur van ilen s i werk Ti en iir lig i brood Parijs 21 Nov Alhier is de e versidiei en d it aan de k iiner var k j Het v ein e uittreksel is der ei ui Jaarlijks wordt in die siad vo i 95 mil jen irii verbruikt en voor 153 luillioen aan vleesch Er n jr i voor bijna 193 mdlioen uin vvijn en voor meer d n 1 millioen aan bier gedronken Er bestaan in het geheel jiZi restaurants met eene ja irhjksche ontvangst van 105 mi norn de fooijen aan de knechts daaronder begrepen De ptrj che kleedermakers beroemen zich op eene jaarlgksche ontv nj i m liJO millioen Voorts worden n Parijs voor 15 inilii eii ii is hce nen vervaardigd voor l t millioen corsetten voor l inillioen hoeden en voor 87 miUiueu aan schoenmakcrswrrk Men gebruikt er jaarlijks voor U j millioen zvvavpistokken en voor ver over de 2 millioen aan schoensmeer Er wordt jaarlijks voor bijna 2 millioen aan het verva ir igen en inzeten van kuBStlauden besteed Voorts wordt uogj irijk voor il mi iioen aan parfun erieil vóor 5 millioen aan w ui jers voor 25 ini lioea aan kunstof n igeraaukte bloemen voor 5 miiiioen aan k immen enz uitgeneveu De dép iclies van onzen gezant en van o zeii gei i 1 ie Romestemmen d iarin overeen d it het hof v n 1 nu fi i schijnt zich te bewegen noch om ie iki i in er n kken noch om ti et kracht van wapenen te küuueu veèr iaj a uieden