Goudsche Courant, donderdag 24 november 1864

De road van state beeft het wetsontwerp op den letterkuDdigeQ eigendom verworpen en scheen veeleer geneigd deregten van dien eigendom nog te beperken dan die uit te breiden Het blijkt thans dat de ontmoeting in Lombardije tusschen een hoop jongelieden die de ueivegiug in Frioul ivilden beg insiigen eu de regeringstroepen niet het ernstig karakter heeft gehad als het eerste bengt deed voorkomen dat trouwens van oostenrijksche zijde kwam Een gevecht heeft niet pi I lts ireh i 1 er zijn ook dus geene gewonden of dooden gevi I ni J e ra tk komt eenvoudig hier op neder d ii eene bem gew ipeaJe jonge lieden iii Lombardije aangehouden tnt pei d en a n ile justitie overgeleverd is 2 Xov Niet minder merk ardit5 dan de rede van den gpj erin Ltm rmora in Ca it iiia Usclte kamer van afgevaardigden V IS die van den hce L m i minister van binuenlandschezaken Xa voorop ge et le lieobnn dat het een heugelijk vcr ch ei is dat de discus ien iLh steeds door eene bijzonderekalnre onderscheiden hebben pes hij de voordeden der couventip in 15 ept aan daar het beginsel der non interventie I hifr iojr in tüppi ing ou komen Voorts beantwoordde hij ih n iP tenen de c inventie waren omdat Ilalie door deze ver i n nle iis belet zou wirdpu den kerk iijken staat den oorlog te tc re i luie vele fn geirrontle reienen het daarvoor ook zou i kf ni hpb je l or i rt is niet te ontkennen aldus zeide de iDUiister rr nkr k in zekere mate regt heeft om de gods j dienstig b i en d e btj de runieiii elie kwestie betrokken z jn te bp cbf I PU II ilie m ig niet veruen d it de zor voor die ije trgeu ptl e i i lu ip i l u ui oi worden overgel iten Fr iil r i dn iz z 1 j voort inoesL zieh uit dien hoofde ide ii dt r j l y V0 r hetgev d d it Je heilig topi bleek volstiekt buit n i n om het wereldlijk gezag met eigen 1 kr i it PU i i te oeren In dat geval zou Frank j r k i i de K iiip wedpr tnssidien iieiden komen doch z tip iii ervp i aUd n gpen ander doid kniaiet hebben dan de ii di van de vrijheid en waardiïlieid des paus idoui = in c M Pt Italië Kn zoo Frankrijk alsdan op dien voet i s i il bpidt k A iiu zou niemand kunnen beweren dat hel in her Lvrntiu e gev d rcgt zon hebben te doen 1 Op deze pr arii g liet de minister evenuel de reserve vol j een dat w tt idj tiezegd h id door liem gesproken wüs zonder j zich in nuttelooze vpiinoe lens in te laten nopens latere ge f beurteuis ei Jmmer zou het op dit ooienblik geheel en al doelloos z n na te ga in wat Itidie en Frankrijk zouden doen bij moge ijke gebeuricni eii Het kabinet houdt zich strikt aan de le ter t er overpenkom t Verder g wangde hij v m het vermoeden dat te berde gebragt is Vi gpns hetwelk er bij F rankrijk nevenbedoelingen besiondeii strijdende tegen het opginsel van nationaliteit kortom dat het op aanuiii van irrondgebied ten koste van Italië bed icht zou jn liet is volgens den minister niet te veronder I stellen dat Frankrik alzoo Europa tegen zich in het harnas zou willen j igeu en door eigen toedoen nieuwe coalitien tegen j zicli zelf zou in het leven roepen De conventie is een begin van oploSï ug der roniein ebe kwestie immers de wereldlijke I magt van den hedigeu stoel steunt thans alleen op biiitenhind I sche b joDPtten en die steun wor lt Iiem door het verdrag ont j trokken Italië 1 eelt ilikuijls verklaard dat de vereeniging van het geesteijke en het wereldlijke gezag in ééne hand onbestaanbaar ivas d it het piusdom uit zijnen aard buiten staat was gced te regeren en hervormingen te sclienken en Italië heeft nooit iels anders verlangd en gevraagd dan dat de materiele bijstand de kunstmatige steun die aan deu heiligen stoel gegeven wer len zouden ophouden Dat verlangen nu wordt door de cjnveutie vervuld is de vertegenwoordiging daarmede uiet tevreden dan is zij met zich zelve in tegenspraak Zij zoude zich dan niet gelijk blijven maar het geloof aan den krachtigen invloed der beschaving en des voornitgangs verzaken Zij zoude toonen enkel m stoffelijke kracht vertrouwen te stellen en dit is eene zienswijze die aan de alleenheerschers en aan de onbeschaafde voiken behoort te worden overgelaten zij past niet bij het geloof aan de vrijheid hetwelk Italië belijdt Het is niet mogelijk zeide hij ten slotte dat de romeinsche en venetialnsche k p iien lang onopgelost blijven zij houden Itaiip zij houden Enrcpa in onrust en spanning Nu is hei mijne overtuiging dat de conventie binnen een niet te lang tijdsbestek de romeiu che kwestie tot eene voor de belanghebbende partijen voldoemle oplossing zal brengen en alzoo van die belpmmeriiig ontheven zijnde zal Italië vervolgeus al zijne gedachten eu zorg aan de vereliaansche kwestie kunnen wijden Dit is eene drangreden te meer otn het verilr igaau te nemen Mf n meldt dat de opgewondenheid in het veuetiaanschezeer groot is Ze ls onder de gemnfigden zijn er velen diemecnen dat men de beweging vermits zij thans begonnen is behoort te ondersteunea Het aantal benden tot dus ver inFrioul georg iniseerd is lijf De ilouiteur deelt berigten mede uit Algerie waaruit blijkt dat steeds meer stammen zich oudr rwerpeii De troepen zetten met goed gevolg de operaiien voort tegen de stammen vat het zuiden De toestand der gemoederen wordt meer bedaard De staat van zaken in den Teil boezemt geene ongerustheid meer in Brussel 20 Nov De koning is sedert eenige dagen ongesteld Z M lijdt aan geelzucht en hoewel de zieLie volstrekt niet gevaarlijk is noodzaakt zij den lij Ier toch zijne kamer te houden De parlementaire disciissien zijn in de laatste dagen vrij belangrijk geweest In den senaat heeft de prins de Ligne iviens afwezig blijven strengelijk is gegispt zijn zetel weder ingenomen nadat de jagtpartij waar iau hij met den graaf van Vlaanderen heeft deel genomen gpéindigd was Omtrent het lot van de wet op de sttiiliebeurzen heerscht nog ou ekprheid Wanneer alle leden bij de s emming tegenwoordig zijn kan men op eene meerderheid voor ItPt ministerie rekenen maar er zijn eenigen afwezig De heer Tesch minister v m justitie heeft eergisteren eene uitmuntende rede gehouilei die een levendigen indruk heeft gemaakt Terstond daarop lieeft de baron d Aiiethan chef der oppositie een ametidement voorgesteld dat ten doel had de liberalen te verdeeien met het oog op de nog altijd hangende kwestie van het legaat iles heeren Verhagen aan de brusselsche universiteit Hel doel van den heer ti Auethan is echter volkomen mislukt daar de heer van Schoor seuitor voor Erussel en administrateur der vrije universiteit dier stad teratond heeft verklaard tegen het amendement le zullen stemmen dewijl hij eene sppi iiile wet verwachtte tot regpling van het onderwerp dat de lieer d Xiielhan bij amendement wil hebben uitgemaakt Morgen begint de discussie over de artikelen der wet In de kamer an afgevaanligdeu hebben de antwerpsche leden een voorstel ingediend omtrent de te verleenen schadeloosstelling voor de militaire serviiu en De regering heeft zich niet tegen het in beh indeling nemen van dit voorstel verzet hetwelk dan ook n iar de af eelingen is verzonden Op het einde der zitting van gisteren hebben de heeren Hijraans en JacqueniMis voorgetpld de opheffing der invoerregten op den visch de oesters en de zeekrepften Aanst dingsdag zal over dit voorstel wordeti beraadslaagd W eenen 17 Nov Eij de keuze der adrescommissie in hel lagerhuis is gebleken d it de ministeriele partij de meerderheid heeft De oppositie za htt bij de adreadiicussien er op toeleggen dat in het antwoord op de troonrede welke Venetië geheel iguoreert de weiisch wordt uitgedrukt dat de grondwet nu ook in Venetië een feit worde Daardoor zal in allen gevalle worden te weeg gebragt dat de rijksraad op de door Limarinura geopperde urguineuten ter gunste van een afstand van Venetië antwoordt lu het lagerhuis is beden het rapport gelezen der comm van den rijksraad tot loezigt over de staatsschuld Het behelst eene scherpe krietick onzer financiële a iministratie en sluit met het voorstel de regering ten dringendste uit te noodigen den steeds jamtnerlijkpii toestand der finan ieii en van het openbaar crediet in de ernstigste overweging te nemen eu het volstrekt uoodzakelijk evenwigt tu=sclieu outviingsten en uitgaven vóór alles door doelmatige vermindering der uitgaven tut stand te brengen 19 Nov Het niinistei p heeft in het 1 igerhuis eeneaaneengesloten meerderheid Van de 170 leden beliooren 100 tot het centrum en de regter zijde en zullen in alle hoofdkwestien voor het ministerie s emmeii Alleen voii Tiener zalhet hard le verantwounlen heb ben want men is het vrij eens dat de regeling van on tn jammerlijken finincielen toestand eenfeit moet worden Hij zal dus welligt aftreden zoo men zichniet nog bedenkt en in aanmerkii g neemt dat het eigenllijktoch onrechtvaardig is en hem idleen te laten boeten voor degevolgen van het stelsel De tot dusverre ingediende financiëlevoordragten hebben weinig voldaan Men erkent dat de cijfersbehendig gegroepeerd zijn zoodat de ilnanciele toestand nietzoo ongunstig schijnt als tot dusverre algemeen werd aangenomen Dat is echter eeu schrale troost want in de werkelijkheid blijkt de bezorgdheid maar al te gegrond te zijn De Militair Zeitung ijvert zeer voor het behoud van ligchamelijke str if bij het leger Slechts dan wanneer het volkin het algemeen eene betere opvoeding in het ouderlijk huis enbeter onderrigt in de scholen zal hebbon erlangd dan thans hetgeval is kan men zonder nadeel voor de discipline zoo beweert bedoeld weekblad ligchamelijke tuchtiging bij het legerafschaffen De intellectuele ontwikkeling der manschappen isdaarvoor algemeen genomen nog te achterlijk zegt dat blad Berlijn 2 2 Nov Gelijk vroeger is meilegedeeld heeft de lauenburgsche landdag eene deputatie naar Berlijn gezonden om de vereeniging van da gewest met Fruisen voor te stellen Het ware doel dier dcput ilie bijna uitsluitend bestaande uit leden der ridderschap was bet voorlbest a in te verzekeren van de privilegiën aan den adel in Lauenhurg toegekend Ten einde dezen toeleg te verijdelen hebben de Saksische eu hanuoversche commissarissen bet grootste gedeelte dier privilegiën opgeheven De gemengde commissie te Eendsburg zitting hebbende heeft beslist dat de hanuoversche troepen weder bezit zullen nemen van gemelde vesting De commissaris der pruisische regering heeft zich onder voorbehoud van latere bekrachtiging door zijn gouvernement daarmede vereenigd Naar men verneemt heeft de regering onlangs beslotenom twee schroef stoomfregatten elk van tj8 stukken en 500 paardenkracht te laten bouwen Het bouwen van t c e boderasis aan het huis Armand le Bordemx opgedr igen Ook zullenop de werven van Dantzig onmiddelijk twee fregatten elk van 10 stukken op stapel gezet worden Uit Homburg v d Höhe verneemt men dat het berigt als zou de regerende landgraaf zoo ziek zijn dat men zijn overlijtleu eerstdiu gs te gemoet zipt van grond ontbloot is Hoewel deze vorst reeds zijn 8 = j iar bereikt herft bevindt hijzich nog zeer wel Even zoo is het berigt dat de groothertogvan Darmstadt na het overlijden van deu lanilsraaf nog 25 jaren als zoodani g regeren zal ongegrond De waarheid is dat de volle souvereinileit op het groothertogdom Hessen overg iat De terugtogt van de geidiieerde troepen uit Jutlaud en de hertogdommen heeft reeds een aanvnnu genomen Volgens opgave der ministeriele bladen zullen bihalve eene oostenrijksche brigade van l et pruisi lie leger zes renementen infinterie twee regimenten dragonders en eene afdeeling veld aztiUerie in de heriogdommen in bezetting blijven Het staatsgereg shof heelt in de zaak van het Folpnproces overeenkomstig deu eisch vau den procureurgenera il de niivolgende voortvingtige personen wegens hongverraiid veroordeeld tot de straffe des doods met vervalleii vprklanng vanhet regt om over hun vermogen te beschikken l zialyii ki Gntiry Wolniewicz Koraczewski Taczanowski Zikrzewski Kadencki Lutoni ki Jiiraczewski Jagnszewiez Lnkicsz ewski Deaanwezige Kosinsky is insgelijks ter dood veroordeeld Turijn 19 Nov De kamer van afgev i irdigden heeft de wet tot verplaatsing van deu zetel der regerintt aantxenoinen met 317 tegen 70 stemmen Twee leden oniliulden zich vim de stemming Uit Florence wordt gemeld dat de stedelijke raad aldaar met hel oog op de virwachte Invoering in ïnsknne van hetin de andere provinciën dfs njks van kracht zij ide strafwetboek den wensch heeft uitgedrukt tot de afschaffing der doodstraf in het geheeie rijk gelijk deze reeds sedert gcruimeu lijdin Toskane is afgeschaft 20 Nov In de zitting der kamer van afgevaardigdenheeft de minister van financiën niet het og op den toestand waarin de schaikist verkeft verzocht dat over de nieuwe financiële vuovsiellen geen algpmeene beriadsl iiriniren zullen w or lengehouden in iar dat dadelijk inet de bph indeliiiï der artikeleneen a mvang zal worden gem a l t De kamer heelt d i iriu toegestemd en acl ierpenvolgens de vijf eerste artikelen der wetaangetiorap H ap ivond komt de kamer wederom bijeen oplat dl beraaJslagingen over de wet morgen geëindigd kunnen wezen 21 ov De kamer van vertegenwoordigers heeft in iiarejongstzitting welke tot laat in den n icht heeft geduurd definanciële voordragten van den heer Sella met 157 tegen 77 stemran aangenomen Over Mcssiuii is alhier het berigt on v intren dat de russische troepen sterk 10 liü0 m m staaüs ziji gew est met destrijdkrachten van deu Klian van Kokanl wiens leger totaalis verslagen De Russen hebben de steden ïaschund en Kokand bezet Bein 19 Nov De bondsraad heeft zich bezig gehouden met de behandeling van het budget voor 1S65 De ontvangsten zijn geraamd op 18 703 000 frs de uitgaven op 19 903 000 zoodat het vermoedelijk te kort 1 140 000 frs zal bedragen Dit te kort verklaait zich door onderscheidene buitengewone uitgaven als 300 000 frs voor bijeentrekking van troepen 260 000 frs voor den militairen weg over de Alpen 900 000 frs voor infimterie geweren en verandering in de artillerie en 622 000 frs voor de verbetering van Eijn en Rhone Gouda 23 Nov Men verneemt d it door de arrondissemenls reglbank te Rotlerd im tot deurwaarder bij het kantongeregt te Schoonhoven is benoemd en aangesield de heer Cornells Bernardus van B iaren thans wonenile te Utrecht en zulks in de plaats van N C H G Scharteu ais zoodanig nntzet In den aanvang der gisteren gehouden dtting van de tu pede kamer der stateu senpraal is o a op nieuw inirekonieu hpf wetsontwerp nopens het zegel Daarna zijn de algemeei Isl igingeu over de itaaUlegmoting aangevangen Het hoofilbezwaar van deu eersten spreker de heer Rochussen bestond in de uittrelkin van het koloniaal batig slot van 1865 op de dienst van dat jaar De heer van Goltstein s herkaauwde zijne oude bezwaren doch de heer van Bosse wederlegde den eersten spreker De heer van Zuyleu trachtte te bewijzen dat dit ministerie noch liberaal noch werkzaam noch homogeen eu op koloniaal gehie l proefnemend was De heer Dullert heeft zijn ouden vriend van Zuylen punt voor punt wederlegd De heer van Foreest bep lalde zich bij de koloniën en sfhetste in eene poëtische en profetische jeremi ide het nakend verderf van koloniën en moederland Heden voortzetting Van vele zijden worden noï scheepsvrichten appelen verzonden Een schipper o a k inende uit de omstreken vanIlannelen had de vorige week eene lading vau l J muddenbelletteurs die te s H ige toor deu spotprijs van 80 cents lietmud zijn afgedaan Er was nog genoe voorr iad ook vixnandere appelsoorten om de verzending voort te zetten Menweet het overvloeilige ooft bijna nirt aan en ra in te brengen De princcssenobles werden voor 90 cents tiet mud a mgeboden fijne tafel ippelen naar evenredigheid legen ongekend laixe prijzen Voor ƒ i iO het mud zju calvilles verk cht geworden appelen die inilers 10 a 25 cents het stuk gelden Te m prd im is door de kaïia d inaatscliappij eene leeningopengesteld v ui vijf milliuen Met de deelneining der EiigelseliPii ad iO niillioen en de ub i lip v in m terdam ad 3 mülioen zou d iannedc het m ut c iappelijk kapitaal van 2Smilü ipii ffpvonden zijn De heer Jager i eeft ten einde hetvoorvvemlspl hetwelk zijn persoon oplevert om zich aan dedeelneming in de kanaal m iatj h qipij te onttrikkcii trelieel wegte nemen zijn ontslag als spcretaris dier ni i itscli ij p j a m dedirec ie ineezüiiden De heer H W SchuPider te Nituv c Diep liecli eene uitvin ling gedaau wpl e best iu in een p r pPi voiidig toesteltot het doen pontrolerpii v m i inpter w rii oor de reeds zoolang gpwpiischtp ijk in toepi sin tii bnï o i kunnen worden Oik zou deze toestel de tiiims in gibin k z ii ie meters kunnen V pi vaiitrPii en verreweg le verkicz Pii z ii up p a de eenvuulige z tliiPiis etlintr waardoor i ij niel zoi als ai rr ui i iinpripn en uiirwerkeii aan vprsiij pii pii vprlooppu on l ig i ile uitvinder vpivekert dat jn top el veel itiiii ii tk n oplevert dan de wijze v ui i kn z io i iu ngelaiid Frankrijk Bclirle en Sik m m De minister van m irine z d vrjdag r v rlcen n In eene dezer dagen gehoude r iirdarasche vereeniging NatiirE el Am 1 i de aandacht er op gevestigd dat p ii de Maas zooïena uude jouïe zalnp onder den naam vau seiotsche worden Door twee voorstanders 1 dienaangaande de opmerkiiitr gp u onze wateren r iec gereïel 1 kan vu i soor pn nooit ertrens iiiders voork mKizij geborpii of als joiiiie zalmen k r einde de zaak epuigzins ni ler am liet hc i i r een der be loeide vojrs ndpr den l e r M J sterdam eene uitnoodiging ge la m om hem pisehotschen zalni oniuiddelijk na de v iaz t toe geene twee dagen later ontvinir hj d m ook zor vuldi2 in ijs verp ikl hetwp k hem li j o ders bleek te zijn dan eeue zr u iiei i ii L nnaeusi var den gewonen zilin isdnu lu als zijnde veel ranker en smaller vau ligcli uni fijner kop iets meer ingesneden en aan de puntp i m prronden staart op tien rng licht violet van kleur met 1 vlekken waartegen bij den gewonen zalm Ip rug bla iuw njs van kleur is en de vlekken grooter zijn Het bedoeld e iempl lar 0 39 ned el lang en ter zwaarte van 0 52 ned S was vprmoedelijk twee jaren oud De zaak werd van te meer bplanggeacht uit aanmerking van het feit dat genoemde lippr de Bi it vóór drie en vóór twee jaren van wege het gciio h ip Natura Artis Magistra eenige duizenden jonge vis hjps v m tehier bedoelde soort iu den IJssel he ft gepoot en d i nu deoudste viss hers op die rivier veikliren vroeger ü irge lijke zalmen te hebben aaiigetrutïpii is hieruit gert af te leiden dat de aanwezigheid diar iu epui en Heen S is van de kunstmatige teelt eu dat a oo de zilinvi j aan de ijveritïe en belaiiglooze pogingen van tien heer i Bont dezen goPilen uitslag heeft te dat ken Door de zeepzieders T P Vi uly S C iiihipr Dros en gebr fielpm m te Leyden en S 1 ir rin iii en te Utrecht is Ijij de iwcpile kamer een adus in i pid ter gi nste der afscliaffii g van deu zepp iccljns vo r l mer het o g op de fraudeleuze haudplin L en tot onidiiikii l v n den ai n5 de aanleidinir tot vprm iiderini vaii ki t der ze p wegens de iu den handel komende zeep urr g i vu zoowel als met bet oog op de bevordering der zindelijk i e d