Goudsche Courant, zondag 27 november 1864

id men druk bezig met het herstellen der ve tingwerkfcu Te Tuais is de oprigtiog tener bank volkomen mislukt De lessen aan de nniTersiteit te Fadua iju neder heropend Een eertigtal onrustige sludeuten is verwijderd Te Arnhem worden pogingen aaiigenend om een leesmuseum tot statid te brengen Het boiu üu van het lokaal vojr de hoogere burgerschool te tiueek is aangenomen voor ƒ 40 50 In eene steenkolenmijn bij Wilhymore zijn S verkliedeu door het breken der ketting Jainraeiiij omgekomen Xouiug lladama van Madagascar is nog eens in het leven terug gekeerd Te Bern zal eeue veeartSLuijschool opgerigt A orden Vraokrijk ratificeert het verdrag Aubaret niet en behoudt de drie anuamitiïche proviucien Victor Emautiel gaat tegen Jauuarij naar Florence Burgerlijke Stand GOLDA Geboren 19 Xov Teuntje ouders P van AVilgen en M F Nieuwland Johannes ouders J Binee en M de Zecnvs Johanna Sophia ocderj r G van de Pavoordt on S R van Duin Maria Pleuiia ouders C ehelTr r en H an Heiuiogcn 20 Maria ouders D van den Kerg eu E Ti gers Nicolaas lohiuines ouders V Kuis en V tieerkens Cornelia Maria ouders C den Haag en C an llofwegm 21 Adriana ouder ï M van Erhout en E de Vroege Pieter Cornells ouders F van Ovu Lhi hN IS Xov H Xeef 2 j A J Glim r 5 j G van den ln2 wel I de SCHOOXHOVE N Ingeschreven van LI + ot en met 13 Nov 1864 GciïOKLN Coriielii ouders A Hoogendoorn en P Karreman Johan §§ 64 Zondag tl November COURA 1 De prij der Ad cru i rc uL ls nut iub inij iu eiken Yi i A duai j j e i i i j Buit ebULv oue let iL pl atrtiiiiitt eu vLii ftü tut zes L cl is SO Cent voor uitgave van A BRINK IAN Zat f e Tiendeweg D n CO rturdcQ berekend naar Lange eu P Oosterlaken der lïee Zwaantjes 5 j 827 8 5615 291 1 79V8 633 8 liöor den gemeenteraad van Deventer U in zijne zitting van 17 de er in behanileiing genomen een rapport vau curatoren betreffende de regeling vnn het atlienaeura en een daarbij gevoegd voorstel van den burgemeester Dit voorstel houdt in om de schoolgelden geheel ten voordecle der gemeente te h effen te benoemen twee leeriren één voar de wiskunde één voor de uieunere talen den hooglerraar dr L Mulder van af 1 jan 1S6 Ï nog gedurende 2 jaren uit te betalen zijne tegenivoordige jaarwedde van ƒ 12ÜÜ aan de hocgleeraren in de regten vaderhmihcbe geschiolenis en letterkunde en in de oostersche talen ieder eene verhooging van jaarwedde toe te kennen tot een bedrag van ƒ lOf te benoemen twee hoogleeraren in de oude letteren ieder op eciie jaarwedde van ƒ 1700 i an den docent iu de tweede k asse toe te leggen een jaar tvedde van ƒ ICOÜ en aan dien der eer=te klasse 1400 aan den hoogleeraar in de natuurkunde e ver eenen eene toelage van 300 alle welke voorstellen zijr goedgekeurd Gciiieii ile Beri i leii nes oudere A de Verheij en S d Oo tenrijk nenscht ene it cji motnen te zit n ia den liuïtschen bond Tiisschtn Brazilië en Vraguay iju ij ir tk ijshtLlen i it rebroki n Eenipe clericale poul L jt hetren tracluen eni icLiioeii voor den paus te orp ini=eren Kri itEi £ r L éiae beeft vtdt r op bsar iiiCimCec in den italidaiisclien gc ant ttii b uqi ct v i Giiiua ontvjingcu tur waarile van roim iO Op hot V tti=chc biulL ct n lS6ö is door bc umigia en ten bpdr i e n ilbucn tn b tti nldo bere cud vnn 1 niiUiocn Rothebild hftr onder rr ui re LMiJkcvn iii tt pariemeiit de iialiaau cbe spcorwtgen L cUf fht o r Tuni de tl ep van eeu Cuirc eh oorlogschip door t Mi lukwiiil oa i i CD n zijn twaulf iiicasthcii nuiL fknmrn In drron i i t e i ii lU ii iuvi u n t i Ni vada die de oCMti der amerikaau cbe ulIc is uordc b L louden a la cu verboden Te iiemel A i V E II T EVrjO Urbanus Pillen Bevallen van een Zoon A H OUKRISSE geliefde echtgenoot van F iier lvn Fz JLenuie kenningetbiy GorDA 23 November ISiM bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Een geruimen tijd geleien is bij iemand hier ter stede eene PAKAPLUIE blijven staan De daarop regthcbbende den eigendom sc iriftdijh bewijyende kan dezelve terug bekomen tegen betaling der kosten dezer advertentie Ires bij den uitgever dezer Courant Gouda 23 November ISG t Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JEXEVEPt a 4C iq per kan 58 cents Jenever 2 = soort CMoutwiju a 4t 2 O ƒ per kan SGl s centsinl BEANDEWI IN 462 io 7o P kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoCEA 23 Xov 1S64 Znn zeer nuttig in ongesteldhe lni der 1I G eu werken heilzaam op de S1 1 SVEKI EKIXG Zij zijn uitmuntend te en de GAL jCJiEUm in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zin ZACHT LAXEItEXD en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozen en dubbele Doozen zijn iu onderstaande Depots verkrijgbaar Aiiiiturdain J Alsteede Droog H Weg s Graiienhage Leyden J T D 321 Ariilif ii F Bomeijn Apoth Sii euter J Miüler Delft II W de Kruijff Gouda H V Frankenhuizen J M V Renesse Apolh Boekhorststr Terburgh Apoih Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Ondilioorn C A t Hoofd Sotterdaiti A v d Toorn Apoth Weste Wagenstr Schiedam D MaKha Tiel D V Wernjeskerken LlrecM F AUena Apolh en Droog op het 8teenw over de Dronkerstr n 372 Woerden L lluijten Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Uebanvs Pillen bereid volgens het oude ea echte Recept in Depot VERPLAATSING De ondergeteekende heeft de eer aan zijne geachte begunstigers te C2 berigten dat zijn MAGAZIJN in SCHRIJFBEHOEFTEN den 1 December aanstaande zal verplaatst worden van de Wijdstraat naar den Kleiweg wijk E N 107 het tweede huis vau de Turfinarkt IQ DanVbaar voor het reeds geschonken vertrouwen hoopt hij door soliede en nette behandeling dit steeds meer en meer waardig te worden e d A QUANT Aadenjntje ouders I A zijn verkrijgbaar gesteld in de Iderboten opijegeven Steden en plaahen dan bij de hier lorci f enoemde DéputkoKders Ju elk doosje is een billet voorzien met de eir enhandii e naamteekening van de vervaardigers Wed KtESEv Zoon Apothekers welke Haauteekening zich ook bevindt op het Zer ellak waar ae Ie de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruiker imtantelijk daar wel op te letten en raden hun aan W © toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haidt Alleen die Doosjes waarin een billet a et onze Handteekeniug is zich aan te ssh id cn fa zich te wachten voor het 2 ebniik van de vele namaaksels 5 Prijzen der Effecten 22 November Hoogs Gcbk eD lvun j K jir GlVi 611 72I 1 I 7 21 AMSTERDAM Dingsdi i otrs 1 1 951 0 Li Ct Ned w sch 2 2 dito 3 95 5IV dito 4 13ül 45V8 453 4 94V8 G7V4 691 4 S03 82V8 1833 4 563 28i l6 791 8 63 4 45 8 941 4 Araort Sijnd S j Handelm op rese Bel2ieRoths 2t 2 Spanje obl 21 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 serie ö SO Vs 83 56IV16 29Vi6 791 4 633 3 d 6 = serie 5 d bijH l 86041 2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2V1 d i renteAmst 6 do iut 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië ISfil 5 21 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 dO 1871 5 431 s 43ll 6l 4315 16 273 4 i 277 6 d dO 6 4311 273 4 Ter B ldnikk rij van A BlUNKMAN d 1382 6 Mexico 1851 3 Deze Courant verschijnt des Donilerda s en Zoutlags In de Stüd T ïbchiedt de uitinve di avondb te voren Be prijs per drie maanden is 2 franco p jiosl f 2 2ö De inzendiuf der Advertcuiii u kan geschieden lüt des morijens teu 11 ure Overziait GOUDA 2u November Ds herkiezing van den president Lincoln is een feit van groote betcekenis Sedert J ickson in 1332 herkozen v erd is telkens na der afioop van het vierjarig bev ind eeu ander gjkozcn Ei mi Lincoln door 213 van de 231 kie ers benoemd meer f n 100 000 steramen op zijn mededinger Mac Ciellan vooruit heeft mag men veilig besluiten dat h j de raan is die en zin des volks uitdrukt Iu den veel bewoiren tijd sehrecu vt men hard en velen geloofden aan ontevredenheid raaar t regt hebben de Amerikanen begrepeit dat het nu geen t j i lip is om van rigSing te veranderen de strijd moet volstreden de slavernij afgeschaft worden vr de is oiimogel jk de unie moet gehandhaafd de 0 j tand ten onder gebragt worden Na de overwinning ku t i e tijd van edeltaoedigheid Al de voorspellingen van opi e en verzet schijnen ongegrond eu het einde van den strijd lï o de beatendiging van het bewind nader gekomen In Kcüilucky Missouri New Jersey en Delaware was de meerderheid tegen Lincoln doch in de op het zuiden heroverds staten die weder in de unie zijn opgenomen Louisiana en Tennessee behaaUle hij de overwinning Mac Ciellan heeft zegt men zijn ontslag genomen Er zijn geene eenigzins zekere berigten van het oorlogstooneel de ontruiming van Atlanta wordt tegfngesprokeu F lorence wordt tijdelijk de hoofdstad van Italië De grooie meeiflSWfflS flW hlgevaardigden steunt het bewind en in de financiële ongelegenheden ontzegt het volk zijne medewerking uiet Rome zwijgt en wacht Napoleon is de mau lan het oogcublik hij beheerscht den trest ad Pruisen vroelt en v riiigt zich in alle bogten OuStenrijk ontveinst nog altijd zijnen reddeloozen geldelijkcn toestand hinkt op twee gedachten eu daardoor is dat groote rijk met onuitput clijke hulpbronnen zwak en magteloos In onze vergadering der tweede kamer zijn de debatten over de begrooting aangevangen en is de tegenpartij des beivinds vermetel en overmoedig opgetreden hoogst belangrijk is de welsprekende verdediging der beginselen en daden der regering Ons land verheugt zich in ongckeuden bloei in bekwame bestuurders en in het vol genot van waarachtige vrijheid Het treurigste schouwspel is de apathie van onze rijke hoofdstad waar het bijeenbrengen van enkele millioenen zoo groote inspauning kost waarzoo weinigzamenmerking zoo bekrompen vasthouden aan het oude van trage zelfszucht en blind vooroordeel getuigt öuttcnlanïs IiOndOH 24 Nov Ilet gouvernement heeft met de Porte eene conventie gesloten betrelfende het leggen van een eugelschindischen telegraaf Kabel Krachtens die overeenkomst zal van wege Turkije een bureau worden gevestigd te Ears of Farsistan in perzie bij de aaneensluiting der landb jn met den onderzeeschen kabel terwijl een telegraafdraad te Konstantinopel beginnende uitsluitend voor de dienst op ludie zal gereserveerd blijven De kosten eener enkele depêche van Konstantinopel naar Fars zijn vastgesteld op 22 fr 50 c Uit Liverpool hebben wij hier per telegraaf berigt ontvangen dat een passagier in den spoortrein nabij Rugby beroofd vermoord en uit den wagen zou geworpen zijn Een soldaat en drie matrozen van het schip Commodore Perry die juist hunne afrekening hadden verkregen zijn op vermoeden gearresteerd Volgens het eene berigt was de vermoorde een matroos en moet zijn li k nog niet gevonden zijn Volgens eeu ander berigt evenwel scheen het alsof hij in beschonken toestand zijn grid natellende tegen het deurtje van den wageu had geleund eu dat dit alstoen opensloeg ten gevolge waarvan hij uit den wagen tuimelde Gelukkig verneemt men nader dat de vermiste persoon niet hel minste letsel heeft bekomen Hij herinnert zich aüeei dat hij in den waggon heeft ge eten en dat h j b j het neertuimelen langs eene hougie is afgerold Hij hecit d ar in de iaajie heel rustig zijn roes uitgtjapen 11 is da rop naar hei ua r3tbijselegen station gewaudeid om even beJ iard ea rustig zijne reis voort te ze ten Uit Now Yurk vordt o a het volgende iremeld De seneraal M cnellm l c eft den 10 dezer zijn uutslag uit de krijg dicust di iw iif geuü nen Op den v is I g M one zitting van hei congres der C JüfL l i ic ie K amon i i oi end In ziji e j Liri jk=che boodligres v riviaardc de president Davis d Lt de voj j c jidedeiMtie was eu dit 0 l was t t htei ver i i Ïp tn J 1 bj de rui enaL i dt o rloir J i sclL p aii il loop der ki i ii ixui ook de l ll li i er fiaaiie eii vcrit iudij bc eid der wetgei br ju ic i lei i m in al dt kuiiiiea uorlcu oür ien d me L na d t H j k iigile ov r iL hoiidiu die s v s zwiid r ic leu ei i i iin ca u ei ril u i Jt i v 1 1 j i leder Lij te Lrkei iieu hj eidc lat j ie i oorUli ring van den gr n ji eu oori j iil ra ukteu m i ir hij voeg ir u bj d t de co gpciie tussehe klllll t begeerde e i ia h i ir hankelijkheid alieen op zicii zelve en op bin en rioe 1 rekende en den tr j 1 slavenkucstie achite liij mal ialeger als sipcurs arbeid lic h ji de li duor aankoop tot 1 I OüU Ic vera te schenken v unieer hunne i li z jn De eii zoa leii 0 k vour i bare reserve v ia L eoefende lie en lie n J waren eiken t ii alle li door p un e eiidu doeh i vc ns onder oorlog noot en sloegen vamen slaven die pis v m den vcllu gaan in het bezigen van de a log seheeu den president niet slavenv apening h id hij voor a =ii Mogt het ooit zoo ver komen d en algemeeiie slaveiiwapeiiing irekuzijne keuze niet tu ijfeiaehtig Ju dat het zuiden bereid w is de h te leeneii en daarover te onderhal niet anders vrede wilde maken wierp en liet vernederen eu dit ir op het ophouden der vijaudeh kiied 1 nog niet genezen was van den war a zou kunnen veroveren Blijkens berigten uit Rio J meiro i i van 10 oet ee gednchte storm genoed er hagelslag die bijna 15 minuten aanhiehl tijd enkele huizen en eene menijte booincii tegen het zuidwesten gelegen ramen r hagelsteenen ter grootte van hoendereijereu u alleen heeft 20 000 glasriiten in hare lantaarns De schade wordt over het geheel berekend op L het betreareusw aardigste van alles is dal verseln in dezen versehrikkelijkea storm zijn vcrlorcu i anderen verdronken drie officieren van het en ei schip Egmuut terwijl de admiraal Elliot met zijne e 18 matrozen in doodsgevaar hebben verkeerd 9 s voor hunne ankers om waarbij veh i der opvarendi r ng il De amerik gezant te liio J i f ro heeft a van Brazilië verklaard dat het k i i is haar voldoening te geven vojr u ir in de ouiuiddeliijke i aiji hr id v i Lie j r tevens geprotesteerd tegen ei c i dir i als oorlogvoerende partij Parijs 23 Nov De Mciiircur deelt berV iLii uit Ai erie mede volgens elke alle opru rige siaramea u de fe e ïiu waar generad Yusuf bevel oen den DJ in oaderu erui j zi gekomen De generaal zou zieh dca l J met de troepen orid cr bevel van generaal l eligi voreenigeii