Goudsche Courant, donderdag 1 december 1864

ise4 Donderdag 1 December qr inl eu 970 qr vr gerst en 1570 qr inl en 2430 qr vr haver 24 Nov Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 910 runderen 213 kalveren 1930 schapen en 150 varkens Prijzen onveranderd Bui erlijke Stand ƒ 3 25 Puike v iatergerst met matigen aanvoer weinig kooplust ƒ 5 to a U Goede zomergerst met goede vraag ƒ 4 M X z paardeboonen weinig aangevoerd ƒ 5 75 ii ƒ S N VValch witte üoouen veel aangevoerd met goede vraig ƒ 12 i ƒ 12 50 1 0 d bruineboouen ƒ 11 i j 11 5U Zeeuws gr erwten 7 50 N waleh gr erwten met veel ianvotr eu goede vraag ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Jjondetl 21 Xov Eng en r tarwe stil op circa vorige prij cn gerst onveranderd eu haver iets lager Aanvoer van 14 tot 19 nov 2 l qr inl en 20107 qr vr t ir ie 1193 qr inl en 350U qr gerst en 5s3 qr inl en 242Ö5 qr V r haver Aau de veemarkt v in hcJon werden aangeboden tjl30rnnderen 20 kalveren 2n u hapen en 2 l vaikcn = Voorbeste runderen werd 5 4 oor d k Keren 5 uor i fïi ipen i ru voor do varkens 4 10 per s tm be a dd 2 Nov Rottr Fne che 11 K mpcr en ZnoUe 10 i il4 K ias Edam gras 50 a 50 en GouJa 44 a Jt 23 Nov Gninou Eng tarwe stil ej fl tiuw in pnjs r mede stil ger=t met weinig raaï en ha er vast GOUDA G BOK LN 2 3 Xov Fri dorik uudcrs F Herman de Groot en k H Nouiris Lbii jLth üutlers J de Ifoop en M Koemaus 24 Mattit j üiiJers M GijvUtuddaJ cu ü Kuust Arit ouders A vau Hoorn eiJ CiOiucvcld ïohanna ouders J van Eijidcn eu A Groene cg Oiu LLUL 21 Xo G Mu1 1 ed W d Ronde 50 j 22 J d Mol 2 j 3 m G lIout im 74 j 11 m 23 A Koolmees Ufd P l x dvvijk i j 21 ÏI XuvelstijD 20 m Uitgave van A BRINOIAX Lanyt Tiendeweg B n 60 Ol DEU TER Tnges lireven v m den 10 tot den 22 Nov 1864 Al I ï N 1 To ia Jolüinna de W t jrt h Rpiphorst z Cornelia van IV On i Mun A u R i ü tKitu V ouï 7 JfiUaiiiji Gtlderljlom gcb fatcenbergcn d lul Vo l üi I t cb IVjjiug d thoii a an der Kwast ed van Cornell AB¥ ERTEMTI1ÏM g VERPLAATSING Pe ondtrgeleckende heeft de eer aan zijne ge uhte begun tigers te e == berigten dat zijn MAGAZIJN in SCHRIJFBEHOEPÊf TEN den l n Deeembtr aanslaande zal verplaats worden van de Wijdstraat naar den Kleiweg w jk E N 107 liet 3 p tweede huis van de Turfmarkt D inVbaa voor het reeds geschonken vertrouwen hori t luj door solieJc en nette behandeling dit steeds racer en meer waardig i SE te worden M Ramer van Koophandel Eenige kiezers bevelen dringend aan ter benoeming ledcn der kamer van koophand i u w vesi ehb v vn e A sniouiEN G F vvN DE VELDE G i STEENS ZUXEN Ramer van Koophandel en Fabrieken te Gouda Tot LEDEN dier KAMER worden bij de daarvoor op dingsdag den 29 November a s te houden verkiezing aanbevolen de aftredende leden de hceren C A SCHOUTEN en G J de JONG en ter vorvang ng van hen die overleden zijn de heeren D W WESTERBAAN en G F TAN DE TELDE Etnige kiezers Voor de verkiezing van leden voor de Kamer van Koophandel worden dringend aanbevolen in plaats un de twee overledene heeren LEVIE JUDA SANDERS en zijn Zwager if ATAN SALOIS an PRAAG beide knappe redenaars in eene vergadering en groote handelaars iu Amerik Effecten A QUANT Een Heer verlangt in c i fatsoeni jk E c gezin te Gu nia kost inwoning envrije ongemeubeleerde kamer Hierop refii Merende adressere zicli met opgave van prijs met frai cj Irieica onder letter A bij den boekhandelaar V QUANT te Gouda De Oud Carthaffena s BergplantcnOiie is een haarveraterkend en haarontwilkelend middel tot bt ordering van den groei van het Hapr Het voorkomt tijdig gebruikt de vroegtijdige grijsheid en het uitvalic au het Haar en kan zonder eenige vrees vui schadelijke uitwerking op de haarwortel = gebruikt worden daar het geheel uit phintaaroige stoffen is zamengesteld en geen enkel dier minerale bestanddcelen bevat die ja voor eenigen tijd een schooneu glans en donkere kleur aan het Haar kunnen geven maar ook verwoestend op het behond werken van dit onontbeerlijk sieraad Het wordt gebruikt even als gewone pomade en is ook niet duurder daar men aan 3 of 4 fleschjes voor een geheel jaar geco g heeft Het is a 60 cents per tleschje verkrijgbaar aan het hoofd dépot te Delft bij A BREETVELT Az en verder bijMej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Wcstewagestraat A REIJNARD Oostpoort C WILHELMUS te Woerden A PRINS Zevenliidzen W BARES Gorinchem A D LIVEÜ Dordred f A J V D BERKHOF Utrsc d Eu meer bekende depots in ons Kijk AGE TE gevraagd Eene buitengewone gelegenheid schenkt aan active Agenten die borg kunnen stellen de mogelijkheid om noemenswaardig voordeel te behalen zonder opotfering van veel tijd Refieeterenden verwerven nadere bijzonderheden op franco aanvragen onder E 30 poste restante Fra ikfort ajM Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GO DA met inh g ip van Rijks eu Gemeente accijiis bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 467 o per kan 58 cents Jenever i soort Moh wiin a 4fi7io o P i ö a oents ml BRAXUEWl JN iü j o 0 per kan 61 ftnt i Meerdere of mindere sterkte naar eveurcliglieiil GoL Tn 2i Nov 1804 Prijzen der EiFecten AMSTERDAM Vrijdag 25 November i an ste Hoogste koers koers Gebleven koers 7 21 8 883 1361 40 94 98l 071 2 0 8 183 28V8 791 63 i lOlVs 59 598 1 4IV4 130S 4 407 46 l6 4 807 S3 IS3I 2 57 82 57 631 4 pCt Ned w sch 2V2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd S a Handelm op rese België Roths 2 Spanje obl 21 1 Portugal obl 3 Riisl übl H 5 d 182S 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 d bijH 18604 j Volgef opw 5 Oost Metall dito dito 21 di renteAmst 5 63S 8 d iiat 1854 5 Pruisen 1859 6 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 421 4 I 42 277i6 i 27Vs d 1871 5 d d 6 4IV3 27 d 1882 6 Mexico 1851 3 Boekdroikerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijn des DoBde u en Zondags In de btad geschiedt de uitgave de u ds te voren De prijs per drie maanden is ƒ 2 fr icüj postj 2 25 De inzending der Advertentien kar geschi den tot des morgens ten 11 ure öuhenlttnïr IiOndon 28 Nov Het ontwerp eener constitutie voor de confederatie der engelsehe koloniën in Noord Amerika is volgens de berigten uit Amerika reeds gereed Voor alle koloniën zal een aigemeen parlement bestaan zamengesteld uit een netgevenden raad en een lagerhuis De vertegenwoordiging in het lagerhuis zal plaats hebben in verhouding tot de bevolking der afzonderlijke Koloniën en in het geheel bestaan uit 194 afgavaardigden De wetgevende raad zal 76 leden tellen Volgens een verslag der meteorologische maatschappij te Calcutta was de drukking van den stormwind gedurende de cvcloon 32 pond per vierk duim In de hevigste orkanen te Liverpool waargenomen sedert 1832 was de hoogste drukking slechts 42 a 43 pond per vierk voet Er is sprake om den prins van Wallis die wel eenigermate schijnt te gelooven dat het £ eene waarde van 40 sh beeft eene verhooging van inkomsten te geven In eene der eerste zittingen van het parlement zal het gouvernement de goedkeuring der leden vragen om hem jaarlijks 50 000 meer te even Men wil dat die vermeerdering noo Izakelijk geworden is omdat de prins de honneurs voor zijne moeder moet ophouden De heer Cobden heeft in eene dezer dagen te Rochdale gehoudene redevoering ook op vermindering der uitgaven voor s lands krijgswezen aangedrongen In het volgende j iar zeide hij o a moeten onze tinancien aan eene herziening onderworpen worden deze zal natuurlijk voortvloeijen uit onze nieuwe staatkunde jegens het buitenland die het beginsel van noninterventie tot hoofdregel heeft en zij zal tevens de van die staatkunde te verwachten vruchten in het licht lellen llebï gij eenmaal als beginsel aangenomen dat gij niet anders zult gaan oorlosen dan voor uw eigen belang en uwe eigene eer ik bedoel met de eer zoo als zij in de kazerne wordi opgevat maar de eer van dit groote christen land welke onder eene wijze redering nooit met zijne belangen in strijd behoeft te o eraken indien gij dat beginsel aanneemt ztg ik dan daag ik een ieder uit om aan te toonen üat het noodzakelijk is ons krijgswezen op den legenwoordigen voet te houdeu en JE 25 000 000 in een jaar voor de land e i zeemagt uit te geven Het schip Great Western dat te Liverpool was aangehouden wegens vermeende ontvoering van engchche onderdanen ten behoeve van het leger der unie is vr jgcgeven en heden naar NewYork vertrokken Uit Nen Tork wordt tha is officieel berigt dat de heer Lincoln het ontslag van den generaal Mac Clellan heeft aangenomen In zijne plaats is de generaal Sheridan benoemd De generaal Butler is door een duizendtal heeren en dames te NewYork plegtig ontvangen geworden Hij heeft bij deze gelegenheid eene aanspraak gehouden en het publiek geluk geluk gewenscht met den uitslag der verkiezing van een president waardoor naar 7 uc meenmg het bewijs was geleverd dat de anieilkaansche regering de sierkste op de aarde is Hij geloofde ook dat het tijdstip thans was gekomen om een laatste beroep te doen op de bevolking der zuidelijke staten tot het terugkeeten onder de unie met belofte dat de regering eene volledige amnestie zou uitvaardigen waarin ook de militaire en civile leiders zouden deelen Hij noemde den 3 jauuarij aU den laatsten dag dien men tot hare onderwerping zou stellen Mogt zij dien dag niet tot gehoorzaamheid teruggekeerd zijn dan zou het de pligt van het noorden wezen den vijand naar Mexico WestIndie of elders terug te drijven en de zuidelijke staten ónder de troepen te verdeden Ten slotte kondigde hij aan dat hij New York ging verlaten om zijn commandement weer te aanvaarden De generaal Sheridan is gelegerd u de nabijheid van Wiuchester V7aar de Itavallerie de zuidelijken eene verkenning trachtte te doen doch met dat gevolg dat zij teruggedreven werd met een verlies van twee stukken geschut en van 150 krijgsgevangenen s COURA I De prijs d r Advertenticn van een tot zes re eU ma rbi ip jc h x zcgtl is ïjO Cent ooT elkLii rt tl t Ljibo rn 1 ent j B 11 ttLii t o ic 1l tt rs T orden berekead naar j plaatsruimte Noch bij het leger van Grant noch bij dat van Lee zijn sporen zigtb jir dat zij de winterkwarlieren gaan betrekken Integendeel daar thans het nieu ve kanaal voltooid is dat door Grant is ontworpen om Rich aond van eene anders zijde te bereiken dacht men dat hij een aanval op die stad zou doen Onitrent de benegingen of het verblijf v ia generaal Sherman is niets met zeVerheid bekeud Mir zeg dat hij in eene positie is die hem bui eii staat stelt gemeen3 Ji ip te hou en met Washington Mea was echter te zijncu aan ien niet o l erust De luitenant gouverneur Jacob van Kentiiekn is gearresteerd en als staatkundig gevangene mar Washiugtun gebragt De kwestie au het wapenen der neger is in het congres te Richmond bediscussieerd gcuorJin Een groot aaital leden heeft er zich tegen verklaard 29 Nov Bcrigteu uit New lork vm 19 dezer melden dat aldaar het gerucht liep dat Early uit henandoahvaileiis terug getrokken om het voortrukken van oberman te beletten Lincoln zou vredesioors ellen doen en dt frmsehe gezantbad nog eens aan Seward de tuS5Cuen om i aangeboden zi nerregering Parijs 28 Nov Er wordt hier te lande een grondig onderzoek ingesteld omtrent den toestand van het iager onderwijs L it moet in verband staan met het p ar tot het indienen van een wetsontwerp om het gemeten van ondern js tot eene wettelijke verpligting te maken Het verslag nopens den staat an de c leien desrijks zal ditmaal later d ai gewoculjk ve ï hyi ijardien deheer Fould wachten moet op he rappjrt der s J t cotmuissie over de ontworpen openbare werken Weenen 27 Nov Het schijnt f 12 den loop dezer zitting van deu r jksri i verpe i mI inl eneu we ke strekken kunnci om i i es lands te verjcteien door een n te geven aan de grondwet Volgens het beweren ran som sonen zal de minister van financiën nen bij oen rijksraa I strekkende o jongste inschrijvingen ten behjevemiiiioen flor te aanvaarden Berlijn 2S Nuv in ouzc dip Lhe t oog met de grootste belang ei tusschen Oosieur jk eu Priiisca üMen denkt dat Pruiwn jy g i e fiijk ten slot toegeven zal Am alophanden zijnde com romis ijfideu ii er slagen Het alger een gevoc i ii hkctroepen na verlc p van eenicen tijd at KiiPn commissarissen teruggeroepen uilen wordci en Oostenrijk alleen een nro GCcl bestuur utij nj n er op uM de zaak de en loop nemen zal Bovendien wil Pruisen S ik en en Hannover voor de kosten der verlengde bonds e ecutie veraatwoorde ijiv maken ten einde de hertogdommen daarmede niet wederregtelijk be ivaard worden De Spei erseiie Zeitung zegt verno titn te hebben dai tengevolge van een kabinetsorder niet alleen de nog m de hertogdommen aanwezige pruisische troepen voorloopig allaarzullen blijven maar zullen boveadieu de troepen die butemdwaren naar de E be vorstendommeu om de andere troepen afte lossen derwaarts vertrekken De minister van lanobouw heef b j circulaire alle plaatselijke autoriteiten dringend uitgenoodigd om de vereeniguigeatot bevordering v n den tuinbouw zooveel doenlijk te ondersteunen Daarin wordt o a gezegd dat de uitbreiding enontwikkeling van de en tak van n jvrhtld ooet 1 houwdworden als eene zaak van eer opdat ctfiiiig op de intern nale Ic toonatelling te Aasterdam m april eerstk te houden Pruisen op waardige wijze worde vertegenwoordigd De resering heeft het voornemen opgevat om aanmerkeiijke sommenter beschikking der bedoelde vereenigingen te stellen en dieook langs andere wegen knachtdadiglijk te ondersteunen