Goudsche Courant, donderdag 1 december 1864

dat de gtliet le Amazonen rivtci Lovnarbaar is De bank te T iriju heeu 26 nov het disconto verlaagd tot 7 pCt Te Goes zijn publiek bij afslag appelen verkocht voor eertien en een halve cent het mad De Stanley een groote stoomboot van Londen op Aberdeen is verongelukt op het gevaarlijke rif de jaansche batterij genaamd en daarbij ziju26 personen uingekomcü De Franscben hebben de meiicaansche haven Matemoras t vrijhaven verklaard Jaarez beschikt nog slechts over 2000 man van alle wapenen Vrijdag nacht heeft te Londen een feilen brana gewoed die tot s morgens vooitduarde Eenige pakhuizen met giaan jute salpeter er z zijn vernield De schade Tvordt geschat op 3 ton De oostenrijksche minister graaf Ktchberg krijgt bOUO fl pensioen ea 4000 fl toelage dit laatste in strqd met het oorschrift van 1848 De Denen hebben te Londen eene ijf pCt k cniug gesloten tegen ö g van uog geeu 9 milhoen gulden De reduetie an het Oostenrijkse he leger bLl ckeut A eiüig het 1 = slechts voor de leus Zes pi T ouea hebbeii ht leven verloren bij het in de Incht springen ecncr fabriek vau percuSS dopjes nabij het landgoed Meudou van prins apokon Burgerlijke Stand men verneemt moet de deugniet de misdaad reeds bekend hebben In het eerste oorlogsjtuir werd de afrikaansche slavenhandel in de vereenigde staten onderdrukt in het tweede oorlogsjaa werd de neger een vrije soldaat en is de slavernij in het district Columbia afgeschaft in het derde oorlogsjaar is de slavernij in Maryland opgeheven en wanneer de democraten gelooven dat de oorlog dit jaar mislukt is zoo zal daarentegen het congres in zijne aanstaande bijeenkomst een amendement op de constitutie aannemen strekkende om de slavernij in het geheele gebied der vereenigde staten af te schaffen Herstel der unie en opheffing der slavernij blijft het programma van t noorden Gemengde Berigtcn De nieuwe bank van Mirès komt niet tut stand Amsterdam heeft met verbazende krachtiospanniog vijf miUioeu bijeen gebragt In 1 62 werden door de rus ische postkaatureu ruim 40 raillioen brieven ver7ondeu Bij de stad Lafayette in Indiana is e n trein met 5 1S passagiers in botslnj gekomen met een veetreia Een aantal rijtuigen werden met eeue meniirte reïzigefa GOT Da Gfbob n 27 Nov Cornel ouJlts C de Koning en J W Prince Nicülaas Ferdinand ouder J E J Krebs en F iioosbeek 0 hELEüES 24 Nüv J C du Gent 9 j 25 H H Kok 19 m 20 C van der Wolf 5 w C A vuit Werkhooven 6 j 7 m 27 J van de Pavoordt yd R van Duin iims r vanvan de PaMwrdt 22 j A Roos 81 j F G ADVERTENTISN Men beweert dit de aanleiding tot het tegenbevel aanüe pruisisc as troepen gezonden om de hertogdommen niet teverlaten gezocht moet worden in eene uitdrukking des heeren V Beust minister van buitenl zaken te Dresden die heeft verklaard dit de bondstroepen HoKtein niet zallen verlaten De Xordd AUgemeine Zeitung bevat een artikel waarinhet volgende gezegd wordt De regeling ran de kwestie derhertogdommen kan lanars minnelijken weg vereffend worden enhr at h jiiL te n jodi a rl jker o nd it het onderzoek der zaak uit itn bloot juridiek oogpunt welligt niet tot eenig resultaat zal leilen Uit het feit dal zich in ten persoon de aanspraken up dli ertügd nimeu vereenigen kan men het gevolg trekkeu dat 11 re t door Pruisen en Oistenr jk op Denemirken veroverd rad liet regt van den erf preten k ut in conenrreniie is De voornaamste zwarigheid bestaat niet in de uiteenloopende zienswijze der beide groote duitsche mogendheden voor wat de hoofd aak aang iat m iar in het verder verblijf der eveeutie troepen in de hertogdommen Zoolang de regeringen wier troepen met de exe utie bel ist waren weigeren Holstein te ontruimen zoolang il tie pruisiache regering weigeren beslissende i iidLTliandelingeu aan te knoopen over de toekomst der hertogdinnraen l e Xat Zeitung bevat een artikel waarin het blad zegtvernomen te hebben dat gisteren buitengewone pruisische gevohnagtigden mar Dresden en Hannover zijn vertrokken met iiitntiodigiiiir tot ontruiming der hertogdommen Frankfort 2y Nov Uit Kassei meldt men dat de kamer eene deputatie heeft beuocmd bestaande uit de heeren v Berlep eh ZiPirier Koeding en Braun die naar den kei rvorst zal gezonden orden om htm te overreden niet langer op den inge Iagfin weg voort te gaan tloor te verhinderen dat uitvoering worde gegeven aan de bepalingen van het junijpatent betreffende tie eouslitutie des lands Turijn 2 Nov liet rapport der commissie van den senaat keurt in warme bewoordingen de franseh italiaansche conventie goed en slelt voor de aanneming van het ontwerp van Vkt ItetreflVude de verplaatsing van den zetel der regering Uit Turijn verneemt men dat generaal Turr zijn ontslagingediend heeft dat na herhaalde weigering eindelijk door denkoning aangenomen is De minister vau oorlog had hem aanhet booftl eener legerafLleeling willen stellen mits hij zijnepolitieke betrekking tot de geavanceerde partij vaarwel zeide hetgeen hij echter weigerde Petersburg 2 Nov De Invalide behelst het volgende keizerlijke besluit betreffende de opheffing der kloosters in Polen alle katholieke mannen en vrouwenkloosters uit minder dan 8 leden fkanoniekj bestaande alsmede ilie van welke het bekend is of die overtuigd zijn dat zij deel aan den opstand genomen hebben worden onmiddellijk gesloten Het staat den leden vrij in andere kloosters te treden of zij kunnen met ondersteuning van staatswege naar het buitenland vertrekken Alle verbinding der overigen met de provincialen of generalen der orde is verboden De verbeurd verklaarde goederen der kloosters worden uitsluitend voor de kerk het onderwijs of voor weldadige doeleinden aangewend Warschau 28 Nov Het seoularisatieplan is ten uitvoer gebragt Een en zeventig monniken en vier nonnenkloosters tlie geen genoegzaam aantal letleu telden eu 39 anderen die zich bij den opstand hadden atingesloten zijn opgeheven de stad is rustig öhinenUniT Gouda 30 Nov Ter verkiezing van vier leden voor de kamer van koophaitdel alhier waren gisteren ingekomen 04 billetten waarvan 1 in blanco Bij de i pening bleken herkozen te zijn de hh C A Schouten met 4y en G J tie Jong met 33 stemmen en in plaats der vacaturen veroorzaakt door het overlijden der hh Herman de Groot en A Koot Jz werden geko en de hh D W Westerbaan met 57 en G F van de Velde met 4 S stemmen De overige stemmen naren op ruim twintig personen ve deeld Het prov geregtshof in Zuiil HoUand heeft den 25 dezer den h er G B van Baaren deurwaarder bij het kantongeregt te schoonhoven tevens benoemd tot deurwaarder bijde arrond regtb te Rotterdam De Stoorapost deelt metle dat de voorbereitlende werkzaamheden tot droogmaking der zoogenaamde kleine plassen iaSchieland geregeld voongaan Den 2fi oct jl heeft naar menmeent de commissie de uitbakening opgenomen van de beringing langs den zuidelijken en noord oostelijken oever der droogte maken plassen flangs s Gravenweg en is de rigting van deaan te leggen ringvaart en kader vastgesteld Aan het overzigt vau de Java Bode van 15 oct onlleeneu wij het volgrade Tot gernststelling van velen kunnen wij mede leelen dat ile suikeroogst die zich zoo slecht liet aanzien in den beginne de slechte venvaehtingeu die men er van koesterde eenigzins heeft gewijzigd De droogte van de laatste tijden heeft gunstig gewerstt en wat den oogst voor het volgende jaar aanga it belooft hij beter te zallen ziJD dan de laatste Ook de tabak is medegevallen hoewel minder goetl van kleur dan wel gewenscht svas schijnt er alle reden om tevreden te zijn Te I adang hebben de handelaren uit reugde voor het oprig cu aldaar van een agentschap der javasche bank aan den president dezer instelling die zich daarheen had begeven een luisterrijk dioée aangeboden I De aldaar gehouden gotivetnerasnts koffijveiling op 2S sept jl heeft gedaan 39 000 picols 1 soort gemiddeld ƒ 3 S 4 8 2 400 picols 2 soort gemiddeld ƒ 26 70 In de zitting van de tweede k tmer der staten genera il I zijn zaturdag de algemeene beraadslaging over de begrootiug voor 18ii5 voi rlgezet door de hh v d Linden Jonckbloet V L Brouwer Geertseraa v Forcest v Nierop v Zuylen Rochussen en de ministers van binnenl z en koioniün en zijn die daarna gesloten Vervolgens is hoofdstuk I huis des konings met algemeene s emmeu aangenomen In de bijeenkomst der tweede kamer van mi audag heeftde heer Eochiissen verlof verzocht om inlichting te vragenwegens eene regtsvordering in Intlie in de zaak van een Javaan die wegen het omhouHen van koffijboomen in regten is vervolgd doch in het hoogste ressort is vrijgesproken Hij voorzag daarvan schromelijke gevolgen De begrooting van II II der staatsbegrooting de hooge collegien is tnet algemeene steramen goedgekeurd De begrooting van H III de buitenlandsche zakenj gaf aanleiding tot verschillende bedetikiugen die beantwoord wertlea door den betrokken minister De algemeene beraadslagitig is gesblen In lie gisteren gehouden zitting van de tweetle kamer is II III A buitenl zaken aangeno uen met 53 tegen 13 stemmen Naar men vc neemt heeft tie minister van oorlog aande tweede kamer der statni generaal berigt gegeven dat hjwenschte bij de behandeling van het 8 = hoofdstuk der staatsbegrooting het begrootings arlikel dat de vestingen enz totonderwerp heeft met die vergadering in comitt generaal te overleggen en aldiiar zijne denkwijze over de verdediging des vaderlands bloot te leggen en te venledigen Aan de gemeentebesturen is kenbttar gemaakt dat doorZ E den minister van binnenl z ikeii verlingd word dat inhet vervolg te beginnen over het jaar l fi5 aan de statenvan den jaarlijkscheii loop der bevolking wortle toegevoegdeen nieuwe slaat vaarojj het getal der gedurende den loopv m het jaar erkende en geuettigde kindemi tiaar tien ouderdom op het tijiistip der erkenning en ettiging door elk gcmeetilebestuur worijt opgegeven J e minister van biuMenlauilsche zaken heeft bij missivevan den 18 nov II n 15U 2 afd aan ged staten derprovincie medegedeeld i at dcor enkele gemeentebesturen bezwaren zijn ingebragt ttgeii den tijd voor de inlevering derstembriefjes bij art 41 der kieswet gesteld met verzoek Iemogen vernemen of die bezwaren zoo algemeen worden ondervonden dat wijziging dezer wetsbepaling nootlzakelijk te achtenzij Dientengevolge ziin de gemeentebesturen uitgenoodigd omindien bedoeld bezwaar ook vc r hunne gemeente bestaat daarvan ten spoedigste tan gedeputeerde staten mededeeling Iedoen met een voorstel omtrent de wijze op welke aan dat bezwaar ware te geracet te komen Zullentle voor het geval nietspoedig een berigt is ingekomen het er voor worden gehouden dat de aangehaalde bepaling geene aanleidiag tot bedenking oplevert De Winsch Ct verneemt dat het verdrag met Hannover over de aansluiting van den noordelijken spoorweg aan dewestbaan thans voor goed is vastgesteld De spoorweg zal van deNieuwe Schans loopen langs Bonde ten zuiden van en nabijWeener over de Eems gaan en bij Ihrhove aan de westbaanaansluiten Hannover eu Nederland zijn overeengekomen omonder voorwaarden in het verdrag omschreven concessie aaneene maatschappij voor het aanleggen en e iploiteren van ditdeel van den spoorweg te verleenen Men hoopt dat de nederlandsche maatschappij van exploitatie der staatsspoorwegeiiconcessie daartoe zal aanvragen Op het kantoor aan den vaartschen Rijn is door denstedelijken ambtenaar te Utrecht een belangrijke diefstal ontdekt Zaturdag morgen bij schemering kwam een manspersoon meteen koe aan het kantoor om te markten daar hij geen geldhad om cautie te kunnen stellen ea slechts in het bezit wasvan vi centen wekte dit argwaan Der politie bleek bij hetin t werk gestelde onderzoek dat de koe denzelfden morgenuit de weide van Beunekum onder Jutfaas was gestolen Naar W M1 A G SCHOUTEN MARKT A 69 Berigt aan hare erde Begunstigers de ontvangst eener exquiSB COUeCtie van GALAL TERlËi Bijouterien Kinderspeelgoede ren en Surprises alleu uitmuntend geschikt tot St Nicolaas Geschenken GROOTE MARKT A 54 Heeft ontv iuen eene mooije sortering KINDERSPEELGOED SÜEFEISEX en vele nieuwe zaken bijzonder geschikt voor St nicolaas CaDE VUX Op Donderdag den 1 December 1S6 1 des morgens ten 11 ure Muzijk en Zang te geven door den heer S BOESN VCHÏ en I W MILIE in het logement de Faawc StTNICOLAASFElST MAGAZIJN Klatceff E 107 A QuXnT heeft de eer te berigten dat zijn Magazijn voor het St Nikolaasfsest bijzonder rijk gesorteerd is in eene ruime keuze Rinderspeelgocderen tot buitengei on lage prijzen PEENT en LEESBOEKJES in meer dan 80 soorten POETEMONNAIES SIGARENKOKERS SCHKIJF enZAKPOE ÏEFEUILLES CAETONNAGES lederen DAMES WEEKDOOSJES met garnituur Eene rijke collectie PHOTOGEAPHISCHE ALBUMS en LIJSTJES PAPETERIEN in groote verscheidenheid Maandag 5 December zal er eene TOMBOLA ijn zonder NIETEN a 30 cents het Lot De ondergeteekende heeft de eer zijnen g3ëerden stadgenooten en begunstigers te berigten dat van VEIJDAG aanstaande zijne kamer in gereedheid al zijn voorzien van alle soorten van Suiker enChocolaadfigureii en verder alles wat tot het vak behoort zich vleijende met een tidrijk be oek vereerd te zullen worden noemt hij zich UEd Dw Dienaar J L KAMPHUIJZEN Hofleverancier Gouwe C 249 NB Fan heden af eiken dag te heko iyien trarme eu f oed r eculde BOTERLETTERS A B vanLEER heeft de eer de ontvangst te berigten ter gelegenheid der St NiCOlaas EENER FEAAIJE COLLECTIE van NIEUWE Artikelen en Surprises GOVOA 30 Nove dier 1861 Binnen en Buitenlandsche Boekhandel Bij A BRINKMAN op den langen Tiendexeg U N fiO zijn te bekomen PRENTENBOEKJES in verschillende soorten zeer geschikt voor het St ISTicolaasfëest mede wordt door hem verkocht Best HoUandsch en Velijn Schrijl apiery POSTPAPIER ENVELOPPES ea Paplllotten Papier waarvan de monsters rai s te bekomen zijn De ondergeteekende heeft de eer te berigien dat hij weder ruim voorzien is van een zeer fiaai assortiment GOUDEN en ZILVEREN ARTIKELEN geschikt voor SINT NICOLAAS GESCHENKEN tot billijke prijzen S B VAN LEER kasthouder markt NB Onder de gouden rmnrerpen zijn er re e die roor otid en kalf fatsoen terkockl zullen Kordeii aVe IS karan goud De o lergf ieekendc gevoelt lich verpligt i daar hij de eerste maal het S NICOLAASFEEST alhier bijwoon zich bijzonder bij deze gelegenheid aan zijn geëerde begunstiger aan te bevtiea Ijaile ruim voordien van SL RPIUSES i ALTONNAGES alle soorten van B01 iï PLAAT als Róse Vanille Citron Punsch Fleur d Orange enz alsmc le te allen tijde van goed gevulde BOTERLETTERS H Steeven s AGEXTEX gevraagdr Eene bu jngewuLie gelegeiihel l scheukt aan active Agenten die b g kanuen stellen de mogelijkheid om noemensu aardig voordeel te behalen zonder opottering van veel tijd Reflectcrendeu vernerven nadere bijzonderheden op franco aanvragen onder F 30 poste restante ïra ikfurt alil Openbare Verkooping om contant gold Op maandag den 5 December ISö t des voormidda s leu 10 ure te Rtiozendaal in de gemeente llaa treeht aan den IJsieldiJk ov r llekendorp van eene aanzienlijke partij Houtwaren afkomstig vau