Goudsche Courant, donderdag 1 december 1864

1804 Zondag 4 December GOUDSCHE COURAJÜPP Uitgave van A BRINKMAN Zant e Tiendetceg D e 60 Openbare Verkooping te GOUDA op Maaudag den 12 December ISBl des voormiddags ten elf ure i n het logement de Paauic aldaar van Vijftien Huizen en Erven staande en liggende aan en achter den Bleekerssingel te Gouda wijk E N 55 en 55 A B C D E F G H en J 56 en 56 A en 57 en 57 A en B eerst afzonderlijk en daarna zoodanig vereenigd als vóór de veiling zal worden opgegeven Zijnde inmiddels uit de hand te koop Nadere inlichtingen zijn te bekomen tenkantore van den Notaris W J ÏOBTUIJN DROOG LE EYEE te Gouda D PATTISON S CHEMISCH BEREIDE WATTEN leveren een snel en zeker middel tegen JICHT en EHUMATIEK van allerlei aard als AANGEZIGTS BOEST HALS en KIESPIJN SFEEK IN DE ZIJDE enz Dezelve zijn alhier in depot verkrijgbaar gesteld alleen bij J H BOERS apotheker in dt verguldt Draif Ia piikjes van 50 en 80 De Boekhandelaar S van VELZEN J te Kampen heeft de Inteekening opengesteld Op eene Volledige Uitgave VAN DE ST ATEN BIJBEL vervattende alle de Canonycke Boecken OUDEN en des NIEUWEN TESTAMENTS BE EV£NS DE APOCRYPHE BOEKEX Utt nieuice lijrte oegïide Verklaringen op de duystere plaetseii aenieecke dngen van de gelijckluyijende Tenten eiide nieuice Registers ocer beyde de Tedamenten Uit te geven volgens de beste uitgaven van HEMWRIK RikCOB en PIETKR KEUR He onveranderde STATEN BIJBEL voorzien van alle KANTTEEKENINGEN zooals die in de oo rspronkelijke Uitgave gevondeu worden benevens de APOCRYPHE BOEKEN zal volgens de Oude Spelling mei geheel nieuwe en duidelijke Letter worden gedrukt iu Uitvoering en Formaat gelijk aan den Prospectus Er zullen te gelijk TWOO uitgaven verschijnen de ccne met LATIJNSCHE de andere met DÜITSCHE letter gedrukt Aan de keuze der luteekenareu wordt overgelaten welke uitgave zij verlangen te ontvangen J iarlijks zullen er 20 Afleveringen verschijnen Elke Aflevering wordt berekend tegen den ongelooflijk lagen prijs van 20 Cents of circa 3 Cents per Ye van 4 Pagina s zoodat de geheele Bijbel den Inteekenaren niet meer dan Twaalf Gulden Tachtig Cents dat is Jaarlijks ruim Vier Gulden zal kosten Als Premie ontvangen de Inteekenaren bovendien 12 Keurige StaalgraVUres naar de oude Platen onder toezigt van J W KAISER gegraveerd benevens eene uitvoerige naar de beste bronnen bewerkte Bljbelkaart Bij de Uitgave van den onveranderden STATEN BIJBEL moet inzonderheid op een naauwkeurigen en getrouwen afdruk van den oorsproiikelijkeu tekst worden gelet Ten einde den Inteekenaren daaromtrent de meest volledige waarborgen te verschaffen zal de Uitgave geschieden onder toezigt van de Leeraren aandelheol School te Kampen de HH S tan Veisen A Brcmmelkami en H de Cock die op zich genomen hebben elk blad vóór den afdruk met de vereischte zorg na te zien Ue Uitgever zal van zijn kant moeite nog kosten spareu om alles aan te wenden wat strekken kan om deze nationale onderneming op eene waardige wijze tot stand te brengen De Uitvoerig Prospectus en proeve van bewerking liggen bij alle Boekhandelaren voorhanden De Eerste Aflevering is ter perse en ziet weldra het licht Openbare Vrijwillige van een HECHT STERK HUIS ingerigt tot Herberg en Logement zeer gunstig gelegen binnen de gemeente BOSKOOP op Woensdag den 7 December 1864 des voormiddags ten 11 ure in het Eaadhuis aan de brug te ZÜIDJTADDINXFEEN Breeder bij blllelten omschreven en inmiddels uit de hand te koop Nadere informatien zijn te bekomen tenkantore van den Notaris A N MOLENAAR te Zuid Wa ddinxveen Prijs van het gedestilleerd bij G Pvan de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan è contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io o j per kan 58 cents Jenever 2 = soort Moutwijn a 462 o per kan 56V2 cents inl BEANDEWIJN 40S io o per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 30 Nov 1864 OPENBARE Aanbesteding BUEGEMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op Donderdag den 15 December 1864 des middags ten twaalf uke in het RAADHUIS aldaar bij inschrijving AAN TE BESTEDEN Se fe dienste d r Gemeente gedurende liet jaar 1865 benoodigde MATEEIALEN in 10 percelen ah 1 Houtwaren 2 IJzer en Smidswerk 3 Spijkers en ligtelJzerwaren 4 Lood Zink en Soldeer 5 Verwwaren en Glas 6 Usselsteen 7 Kalk en Tras 8 Zand en Grind 9 55 000 Athsche Keijen en 10 lOO OOOStraatklinkerWaalmoppen Waarvan de Voorwaarden dagelijks de zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de StadstimMERWERE ter inzage zullen liggen zullende de INSCHEIJVINGSBILJE ITEN op egel geschreven geteekend en gesloten uiterlijk des namiddags ten vier ure van den 14 December 1864 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zijn Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 29 November T aa ste Huoiiste fiebleven pCt koera koers koers Ned w sch 21 3 tiOVs 60V4 601 dito 3 72 dito 4 U asVi 951 4 Amort Sijnd S s 89 Handelm op resc 137 137V 1371 2 België Eoths 2V2 Spanje obl 21 40 Portugal obl 3 45 45 45 Eusl obl H 5 94 941 94 d 1S2S 29 5 d 1840 4 67V8 d 5 serie 5 d 6 serie 5 80 so do bijH 18604Vj 82 83 Volgef Spw 5 183 184 183 Oost Metall 5 563 i 567 8 56 dito dito 2V2 28 23 28V d renteAmst 5 79 d nat 1854 5 631 8 631 4 3V Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 201 2 20V8 Ver Staten 5 43V8 43 d 1871 5 d d 6 45 451 4 d 1882 6 44 45 45 Mexico 1851 8 i7 6 27 6 1 27 6 Correspondentie De cngeteekende kttnatkritïek kan iu geen geval gekaatst worden Boekdpukkerij van A BRINKMAN l eze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maaiiden is 2 franco p post ƒ 3 25 De inzending der Adverteutieu tan ges hieden tot des morgens ten 1 ure Overzigt GOUDA 3 December Oostenrijk en Pruisen hebben het vreilesverdragbij den bonosraad ingediend en op voorstel van Beije en is besloten Ie bondstroepen voorlor pig in Holstein te laten Daar dit Pruisin niet bevallen kan heeft het weten uit te erken dat Hanover en S iksen hunne troepen terug ro pen Pruisen zegeviert en de weifelende houding van Oostenrijk werkt mede om von Bismarcks bedoelingen bij de middelstaten door te dringen Nu spreekt men zelfs van oude regteu van het pruisische vorstenhuis op de hertogdommen en het kan lang duren eer Pruisen zijne verovering afstaat In de hertogdommen begrijpt het volk zeer goed dat men met pruisisch te worden onder erger juk zou komen dan onder dat van Denemarken de aristocraten deuken anders die hebben lust om te jonkeren als in Pruisen Als altijd is de houding van Oostenrijk twijfelachtig Zou het luet Pruisen in onmin willen geraken r Dit is onwaarschijnlijk wel zijn de onlusten in Frioul gedempt maar Venetië blijft altijd een dreigende vulkaan en de conventie een verontrustend voorteeken Daarenboven eischen Galicie en Hongarije groote voorzigtigheid Bij dat alles komt eindelijk de droevige toestand der tiuancien de gapende afgrond der deficitten In Keurhesseu begint men aan maatregelen te denken ter beteugeling der orstelijke willekeur Eiisland gaat altijd voort in zijne willekeur en hoe men ook eene jjUnsiiger toekomst voorspiegelt de misbruiken en het geweld belemineren den vooruitgang De emancipatie der boeren wordt nu tot Caucasie uitgestrekt en hierin kan men grond vinden tot hoop voor de toekomst maar de opheffing der kloosters in Poien zal stof geven tot nieuwe verbittering Italië zal weldra gevolg geven aan den wenseh van den gebiedenden beschermer De senaat zal het voorbeeld volgen der tweede kamei Florence zal de tijdelijke zetel worden der regering die op reis naar Eome is In den geldnood wordt voorzien door vrijwillige aanbiedingen tot dat men weder een groote leening kan sluiten NoorJ Amerika leent als of het Europa was ontzettende sommen maar het doet dat toch niet als de europesche magten in vollen vrede het voert eenen geweldigen oorlog sedert vier jaren stroomt het burgerbloed en het volk getroost ziïh ongeloofelijke opofferingen die oorlog wordt niet gevoerd uit heerschzuchtige en eigeubatige bedoeliugen maar alles is op het spel gezet om de slavernij te veruietigen Het krachtvoUe noorden zal de hardnekkigheid van het zuiden verbreken de herkiezing van Lincoln met verpletterende meerderheid is de volkomene wedeilegging van al de beuzelpraat waardoor de hebzuchtige koopmansgeest deu grootschen strijd bezoedelt De meerderheid door Lincoln verkregen kan de vrucht niet zijn van partijzuchtige intrigen het is de uitspraak van een groot volk en dit vindt bevestiging in de meerderheid der vertegenwoordiging In den senaat telt men 38 republikeinen tegen 14 democraten en in hel huis der vertegenwoordigers 134 republikeinen tegen 47 democraten Weldra mag men alzoo de wettige afschaffing te gemoet zien der eerlooze instelling die de oorzaak was van den vernielenden oorlog en het einde van den strijd zal het begin ziju eeuer herstelling die den luister der vroegere grootheid welhaast zal overtreffen Öuhenlanïr XiOndOn l Dec Men zegt dat er tusschen het engelsche en het frausche gouvernement onderhandelingen worden gevoerd over de amerikaausche aangelegenheden Het nemen van de Florida zou het voornaamste punt van overweging hebben uitgemaakt bij de zamensprekingcu tusschen den Prins de la Tour d Auvergne en graaf Eussell te Londen en graaf Cowley en den heer Drouin de Lhuys te Parijs j De prijs der Advertentien van één tot ze s regels met inbegrip van het zegei is 80 Cent oor eiken r gel daarboven 10 Cent Bnitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte De Times heeft van zijn correspondeut te Calcutta berigtontvangen dat in britsch Indie bij de militairen eene algemeeneontevredenheid is ontstaan ten gevolge der laatst Tasige=teUebepalingen van het indische gouvernement op de promotien inde krijgsdienst rn wel omdat volgens die voorschriften de verhoogiugen in rang niet meer geschic leu na ir de tijden vanvelddienst maar eenvoudig naar het aautal dienslj irei zoo iatiemand die verscheiden velJtogien heeft bygenooud moet achterstaan Oor een ander die elligt nooit in hel veld ib geweest maar slechts een langer diensttijd heeft Inzonderheidopenbaart zich de ontevredenheid hierover bij de officieren De nadere berigten uit Amerika hebben niets uieir is omtrent het gerucht van vredelievende voorstel eu door Lincolnaan het zuiden te doen Alleen zie men daaruit dat dit gerucht hetwelk deu 18 dezer in omloop kwam deu l J herhaald werd Lincoln zou met dat doel commissarissen naarEichmond zenden Hen dacht dat de aanspraak van neraalButler aan eene te New York voor zijn hotel verzamelde lulksmeuigle het programma zou uitmaken van de vredesvoorstellen Aan generaal Butle is de porefeuille va j oorlog aangeboden doch hij heeft die geweigerd AtL uta schj nt nu tochwerkelijk door generaal Sherman ontruimd ie ii Deze moetna de openbare gebouwen fortificatitii fabncLi n den spourwenenz vernield te heb ien zich met 50 000 man op neg hebbenbegeven men onderstelde d it hij i ar Charleston of Savanna was opgerukt Parijs 1 Dec Men verhaalt dat Antonelli deu heer deSarliees die hem heihaaldelijk te kennen g f hoe eer o kei er voor den paus bezorgd was en zich veriionder li t p ii seiijk bestuur geen voorzorgen nam v jor Iu e troepen Eome verlaten ge intwoord hec i T d i Ap r hoogst dankbaar is voor z jue bi l ii lUn wij en ten volle bereid zoa zijn N on e plaats aan te bieden zoo h j ooit h igrr Er is sprake van het openi w m waarbij het fransche leger met tiM Mi i m rainderd Dit berigt vindt echter w i jt toestand in Algerie zoodanig is dal noi uor inJ derwaarts wordt gezonden r et te s oom laeliines Jr out Eerstdaags ziet men de behandeling gemoel krachtens hetwelk alle fabrieken ü als drijfkracht bedienen gehouden uilen i i u i zoo in te rigten dal de rojk ver teid u or Je l staat voorde fabriekanten eene niet i abii nsr jke brspaniii vanbrandstoffen eii wordt in het belang dtrr openbire irezo i l ieidvoorkomen dat de atmospheer vojrtdureud wordt bedorveudoor kolendamp Brieven uit Turijn melden dat zoodr i de wet betrelïeadede verplaatsing van den zetel der regering z i z u f pk iji d het ministerie zal aftreden Het nieuwe kabinet zal de kamerontbinden en de nieuwe verkiezingen zuilen tegen januarij worden uitgeschreven Het is zeker dat Pruisen voor het oogenblik een volkomen triumf heeft behaald en dat gelijk altijd de kleinere duitsche staten toen het er op aankwam hunne tanden te latenzien zich gedwee hebben betoond Saksen dat het hardst hadgeschreeuwd heeft zich het eerst teruggetrokken L it deze houding der duitsche mogendheden van minderen rang schijnt teblijken dat de bond u et gelijk men had beweerd door O s tenrijk wordt gesteund Hier wordt bij voortduring ver ekerd dat men zich nier zal verzetten tegen de plannen van l ruinu en dit men op den besten voet staat met het kabinet van Berlijn Het fraii che gouvernement zou tijdens het verblijf vau deu heer v B ïinarek te Parijs aan dezeu staatsman hebben trczeird dat men hem vrij zou laten om in de zaak der hertogJominen n utr ziju welgevallen te handelen onder te kennen geviijn dat men zich zoo handelbaar betoonile ten einde iu vergelding vrij gelaten te worden met opzigt tot Italië Weenen 30 Nov Bij de behandeling van het oniwerp