Goudsche Courant, zondag 4 december 1864

OvERLEDLN 29 Xov N E DijkmiQ 12 w E A J rau der Gees C j D an der Gfiiiwi 3iJ Nov L Overkamp en J van der Kint B Vergnust en E Kooien hCIIOOM 0 EX Infieschreven van IS tot en net 35 Xov 1864 Le enl kind ouders P i uik en M Eoczcni a Die iets te vordereu heeft van of vcrschul igd is aan de nalatenschap van JA V VOOliDOUW Sz in leven Land bouwer gewoond hebbendeen den 21 U te BoDtGK WEN overleden wordt verzocht tiaarvaa voor den 15 i re er de7e jaars opgaaf of betaling te doen ten an Itore van den Notaris S L VGEHWEIJ te ffOERDEX van r iiU ü rd up tic troonrCuïe ia het huis iIlt afgev lie lf at n over het adres van antwoord f t du iOiT V i i j dit e hjngiir ehe knestie L d V I y ji reidiii op te io5 en is De rec eri a on 1 ia en in Hoagarije inuerken vooralda ir O v v v cj 1 r u erk n ni zijn De thaud heer r f h j aii ij m J ren miikt het mogelijk om binnenrü niet ver i i d p= ck tf t bijeonroening van i M i iar ehen lai g n r tf gaan Do regering wil de Iloni aren vero ne i u nit r ij j T rek en Ordeelen Eeae her w i wx j ii L fjiimnr i i li Iinir Iinir ien ürondwcttiixen u eg nio I l D p r OT tMide Hoagarije i m iii r noaien Börlijll d I veru t i t hier eene jr elii e opIo =in x vj Lti i i lii il La jvpr was oar de ver v z d r r nUüiii t evrt i g en nu htefr ic a i A ik fi tol deu 1 n I is zever geacnd o n evpu M e SS tot r j der herro lommen i Ahüa men u de Trai r n uit hrt noorden i H i k kecrd vi 1 verhalen van de bepa dd e ee ii a i li j ij tl i ir hebhen aangetroifen en die e LT tde on t ii fn hrrbi r ing dikwijls cn zeerste in t w z gc taan hch jt a Zg 7 ri Zfker dar men in die di trie r df fiT e gelegenheid te i a tl zal nemen om met beliulp V a aarkcii ï h weder wxn Duitscaland o3 te rukken 1 D enib De l i oviir ial C orre pundenz lueldt dat deprui i=che reijering den i stc i de er Saksen en Ilanover heeftuitirenooiiiiriiom na de mededeeüüg van het vre l sverdragonver vijld Ac bonds oimiis ari cn en de boudstroepen Jerair ieroepen De prui i5 he rej cri ig i voorneuiens met Oostenrijkniet alleen in djne eigen hap a s exeraitie mogendheid maii p Lrnnd v iU zijne eigene aansiiraken bij het vredesverdrag iizesteld de bonds exeentie voer voibragt te verklaren Ook iiifT ti vereen gt zich Oostenrjk met Pruisen Derhalve is lietuhopen da rriii en ont lagen znl zijn van de noodzakelijkheid om h elf regt te verseltafFen ii u n eri Iner een tr iegram uit Wecncn ontvangen inhoudendi oe v r ra r dat Oostenrijk tot een gcmeeuscliap H l ke vfrklar i Druilen bereid is Die verklaring zali nin de eer t nde buitengewone zittin des bou lsdag eliigt leeds ïa a n ter tafel gebragt ortlen ruisen en0 j5 enrijk alifi d i ntengevolge te kennen geven dat de executie l edocs g vord en i de veru achting uitdrukken d it de bondstroepen IloNtein uilen ontruimen en dar rbij voegen dat zijbeiden de belangen en regier cn den bond bij uitvoering van Tt If van liet vredcstractaat van 0 oct zullen handhaven Afet dit ehijn comprümis al e zaak dan afloopen Hanover so Xov Ot ficlecl is bekend gemaakt d iv de i 2 erinircn mei de bonds evecutie belast thans verpligt zijn om oaverv ijid de exeeiitie maatregelea op te heffen de troepen uit dr hertogdommen terug te trekken en daarvan aan de boadsver radf infr k cnis te geven Aan een bondsbesïuit betreil ende de ophut r i der exejuiie is geene sprake De hanoversche regering zal vermits het vredesverdrag aan de bondsvergadering is medegedeekl haar pügt ten spoedigste vervullen De kwestie der erf opvoiging blijft aan eene bijzondere bebandeïing voorbihoudeu Gouda 3 Dec In de zitting van de tn ede kamer van woensdag zijn nadat de minister van justitie de in de vorige zitting door enkele leden gedane opmerkingen over het bestaan der admini tratien voor de eerediensten had beantwoord hoofst III B r k eeredicnstj met 44 tegen 23 stemmen en hoofdst IV ü herv ceredienst enz mrt 45 tegen 23 stemmen aangenomen Daarna werden de beraadslagingen gevoerd over lioofdst IV A depart van justitie Voorai werd in eene beoordeeliug getreden vaa den gang der werkzaamheden strekkende tot voorbereiding der invoering van de wet op de regterlijke inrigting behalve andere ondcrv Lrpen waarvan reeds in de verslagen v as ze aazd werd in het bijzonder gewezen op de behoefte aan wettelijke regeling der politie het notarisambt de naandooze vennootsehappen de waterschappen enz Aan die beraadslagin i iieii T iraeii doel de bh Oudefrui Wlntgens van Beyma ihoe Kingraa Kien de h im de Berg de Branw van Kierop vaii Lyiid n van der Linden J K van Goltstein van Kerkivijk Bcgram en de minister van justitie In deu loop dei beraadslagingen is o a ook gesproken over de zaak der tienden de gildebeurzen de afschaffing van fr sche wetten de doodstraf in verband met het regt van gratie enz De behandeling der onderdeelen van dit hoofdstuk zai in de zitting vau morgen plaats hebben In de zitting van donderdag zijn de onderdeelen van hethoofdst Justitie behandeld en er is een amendement met 39 tegen 29 stemmen aangenomen om f 4000 uit te trekken tot j gemoetkoming aan de ambtenaren met het openbaar ministerie j bij de kantongeregten belast Er ijn nog enkele punten no peus sommige afdeelingen ter sprake gebra n en ten slotte i s I het geheele hoofiNtiik aangenomen met 5l tegen 18 stemmen I Ni de p i iM eii diT oppositie in den butsten tijd voord tegen I lie c i minister a ii geuend is die uitslag betcekeiiend Die op j p i ie verliest dan ook al meer en meer terrein Dit blijkt I ooic nit e a ingevangen discussie over het hoofdst Binnenl zaken Drie sp ekers hebben ihirover het woord gevoerd du hh Simons vin Asoh van Wij ik en van Golsteia S De o i Ie be waren tienm ial wederlegd kwamen hierop neder cen I trdisatie drijvende kr icht eindeijfer subsidiên indiening der wet op de cor v essii n Li lie hji onkomst der tweede kamer vau gisteren zijn de aijcincciie ber i idslagiiigen over het hoofdstuk Binnenl zaken voirtgC Ct m i ir nog niet ten eirule gebragt De voornaamste sprekers w iren de hh v Bosse Schiminelpenniiick v Heemstra j Gode Voi van Bevma en van Nierop Maandag is de minister van binnenl zalven aan het woord l e tneede kamer der staten generaal heeft iegen heden I a ui de orde gesteld 1 Inter ellatie van den heer Ilochus = cn over ci n onnis van het hoog geregtshof van neuerlandsch j Inüe wegens het omhakken van koffijboomen 2 Ontwerp I tot wij iiring van hoofdstuk V t uitsbegroo ing ISiH 3 Begrooting landslrukkerij 1SÜ5 4 Onteigening voor den I spoorueg tufschen ileppel en Heereveen 5 Begroeting dn I het burgt rlijk pensioeufjud 1S63 G Wijziging van de lioofdI stukVen II Vil A en VII B der begrooting voor 1SG3 7 U j iging hojfJsfuk III j bcgrootiug Ih J3 S Onteigening I voor den spoorneg van L irocht naar Kuilenburg 9 Bekrachtiging van pnv bdasiingcu Volgens de Midd C t zou dezer dagen in den ministerraad een besluit tot regeling van het traeteraent der ambtenaren genomen Lijn d it zich echter uitsluitend tot de lagererangen ler amblenaarsv ereld bepaalt Volgens dat besluit zouden de bczulilijingen aK is bepaald zijn voorde tweede klerken minimum f W ni i im m ƒ liDO eerste klerken minimum ƒ 700 maximi ra ƒ S OI aiijiinct nmmiesen niini mim ƒ lOUii m iximum ƒ 1400 Vindt deze claosificatie bijval dan zou men bij eene volgende begrooting ook tol de tractementsregeling der hoogere rangen van de iiid enjke hiërarchie overgaan Xaar wij vernemen heeft het Z K H prins i rederik voorzitier der hoofdcoinini sip tot oprigting van een nationaalgedenkteekf u voor november l V i enz behaagd zich te vereeniaen met do voordr igt der algemcene vergadering van 27October 11 en alzoo behoudens wij igingen reeds nu of nognader noodig geacht het model Ebenhae er voor het in hetA iUemspark alhier op te rigten monument de eer der uitvoering waardig te keuren Door den raad der gemeente Meppel is woensdag avondbesloten tot de opheffing van het gymni ium en tevens tot deoprigting van eene gesubsidieerde bij ondere schooi voor meeruitgebreid lager onderwijs De latynsche school zal blijven bestaan Donderdag is te s Gravenhage aanbesteed het bouwenvan landhoofden en pijlers en het maken van bijkomende werken voor de spoorwegbrug over de rivier de Waal bij Bommel Minste inschrijver was K C Muurmau te Geldermalsem eu G van Tiel te Eossnm voor ƒ 2 075 000 Het bestuur der algemeene tentoonstelling van voortbrengselen van tuinbouw ir het voorjaar van 1865 in het paleisvoor volksvlijt te Amsterdam te houden heeft bekend gemaakt dat de inzending op die tentoonstelling zal moeten geschiedenop 1 3 eu 4 april 1865 dat de plegtige opening den 7 april zal plaats hebben en de tentoonstelling ocr het publiekzal geopend zijn van S tot en met 12 april Eene belangrijke ontdekking is onlangs gedaan Wanneermen namelijk de groenten en vruchlboomen begiet met eeneoplossing van sulphas ferri dan verkrijgt men verwonderlijkeuitkomsten Snijboonen winnen bijna 60 pCt in zwaarte en desmaak is veel aangenamer Onder de vruchten is de peer die welke het meest bij deze behandeling wint Voortaan moet mengeen oud ijzer verloren laten gaan vermits het met watervermengd bijna even veel uitwerking doet als mest In de Goessche Courant leest men o a betreffende de algemeene discussien over de begrootiug Zoo als men weet iieeft de heer van Zuijlen eene zeer lange redevoering gehouden in de kamer om het ministerie te verpletteren Ofschoon hij zeide geen last te hebben van de conservatieve partij om in haren naam te spreken stelde hij zich toch aan de spits dier partij misschien bij afwezigheid van den heer de Brauw en men vond in zijne zeer lange redevoering alle de grieven en theorien der conservatieve partij naauwkenrig opgegeven Het was dus vrij natuurlijk dat i itere sprekers van eene andere rigting en ook de ministers voornamelijk den heer vm Zuijlen bestreden niet omdat de gemelamorphoseerde liberaal zooveel schrik had ingeboezemd maar omdat hij zich zich als het partij orgaan luid voorgedaan De oppositie dit feit als alle anderen verdraaijende beweert dat den heer van Zuijlen zooveel eer geschiedde omdat men van zijnen persoon eu van zijne hoogverhevene welsprekendheid zooveel notitie genomen had De zoogenaamde colossus wordt alleen door allen bestreden omdat in hem de oppositie zich als het ware concentreerde Waar men echter beweert dat zijn schut eene doodelijke wonde heeft achtergelaten is het vertroostend op te merken dat er nog al een groot aantal onder de dooilelijk gewonden is dat levenskracht genoeg bezit oin zich d ipper te verdedigen De heer van Zuijlen heeft gelijk te verwachten was eene tweede niet minder lange rede gehouden wa irin Irj zijne tegenstanders met bloedhonden vergeleken heel r en eene anecdote vertelde van een Portugees die de strekking had om de vertegenwoordigers te qnalilicereu als dieven en moordeua irs liij heeft vervolgens den minister ïhorbecke en de door hem dugenoemde ïhorbeckiunen op de meest duidelijke wij c haielijke personaliteiten gezegd om ten slotte met groote niiveiiit te verklaren dat het toewerpen van personaliteiten het vaderland geen dienst bewijst Over het algemeen geeft zijne l ieede redevoering den indruk dat gekwetste eigenliefde ook den vertegeawoordiger bitter l au maken dat gebrek aan argumenten dikwijls tot hatelijkheden brengt en dat hij die tegenover d genen die hera hooren niet iiink de oogen kan opslaan omd it het geweten spreekt doorgaans in zijne zelfverdediging onliinilig te werk guat en schipbreuk lijdt Ammerstol 3 Dec De zalmvisscherij blijft alhier tot heden geregeld voortduren In de laatste 14 dagen van 19 nov tot 2 dec werden gevangen 133 zalmen De prijs der winter alm is 1 50 per I 2 n p die Ier oude zomerzalin ƒ 0 50 a y 0 90 naar kwaliteit Genicngilc Bcri2 tcy Per ie doet te Londen inotriu om ctu gcldk eiiiiig to sUiitca Op de spoorwegen o dL n 5 maal iiiiiulir pcrsouuu gedood fti iO uianl minder gKk ACtbt dan bij andere niiddelLit in Btirgerlijke Stand GOUDA Oi BOREN 29 Xov Cathariaa ouds rs W de Vroom eo L van Kijs vijk 30 Maria Afitoinctta ouders W N J vaa Heldcu en D t Joosten 1 1 PC CotDelis ouders C van der Ree en J Boot 2 AVillein Eüseljiu ouders W E an Kervel cu J E Duijsbart ADVEHTE T1E Voor de vele bewijzen van deelneming mij betoond bij het overlijden van mijnen geliefden echtgenoot betuig ik aan allen mijneu hartelijken dank GoiDA Wed A F NEUWIELLER 3 Dec 1864 Tissoï v x P tot Marktberigt 3ii Gouda 1 Dec T rwe Po jlsrhe r 1 Zeenwsehe per mu l J a 9 50 R Iniial i i buiten mdjcli ƒ i i f 1 i J I il j a ƒ 4 5 I ic eii r iis c p r i ii ael £ r i V irab iatsche iO i l iii e jOiit u ƒ 11 iiep 1 M j kf l ülj handel iu nii lu i U t 0 ring ƒ t ïO il i f 1 7 r 1 o 1 I hec e iij irkt I M uiuJ r e Mig 7 0 i irtt De veeiiiirkt ni g Ilii au mi handel Vette v irl eii3 13 a o c pn u i i i iri j n ƒ i3il ƒ 25 üoeUoter ƒ I IO a ƒ l I i V e jper 11 11 Dsit fc 1 Dec Door ruimer a in voer was helen ter graamil ir t luecr le tarwe eu isaver do h tot a in ai kei c f zeeuwiche gr lu or en t jt i ii jt i veel handel Tir c 7 7 i J i Viu cr rr i ƒ l 0 a Z ui Korte liiver ƒ ó i ii 1 I c u vr oneii ƒ 7 l uru i j Witte erwti n ƒ 7 a j A UI tad V la L e i v i 1 i eu Uu lii te m n vierde f 1 37 ii 1 j pi r n tl 1 aard 1 70 ƒ e Doi dreellt l D De m r r Km il jr c wei i V t i 1 irisr Z VI LU v i 11 I f vij f eu bi ƒ r a iii tl llo weinig iui uird ai mri aau evoe 1 ouvi r ii dv i 1 i i ƒ 5 1 o uer f i i i ƒ 1 0 meer a ingevoerd O i i r i f 2 o il ƒ 3 eii il ke il O e l iga ƒ 5 a li i r koopl B kweit si 111 allen uui v Middelburg i Dee rui do do ƒ 7 niet Mcitiicr a iin ü r T met weiiii haii Ir Paike n i a ƒ lurt v tiiiig kuoplu l 1 V intergrr t ƒ 5 i5 im t v e iii li i l met tt eiug a aiv er X v p witte booi en veel aaiigi v a d i i ƒ 12 X w ilcli br boi u ƒ U ii gr eri ten veel a mgcvoerj ƒ 7 55 Ij Zeeuwseiie d f i l i Londen 2 Xov d Micn E g prijzen vr eveu oo ger t 1 amv eu In voer van 21 tot i l nov iii O qr i i ij qr inl e i 0 21 qr vr ger t c i qr vr haver Aiu de vecm irkt v ii he ie v i ruudercn S70 kaivcr 17 i i ji 1 bca e ruiiaeren werd v t ka 5 0 eu voor do virk i I per Kaïaper en 29 X iv r jter Fr L i e UI iii Zwolle 10 a 112 Kaa Ed i n j Gouda 44 a 50 I 30 Nov LIraueii Eug tarwe ine bi pciktr i vr stil gerst vast en haver gevraagd tot volle vorij e prijzen Aanvoer van 2G 29 nov J50 qr lul en 7 J 0 qr vr tarwe 470 qr inl en 190 qr vr gci t eu EJi r inl tn 6S0 qr vr lla er 1 Dec Aan de veemarkt van lieden wer len a iigebo Sotieleil Oü s tleuoeaeii ilet tuca 11 11 n iiii C jiü 1 rissen aa t uilui l j j Li i besloten ge i i i ip J F van der VLIST den 1010 runderen 315 kalveren 4150 schapea en 4 0 varkens Voor beste runderen werd 5 v r lij i iwr u voordo schapen 5 3 en voor do varken 1 l i per tu b t iald