Goudsche Courant, donderdag 8 december 1864

De prijs ItT A d crtc üt icn an ét n lut reëels met iiibijrnp va i lirr f gel is bU Ceut elkt n rctrt l d iaibovi u Iti iit Biiittiigcwoiie K tttrs orden berekecd pli Jtïruimte ü a e van A BRINKMAN Lafi0 Tiendeiceg D n 60 J L KAKffHUIJZEN GOUWE C 349 HOFLEVERANCIER maakt zijnen g rerden StadgeilOOtSIl en Begunstigers bekend dat van heden af zijne kamer in gereedheid is voorzien van een reis aasortiment CHOCOLAAD SDIKERWERKEN fn verder alles wat tot het v k behoort Dagelijks te bekomen warnie en goed gevulde BOTERLETTERS NB Heden ontvaiigerj nieUWe PatéS de foies gras Olijven Sardines a l hmle Kreeften in bussen enz 8t MAGAZIJN A hiu g E 107 heeft de eer te berigteu dat zijnj Magazijn voor het St Mkolaasfeest bijzonder rijk gesorteerd is in rene ruime keuze Riiiderspeclgoederen tot buitengewoon lage prij en PEE M en LKESBOEKJES in meer dan 80 soorten PORTE MOXNaIES SIGARENKOKER SCHRIJF enZAKPORÏEFECILLES C ARTOXXAGES lederen DAMES WERKDOCSIES met garnituur Eene rijke eolleotie PIIOÏOGEAPHISCHE ALBUMS en LIJSTJES PAPETERIEX in groote verscheidenheid Maandag 5 December zal er eene TOMBOLA zijn zonder NIETEN a 30 cents het Lot Lokaal IVut en Vermaak op de Oost Haven te GOL BA op Donderdag 8 December 1864 Buitengewone Voorstelling van den HEEE CBARLES BERNARD Danser met één Been bijgenaamd DOX ITO van WEENEN met medewerking van het TOOXEELGEZELSCHAP onder directie van den heer d HAIBE van ROTTERDAM Aanvang des avonds ten Zeven Ure Prijzen der Plaatsen 1 Rang ƒ 0 99 2 = Rang ƒ O 50 Kinderen beneden 10 jaren j Entree Plaatsen zijn van af heden te bespreken tejen 0 Centen extra per plaats De Boekhandelaar S v in VELZEN J te Kampen heeft de luteekening opengesteld Op eene Volledige Uitgave AAN MN STATEN BIJBEL vervattende alle de Canonycke Boecken DES OUDEN en des NIEUWEN TESTAMENTS DE APOCRYPHE BOEKEX Met nieuice lljgevoeglide Verklaringen op de dtiydere plaeUen aen eeckeningen van de gelijcHuydende Teilen etide lueuice IleyUlers oxer liegd f de Testamenten Uit te geven volgens de beste uitgaven van HExmtKIK JIACOB eii PIKTKH KUL 13 De onveranderde STATEN BIJgEL voorzien van alle KANTTEEKENINGEN zooals die in de oorspronkelijke Uitgave gevonden orden beuevens de APOCRYPHE BOEKEN zal volgens de Oude Spelling mei geheel nicune en duidelijke Letter worden gedrukt in Uitvoering en Formaat gelijk aan den Prospectus Er zullen te aeiijk Twee uitgaven verschijnen de erne met LATLINSCHE de andere met DUITSCHE letter gedrukt Aan de keuze der Xuteekeuaren Aordt overgelaten welke uitü ve ij J iarlgks zullen er 20 Afleveringen verschijnen Elke Aflevcriug wordt berekend tegen den ongelooflijk lagen pr s laii 20 Cents of circa 3 Ceuls per c van 4 Pagina s zoodat de gelierle Bijlfl den luteekenareii niet meer dan Twaalf Gulden Tachtig Cents dat is Jaarlijks ruim Vier Gulden ai kos en Als Piemie üiilvangen de Liteekenarcn buvendieii 12 Eeuri C StaalgraVUres naar de oude Pl iteii ondu toezigt van J W KAISER gegraveerd benevens eene uitvoerige naar de beste bronnen bewerkte Bijbelkaaxt Bij de L itgave van den onverauderJen ST VTEX BTJLËL moet inzonderheid op een naauwkeurigen en getrouwen afdruk vau den oursprohkelijken tekst worden gelei Ten einde den Inteekenaren daaronilmit de meest volledige waarborgen te verschaden zal de Uitgave geschieden onder loe ran de Leeraren aan de Theol School te Kampen de HH S v vv Vr LsEv A Brlmmelkami en H de f ocK die op zich geuomen hebben elk blad v Jr den afdruk met de vertischte zorg na te zien De Uitgever zal van zijn k ii moeite nog kosten sparen om alles aan te wenden wat strekken kan om de nationale onderneming op eene waarüge wijze tot stand te brengen De Cuae Eollandsc ie Staten liijlel is in de laatst erloopene twee yv v sinds de eerste Uitgave lu 1637 he liolit zag talrijke malen herdrukt De Uitgever heeft het plan gevoimd eene 1 itg ive te bezorgen wiLe in naauwkeurigheiil en volledigheid bij gee j vorige behoeft ouuer ic uucu cu waarmede wat de keurigheid van Uitvoering en lillijkhtid van Prijs betreft geen a idere is te vergelijken Hij vertrouv t dat ieder Nederlander die prijs stelt op denude cnveranderde Statenvertaling van Gods Heilig AVoord met onze te regt zoo geroemde RAXO TEEKEXIXGEN le e Ouderneming door zijn krachtdadige medewerking al schragen ora zoo mogelijk den Gaden Bijbel in dezen tijd waarin de Goudeii ke Openbaring meer en meer wordt verloochen trots alle pogingen die daartegen worden aargewend meer dan ooit iu grooteu getale te verspreiden Uitvoerig Prospectus en proeve van bewerking liggen bij alle Boekhandelaren voorhanden De Eerste Aflevering is ter perse en ziet weldra het licht Dr PATTISOXS CHEMISCH BEREIDE WATTEN leveren een snel en zeker middel tegen JICHT en KHUMATIEK van allerlei aard als AANGEZIGTS BORST HALS en KIESPIJN STEEK IN DE ZIJDE enz Dezelve zijn alhier in depot verkrijgbaar gesteld alleen bij J H BOERS apotheker in de vergulde Vrvif In pakjes van J 5Ü en 80 AGE TE gevraagd Eene buitengewone gelegenheid schenkt aan active Agenten die borg kunnen stellen de mogelijkheid om noemenswaardig voordeel te behalen zonder opoffering van veel tijd Reflecterenden verwerven nadere bijzonderheden op franco aanvragen onder P 30 poste restante Frankfort a M Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van Rijk qn Gemeente accijns bij eene hoeveelhno van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46S o o q per kan 58 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 467io per kan Se j cents inl BRANDEWIJN 46Vio per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Goüda 3 Dec IS 64 Boeldrukkerij vao A BKINKMA V Bij vonnis van de Arrondissements Regtbank te Pj tterdam van den acht Êi twintigsten November 1800 en vier en zestig is FEEDINANDUS HARKINK Winkelier en Schrijnwerker wonende te Gouda verklaard in Staat van Faillissement aanvang genomen hebbende den 26 te Jfovember 1800 en vier en zestig Tot EegterCommissaris in genoemd Faillissement 13 benoemd de Edel Achtbare heer M J POLS Eegter in genoemde Regtbank en tot Curator de heer M H J KRANtlNBüRG Advokaat te Gouda Gouda De OiiToior voornoemd 2 Dec 1864 M H J KRANENBURG Deze Courant verschijnt des Dünderdags en Zondags In de Stad gescliiedt de uitga des avonds te voren De prijs per drie ma inden is f 2 franco p post f 2 2ö De inzending der Adv ertentien lian geschieden tot desmorgens ten 11 ure j mr i3uttcnlttnir Londen 5 Dec De emancipatie maatschappij te Manchester heeft aan Lincoln een adres gezonden vaarin zij hem in zeer vleijende bewoordingen geluk wenscht met zijne herkiezing De adressauten drukken daarin tevens de hoop uit dat de dappere en vaderlandslievende legers van het noorden spoedig het grondgebied zullen veroveren dat thans nog m het bezit is van de slavenhouders van het zuiden Men schrijft uit New York van 24 november Generaal Sherman van de noordelijken is op Macon opgerukt welkestad zeer versterkt is gctvorden Generaal Hood v in de zuidelijken heeft eene poging gedaan om de achterhoede van Sherman aan te tasten De generaals Grant en Early voroterkenzich om een nieuwen aanval op Richmond te doen Nog meldt men uit New lork van 20 nuv Generaal Sherman rukt in twee kolonues op Augusta en Macon aan desteden waardoor zijn weg voert verbrandende Den 20 bevond hij zich te Gordon op 50 mijlen van Macon Generaal Beauregard heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarin hij zegt dat het dringend noodig is hulptroepen naar Georgia te zendeu Later berigt zegt Generaal Sherman der noorileljjkeu heeftMacon ingenomen eu rukt op naar Savannah Van de operatien bij Petersburg is geen nieuws ontvaugen Nog meldt men dat de heer Sevvard mu is er van buiteul zaken aan eenit e personen die de belangen v iii Juarez voorstaan heeft verklaard dat hij het vertrek van een schip geladen met oorlogscoutrabande eu uitgerust voor Juarez uiet uit NewYork zou dulden en ten bewijze dat dit hem erust was voegde hij er bij dat reeds twee schepen geladen mot oorlogsamraunitie ten behoeve van Juarez op z jn bevel waren aangehouden Hieruit leidde meu voorts af dat de amerikaanscheregering zeker ook niet zal dulden dat schepen voorzien metkaperbrieven van Juarez uit een der amerikaansche havensvertrekken Parijs 5 Deo Als eene bijdrage tot de kennis onzer tegenwoordige zeden kan dienen dat eene tooueeKpeelster m C name mejufvrouw Bk an de er dagen hare eJel c eenten doet vcrkoopen die eene verzameling van met minder dan 3UU nommers vormen Da ironder bevinden zich 25 handringeii en evenveel armbanden 22 paren diamanten kuoopea 11 diamanten spelden 15 paren oorringen 8 collier van jmirlen en andere edelgesteenten enz Sedert 15 aug toen het tarief der te Parijs voor Parijsafgezonden telegrafische depêches van 1 franc op 50 centimesverlaagd werd is het cijfer der verzonden depêches binuen dehoofdstad op merkwaardige wijze geklommen zoodat het iu demaand oct reeds 6849 en in de maand nov niet minder dan 8120 teliep In de maand julij ging het de 781 nog niet te boven Er heerscht onder de werklieden in Frankrijk en inzonderheid te Parijs veel ontevredenheid Naar men zegt spoortde regering de werklieden van sommige vakken aan om onderlinge vereenigingen op te rigten onder belofte dat zij hunwerk zal verschaffen en hun de wiusten zal doen genieten waarmede thans hunne patroons gaan strijken Men verzekert dat de paus den 15 a s een consistoriebijeen zal roepen waarin hij uitsluitend de franschitaliaauscheconventie ter sprake zal brengen om na te gaan welke toestanddaardoor in het leven wordt geroepen voor ile kerk en haaropperhoofd 6 Deo De bisschop vin Valence is benoemd tot aartsbisschop van Albi Uit Madrid wordt gemeld dat het gerucht betreffende de aftreding der ministers van staat en van marine ongegrond is Tevens is van daar berigt ontvangeu dat de grojte tabaksfabriek daar ter stede reeds sedert eenige uren in brand staat Marseille 6 Dec Er zijn hier berigten uit Rome ontvangen loopeude tot 3 dezer Naar men aldaar verzekerde zou de paus in een aanstaand consistorie eene allocutie uit spreken over den aigemeenen toestand der kerk Er zal geene benoeming van kardinalen plans hebben De benoeming vau een aartsbisschop van Mexico zal later geschieden Het dagblad Correspondencia bevat een brief van dcu kardiua u B jni eehose v iarin dze dit blad d iik zegt voor zijne tegeuspr uik van hetgeen het f morial Diplom ui ue be reaeuile den k irdimal hoeft melegelield Mgr Bouiiechose z gt in d eu b ifl dat zijne meeuiijg geheel en al is uitgedrukt iu zijue re e e Rouaan gehouileu eu hj voegt er bij dat hij iu piri culiere gesprekken met anders spreekt dan in hei publiek Voor dea fraiischen krijgsraad is het proces betrounen legen de zes srruikroovers die i rans he genu irines hebbeu verinourd Brussel 5 Dec Z M koning LiopoU van Belïie is weder ernstig ongesteld geworden en verkeert in zeer zorgwekkende omst indigtiedeu ontwf oveier V tlj dt Weenen 3 Dt Paragraaf 13 vin het luidende Me kamer verwacht dat de ret eriii hare verpligtimr de gronden en de r sui van beleg in Gali ie zal mede let len is aa wil dat de miuisier v in politie voor d d ltt uitvoerig medegedeeld eu vukiiard ha i beleg legeuwooi Llig niet opgeheven kau v woer vil van de tegenspr iak van L i er e die op grond van art 13 der Cju iririe regering tot zulk eene me ie v i l ni i er n I e ïric ter Zig vm iieu 2 uov me belrekking tot d brkcu Ie we rvoiji streken meer van nabij aii gjan O genachiig en onstuimig weder jj tt b j sommige be vuners deer s a en zeirgiugen v ui é n wec voor p r lleJen echter gealcleii w j he ii de hemels lu de rigting van i en dal lUfii ook da ir zicli ivu zonueschji Wij behoeven er n Matthitu alle gezag als p jt ee j 5 Dac iu de ziitii ier tui van finaniieu naar aani iling dt i outwerpavires iu autivojril op de rregering de zimsvvij e van iL t o rv veel mogel jk be uiuigiu t ij m verzekerde dat de daden er i van haar streven n iar be u a ii van het ontwerp adres werden i ig u i ting der ber iadslagingeii iL tr ie kl T Lia Berlijn i Ui c Men m lii uit I 1 dec bevel heeft gezoudeu aan de ve der spoorwegen in het gausche iaiid wagens gereed te houdeu tot op den einde die op het eerste bevel n iar Har De Neue Preuts Zeilung het hpartij zegt d ii de regering welke zich oheeft betoond jegens de dagbladen ei opgevat ora de b jl aan tien boom te Ie rtel en al uit te r ijen De verjcliilleii ie r fde hatelijkste artikelen tegen de regerii tbuitenlandsche dagbladen welke iii l c ivergift onder de bevolking tr ichtcn texer iin hun verachtelijk handwerk worden ge u iblad AV j zijn overtuigd zoo giat hc b v de reiieriiig siejlils eenige ile er Leere i t gevat die gin clie beuL spjcdig a in zilIi zt ve u perken zal stellen De onnatuurlijke verhouding iv irin de k jregering zicii ih ins andenna il tot lie k iiuer en het i tziet moet er reeds erus ig ter sprake z jn ireko u pig verneemt men dat de pruisi lie gezmi te Ka t gekregen om zich ten spue ligste n i ir z ju joat te L Er is hier eene brochure versciieuen die voor ci i s