Goudsche Courant, donderdag 8 december 1864

doargaat en waarin uiteengezet wordt dat Frankrijk en Pruisen de eenige mogendhelen zijn die nu handelend kunnen optreden Mogt eens wordt er in beweerd eeiie catastropiie in het oosten ontstaan dan zou het voordeeligst bondgenootschap voor Pruisen dat met Frankr jk en Rusland zijn welke laatste mogendheden het dan over Turkije eens konden worden terwijl Pruisen in Daitsohland de noodige uitbreiding van magt zocht Eügeiand wordt als invalide behandeld en Ojstenrijks toestand wordt in de naarste kleuren geschetst en en slotte beweerd i tt Oostenrijk als Pruisens bondgenoot het niet actief maar wel passief diensten kan bewijzen en zich in die rol wel zal moeten voeden dat het geen ander bondgenootsch ip kan vinden Volgens particuliere brieven uit Turijn is het niet waarschijnlijk dat in het voorjaar een oorlog tusschen Italië en Oostenrijk zal uitbarsten Oostenrijk denkt niet aan aanvallen en Italië zd zijn leger van 250 a iOi OQO man benevens eene iiationale garde van 130 000 raan niet lang meer onvermiiiilerd op de been kunnen houden DrOSdOII 5 Dec Het Dresdener Journal bevat een telegram uit Frankfort w aarin gemeld wordt dat de bondsdag het pniisischoostpnrijksche voorstel met 9 tegen G stemmen heeft aangenomen Tegen het voorstel hebben gestemd Beijercn Saksen Wurtemberg llessen Darmstadt en de twaalfde en dertiende curie Luxemburg heeft zich van stemming onrhoiuipn De gevolmatrtigdeu van Oostenrijk en Pruisen hebben voorts verklaard d it hunne civiele commissarissen het vooiloopig bes uur in de hertogdommen zullen overnemen Frankfort 3 Dec Uit Kassei wordt gemeld dat gisteren eene buitengewone vergadering is gehouden door de ieden van den landdaiT bij welke gelegenheid het antwoord door deu keurvorst aan de deputatie van gemeld ligchaam gegeven is medeL Cïlee I Men beweert dat op zeer rnwe wijze aan de deputatie is te kennen gegeven dat de landdag alleen de oor aak is dat de bep lingen der constitutie niet zijn ten uitvoer geiend Eerst na de invoering van eene nieuwe wet op de verkiezingen en betere zamenstelling van den landdag zal aan die bezwaren een einde gemaakt kunnen worden De ministers bezitten het volste vertrouwen van den keurvorst die hoopt dat de landdag Toorta in geeiie stappen zil doen waardoor zijne souvereiue regten zullen worden gekrenkt In eene volgende openbare zitting zal pen besluit deswege worden genomen Turijn 4 Dec Via Mirseille zijn alhier de navolgende berigten ingekomen De bevolking der provinciën vau Afghanistan is in vollen opstand Er heeft een nieuwe veldslag plaats gehad tusi hen de Russen en den Khan van Kokand die hierbij 6000 man verloren heeft terwijl de Russen IS steden verbrand en twee plaatsm bezet hebben Er heeft in Indie weder een oikaan gewoed Tam de oostkust waarbij ecnige duizende menschen liet leven hebben verloren De stad ilasulipatam is in hare ss ieile uitgestrektheid overstroomd Petersburg Dec Bij ukase van 12 nov is aan den senaat ter afkondiging gezonden de door Z M bekrachtigde aigemeene r gtprljke inrigting alsmede het strafwetboek en de wetboeken van burgerl jke regtsvordering en strafvordering 6tnnenlan5 GrOUda 7 Dec Men verneemt dat de kamer van koophandel alfaier zich heeft geadresseerd aan de ministers van buit zaken en financiën met het verzoek om bij het eventueel met Frankrijk te sluiten handelsverdrag te letten op de belangen onzer industrie die nog altijd zeer belemmerd worden door hooge regten Ook is in d 3 dec door genoemde kamer aan de tweede kamer der staten generaal ingezonden het volgend adres Geeft eerbiediglijk te kennen de kamer van koophandel en fabrieken te Gouda Dat zij na de lezing van het u ter overweging aangeboden wetsontwerp tot wijziging der gemeentewet voor zooveel betreft de plaatselijke belastingen hare aandacht gevestigd heeft op de daarin voorkomende bepaling tot afschaffing van alle verbruiksbelastingen Dat zij met dit hoofddenkbeeid hoogelijk is ingenomen alzoo verbruiksbelastingen met de daaraan verbonden tijdroovende formaliteiten nadeelig werken op de ontwikkeling van handel en rijverheid die zoo zeer behoefte hebben aan de opheffing van alles wat vrije concurrentie in den weg staat Dat de kamer van oordeel is dat door het opheffen van die belemmeringen veie industrieele ondernemingen in bloei zullen toenemen terwijl bovendien de onzede ijke prikkel tot het drijven van sluikhandel zal verdwijnen op grond waarvan zg het van haren pligt acht uwe vergadering deze hare zienswijze mede te deelen u verzoekende aan gezegd wetsontwerp uwe goedkeuring te schenken De eerste kamer der staten geueraai is bijeengeroepen tegen maandag 12 dezer tot hervatting harer werkzaamheden In de zitting der tweede kamer van zaturdag heeft deheer Rochussen zijne interpellatie over het omhakken detkoffijboomen op Bantam gehoiden Eene motie door hem voorgesteld strekkende om onverwijld voorzieningen te nemen isinge rokken nadat de minister inlichtingen had toegezegd zoodrade stikken zullen zijn ontvangen In de zitting der tweede kamer van maandag heeft deheer Thorbecke geantwoord op al het aangevoerde zoowel wegens het algemeen beleid van den minister van binnenlandschezaken als omtrent de bijzondere onderwerpen gedane vragenof verlangde inlichtingen eene rede die nagenoeg drie urenvorderde Zij liep 1 over de bijzondere onderwerpen o deregeling van de tractemenlen der mindere ambtenaren i hetdenkbeeld eeiier regeling van de administratieve regtspraak vanged staten c den uitgedrukten wensch tot herziening der kieswet op sommige punten d idem van de armenwet voor zoover het toezigi op gast en weeshuizen betreft e de regelingder administratieve grensscheiding tusscheu provinciën en gemeenten ƒ de concessie tot doorgraving van Holland Vervolgens als tweede hoofdafdeeling het algemeen beleid van hetministerie van binnenlandsche zaken en het eindcijfer der begrooting welke tweede afdeeling wederom Je volgeode puntenomvatte a vermeend gebrek aan zucht tot gemeen overleg hetverwijt van gunstbetoon bij het tegenwoordige stelsel van conc ssie verleening het hooge en steeds klimmend eindcijfer inverbind met de eischen van onzen tijd op materieel en intellectueel gebied PU den gunstigen toestand van ons financiewezen die nietteïenstaaude al de groote werken sedert 1382 deallerbeduidendste amortisatie van 10 a 12 millioen niet heeftverhinderd het verwijt nopens te veel centralisatie het subsidiestelsel en daarbij gevolgde regelen zoowei uat betreft deopenbare werken als het middelbaa onderwijs en de aanmerkingen van ilen heer Simons Deze rede verdient in hoogemate de aigemeene belangstelling omdat zij behalve de bepaalde inlichtinge op vragen of wenken die de minister zelfvan zeer groot belang achtte het gausche terrein waarop deoppositie zirh gedurende de laatste jaren bewogen heeft omvaten voor den denkenden lezer al die grieven in het niet doetterugzinken Natuurlijk volgde er re en dupliek maar de aigemeene beraadslagingen zijn ten ruim half 5 ure gesloten zood it morgen de onderdeelen van het departement aan deorde zijn In de zitting van gisteren is beraadslaagd over de bijzondere bepalingen van het hoofdstuk der staatsbegrooting voor debinnenl zaken Men is daarmede gevorderd tot art 80 van dede afd voor de kosten van den waterstaat Het bedrag tenbehoeve van de bouwcommissie is weder geweigerd De commissaris des konings in de prov Zuidhollandheeft ter kennis van belanghebbende gebragt dat ingevolge besluit van ged staten van 29 nov jl n 20 de jagt op kleinwild opgenoemd in art 17 der wet van den 13 junij 1357 Stbl 11 97 voor dit jaar in de prov Zuidholland wordtgesloten op zaturdag den 31 dec aanstaande met zonsondergang Aan het overzigt van het Bat Handelsblad outleenen wijhet volgende AVederom valt van Java weinig bijzonders te vermelden De heer Nosse gewezen uitgever van de Nieuwsbode is naar Nederland vertrokken de heer Roorda van Evsinga naar men vreest door eene ongeneeslijke kwaal aangetast heeft vergunning bekomen om voorloopig te verblijven in het hospitaal te Soerabaya De onlusten in het Sintangsche zijn niet geheel gestild De vijand heeft weiler eene aanvallende houding aangenomen doch is teruggeslagen De vrees voor het behoud van Sintangis geweken en het cenig punt van verschil is thans of eenverstandige politiek vordert van onze zijde al aanvallers tewerk te gaan Men zegt dat de militaire kommandant de luitetenant kolonel de Neve zeer geneigd is tot eene bevestigendebeantwoording dier vraag doch dat hij omtrent de wijze vanaanvallen een ander gevoelen heeft dan de heer Kater doorden gouverneurgeneraal met eene bijzondere zending naar hettooneel der onlusten belast De romp van de Kapoeas is wederin onze magt gekomen en wordt eene reparatie waardig gekeurd Eene expeditie op kleine schaal is ondernomen naar Tjamba bergdistrieten Celebes om de hoofden en bevolking aldaar toterkenning van tet nederlandsch gezag en het betalen eeneropgelegde belasting te noodzaken De Midd Ct heeft gemeld dat het ministerie Thorbeckedeu heer van Zuylen lang vóór diens verkiezing te s Hage den post van nederl gezant te Parijs had aangeboden maar datde heer v Zuylen den aangeboden post niet wilde aanvaarden maar verlangde als minister van buit zaken in het kabinet tewordt opgenomen Hierin meende het ministerie niet te kunnen treden en daarin zou een der redenen van bitterheid gelegen zijn die de jongste discussien heeft gekenmerkt De Arnh Ct meldt het volgende Men schrijft ons dat op 29 november 11 te Wiesbaden in den onderdom van 50 jaar is overleden de heer Willem Cores de Vries een mau die zich door veelzijdige talenten en door zijne groote ondernemingen in Indie een welverdienden naam heeft gemaakt men denke daarbij slechts aan de paketvaart door den indischen archipel waarbij hij zoo veel deed om alles ten gerieve van het reizend publiek te regelen aan de stoomwerktuigeii welke hij nog in den laalsten tijd op Java gebruikte om ook zonder rails stoomkracht tot het voortslepen van groote Listen te gebruiken enz De maatschappij zijne bloedverwanten en zijne talrijke vrienden verliezen veel in hem Hij was eerst sints vier maanden naar Europa teruggekeerd waar een uit Indie medegebragte ziekte hem ten grave sleepte De sluikhandel in gedistilleerd neemt door den hoogen accijns zeer toe In Groningen werd donderdag jl weder eene jufvrouw aangehouden die 9 kan gedistilleerd onder hare kriuoline verborgen had Diergelijke sluikhandel langs de grenzen heeft de kamer van koophandel te Winschoten genoopt zich over de zaak weder tot den minister te wenden en aan te dringen op gestrenge toepassing van het tractaat met Hanover Tot kenschetsing van den omvang van het bedoelde kwaad laat de kamer zich in haar adres uit Geheele scharen ouders met hunne kinderen waaronder van nog geen 5 jaar ieder met een kan voorloop beladen trekken daarmede van de grenzen biunenwaarts het aantal kannen op deze wijze gesloken onder bescherming der wet durven wij dagelijks minstens op 80 il 90 stuks bepalen Om niet van het belang des handels te spreken waarop deze sluiking een verbazend nadeeligen invloed uitoefent daar dit meestal bij particulieren wordt verkocht evenmin als van het belang der schatkist dat anders niet onbeduidend is doch uit het oogpunt der zedelijkheid alleen verdienen alle middelen te worden aangewend om dezen invretenden kanker der maatschappij uit te roeijen Wat wordt er toch van die scharen kinderen wien op jeugdigen leeftijd het sluiken wordt geleerd De kamer vleit zich dar ook dat de minister de noodzakelijkheid zal inzien om dit kwaad te koeren en alle middelen zal aauweuden om daartoe te geraken Het schijnt thans wel zeker te zijn dat de voormalige predikant van Rijn in het buitenland denkt te blijven althans dat hij zich te Zwolle niet weder met der woon zal vestigen want hij heeft last gegeven het tijdens zijne gevangenschap voor hem aangekochte huis te verkoopen D t pand waarvoor in der tijd ƒ 13 500 werd betsiald is thans voor ƒ 11 400 ingezet Uit Uleaborg wordt gemeld dat de bothnische golf reeds bijna geheel is loegevrozen Twee stoomschepen welke op het punt waren om te vertrekken zullen het aanstaande voorjaar daartoe dienen af te wachten Laatstl Viijdag is nabij Helmond een locomotief met 13 zandwaecüs waarop ruim 50 arbeiders waren gezeten gederailleeiu Vier wagens zijn verbrijzeld Een persoon is ernstig gewond Wij hebben ontvangen eene uitnoodiging van de hh mr H J C Hoog grondeigenaar lid der prov staten van Zuidholland dijkgraaf van het hoogheemraadschap Rijnland te Leiden P Blussc van Zuidland grondeigenaar en lid vnn den raad te Dordrecht H J Knottenbelt te Dordrecht J W Hein grondeigenaar lid der prov stalen van Zuid holland te Brielle J G de Man oud zee officier te Amsterdam J G W Fijnje hoofd ingenieur te s Hage P L F Blussc advokaat bij der hoogen raad der Nederlanden hoofd ingeland waarnemend lioogheemraad van Rijnland te s Hage om in onze kolommen op te nemen hun protest tegen eene handeling op 1 nov jl gepleegd ten huize van mej de wed M L Kluif hoofd grondeigenaresse te Numansdorp en de j dedeelingen welke daaromtrent door deu heer D Kbviihoofd secretaris der gemeente Numansdorp zijn gegeveu en in druk verschenen De ruimte ontbreekt ons om geueel aan dit verzoek te voldoen maar mecnen aan de bedoeling genoegzaam te beantwoorden door hier den kenen inhoud van bedoeld relaas te laten volgen In V et begin van oct jl werd voor de arrond regtbank te Dordrecht een geregtelijke instructie aanhangig gemaakt tegen een beurtschipper van Numansdorp op Dordrecht verdacht van valschheid in onderhandsch geschrift in casu quitantiën voor door hem ten behoeve zijner lastgevers vcrrigte betalingen De schuld van den verdachte die voorloopig in hechtenis was genomen werd niet bewezen en hij in vrijheid gesteld Alvorens hiertoe over te gaai had de regter commissaris eohler gemeend een onderzoek te moeten instellen of door den verdachte zoo al niet het hem ten laste gelegde ook andere dergeliike feiten mogteu zijn gepleegd Onder de te dien einde gedagvaarde getuigen behoorden bovengenoemde heer Kluif hoofd en dien minderjarige broeder Het door deze heeren afgelegde getuigenis gaf geen grond tot vervolaing maar scheen den regtercommissaris niet te hebben voldaan Dien ten gevolge werd den 1 nov jl de woning der weduwe Kluifhoofd moeder der beide getuigen en bij wie de minderjarige zoon inwoonde omsingeld door drie gewapende rijfcsveldwachters aangevoerd door een gewapend brigadier en de toegang daartoe afgesloten terwijl eenigen tijd daarna de regter commissaris officier van justitie een klerk der grilfie en twee brigadiers veldwachters gezegde woning zijn binnengetreden zich de gesloten meubelen hebben doen opeiiea en de daarin aanwezige boeken pakken familie papieren linanciidp geschriften aanteekeningen en brieven heliben geopeml doorzocht en doorkeken De heer Kluifhoofd beklaagt er zich onzes inziens zeer teregt over dat hier een rigoureuse hnis oekin heeft plaats gehad terwijl niemand der bewoners van het huis van eenige overtreding werd verdachten de eenige aanleidiii di ir uP was dat een buiten eede afgelegde verklaring wer l betwijfeld omtrent het al of niet bestaan van een geschrift d it zóó het besiond de eigendom van een der getuigen zou zijn geweest en om op het spoor te geraken van een misdrijf wutrvan een hem n zijn ge in vreemd persoon werd verd cl t Hij is van oordeel dat hier niet had mogen worden toegepast ecu maatregel waartoe naar de meening van de nitstekeiniste regtsgeleerdeii niet dan uiterst zeldzaam en bij z are misdaden tegen een verdachte na regtsiiigang magtiging ma worden verleend Het is den heer Kluiflioot il onbekend of hetKen op 1 nov is gepleegd heeft plaats gehad krichtens uitdrukkelijke m igtiging der regtbank maar zeker is liet dit deze niet is ver ooad u r hoewel r es Bernard 1 innemend en en vuiie ledemat opkomen iet hetwelk n onder Je noeh liii dan eerst ij vestigm de opmerk aam beid van ons publiek op devoorstelling van den heer Ch Bernard danser met cén been bijgenaaraa Donato van Wee en die m on e grjote sleden zooaigemeene toejuiching mogt vcrwervt n O a lezen w ij te zijiieuaanzien in hetzondagsbiad vin 21 nov E i th ins e n woorl overCiiaries Bernard den danser met cón been II j heeft zeergroot succes verworven het publiek heeft hem laverend toegejuicht Zijne verschijning maakt een eigenaar hgen zeifs aanvankelijk pijnlijken en aandoenlijken iinirui De ku iip i naiironze schatting veertien jaren oud is door de i zij liem slechts een been schonk rijk be il i d is een bevallig een sehojn jougske zelfs hij be gelaat eene blozende kieur r k h iar een optrigen blik Daarbij is hg goed gebouwd irten fraai ontwikkeld zood it wanneer mi meu leed gevoelt dat hem d it been hj wat zijn persoon betreft e iie der ee menschen zou innemen en waarv m het derlijk noch droevig schijnt te vallen i komt zijne bevalligheid goed uit hij is verb t ii g be it kracht en m erl en juicht gij lietn toe dan hij u zoo lieftallig dat alleen daarop gij l r n nog eens teruïï roepi II j heeft gisteren avond furore gcma kt eu zal dat nog m werf iloen GcRiciii de Bci iib i 1 3 teltin eng njbt v aar Kt ï a Gedurende November zijü Lnt r GOÖ ó laLd erhuizers A au iO 2 i M iiitcrnatiOiidle ttiitociiattUiii gtliuutiiii schip Aritl h cTi lu ier eu ecu half scbepeii Cjjgcbragt en de daaiop ge o d In ï oleii ziju slechts 18 kloosteis ni mottcu uitsier cD De maatrcirtku i Pruisen 2kItD vreest de uitbar Pii j proviucieu Oostenrijk wil wei ga i t heden motten htt Vetrtien personen zijn n tie L ttq van omslaan der veerscbuit In df provnuif sehe republiek is aau Jtn voet iIlt Cordiilt raheij ontdekt In twee dastu ti da waren ruim i De zevenbijrgpche iaat poorwt wordt VcTku i Pickeri jg iJen 1 Dictmber is bet Iwndvrijwilligers sttri llOti man nut e n ei g l cb si itrokken De heer Jaek ou e i jirfuld hct itBlair Atbol voor UO duiznid uldtn gekucht Bonn is thans 906 ie tor JLmanuel wil hetnieuwjaarsdag te Florence ootvan t De bsriijhet disconto verlaagd tot op G pt i Tt Westafgebrand waarbij 14 konjen J p urden 6 Ina zoiHlcH KUNSTNIEUWS Men verneemt dat het tweede dame joncert van het mnziek gezelschap Fuphonia hetwelk zal plaats hebben op maandag den 19 december aanstaamle zal oj elui terd worJen door tie medewerking van naejufvrouw M C E Kcr jes concert zangeres te Amsterdam Nadat deze begaafde chantense hnre muzikale vorming in