Goudsche Courant, zondag 11 december 1864

9S64 Zondag 11 December L van Oudshoorn en A Sehariejnan 4 Jobannei WijnaniJ ouders i t Hart én A G van der Pijl 5 UermanDs Hendrik ouders H B Moonen en C van Rooseele Jacobus Gerardus ouders A H van Munster en K de Vos Cornelia Maria ouders C Leeflang en C M Kerper OVEELF DtS 2 Dec M P Yerbruggen 16 d 3 M Boot 1 j 11 m C YMldvang ned C van der Graaf 72 j M van der Laan buisvr van J Vennij 23 j 11 m WOERDEN van 24 Nov tot en met 1 Dec 18G4 Geboren Matthijs zoon an A Blonk en N van Dam Willem zoon an H van dei Kas en A M Tan den Berg Krijntje dochter van K de Haan en X lithul 0 f KLLDEN Johanna van j eeneu bijna 74 wed van H rienderie Gijssbert de Joug bijua SU j wtduuen van M Blom GeertjeAlberda 24 j Gijhbert Sinaling 14 n ONDhKTuüUwo Jan de Jager 24 j met Cornelia de Jong ruim 22 j Geritt de Pater 23 j met Marrigje Hilgers 2ö j GtTiEoc ü Willem van Oijen 38 j met Johanna van Vliet GOUDSCHE COUEA Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 ADVERTEMTIEM De e PILLEN die sinds vele jireii met het beste gevolg tesen de slijm en r s maag Versterkend gebruikt worden door hare zachte v erkiiig Spijsvertering zeer bevorderen b j zonder gocvl tegen de gal eu zeer zactlt laxerend zijn zijn tegen 321 2 cent het Doo=je met berigt van het gebruik verkrijgbaar doortusschenkomst van de hcereii Amsltriaio lluijs eu Wcissenbruch Apoth bij de Stilsteeg Arnheiii W F Versier DilJ iharen J Koch Dfi taltr G J Ereiist Vorch echt II J Giltay GuiiJa Wed J v d Heijden Wijdstraat s lluf ë J Aisser en Zoon Apoth Spuistr iat Leijihn O A v m Tricht Apoth Haarlemmerstraat Oudshüorn G van den Boom RotterduM v Sautenkoltf Apoth korte lloot dsteïg Sclntila a AYed A Eombouts üdioonhomi L Okhuijsen Stolicijk A Zijuerlaan Utrecht F AÏtena Apoth en Drog op den Steenweg over fie Donkerstr n 372 Zercnhuizen A Prins G Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de handteekening van J J SCHREUDER Apotheker welke handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn Uüitschiand had ontraagen is zij met uitmuntend succes reeds op verschillende plaatsen an ons vaderland opgetreden waaroujer dezen zomer nog op het algemeen zeeu vsch muziekieest terwijl haar op 15 december a s te Arnhem de sopraan solo s vau Mendelssohn s Eiias zijn opgedragen Voegt men hierbij dat de heer Bekker zich welwillend bereid heeft verklaard dien avond een paar viool solo s voor te dragen waarvan de aankondiging reeds eene aanbeveling niet zich brengt dan mag men met grond vertrouwen dat dit daraes coii ert zich op eene waardige wijze aan het eerste zal aansluiten Btirgerlijke Stand GOrDA Cebokfx 2 Dec Toh aneSjOuilcrs li SuatersP en A Kansel Johaune5 onJer C Furrer cii A de Ruult Wilhelmus Anthonins ouders T finjiis eu J K van Leeuwen 3 Jasper Johannes Abraham ouders OpcHb are Verk ooplng j süjm en Waagpiücn De NoTAius J KI Tte GO CDJ zul op Ir ijdn 16 Decenilcr 1 64 des vooripiiM i ten i If v xq in het Rogtiuiis te JMMERSTOL publiek verkoopen Een Hms en Erf iiifncnde ah Horbsi g niet Uitspanning en Winkel te Ammerstol op den hoek van de Groote Straat ii 3S K ulaster i 924 groot 4 Roeden 37 Eilen Te a anvp ar cu 1 T hruar j lS i5 en nadere inlichtiugeu te bekomen zoouei bij Notaris M J M GOKDOX te Bwhrjrareii als bij voor rioemilen Notaris M KIST te Cjomla J M VxV MI DE Tandvieeittr dubbele buurt GO CDA Platu t KÜN3TTANDEN en GEBITTEN zoü nr het uitnemen der aanwezige wortels ali3 KUNSTWERKEN worden door hem zei ven geplaatst met de meeste soliditeit hij verrigt al wat de T A N D H E E L K r N D E vereischt op eene gemakkelijke manier Alle aanbeveling is onnoodig daar hij zich verheugen mag in het algemeen vertrouwen der genecsheeren zoo liier als elders Men kan zich abonneren met geheele gezinnen en tot regeling der tandwisaeling bij kinderen JOagêlijka te consuiieren Aiiti Hhumatische WALDWOL WATTEN a 25 en 50 Centen het pakje DENNENNAALDEN OUE a 35 en 70 Centen het fleschje en verdere verschillende GEZONDHEIDS KLEEDINGSTUKKEN volgens Prijscourant en Brochure gratis verkrijgbaar zijn een onfeilbaar middel tegen alle Rhumatische aandoeningen zoo als HOOFD KIES TAND MAAG BUIK BORST SCHOUDERPIJN enz Sedert het bestaan derzelve hebben zij de bijzondere aandacht der Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aanbevolen Verkrijgbaar aan het CENTRAAL DEPOT voor NEDERLAND en BELGIË bij M J C HAM te VtreM verder te Gouda Wed BOSMAN Oudenater A BUIJS Lhsehtein J B MOLLE Haiersicoude Mej J GUURKEUKEN Woerden Gebr PFENNING En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPOT bij M J C HAM VtreM D PATTISON S CHEMISCH BEREIDE WATTEN leveren een snel en zeker middel tegen JICHT en RHU MATIEK van allerlei aard als AANGEZIGTS BORST HALS en KIESPIJN SrEEK IN DE ZIJDE enz Dezelve zijn alhier in depot verkrijgbaar gesteld allten bij J H ROERS apotheker in de vtrgutde Druif lu pakjes van y 50 en 80 Prijs van het gedestilleerd bij Gr P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jo c per kan 58 cents Jenever Zile soort Moutwijn a 462 jq q j er kan BG s cents inl BRANDEWIJN 462 io P r an 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD v 7 Dec ISni Prijzen AMSTERDAM tier Effecten pCl Ned w sch 2Y2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd S j Handelm op resc België Roths aVsj Spanje obl 21 4 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 d bijH 18604V2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2V1 d renteAmst 5 do nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 d d 6 dc 18S2 6 Mexico 1851 3 Dingsdag O December J üj ste Hoogste Gebleven k j r koers koers 72 951 951 4 137 Va 137V4 137 4 4ü 451 3 941 4 405 8 45Vl6 94Va6 40V8 941 671 4 Gh3 SO Va S3 8O8 4 182Vj 567 6 28IV16 SOVs 63Vi6 183 5611 16 2SIV16 8ÜV4 63Vi 183 56 l 28 Vl 8O8 4 63Vi 59 431 4 44 Vl6 44 4 27Vl6 44IV1C 4474 Boeldrnkkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdiigö en Zondags In de Stad geschiedt de uitga e des avouds te voieu Deprijs per drie maanden is Z franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschiedt n tot des morgeos ten 11 ure NATIONALE MILITIE EERSTE BEKENDMAKING BtTKGEMEESTER EK W ethoudees der gemeente GOUDA Gezien art 19 der Wet van den 19 l = Augustus ISOl btaats6 ad n 72 betrekkelijk de Nationale Militie Doen te weten Dat jaarlijks voor de Militie worden ingeschreven alle mannelijke ingezetenen die op den 1 = Januarij van het jaar hun 19 l jaar waren ingetreden Dat voor Ingezeten wordt gehouden 1 Hij iens vader of is deze overleden wiens moeder of zijn lieiden overleden iens voogd ingezeten is volgens de Wet van den 28 Julij 1850 daatnUad n 44j 2 Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan hel in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden iuAe derland verblijf hield 3 Hij van wiens ouders de langstlevende ingeieten was al is zijn voogd geen ingezeten mits hij b nneu het rijk verblijf hoiiUi A oor ingezelen wordt niet gehouden de vreemdeling behoo rende tot een staat waar de Nederlander uiet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienst pli ti heid het beginsel van ederkeerigheid is aangenomen Dat de inschrijving geschiedt 1 Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beide overicJen de voo d woont 2 Van een i ehiiude en van een weduweuaar in de Gemeente waar hij woont S Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door de en is achtergelaten of wiens voogd buiten s laiidb gevestigd is in de Gemeente waar hij woont 4 Van eeii buiten s lands wonende i zoon van een Nederhiniler die Ier z ik van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zijn vader ot voogd he laaijt in yedi iiand genoom heeft Dat voor de Militie niet wordt ingeschreven 10 De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon vau eeu iun e eten lie geen Nederlander is 2 De in een vreemd rijk verblijfhoudende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 30 De zoon van den Nederlander die ter zake van s lanos dienst in s Rijks overzecsche bezittingen of koloniën oont Dat elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven verpliït is zicli daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te peven tusschen den l en 31 = Januarij terwijl bij ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis ju vader of is deze overleden zijne moeder cf zijn beiden ov rleden zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt is Dat hij die eerst na het intreden van zijn 19 i = jaar doch voor het volbrengen van zijn 2ü = = ingezeten wordt verpligt is zoodra dit plaats heeft zich ter inschrijving bij Burgemeester eu Wethouders dier Gemeente aan te geven waar die inschrijvinï volgens art Ki moet plaats hebben Dal hij wiens aangifte verzuimd is door Burgemeester enWethouders bij het ontdekken ambtshalve zal worden ingeschreven Dat hij die zich na den 31 = January doch voorden ol = December ter inschrijving aangeeft alsnog wordt ingeschreven Dat hij wiens aangifte ter inschrijving voor de Militie in het jaar en in de Gemeente waarin zij had moeten ge schieden verzuimd is zoodra het ontdekt wordt voor Gedeputeerde Staten der Provincie binnen welke de inschrijving had moeten plaats hebben wordt gebragt en voor de dienst geschikt bevonden wordende daartoe zonder loting wordt aangewezen tenzij hij vrijstelling van de dienst had kunnen erlangen mits de rede De prijs der Advertentien van één tot ie 8 regels met inbegrip van het zegel is aO Cent voor eiken regel daarbo en 10 Cent Buitengewone letters wnrden berekend naar plaatsruimte van vrijstelling bij zijn verschijnen voor Gedeputeerde Staten nog besta Noodigen derhalve de daarbij belanghebbenden geboren in het jaar 1846 uit om zich mei overlegging van een geboorteextnict zoo zij in eene andere Gemeente zijn geboren hetwelk hun door e respective Besturen op aanvrage kosteloos wordt verstrekt Ier inschrijving van de Naiionale Militie ter Secretarie der Gemeente aan te melilen en wel die wooiiaelitig zijn in de wijken A B C D E F G H en I op 1A A NÜAG den 2 i i Januarij 1 C5 eu die elke noutn in de wijken K L M N ü P Q en E op DINGSDib den Jf Januarij 1S65 GOUDA den 9 = Dece aUr 1564 EcBGE iiEESTER CU Wetiiol deks voornoemd De c relay is De Burgeuerster DROOGLEEVER i üRTUlJN t BERGEN IJZENDOUEN Overzigt GOUDA 10 December De bondsexpcutie heeft opgehouden in de hertogdommen de hanoversche en Saksische troepen Woensdag as Berlijn in feestgeivaad getooid de overwinnaars van Duppel en Alsen hielden hunnen plegiigen intogl en de vrome koning schroomde niet te verklaren dat de voorzienigheid de reg vaardige zaaiv van Pruisen biijkbiar gezegend had In Denemarken ziet men de zaak auilers in en het waie beter dat de vorsten hun geweld en heerschzucht zonder die schijiihe üge betuiïiiiïen op hun eigen welbehagen lieten rusten De staatkunde sjhaadt der soJsdienstigheid mn r dan het vrije onderzoek waarvoor zoo vele vorsten en alle behouilsmannen zulk eene bange vrees koes eren De oostenrijksche vertegenwoordiging heeft een adres viistgesteld dat niet als gewoonlijk siechts een beleefde weerklankder openingsrede is maar eene ernstige beoor ieeiing van eentoestand des rijks bevat eene schets levert van de verke r den en dwalingen der tot nu gevolgde staatkunde 1 weg aanwijst die men bewandelen moet om tot beff retalen te komen Wel is het e wenschen dat de r den wijzen raad zal luisteren maar gering is de t e raadsleden der kroon de ware beLingi n des volks z cu Het is eene eerste schrede op den eon i tulionelen i no inng zal de strijd met voni irtling gevoerd mot orden eer de grondslagen van verlichting ontwikkeling eu vjjruitgang in Oosienrijk gelegd zijn De duitscbe bond heeft zich onderworpen aan d eischen van Pruisen gesteund door de oostenrijksche kracliteljosheid Het lot der hertogdommen ligt nog altijd in het 011 ekt re Sommigen vieijeu zich met de aanstaande ver r l j van M gustenburg anderen spreken van pruis sche iii pr M i op oude overleveringen gevesiigd Het voik nor i i ift e j eu zal als eene kudde vee toegewezen worden Heeft xa zooveel bloeJ gestroomd om dwenschen dwanï te vervangen door pruisi che willekc irr Wie zal er opst lU om de pruisisclie constitutie ten uitvoer te leggen om den keurvorst van Hessen tot rede te brenï ii om De ilaliaansche i eua it i euvelde lang maar vrj beJiard over de gis eren eindelijk a ingenomen verplaatsing vau den zetel der regering naar Fiorencp wa ir oe zoo vele iiuttelooze woorden en onnoodig iY ii lioud dii nt dit alies alleen om een sch jn van vrije bechikkiug te bewaren Het itaiiaan sclie volk verdient oveiigeiis allen lof d it het in de zeer raoe jeiijke omstandigheilen zoo veel bed i irdhei 1 en kracht betoont Meer dan 2000 gemeenleii bieden de door de ministers voorgestelde vooruitbetaling van behistiiig a in waar zooveel energie bestaat mag men vertrouwen op de toekomst In Japan zijn 400 volgelingen van den prins Nagato omge