Goudsche Courant, zondag 11 december 1864

br igt het waren voor de helft vrouwen en kimkreD dea prins ïclreti beJreifrt hetrelfde onheil doch óf geheele toedragt der zaak ligt in her dui =ler OjL de ameri var n clie bengten zijn ver van heliler men weet h va i niets iiiet tPhige zeVerSeid v n de knju bpJrljven Sherman hfeft A Ja it i verhiteii en zich op weg hegeveti waurl een hij opireruk is en tt hij beoogt i duister Te Xew York was tetrelijkertijd in ver c iiüeuc e lu els eii eeniL e schounbiirgen hr md g s icli die ec iter spoeüg door ijv Tt e knichtsinsp inning bc I vongcn werd Eenige personen werden gekwetst doch de meesten kwamen met deu schrik en de ontstelteiiis vrij T it het 7uid ii berigt men d it ijf s nten Georgia Alabiiiua li5S 5ippi en Noord en Ziiiii C ir ji ua vich onder de leiding van deu vice president S ejheii5 vcrreiiigd iiebl pn tot vredeson ierh idelingtn om tcr ig te kct ren tot de unie en dat tie president Davis vergeefs alles be rocfi heeft oni lÜt p an tegen te erken Veldra z tl men mee enie nen tie door velen gekoes erde hoop op vrede was reeds weder vervlogen en die scheen öok ünmugeT k oolang he zuiden vasthield aan de shivernij Öiiitcnlaniï LondeU ï TVc Xe o r eelen nn ir de i ii U r Amerika ontvaniTPii ijenirteü S buit de jire iilent Lincoln te hebben afgezien vau jn p i i om liireete vr ilf Vuorsteüeu nn het zuiu n te doen D it lin wcrkei k Vüirnemei wa dit te b Pn valt niet te f A i ff iiT i c i de oni at cliglietlen sfliijiien il il vournpmen aanriiei e jk te liebben L ev ij igd en in pl ia van regt reeks lV v r r j len naar lïiL liniu d te enden moet hij nu bp lo en hebbe i iu zijne jaarljksrbe bood cii ip die den 4 lezer maand bj et coi gres moe t worden in rr onden zijdeling=che vrP le5Vf r5iellen aan het zuiden Ie du n Ite kniiii ki ke f iinilie al den 17 of ly dezer vanAVindsor naar niTïie vcrtrekk =n en aldaar de kers lagen doorbrengen Ve koningin n ordt eerst in januarij te Windsor terug vernaclit PSXijS 7 Tee Pe niini= er van financiën arheidt zeer ijveriï aan het over i vnii dui fin meieicn ti esi aid des l iuds Bovendien houdt c cl er l uiiiil daarlue Ijijna da ciijks bijeenkomsten met Mien a b gi n ut van openbare werken Het aangeduide stak zal een volledig overzigt bevatten van al de openbare werken welke de redering zoowel in den loop van IbCiö als later wen elii uit te voeren met aanduiding van al de reder en die eik üi r werken mo iveren Bovendien ereischt d tt sink gr jo e iT bij de be ibeidiiig daar het gouvernement jaarlijk e li s 100 millioen voor de aaiigeiiu de werken l e5 e len i i n bet bepaald is dat daarep zelfs door het opeiifn an er ie en p rie diensten van volgende jaren geene inbreuk m ig wolden gemaakt Overigens blijkt de e geheele aanireiegenlteiil als een hoofd onderdeel der begrooting het vcornafiTus e onderwerp der beraadslagingen van de beide kamers gedurende het aanstaande zittingjaar ie zLÜcn uitmaken S I ec Naar men verneemt is door den heer Rouhereen wetsontwerp a in ile goeiikeuring van den keizer onderworpen naarbij de tejei wnordige wetgeving op de drukkerijenwordt gewijïigd Volgens dit ontwerp zal ieder voortaan hetregt hebhen zonder voor ifia inde vergunning het vak van drukker uit te oefenen mits ich onderwerpende aan s lands wettenen het toeziet der bevoegde magt De heer Boiielle prefect van politie heeft bij den keizer een rapport ingediend betrefleüde het staken der werkzaamheden door eene co ditie van arbeiders De prefect ziet in de toekomst daarin een groot gevaar en acht het nemen v in maatregelen van voorzorg dringend noodzakelijk De geinvileerden te Compiègne gaan nog altijd voort zich op regt geestige wij e te amuseren De laatste avonden heeft men doorgei ragt met eliinesehe schim te spelen welke hartverheifende bezigheid d larin bestaat dat iemand zich met het aangezigt naar den muur gekeerd moet plaatsen om dan uit schaduwen op flen muur te raden wie achter hera voorbijgaat De oppositie beweert dat men te Compiègne ook pandjes verleurt en ll inde ytininefje speelt maar dat is vuige laster Het hof heeft heden cinde ij c uitspraak gedaan ia het beruchte proces der 13 beschuldigden wegens het houden van kiesvergaderingen zonder voorafgaande magtiging van de zijde der bevoegde magt Het hof heeft het vonnis in de eerste instantie gewezen bevestigd en daardoor f islisf dat de door de beschuldigden gehouden voorloopige kiesvergaderingen geacht moeten worden gelijk te staan met de associatieu waartegen bij de wet straf is bedreigd indien zij zonder toestemming van de administratie piaats hebben ilen moet de uitspraak van het hof eerbiedigen wanneer het echter iu den considerans van het vonnis verklaart dat eene zoodauige beperking van het regt van vcreeuiging bestemd is om de vrijheid der verkiezin gen te bevorderen heeft hel al den schijn alsof het half dea spot met de zaak drijft WGanen 5 Dec Onder voorzitterschap des keizers 13 gisteren een ministerraad gehouden de aanleiding daartoe waren i p verschillen tiisschen de regering en het las erliuis Xaar verzekerd wordt is besloten eene verzoenende houding te bewaren d iar men t eiken prijs eene crisis vermijden wil Daarmede zal echter niet veel gewonnen zijn zoo men niet tot eene algeheele verandering van stelsel besluit want geschiedt liit niet dan zil liet verschil van meening zich nog sterker doen gevoelen bij de bejrootings discussien en een conflict te weeg brengen Der pirlij aan welke alle constitutioneel leveu eêii doorn in het oog is komen de geschillen tusschen het kabinet en de k imer zeer gelegen en zij zoekt er dan ook zoo veel moïplijk voordeel m e te doen Berlijn 7 Dec Den 27 nov jl is te Frankfort een con£rrP3 £ gehou pn van en zeer groot a m al werklieden uit Frankfort en andere main sleden Na langdurige en soms hevige deoatlen zijn de vereenigingen der partij Liss iUe en die der pirlij Sïhultze Dclitzsch overeengekomen ge ainentlijk eene beweging te oi iianiseren met het doel het al emeeii stemregt te verknj£ren Tevens is een hoofdbestuur geku en d it congressen moet bijponroppen ter bespreking Mi dle w it met den toestand der arttpidende kl isse in verband stiiat leii m ddt uit Kiel Een aan alle overheden gezonden keijiiisgeving van den opperbeielhebber van het geallieerde I leger houiit iu dat door het vredesverdrag het bezit van Uol1 stein en Laiieubiirg is overgega in op de vorsten van Pruisen en Oostenrijk dat de bondsexeciitie ten einde is en het bestuur der burgerlijke commissarissen heeft opgehouden teruij ook de sak ische en haaoversche troepen het l md zullen verlaten dat alleen door pruisische en oosttnrijksche iroepeu bezet tal worden en even als Sleeswijk bestuurd door commissarissen van de beide grootmag en en dat deze laatslen er op bedacht zullen zijn Ioor bespoediging der oplossing van de opvolgingsI kwestie aan den voorloopigen toestand een eiride te maken S Dec Men verzekert dat onze regering r ct aandachthet oog op Keurhessen gevestigd houdt maar het oogenbliknog niet daar acht om inssclien beiden te komen Het conflictis geheel van binnenlai d chen aard namelijk tustchen denkeurvorst en de kamer Door eene voorb irige inmenging zou I l et vooreerst maar verergerd worden i De predikant Nanseu te Aller gelegen in de proostdij I Hadersleber heeft gewpiirerd eeae godsdienstoefening te houden I ten einde de oorzieijig eid te danken voor de overwinning I op de Dei en behaald Hij is op last van den pruisiachen ci vieleii conimissaris onmiddelijk ontslagen Turijn 9 Dec De senaat heeft heden de wet LetrefFende j de verplaatsing van den zetel d r regering aangenomen Aan I de slenimins iriiuen ISl kalen deel daarvan vcikl iarJeii zich I 34 voor en 47 tegen terwijl 2 leden zich van de stemming onthielden Petersburg 8 Des Bij keizerlijke ttkase van 7 dec vvi rJt ten Ixliocve der vermeerdering van de middelen der bank en in het belang van de nalioiitde industrie eene 5 pCt leening van 100 millioen uitgeschreven Zij zal uitgegeven worden in obligatien van lOU roehels de amortisatie geschiedt in ÖU jaren door twee jaarlijksche iiitlotingen met tdljssing stijgende van 120 tot l ïO roebels Bovendien zullen geihirende de eersie 30 jaren 2 en later eene jaarlijksclie premietrekking plaats hebben Telkenmale zullen de prijzen zes mail honderd duizend roebels bedragen De inschrijving is geopend van 13 tot 24 dec De stortingen gesehiclen in 10 maandelijksuhe termijceu De eerste in januarij te voldoen ötnnenlönö Gouda 10 Dec In de zitting van de tweede kamer van woensdag zijn de beraadslagingen voortgezet over het hoofdstuk binn zaken der staatsbegrooting Bij art 81 werd de zaak der calamiteuse polders uitvoerig besproken en de voorgeuoraene regeling daarvan in bijzonderheden onderzocht Daarover voerden hetwoo d de hh de Laat de Kanter van Kerkwijk van Heemstra en de minister van binnenl zaken De heer van Heemstra door de van regeringswege gegeven inlichtingen niet vold ian stelde de volgende motie voor De kamer gehoord de discussien en van oordeel dat het onderwerp bij de wet moet geregeld worden sluit de beraadslagingen Deze motie werd echter met 44 tegen 24 stemmen verworpen Art 81 en vervolgens ook artt 82 90 werden daarop zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd De tweede kamer der staten generaal heeft donderdag de beraadslaging over hoofdstuk V der staatsbegrooting voortgezet Bij de behandeling van den post voor reutegarantie ten behoeve van de doorgraving van Holland op zijn smalst heeft de heer van Nierop medegedeeld dat te Londen de cred deuren van den aannemer zijn opgeroepen omdat hij heeft opgehouden te betalen De bewijzen zal hij aan deu minister overleggen Hij wenscht dus dat er geen begin gemaakt worde alvorens een onderzoek zal hebben plaats gehad De minister heeft toegezegd dat geene storting zal worden toegestaan alvorens zal ziju gebleken dat het kapitaal aanwezig is De garautiepost is daarop na eene levendige discussie aangenomen Voorts is de beraadslaging voor hooger en middelbaar oiidcwvijs afgaloopen en die over lager onderv ijs aangevangen De beraadslaging in de tweede kamer over de gevorderdegelden ten behoeve van het lager oiiilerwijs is gister afgeloopen en men is ah oo gevortlerd tot de afdeeliiig der begrooting betrelfende het armue en De minister van binnenl zaken heeftverklaard niet te kunnen overg ian tot eene herziening van debestaande wet op het lager onderwijs Men vleit zich dat deberaadslaging over het vijfde hoofdstuk der staatsbegrootingheden ten einde zal gebragt worden De audiëntie van den minister van oorlog zal op dingsdag den 13 december en die van den minister van koloniënop woensdag den 14 dec niet plaats hebben Üit de memorie van toelichting behoorende tot het opnieuw aangeboden wetsontwerp nopens het regt van zegel blijküdat de regering met de groote meerderlift l der kamer instemt dat liet wensi lielijk en noodzakelijk is het CuelregL op drukwerken da gblaJeti en advertentien op te efr ü Oinirrut eena iuiva eiit vjur dat verlies blijken de meest uitepuloopeiidegevoelens te iiest ian De regering ziel scaler niet in dat dezemaatregel zou beliooren tot stand te komen zonder dat hetverlies daardoor teweeg gebragt door cenig lequivalent uordtgedekt Dat E uivaleiit bestond iu den verhoogden acc jns opde suiker waaromtrent reeds in de vorige zitting een voorstelgedaan werd En de regering zou ongetwijfeld dat voorstelweder hebben ingediend ware het niet dat inmiddels eene internationale snikerregeliiig was tot stand gekomen waardoorniet alleen zal worden gedekt het verlies door de herzieningder zegelwet te lijden maar ook zal vpvkrpgen worden eenebelangrijke tegemoetkoming in het offer dat eene volledige afschaffing der p aat elijke accijiisen voor de schatkist noo lz ikelijk ma ikt De regisiratiewet kan hier buiten beschouwingblijven omdat zoo als reels vroeger werd te keiuieu gegevenen lli ins nader uii 4 blijkt dat ontwerp van de zegeluet islosgemaakt Het is zeer we mogelijk dat de regering de som welke het handelszegel naar het nieuwe ontwerp zon kannenopbrengen e la g geraamd heeft llene juiste raming is echterhoogst raoejjeüjk eu i et kwam der regering wen clieiijk voor eene som te ramen die alth uis niet kon tegenvallen De maatsehappij voor den werkenden stand te Amsterdam heeft besKjten een wedstrijd voor werklieden te houden Aan dien wedstrijd zullen kunnen deelnemen timmerlieden smeden beeldlioiiuers of houtsnijders draaijers meubtImakers schilders en stukadoors mits knecht zijnde Voor elk dezervakken zal door de niaatscliappij een werkstuk van beperktenomvang en grootte w ortlen uitgeschreven dat door de mededingers zil moeien worden vervaardigd Voor ieder vak zullen vijf commissarissen worden benoemd die o a de prij enen de premieu zullen toekennen Voor ie ler vak worden drieprijzen uitgeloofd De eerste prijs zal bestaan uit de zilverenmedalje der maatschappij en ƒ öü de tweede pnjs uit de bronzen medaije en ƒ 25 eu de derde prijS uit ƒ 15 De voorwerpen zullen voor 15 mei moeten worden ingezonden enblijven het eigendom der inzenders Gorincliem 7 Dec Ook hier zijn tusschen 11 en 12 uur iu den afgeloopen nacht achtereenvolgens vijf verschietende sterren of meteoren waargenomen Zj volgden elkander op gelijke afstanden van het noorden naar het zuiden Ook verscheen de een na X i aiider met tiisschenpoozing van 2 of 3 seconden Enkele minuten na hum e verdwijning vernam men een knappend geluid De hiatste had de grootste lichtsterkte ofschoon de tweede de grootste scheen Ook was de kleur van het licht niet dezelfde de tweede had eene zachtgroene en de laatste eene witblaauwe kleur De overige waren in kleur van licht meer aan de laatste gelijk Zij beschreven aan den oostelijken hemel een boog wiens middelpunt het laagst gelegen was jcniengde Bcrigten Te Bucharest wordt eene nationale bank opgcrigt met een kapitaal van 30 millioen fraccs Te Koniug berf ea is de scheepvaürt door het ingevallen ttiiitersai oen gestremd De grootste ijiersiuelter van Zwtden is gefailleeid Keizer apoleoQ is voor de schoolpligtigheid Te Rome heerscht gf brek aan klinkende munt Et stt ciikolentrcin van Kerkrade is in botsing gekomen roet een goederentrein v m Maastricht Verscheidene agens zijn pen Saksen zendt de opgeroepen verlofgangers naar hais en roept het bezettingsleger uit Ilolstein terug De Spanjaarden gaan na tallooze overwinningen San Domingo uit edelmoedigheid verlaten De aartsdekw ymitfa predikant te Krith is tot 6IJ boete veroordteld omdat hij op een spoorwagen gevochten heeft De Denen in Noord ftkeswijk worden nu dnor de Pnusen onderdrukt als vroeger de Du tschers m Xuid Ülteswijk De jnpan che prins Xagato is wegen zijne weigering tot het betalender vergocJiug aan de vreemdelingen gestraft met den dood zijner getrouH te dienaren an een baiikierskantoor te ondtn is met inbraakeene Jarde gc=tolea van drie tou in specif hankpaplur diamanten enz Am dcQ heer P Bredius te Dordiechi is couce5 ie trk end vooreen spoorweg van daar langs Coriuchtm naar Tiel fe Zutpbeu gaatmen twee buskruidmagazijnen bouweu Mtt 1 febr e k denkt meu denspoorweg van Arnhem Zutphcu voor bet publitk te optm n Dtr bankte pa heeft dit jaar l 60U 0lt0 fr me r opstbiagt dan in l C3 Te Glasgow zijn ijrie kiudereu alk Lii iii huis f tlalei g tikt door den dampvan een outstaaiuïen hoeui l pjfdig bedwof gcü b aLd Ook m Dalmatie gaat m u de kato ucuUuur beproeven In Deiicmarktu zijn 140 officieren ontslagen In Mc mco is ceo aaii lag üi tdt B t tcgtn het e euvan keizer Maiiiniliaau De fraaathe baak hteit b dtc het diseontovan G op 5 pCt verlaagd Marktberigt3ii Gouda S Den T irwe Poolscjo r er las ƒ Sno Zepu sche per muJ S 50 ii 9 Ro ü e Iiil inu Mf S t ƒ 1 buiteül milsche G f G öU Jerst l a ƒ tJ 5 J il iver i i ƒ 4 25 Boekweit yrui ciie per 2iiij nel U l o jor liirjb rs he J05 Uuiveaaoaeu ƒ Ü 7J i ƒ 7 lleiiJiep md ƒ Ü i ƒ 9 5U De veem likt met t iinelijkeii uiiv jer e ï vlujjen handel pen ver leii vliii verlucht vefte v irAeris jruiJe vaa iS a S h uel ie verkoopen jseii a in voer w i h iiiuel tamei ir Jor cn Puike 1 ƒ fJO v n het l c nrïauere varkens D3lft 8 Deo Bj lijk levp dig pel vei koelit beli iive niiii t j ir yesiiws tanve f 9 4 0 Wesil do ƒ eiland Rü enbiirjr ƒ 7 a ƒ 3 40 Itou jze ƒ 5 50 a ƒ C 20 Wmfertrer t ƒ 5 a ƒ 5 JO Zatrjerger t ƒ 4 i a ƒ 5 10 Korte haver ƒ 3 Ü0 a ƒ 4 L mire K JtA a ƒ 3 40 Puiveboonen ƒ 6 a ƒ 7 Paardeboonen ƒ 5 50 i ƒ J Gr er ten ƒ 7 a ƒ 10 Witte erwten ƒ 0 75 a ƒ 7 Aan stads wa icr rrpwcireii van 1 tot Dec 21f S en 53 1 10 bü er te uiieii 5130 ii S Ilooibcrer 53 i iiet vierde ƒ 1 32 a ƒ 1 45 per n Ter markt 5 0 wwA a ird f 1 70 a ƒ ü de I te verkoopen m n lere ƒ T O ƒ 7 20 j tiO Z en Garst 4 OO 3 ae be e 7 r r n f Dordrecbit S Dec Ta we Bj ni er ainvoer be ic soorten nit t slapper luiudere l L ii Puike j irise vi iite zee uu ohe en overra 6 a ƒ S 2Ü n do mooi L to ƒ S mindere ƒ geriii e ö öO a ƒ 6 0 Zjir ev ime 2i e i Bocige met ueiiiijr h nulel pr j iou lend j VI ƒ 5 0 a Ij 20 Vreemd Tir en i e 20 c l ii er Winier ƒ 5 a 5 tj n T Spelt n ƒ 3 CO a 3 70 H iver vee dü dikke ƒ 3 a ƒ 3 SO Pa ir ipl oaneü 1 ƒ 9 50 afuijkciide f o ii f 5 5M Puivt b ƒ boonen afkijk 9 a ƒ 10 Br ïjvoneii ƒ Goede bl kook ooitcn 30 c lao er ƒ 7 2 pr lot ƒ 6 SO Boekweit zonder h iuilel llin evei d ƒ 1S3 ebj e i ri e ro ge aier r 6 vraag met 5oed veel Middelburg S Dce Puike j Puike iiieuv e ilo do ƒ 7 met i w ilch t ir e 1 75 met neiiiij aaiiirevoerd met weinig vri iLr T ƒ 5 7 Goede unte ge ït T gerst ƒ 4 25 met ueiuig h ii N waleh witte tooiien vcü a i j ƒ 11 i ƒ 11 5Ü X wmIcIi br lo weinig kooplust X naicli gr erntc gevraagd 7 a ƒ 7 10 i ƒ e f 5 I Gerst f + j a S V f 2 J c o Deventer 9 Derember Tarn e ƒ a ƒ C 20 Boekweit ƒ 3 75 a ƒ Ö 4Ü Haver 3 a Ö 75 Boter per 20 ƒ 25 30 2 s ƒ 1S 75 i 19 75 7 93 P ogge er per n S Zwolle 9 Dec iliddelprijzen Tarwe ƒ 5 90 Boekweit 5 90 Aardapo ƒ 1 65 B ƒ 1 12 20 n ƒ 20 50 Groningen 9 Dec ïarvve rogge haver cd veranderd boekweit 10 c en gerst 5 e la er IiOnden 5 Dec Gr nen Eng tarwe bedong vorige prijzen vr met geregel lea handel eu vojr atnpr voorj lar tarwe en ord roede Oostzee werd iets hooger beta uJ gerst onveranderd en haver fi d hooger Aanvoer van 2s nov tot 3 dec 1372 qr in en 20710 qr vr tarwe S23 qr inl en 3ii42 qr vr gerst en 300 qr inl en 9154 qr vr Iiave Aan de veemarkt v m heden werden aangeboden 4270 runderen 130 k dvereii 17 130 schapen en 230 var i s Voorbeste runderen werd 3 o voor do kiln rer 3 s voor dj schipen 5 6 en voor do varkens 4 10 per steen betaald 6 Dec Boter Triesche 1 a 120 Kamper ea