Goudsche Courant, zondag 11 december 1864

1864 Donderdag 15 December Znoile 112 a 114 Kaas Edam gras 30 56 ea Gouda 42 a 50 7 Dec Granen Tarn e stil gerst met weinig vraag haver vast Aanvoer van 3 6 dec 1330 qr iul en 4450 qr vr tarire IsüO qr iul cu 300 qr vr gerst en 14 160 qr vr haver S Dec Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1 30 runderen 330 kalveren 3690 schapen en 220 varkeus Voor beste runderen erd 5 4 voor do kalveren 5 4 eu voor do schapen 5 S per steen betaald Burgerlijke Sta nd der 0 UL Db 6 Dec W Bouwman G m 7 P C Lunenburg huisvr Aii ï Snelleniau 72 j JI van der Meij 2 j 8 W den Hertog 11 D Wilteuburg 11 m 9 P Zmkhaan 1 m WOEEDEN van 2 tot en met 8 Dec 1864 Blvallen A Flier geb Stuiveuberg d M A Hofmann geb Hofman d S de Lecu geb Bosman d M T Groeneveld geb aii Doimatl z Gltkouwd Joban PhiUjjpus Adel nk 27 j met Clazina Paling ruim ly j GOÜDSCHE COURA Deze Courant verschijnt des Donderda s euZcndrgs In de Stad geschiedt de uittr ive des a onds te Uitgave van A BRINKMAN Zan e Tiendeiceg D u 60 GOUDA Correha Maria ouders J 1 A Xuster en H van r FBoatN 4 De ADVERTENTIES KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOVDA brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden dat door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holl 4 nd op den 29 November 1864 zijn executoir verklaard het voljaars en liet tneede kwartaal kohier voor de belasting op het personeel dienst 1864 65 N 5 en 6 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder da irop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden ï oet te voliloen en dat heden ingaat de termijn van DRIE M V VNDEN binnen welke de reclames beliooren te worden ingediend GOVDA den 12 Decemher 864 De Buegemeesteb voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN OPENBARE SCHOLEN DE PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te GOVDA bengt ter algeraeene kennisse d it op Wocnsdag 14 December e k inschrijving z il orden rehouden oor de Kinderen nier plaatsing wordt verlangd uin de Openbare JongejufvTTOuwenschool de Hollandsche Burgerschool de Ti s SChenSChOOl voor minvermogenden en de aan deze beide laatste verbonden avond ut herhalingschool of aan de Stads armen en Bewaarschool De inschrijving zal plaats hebben op boveugeaifclden dag des namiddags ten vijf ure in de rrspectivc SchooUocalen Vile kinderen aan de openbare scholen opgenomen moeten bij hunne komst ter chole Toorzien zijn van een bewijs van 7rel aff eloopea vaccine of do ir jedanekita tr lekte Naidens Je VI Sclioolcoid iuhaie GoLiii 10 December 1S64 J B PEETERS Jz Üecretari öiittcnlttitiï Londen lO December Xietteseustaaude den onsunstigen invloed van den loesiand der geldin irkt op den h mdel eu de i nijverheid is gedurende de afgeloopen maand uov in de fabritken van Lincasier meer erk ge ee dan in de ooraf gaaude maand ocl Het getal der gedurende den voUen tijd arbeidende werklieden hetweik toen van 212 520 verminderd was tot 15 1 179 is namelijk in nov weJer toegenomen tot 2 0 554 In oct arbeid lea 125 296 werklielen slechts een i gedeelte v m den erktijd eu naren 171 5ij8 geheel zcnier werk In nov d iarenlegen was dit laatste gi l il tot 15 295 verminderd en aibeidden slechts 94 084 werklieden gedurende een ge eelie vaii den werktijd De ij eren haiijenile brug ever de Avon tusschen Bristol eu Cliflou is doiiderd ig jl met groote plegtigheid geopend Hierbij heeft een bedroevend ongeluk plaats gehad ten gevolgevan het instorten eener steilaadje wa irop vele dames haddenplaats genomen die dan ook in meerdere of niiudere mate gekwetst werden De thans geopende brug heeft eene spinwgdtevan 702 voet en hoogte van 245 voet boven hoog water Berigien uit Neiv York van 30 nov meldeu Gcuer ial Sherman is voorbij Macou g trokken en heeft MiUedgevilie ingenomen Gordon is legen Savannah opgerukt In Georgi iis de zuidelijke generaal Thomas voor den noordelijken generaal Ilood teriigïetrokken Early heeft de cavallerie van Sheridan op de vlugt gedreven Evvell is naar het zuiden gelrokken Berigten uit New York i n 1 dezer melden dat de noordelijken Shelbyville hebben ontruimd De zuidelijken die zich in N oordGaroliiia bevonden zijii naar Georgia gezonden T it de staten van invoer en verbruik gediireude de tieneerste maanden van het jaar bbjkl uit het artikel w ju dathet verbruik gedurende de afgeloopen tien maanden met nietminder dan 1 000 000 gallons is vermeerder I Paiijs 12 Dee De nieuw benoemde bi sehop van Valence de abt G ieiilettc is bekend wegens zijne gallic i insehe gezindheid en ook wegens den tegenstand welken hij toen liij pastoor te Moulins was geboden heeft aan den heer de Dreux Bre é wiens ultr imonianisme spreekwoordelijk is geworden Deze benoeming is derhalve in de tegenwoordige omstandigheden niei zonder beleekenis Men heeft opgemerkt dat de Monitenr nadat gisteren de Italia in beslag was genomen heden uit dit blad de re ievoering van den minister Lanza iu de zitting van het italiaaiisclie parlement van den S gehouden heeft overgenomen Hel is zeker dat de woorden van den minimier niet de paus nni ir wij onderhandelen met Frankrijk over Rome zonderling zullen voorkomen in hel officiële blad Ininsschen nij t de France het orgaan van nen heer Drouin de Lhiiys elke solidariteit af tusschen de loyale conventie en de ketiersohe interpretatie van den heer Lanza en ver ijst naar de eerlang in den senaat en het wetgevend ligchaam te geven inlicbtiugen De ondergeicekende mr timmerman en naolcumaker te GOVDA aangesteld voor GOUDA en OMSTREKEN als AGENT van de OVERIJSSEL SCHE ONDERLINGE Brand AVaarlDorg HAATSGHAPPIJ voor GEBOLW EX INBOEDELS MEUBELEN KOOPMANSGOEDEREN enz opgerigt in den jare 1 09 te ZicoUe üirectnir M B J E van SONSBEECK CommiitarUsen M H EOIJER Jonkh ID J A SAXD BERG en iD JI SICHTEEMAN vestigt de aandacht der belanghebbenden op deze als eene der oudste en meest solide Maatschappijen hier te lande Zijnde alle verdere inlichtingen daanoebetrekkelijk bij hem te verkrijgen Gouda J MULDER 7 Dec 1364 Kaniemelbloot Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan è contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jj o per l ai 58 cents Jenever 2 soort Moutnijn a 462 jo q per kan ööl j cents iel BRANDEWIJN 4ü 7io per kan 61 cents Meerdere of minilere sterkte naar evenredigheid GocBA 10 Dec 1864 256 Staats L oterij Ten Kantore van tien gekwalificeerden KoUeeteur A C COSIJN Markt n ijk A n 102 zijn voor bovenstaande Loterij HFELE en GEDEELTEN van LOTEN te bekomen volgens Pnjs C ourant GouD i 10 December 1364 Openbare rij willige Vei kooping van 110 uitmuntend goede en gave vilgen Boomeiiy zeer gescuikt tot KLOMPENMAKERS WERKHOUÏ op dingsdag den 20 December 1864 des morgens ten 10 ure ten huize van den kastelein C de Groot aan de Waddinxveensche brug Nadere informatiuu te verkrijgen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuid Ifaddiaxneii De THEEËN van het gerenommeerde merk THEEOOGST zijn alhier gedeponeerd en in pakken van 5 2V2 en 1 ons te bekomen bij H J KABEL Bankethakker Oosthaven Zeer fijn en geurig 1 50 a 2 50 zeer goed I 80 af 1 Zeer goed en geurig ƒ 1 a ƒ 1 30 Vrij goed 60 ii 80 cents D PATTISON S CHEMISCH BEREIDE WATTEN leveren een snel en zeker middel tegen JICHT eu RHUMAÏIEK van allerlei aard als AANGEZIGTS BORST HALS en KIESPIJN SfEEK IN DE ZIJDE enz Dezelve zijn alhier in depot verkrijgbaar gesteld alleen bij J H BOEES apotheker in de vergulde Lruif In pakjes van 50 en SO Een ieder haaste zich om de in dit saizoen te vernachten Jicht en Rhumatiek tijdiï af te eren door het gebruik der ABSHAUBBIN S of ANTI RHU MATISCHE WATTEN Het is een doelmatig gera ikkelijk aan te wenden en vooral weinig kostbaar middel dat stellig en zeker binnen weinig tijds verligting van pijn brengt en na eenigen tijd volgehouden te ziju volkomen geuee t De ondergeleekende heeft reeds eene menigte brieven en atlesteii in zijn bezit der gelukkige uitwerking van dit nog zoo kort bekend gemaakt hulpmiddel waarmedt eene proef te nemen onder ieders bereik valt daar de prijs dezer teregt genoemde WONDEEWATTEN voor niemand die zijne gezondheid lief heeft een hinderpaal zijn kan Slechts 30 cents het vel met eene aanwijzing hoe er mede te handelen geteekeud door den hoofddepöthouder A BEEETVELT Az te Delft die ook heeft ge orgd dat ze door het geheele land te verkrijgen zijn in de onderstaaude depots T A G VAS UEÏH Gmda Wed BOS MAN A PRINS Zevenhi en G VMLIIELMUS Woerden T A DEN UIL Hchomihc ven Geb KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J II IvELLLR RiitterJa ii Weste wageu=tr A lilJNOORDT Oostpoort Eu moer bekende depots in ons Rijk l rijzeii der Effecten AMSTERDAM Vrijdag ü December 1 iuiL Ste Hoogste 1 Gfbleven pCt 1 koers koers k ers Ned w sch 21 2 fiO s 601 6OI 2 dito 3 71 71 = s 717l6 lito 4 9 s 1 Amort Sijnd 3I 2 Handclm op reso België Roths 2V2l Spanje obl i jA 4OV4 Portugal obl 3 451 Rusl obL H 5 94 d 1828 29 5 d 1840 4 67 d i serie 5 69 d 6 = serie 5 01 2 803 dO bijH 186041 2 82 821 2 82 Volgef Spw 5 183 1841 1841 Oost Metall 5 56Vi6 563 8 563 g dito dito 2V2 SSVi d renteAmst 5 SO8 4 81 81 d nat 1854 5 627t6 62 i6 6211 Pruisen 1S59 5 6 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 201 i Ver Staten 5 43 d 1871 5 d d 6 44 6 d 1882 6 44V8 1 44V4 A Mexico 1851 3 1 271 3 1 27Vf 1 271 2 Boekdrukkerij van A 1 iRIXk MA N j De prijs der A v ertr oticn an ée n tot zes regels mtt inbegrip lan htt ztgd ia SU Cent voor t Ren regel il arbo en 10 ent B II 1 1 e II g e ü u e letters w orden berekend naar Weenen lO Dec Het miuisrerie houdt zich bezig met de vr iag ot niet eene verdere le eneriniudering raoïelijk is In begiiiel is men er nel voor ma ir met de uitvoerin wil lueu wacnieu tot blgke in welke m ite Itaiie zgne strijdkrachten vermiuiier 12 Uee Men heeft met groote bevreemding ge ien welke houJiiig tie heereii oii Scliineriiiig en von L i er bei ie ministers die me leïewerkj hebben aiii de Uit ev uiIü ie gron 1 et ged rende de jongste df ii len henben aani i lumcn Ontleedt men hunne redevoeriiigeii d in komt men n odvvr ig tot dit resultaat tiat niet m ig gehoopt worden op eene ugruiiniug der l ezwaren ve ie ile bjeeuroepin van den houga irsjheu lauddig m den weg st i n zoo hiug de imuislers op den til 1115 gevolgden weg loortiiaau lo i Aan het Va erl md wordt uit Venetië ire enreveu dat de iiaiiaiiische actie p irtij zich niet I iat atse iriKKen eu geld noch moei e on iel liegeen blijki uit rie unjie verbeurd 1 erkiariiigen van u ipehen aan de piem iite elie grenzen Ruim óü verborgen apei epols zijU onidek eu zelfs in het buujoir eener d inie Ie Viüu iuei vond men ee i geheel magazijn wapenen ain auiii ie t i 1 1 iiilnl ii liem ten Bsrlija li i e IX sio jke n rriu v i L ba heefthet voorneinen opgevat om eene vii g i i i n ic ie rireii door de smalle strook ü hI welke het me r vi I s lei Itvan de Oostzee te doorsii j leu De ko ti n i i i lerne miug zijn ger i imd op l iJ 0 1 1 ib il i 1 ii ni het dislrijt v in Leo 1 ite U 0 i 1 I ih d jii t r lofde tot heden geel e vUigtli tven aan Ue pri i i=c ie uui t be staat z il de regering e i de prjvmc e dn oi tner g op de krachügste w we onders e neii Eu Fjei suarg uoilr l et voiïenie ijiT j = ten bew j e dal ineii iu S ecsu J 1 01 1 1 oog gevestigd blijft hü i iea op de 1 1 01 luii 1 geziiiiliieid der luvloe rj e kla e werd eene lijst ge oiidea n i ir K pi zindheid van 119 iter loyrn i inie 1 te I leusbitrg geve tig 1 iii n n v duitscligezind ihierbj u iiiu nm ui duitschgezind U tw l 1 i ii r 4 i 1 ningsge iii l 5 tw jtt t icli t M t firma s worlt ge e 1 dit j f ui 1 ieder derh dve aanger idcn i 1 ui begeven lu ur iiitegeii leËi de güe l i De directie van den oj ier pn 1 nemen ter veru iriniiig der w iï no ir 1 j hebben zijó gunstige result i f i ojijtL eui r mingsineilrjde zal woMeii toeL ep i t DeKoln Z g som iii cu llJl ilrti rijk de redenen op vva i ai ke er Nip i te heeft a in rist Hij Iieeit ru i noo ii u i A deeentraliiitie d y r Ie ei m waar iie e i e t gemiakt li j lici i ni t ujnlig op ii u i ier vooriiij gt ti OU ei j 11 II e leriji i iig om de me f e o ir iiiis i ie v m i t voi ii s i i n net onderwijs op de g mn isien eu de iiinif r itei eu ie noen wor el vatten hij been rust noodiir o n de rjj e bin p i iiiiii voor Parijs en het liiid tot rijplie d te d i i noodig op iat door een kostba r le n me nog meer beu tin gen v in hel kind gevorderd w i en li j iieett riist uooliir on iu vrede me Foiila df begrootii ireii te kuniieii ifiiaspeeu hij heeft rusi 11 jOiiig Cocliiu ahiii Jipiii en Iiein i el n et vret e i v lór alles lieefi iij rust n ioligorn leii w i f d r r vi k ve ie die iioir uel Iv ee vs ie j treii e 1 j u 1 11 or 1 en wanneer het liein iiiet v roc er iri t K 1 i e e i t 11 de pil het mei Turijn iii Ia dei s t ontwerp iul iii r j g m i ei van l U j U0J mx leule ten b i liT S U 1 vergel k te d viM en en icti lau e z t i te f t r