Goudsche Courant, donderdag 15 december 1864

tM misging an ds fflaaUcfaappgeii ran niJTerheid ea koophandel om hare zetels buiten de hoofdstad te veatiften alsook tot overbrenging vau het hof van cissatie van Mili in naar Turijn benevens andere ontwerpen van plaatselijk belang Petersburg 5 Dec De beginselen welke aan onze her vormins op regierli k gebied ten grondslag liggen zijn de volgende mundeiin ge en openbare procedure de jury in strafzaken onafhanicelijkneid en onafzetbaarheid der regterlijke magt zaEeDSlelliiig der balie naar hel voorbeeld der transche gelijkheid van alle burgers voor de wet De instelling der vrederegters die bijna van alle zaken kennis zullen nemen die in Fnnkrijk door de regtbauken van correctionele politie worden beregt is op engelsche leest geschoeid De organ isiitie der jury zal nog al bezwaar hebben Het grooie publiek heeft zich aaii de hervorming die sedert twee jaren wcrJ te gemoet gezien al heel weinig laten gelegen liggen tn daar juist daaruit de jury zal moeten gekozen worden is bet te vreezen dat nog veel tijd zal verloopen voor die instelling bij ons wortel gevat hebbe Den Sus gev end de etter der wet als de eeuige leiddraad van des regters uitspraak te beschouwen zal het moeijehjk vallen zich er a an te gewennen naar zijne overtuiging te oordeelen en het is daarom te vreezen dat die overtuiging nog lang eene ondergeschikte rol zal spelen ÖtnnenUnir G OUda 14 Dec De tweede kamer heeft zaturdag de begrooting voorbinnl z aangenomen met 55 tegen 19 atemioen Daarna is beraadsl lagd over de spuorweg begrooiing voor IS Jö Jlen is gebleven bij artikel 8 De minister heeft o a te kennen Sreseven dat hij de voorwaarden heeft doen kennen waarop hij lie concessie voor den spoorweg van Dordt op Nijmegen zou verlet neu dat hij het handeldrijven in coucessieu zal tegengaan door te bepalen dat ze niet zonder toestemming der regering mo2en worden overgedragen en dat het onderzoek der aanvragen voor lijnen van Scheveningen tot aansluitins aan t spoorwegnet bijna is afgeloopen en nu spoedig concessie zal worden verleend op den koristen termijn Voor de discussion over de Spoorwegbegrooling maandag werilen voortgeze heeft de heer van Xierop anderaia il over de kanaalmaatschappij tot doorgraving van Holland het woord jjevoerd en aangevuld zijne vroegere mededeelingen van hetgeen hij van deze zaak wist en hoe hij tot die weieuschap was gekomen Hij heeft nu ais daartoe gemagtigd de brieven die hij ever deze zaak van een geacht amslerdamsch handelshuis en dit wederom van diens correspondent te Londen had ontvangen ter grilfie gedeponeerd ter inzage der leden met een ge restrictie dat de namen niet ouden worden publiek gemaakt Daaruit blijkt de waarheid 7 ner mededeelingen in de iittiiig van S dec nopens het bijeenroepen der crediteuren van de firma d aannemers dat er een fidei commis w i3 benoemd dat deze echter geene gelden wilden voorschieten en de firma zelve niet in Ktaat was ze te foi neren Bij naderen brief uit Londen dd 10 dec mede aan het amsterdamsche handelshuis gerigt wordt andermaal gemeld dat hetgeen vroeger was medegedeeld de ToUe waarheid was Dit een en ander strekte spr tot regtvaardiging zijner hai delwijze en tot het doen der nieuwe vraag of de min van binuenl zaken en van financiën toestemming jregeven hadden tot het uitschrijven der eerste storting welke vraag door den min van binnenl zaken ontkennend werd beantwoord Vervolgens zijn de bijzondere artikelen van de spoorwegberrooting voor 1S65 voortgezet beginuende met art 11 waarop twe amendementen werden afgestemd het eene van den heer s Gravezande tot vermindering der begrooting met uitgaven die men meende tot kosten van algemeene rivierverbetering 1 behooren het andere van den heer Viruly tot verhooging Tan denzelfden post tot verhoogiug van dijken in verband met de werken voor de brug te Zalt Bommel De artt 11 20 lijn onveranderd aangenomen terwijl bij art 21 BredaKot ferdaro door de heeren de Eaadt en Blussé op Ee e rpsedige beslissing der rigting Rotterdam Dordrecht en in ieder geval op een begin van uitvoering van het vak DordrechtWillems dorp werd aangedrongen De minister heeft voor zoo veel van hem afhangt bespoediging toegezegd en tevens doen uitkomen dat in ieder geval de spoorwegverbinding te Dordrecht zal worden in verband gebragt met de rivier of de haven van Dordt De minister heeft ook doen uitkomen dat het eenmaal toch tot de brug over den Mnerjijk zal moeten komen en dau zal de zuiderlijn v ia het grootste belang worden De geheele begrooting ad 21 millioen is vervolgens aangenomen met algemeene stemmen op een na die van den heer Storm van s Gravesande Morgen discussie over t hoofdstuk marine B wel reeds ten 10 ure Ia d bijeeokomit der tweede kamer van giltereb ziju de beraadilagiogen over het hoofdstuk Marine begonnen ea ook reed afgeloopen en is dit hoofdstuk met 47 tegen 19 stemmen aangenomen Over het eindcijfer werd niet bepaald gesproken maar wel op het voetspoor der gewisselde stukken over de bestemming onzer marine over het stelsel dat aan die bestemming de beste uitvoering kon geven over de vraag in hoe ver de minister in verband met vroegere verklaringen of te kennen gegeven voornemens een vast s elsel had en daaraan getrouw dacht te blijven en wijders over onderdeden en speciale punten welk een en ander hier niet opgenomen kan worden omdat reed de enkele opsomming van de wederzijds aangevoerde argumenten de ruimte van een kort verslag zou innemen De eerste kamer der staten gensraal heeft maandag harewerkzaamheden hervat De heer H E Veerschoor nieuw benoemd lid is als zood iuig toegelaten De reeJs door de tweedekamer aangenomen ontwerpen en hoofdstukken der staatobegrooting zijn bij de kamer ingekomen Het Hdbl zegt ten aanzien der stemming over het hoofdstuk binnenl zaken a het volgende En nu nog eenenkel woord over den itslag der stemming waarbij het budget van h3t hoofd en den zamensleller van het kabinet met 55 tegen 19 stemmen werd aangenomen Die uitslag bevestigtde daadzauk dat dit ministerie trots ongehoorde tegenwerkingen verguizing het vertrouwen van de overgroote meerderheidder naiie bezit Li den laatsteu tijd was juist de ministervan binneiilaiidche zaken het mikpunt van de meest ergerlijkeen persoonlijke aaiiv illen Het is ronduit door de oppositieverklaard dat men in den heer Thorbecke het gausohe ministerie wilde treffen dat het eene anom die was om afzonderlijkehoofdstukken af te stemmen en binnenlandsclie zaken aan tenemen en wat dies meer zij Welnu men heeft alle krachteningespannen men heeft zich buiten de kamer zelfs niet onthouden om de meest onkiesche middelen van vetJachtmikingte bezigen dan eens het oog gerigt op dit dan weder op datdistrict om ware het mogelijk nog eenige zieltjes te werven Maar men heeft het niet verder kunnen brengen dan bet gev oiie getal en dat is zamengesteld als volgt De lieeren Rochussen van Zuylen v Heemstra van Goltstein S Mijcr en Simons allen voormalige ministers met en benevens d heeren Winigeiis de Br iuw Öchimmelpenninck Hoekwater Dirk ïaets v Ameroiigen Lyck inia van Lynden van Asch van Wyck Bcgram llofmann Lith de Jende en van Foreest Het handelsblad behelst een brief van den heer Ch Burn en een artikel van den Illustrated Times van den 29 octob 11 beiden in de engelsche taal waaruit blijkt dat de aannemer der werken tot doorgraving van Holland op zijn smalstovereenkomst de verklaringen van den heer van Nierop zij iebetalin eii I gestaakt ielb wat volgens den heer Burn teLonden onuws was en meer dan eene maand geleilenaan een tie temen en dea vroegeren secretaris der kanaalmaatscha p hun privé ter kennis was gebragt De heer Barn voegt r echter bij dat hij bereids namens een voornaamen solied aannemer aanbiedingen heeft gedaan aan de directeuren der kanaal maatschappij om al de werken a forfait aante leggen en al de aandeden die door het publiek niet wordengenomen voor zijne rekening te nemen Dit aanbod was volgens den heer Burn rced s eenige maanden geleden aan genoemde directeuren toegezonden zoodat hetzij op de grondslagenvan de oude concessie hetzij door pogingen aan te wendenom eene nieuwe concessie te verwerven met vermoedelijk gunstiger bepalingen voor de kanaal maatschappij het op dengrondslag van een kapitaal van 28 millicen gulden niet moeijelijk zal wezen andere voorname en solide aannemers te vinden weshalve het amsterdamsche publiek niet behoeft te twijfelen ofhet kanaal door Holland op zijn smalst zal tot stand komen De Goessche Courant zegt ten aanzien der beraadslagingen over het lager onderwijs in de tweede kamer o a hetvolgende Ah wij ook uit de laatstgehouden discussie willenopmaken wat de oppositie die in hare verschillende nuat cese profe o de bijzc dere echcs nicest vcoritaan eigcuilijk zuuverlangen dan meenen wij dat het hierop nederkomt dat deopenbare school zoo veel te wenschen over liet dat de bijzonzondere meer begeerd werden tlat de schoolgelden op de openbare school zoo hoog waren dat i der schrikte om gebruik vandie school te maken dat de staat het oprigten van scholengebood maar gelijktijdig maatregelen nam om ze te onderdrukken dat Ie regering sectenscholen vermeed maar krachtigde hand leende om ze opterigten dat ze aau den eenen onbeperkte vrijheid gaf om de regien des anderen zooveel mogelijkte verkorten tlat ze het onderwijs in de staatsschool van hetware beginsel losmaakte om het prijs te geven aan de exploitatievan allerlei heele en halve beginselen in één woord uit velerredeneringen blijkt dat zij de tegenwoordige wet willen entegelijk niet willen Zou daarin niet juist het bewijs gelegen zijn dat het standpunt waarvan de wet uitgaat goed gekozen is De heeren Jitta en van den Honert hebben gisteren inhet Handelsblad verklaard dat het gerucht alsof de aannemersvan de dt orgraving niet kunnen voldoen aan hunne verpligting door de bij de directie ontvangen berigten ten stelligste wordttegengesproken met de bijvoeging dat al de door hen ondernomc grooie werken onafgebroken zijn en worden voortgezet dat een der directeuren zich in persoon naar Londen heeit begeven om zieh van den stand der zaken te overtuigen en datde alzoo verkregen inlichtingen aan bet publiek zullen wordenonderworpen Terwijl men tegenwoordig in Engeland zoo bijzonderbedacht is op middelen tot meerdere verzekering van de veiligheid der spoorwegrei igers heeft de heer J H Adriaans teBrussel bij circulaire bekend gemaakt dat hij een geschiktmiddel daartoe heeft uitgevonden hetwelk op tie tegenwoordigerijtuigen kan worden toegepast door daaraan kleine verantleringen te maken De daaraan verbonden voordeden wordendoor hem aldus opgegeven 1 De passagiers zijn beveilisdtegen alle aanrandingen 2 Bij een ongeluk of bij het dér illeren v in een trein kunnen zij zich zonder moeite redden 3 Op ieder station gaan alle portieren gelijk open 4 Dereizigers zijn met meer blootgesteld aan het gevaar van uithet rijtuig te vallen wanneer zij terwijl de trein in gang is tegen het portier leunen ö De reizigers k Mien de portierenniet meer openen ü De nadeelige werking van den luchtstroom in de rjluigen wordt belet 7 De portieren behoevengedurende het traject niet meer voor de dienst der conducteursgeopend te worden 8 Een eukele conductenr is voldoendevoor den gdieelen rein 9 De conducteur is niet meer verpligt langs den tiein ie loopeu hetwelk dikwijls tot ongelukken aanleiding heeft gegeven Door de algemeene synode der ned herv kerk is aanden heer L Zsarnay super intendent der geref kerken in Hongarije de som v in 17 000 toegezonden voor de noodlijdendekerken en scholen aldaar Een zeer eenvoudig levend man P Kramer heeft enkelestnkken land gelegateerd ten einde het tractemenl der beideherv predikanten te Edam met ƒ ISO te verhoogen voorts ƒ 1000 4pCi aan het kerkefonds ƒ 1000 4pCt aan de diakonie en ƒ 1000 3pCt aan het diakonie huis Voor verzamelaars van postzegels moge het volgende nietonbelangrijk ue en de goedkoopste postzegels zijn de frinschcvan 1 centime de duurste die van Califürnii welke 10 pelden Het best gegraveerd ziju die van NieuwSchotlantI dan volgen die van Frankrijk en Griekenland De leelijkstezijn de belgische en engelsche vau 1 penny De grootste soortzijn die van Siberië tie kleinste die van MecklenburgScliwerin De beeldtenis van Victoria komt voor op 40 verschillende wijzen Op d in de laatste4 neken Ie Leytleu gehouileii veemarkt zijnbuitengewone aanknopen gc iaan meest van vette koe jen voorengelsche rekening tegen hooge prijzen en gereed geld Dergeiijke groote aankoopen hebbeu ook elders plaats en de daarvoor bestede sommen zijn belangrijk Vele landbouwers komtzulk een levendige en voordeelige handel zeer te stade dochdewijl de veestapel hierdoor allernege vermindert kan men alszeker aannemen dat in het voorjaar de landbüuv ers weder tegen hooge prijzen zullen moeten aankoopen Gemengde Berigten Te Londen zija tot 1 Dec 3i9 aanvrapeu ingeÜieud om concessie tot eauleg of Uitbrenliiig vau Npoorwcgen zijnde 41 meer ilan in h t orige jaar De koniuklgkc tabaksfabriek te MdJiId is geheel verbrand de schade bedraagt 10 millioen rcalerij 4000 vrouwen cu nieisjps zijn ronder werTt De japansche prins Kagato is in oiiatand gekomen Alle mogendheden wenschen legervermiudering maar niemand vul beginnen De Times zegt het eng gouvernement sehijnt door de publieke opinie ontheven te zijn van de verpligting om de aangflegeuheden van andere volken te regelen Een der parijsche ontvangers van de registratie s een te kort van 400 000 fr gaan opzoeken Te Liverpool zijn oij een brand op een scheepstiraraerwerf verscheidene loodsen en eene aan xienlijke hoeveelheid opgestapeld hoot vernield Op deu GrtatEas lernspoorweg zijn tnet goedereuiremen tegen ciKander gereden met dit gevolg dat drie personen gekvvetst eenige wagens verbrijzeld en goederen over de baan verspreid werden De kosten van het ki naal ter verbinding van de Oost met de Noordzee loopende door Holste n zijn voorloopig geraamd op 40 millioen thaler De maroccaansehe regering heeft het verbod tot uitvoer van katoen voor den tijd van een jaar opgeheven Het staken van dt a arbeid neemt te Parij steeds toe De bank te Frankfort heeft maandag het disconto van 5l g tot 5 pCt verlaagd Te Leeuwarden is het kapitaal bijeengebragt voor eene meel en broodfabriek Rothschild zal Italië aan eeld helpen als de nituwe regeling tot stand gekomen is Het HandeUblad zal voortaan de amivterdamsche sraalligheden ter voorkoming van ergernis in het engtlsch plaatsen De Saksers uit de hertogdommen vermijden in het naar huis keercn het pruisische grondaebied De ooste injksche rijksraad kan vooi het tinde des jaais het budget niet afhandelen De beruchte boheemsebe roover C ernohorsky is eindelijk der gerd irmerie in handen gevallen De hertog van Brabant ia van Alesandrie naar Calcutta op reis gegaan Voor Hallaod op zijn malst wordt eeue eerste stoiting gevraagd om tnet de betaling der gemaakte onkosten de zaak voor goed te bealuiien De SuUa¥ heêfl m den acplimatatietiiiu te Parijs voor 5000 ff pap iaaijen gekocht Van de nieuwe kersAertelling van Ch Dickens zijn in do twee eerste dagen na de verschijning lbU uO eiemplartu verkocht Het beruchte kaperschip der Z iidehjken iu de haven aa JBahia genomen is door eea transportschip der noordelijke marine by ongeluk in den grond geloopen Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vrijdag 9 December Voorzitter mr A A van Bergen IJzendooiu Tegenwoordig ziji de hh de Grave ViruIy Kemrer Üroogleever Remy Priuce Westeibuan Buchucr Braggaar van ütraattu en Lujten De notulen van h t verhandelde in de vcrgaderiL gehouden den 18 nov 11 orden goedgeki uid Geleien en voor notif worden aangenomen drie disposïtien van hh gedt p st aten by welke soi dkLurii woidt verleend op tvenvxel niadshesluiten strekkende tot htt wecr prtken in regten an de vordt ring der Cütuiiiissie var liquidatie van de zaken der vooimalige membuiikamers tot het vfileeuen van een gtscneiik aan de hh ingenieurs wilke zekere opneming en berektbing gem iakt htbheo tut het verhuren aan hel ryk van de lokalen bij h jt kautongertgt in gtbruik B eu rapporterende over cca vioiger ingeleverd voorstel der gezondheids couHuissie aanjirijzeiide het grav ii en innsr ui van een bassinmet zuiveringsfü stel t n einde zumr driiikv ater hLtchikbsar te stellen geven te kennen uut gunstig voor J t plan gestemd te ixni Zij leggendaarby over eeu rapjjurt van den gf ii Lente bouw niee ter die eveneens alsde coinniiasie vau labricage vac ooid t is dat al wilde men de gcraa dekosten van vijftig dnizeüd gulden iLSchikbaar stellen het bi c jgde doelniut bireikt zou worden B eu W ge eii iu overwtgiug oore r t geeahtbluit m dezen te uemtn maar af te wachten welk rt ultoat m Ho terdam zal wordtn verkreirtn d r ecu üUlaar voorgtnomeu middel tot vtrbetenrg van het drinkwater Ter viMe Eene missive vaT den rhiitUT rTiad efu plan aaLbiedciide tot or ranisatie van h t muziekcorps wordt gesttld ui hai den dtr hh Kemv van Gennep en van tra it m tea eiLde te dientu van prieadwes R gtiiten der gasthuutn berïgttu dat de heer Voat Droirt de benoeming tot i egiüt hetit aangenomen ot Rfg niLU ovir htt venenitïd wets en a l n oesenuröliui kveren in huaoutwoipai huisiioudtli k legliiüeut Tir v = e KtgeiiïLSseu ovt r vi iigrhound gesticht gL eij kennis van haren roostervan aftredii g ut Op missiven van vtrseheider c coll gi n aanbeveling bevattende van per sonen ter vervulling dir door gpuouc aftreding up 1 jaimarij e k te üi tptaue vaeatnien wuidt btsloteu in de volgende veigüJenng tot het doLu der benoeming oier te gaan Een verzoek van N Prinsei bf rg strekkende om ia k p te erlangen een stuk groiids uitmnkeudt een gtd elte uu xl itr cn Wi voorniah e I Turfkerk waarbij givo d is ten aiUica vau diu gimitiile bouwmeester 1 wuidt na eenige bisprekmg gLWezeu van do hand EcL verdoek van A M bcliuuteu en andire bLV ouers van den f uneelen ciiigcl om toestemming te erldni en tot bet mogen le gfi i u toejen voor hunue huiztn wordt vergeztld van een advies df a gemt Li tebuiiV meesters ter vi ie gihgd Wordt gehxen eene nii=sive van d n coniii = aris d s koi kingen luiioudeude tt g n de verordi niir i p 1 br iidwttr a en op de jiaatiegLlen Ier werii g van beS h Le zicktt r den gemetLteniad vastgesteld oi gi yz i d In de e te plats woiden de aaunurkiu eu tegen d = de brandwc T in ovcrwtgiiig genomen jg door Art i heiat de btpaiing dat in het opgei OM Jj ire den gemeeiiteiaad kan wordeu vileeud HH ged staten veiluigeu uai zulks aan R en opgedragen De hh Virulj en Kemptr zien niet iu uj w kt d w uverlangd wordt De B is vau ooideel ddt om üjto i M r men de voorgestelde verandering dient aan te ueuit i gtd staten met opgeven om welke reden zij het veii ed bespreking viordt besluten int art te wijZj en iii den staten acht Uden zijn er voor en vier de hli iruiv baan en Piiuee z jn er ttgtn egd t slot te en 5 jvrt u i n vnar Bij velschillende aitikihn wer sehen ged st ri Oiivenninderd dt b p 1iig vnn de t of la ne iv ele leden zyn v ui oord i 1 tlat zulks ouib artikel toipasaelijk op alle attiKfliü zulks ut Dcsüiettemm worden al deze b j oegiiigen a stemmen die der hh Vnulv Kcmper Pnnce Art 21 wordt gewij igd lu ditr voege dat Int c j in de kramen te hebben van zons op tot zonsouder aiig mtï y te en 3 stp amen die dtr hh Kemjier prmce en Invten Art 22 woi dt met 11 tf g n 1 stem die des heeren Invtiii c i zisd derwyze dat het geooiloofd zal zijn m werkpla itsen tn in onbovwnJe gebouwen vuur te hebben en tabak te rookeu van zons up tol 7 juiondt rgang Art 75 wordt ppiipario ge ij gd derwijze dat van geborgen goederen bij biand aau den B en niet aau de policie aangifte moet worden gedaan De heer Buehner verwijdert zich Alsnu heeft eene discussie plaats over de vraag of de geheele verordening dan wel alletn de wijzigingen eu bloc mo tea worden in rocdvi gtr gebragt Bij stemming viordt besloten zoowel hLt een ala het aLdcr na te laten Dne wijzigingen in de verordening op het bouwen tn e ene wi z Vwiir m de viroideLing tot bestrijding van be melttlijke ziekten allen inhoüJeide verwijzing u iar wetten of kon be luittüj woiden om dezelldt rediu om welke zy weerspraak vonden iu de verordening op de brai wier best LdeL doch aangenomen nut 6 tegen 5 stemmen die der hb iruly Kemper Prince Uestetbaan en luvten Aan de mde is het veiznek van den heer Dortland conimi= ar s bp do stootiibooten B en V adviseren tot afwijking opadat de zaak nog nift lanff geaofg in werkingis om met juistheid een oo doJ te kanncD uitsprwken