Goudsche Courant, zondag 18 december 1864

Hierover roeren bet woord de hh Prince Eemy Droogleever kemper Virtly LoTten en Westerbaan en wordt met 7 tegen 4 stemmen ziJTide die der hh Prince vau Straatcn Droogleever en Remy o erei iikomstig het voorstel van H ea W besloten ïn ovcreenstcmmiTia met bet daartoe gedane verzoek wordt aan van der Vou le op df rll de voorv aarden als oor het loopend jaar het ondsrbo ul der plantsoancn in 1803 aanbestetd onder bepaling ddt onder de aanbe fc iiug z il zijn be rcpca het onderhoud van dat gedtLlte gronds achter het gj ranasiam gkli L f n hetwelk niet aan het rijk overgaat De pr d nnz clü tcü Tijd met gesloten deuren bera id lnagd hebbende en de heer Br ji r zich hebbende veruijderd wordt de deuren weder geoptiid jjnde hi lotco aan J Mulder eene sooi van f 27 uit te hetale i en daarenboven in het vcr o g drie gulden per jaar voor het plaat ell ao het hulpkautoor der stedelijke belattiue op een gedeelte gronds hein to be hoeren de gelegen aa i lic k ruemclk ïloüL Op voorstel ao H en Vv ord o iL c ouden den verkoop van het hnis op de üo iLi pn t het van ü hmd doen wbar an d laad besloten heeft op te dragcu aan de gt anie itlijlx in deze stad rtsidcrende hferen Botari en Daarna sluit de voorzitter de vergadering 1994 OvÉRtnot 9 Dec C C van Veen 2 j 10 C de Jong 2 j U K van der Ree 73 ï A N van der Steur 4 m W Begeer 2 j 4 m 12 J C Marree 6 ra C P Houthoff huiivr van A van Vlaardingeu 27 j H J Bok 20 m 13 H G van Willigen 1 j U d Zondag 18 December GOUDSCHE COURA SCHOONHOVEN Ingeschreven van 25 Nov tot en met 9 Dec 1864 Gkboren Jonas Heimen ouders H M van Beem en S A Velder Kredcrika Johanna ouders A Meijer en A Uitgave van A BRINKMAX Lünge Tiendeiceg D 11 60 OL DEWATER In £Ce5c ire en van den 1 tot den IG Dec 18G4 Bkvxtlfn Anna Haentjens Dekker goh van Oosteryce d Mar rigje bpiuit g b van Heiningen van 2 z waarvan ecu dood Annigje au Kuijk gtb uu d n Hoek z Gerdiua Xer el g h IluÜenr d Ovu Ltüh Martiuus OhüiivU 01 M Cornells Zuidam jm 80 j tn Marrigje Vcrdo v jd 5 j Aliianu lioele sxeduucn an Johanna an Duurcp 4S j ea Aaltje Ktnipicr cd an Joiiannes de Jong 31 j Burgerlijke Stand r OL DA Gkboren 9 Dec Sophia atia oudeis H Ilo kijn en J M Vuijk 10 Htndnk ouders il Blek en B de Gruiji Mo7e ouders M M de Wolf en J Pulak 11 Gerardus Jacobu ouders J l lemjier en S Vogel IS Cornelia ouilers 11 itraver eu J nk a ii f ouders J van der ttritit wed A Bout ADVERTEMTÏEN Voor de vele bf vij7en van deelnemiug bj ie bevailinj mijner eclitgenoot betuig iic bij deze aan allen mijnen hartelijken dank VAN KERVEL De oujergeteekcnde betuigt door ileze lijn oprezten dank aan den WelEd Heer I REUTINGEK heel en verloskundige alhier voor de buirci ge voiie hulp en trouw door bovengenoemde ar n zijne echrgenoot be vezen J DE GIPTS Gouda 11 December IbO l De Heer en evrou JOfHEMS zeggen bij deze hartelijken dank aan nlIen die belangstelling hebben betoond bij gele2 P iheiJ van het voltrekken van hun huwelijk Gouda 15 December ISC i Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JEXEVEK a 407 0 o per kan 58 cents Jenever 2 soort CMoutwijn a ie jo q per kan Ö6V2 cents inl BRANDEWIJX + G2 10 ¥ kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenidigheid GocDA 13 Dec 1S64 Bij A BRINKMAII op den lant en Tiendezceg D N 60 zijn te hekomen NOG EENIGE EXEMPLAREN VAN DEN GEILLUSTREERDEN GOLDSCllEX ALMA AR voor loOda F rijs 3o Centen e ondergeteekesï ic mr timmerman en molenmaker te GOT DA aangeste il voor GOÜDA en OM3TREKE1M als AGENT van de OVSRIJSSELI SCHE ONDERLINGE Brand AVaai borg i MAATSGHAPPIJ voor GEBOL UEX INBOEDELS JIEU BELEN K00PiL4 N S GÜEDEREN enz I opgerigt in den jare 1S09 te ZicoJle Directeur M B J B v iN SONSBEECK CuiMniisarisien M W H IIÜIJER Joiikh U J A SAND BERG en JI M SICllTERM N vestigt de aandacht der behu ghebbtaden oij leze a s eene Jer oudste en meest solideMaatschappijèa hier te iaude Zijnde alle verdere inlichtingiu daarioe betrekkelijk bij he te verkrijgen Gouda J MULDER 13 Dec 1SC4 Karntmdhloot D PATTISON S CHEMISCH BEREIDE WATTEN leveren een snel en zeker middel tegen JICHT eu EHUMATIEK van allerlei jiard als AANGEZIGTS BORST HALS en KIESPIJN STEEK IN DE ZIJDE enz Dezelve zijn alhier in depot verkrijgbr rr gesteld alleen bij J II BOEP S apotheker in de vergulde BrviJ In pakjes vany 50 en SO IW Staats L oterij Ten Kantore van den gekwalificeerdea Kollectenr A C COSIJN Markt nijk A tfi 102 zijn voor bovenstaande Loterij HEELE en GEDEELTEN van LOTEN te bekomen volgens Prijs Courant ÜOCDA 13 December 1864 De bekende en onbekende schuldeischers de bevoorregte en pand uf hypotheek hebbende daaronder begrepen in het faillissement van EEBDINANDUS IIAEKINK wii kelier en sehrijnn erker te Goud worden krachtcus bevelschrift van den EJel Achtbaren Heer Regter Conimissaris in genoemd faillissement Opgeroepen om op vrijdag den drie en tivintigsteu December 1800 eu vier eu zestig des voormiddags ten half elf ure te verschijnen in het geregtsgebouw aan het llnaijsche feer te Rotierdam tot het doen verificeren hunner schuldvorderingen i e Curator in gemeld faillissement M U J KRANENBURG Gouda 13 Dec A A Prijzen AMSTERDA M pCt Ned w sch i j dito 3 dito 4 Amort Sijnd i lïandelm op resc België Eüths SVr Spanje obi 2 Portugal cbl 3 Rusl obl H 5 d 1S28 29 5 d 1840 4 d ó serie 5 d 6 serie 5 dC bijH l 86041 2 Volgef Spw 5 Oo st Metall 5 dito dito 2 2 d rrnteAmst 5 do nat IS 4 5 Pruisen 1659 5 Italië J861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 d d 6 d 1SS2 6 der Dingsda Effecten Mexico 1851 3 13 December J aairstP Hoosste Gclilevei koers küurs koers 60 7IV4 95 eosj 7ÜV4 951 8 137Vs SSVio 451 9 V8 40 9SV3 6 Va GOVi 69 79 A6 79 8 79 V 2V0 183V2 2 184V4 2S A6 1S3V 5B A SIV2 623 SIVs 627e 81 Va 62 8 20 42V8 42V4 44 4 27Vi6 44V2 441 4 27 V2 447l5 441 4 27 Vs Boekdrukkerij vau A BRINKM 4 N Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zond ps In de Stad rsehiedt de uitgave des i onds te POLITIE De GOM MISS ABÏS vax POLITIE elhier waarschuwt de inwoners om geene vooruilbetaliugeu te doen ann een persoon die zich bij hen aaumeldt met belofte om liter iets te tiiiuueu voordeele op te leveren 0verzi2 t GOUDA 18 December Tern ijl de oorlog in Amerika voortduurt m ig Europ i zich in het genot des vredes verheugen de dreigende geldcrisis is zonder groole ongelegentheid voorbij gegaan en alles zuu dus zoo el materiele welvaart als geesleljke ontHikkeling schijnen a n te kondigen indien de gemoederen niet in zekere ouru t verkeerden voor den afloop van hangende vraagstukken In Italië heeft de vertegenwoordiging de verplaatsing van den zetel der regering naar Florence goedgekeurd ea al zal dit eerst in mei a s tot stand komen dit zoude evenmin verontrusting baren als de geldnood waarin Rothschild vooreerst zal voorzien maar het binnen twee jaren ophouden der fran che bezetting van Rome zal ren voortdurende bron vau hoop eu vrees voor Iialie zijn dat nooit tot rust zal kouieu zonder zijne hoofdstad en zonder Venetië Gering is de verivachting dat Oostenrijk ooit bij miiiiielijke schikking van den roof zal af ien De oosïenrijk che monarchie met slecht geldelijk behrer gebukt onder altijd aangroeljende schuhlen krachteloos duur den haat van zooveel verschillende onderdrukte volksstammen zonder wil en overtuiging bij de regering heefi in den hialsteu tijd wel constilutioiiele vormen maar geen constitutioneleu geest aangenonien en haar toe3tan l bhjft steeds eene bedreiging voor de rust van Europii In Pruisen tracht men het volk te bevredigen door den ijdelen roem der zoogeu i imde dceasche overwinningen eu dour dien waan te doen vergeten dat het dierbaarder belangen te verdedigen heeft De grondwet is daar een doodc letter de willekeur ten irocn geheven en zelfzuclit het bi ginsel dat voorzit bij alle be angeu De duitsche bond is krachteloos door gebrek aan overeeustemming en Oostenr jk dient als oiiv i lig der pniisische l eerschzucht Z iljen de aanspraken van Augusleiiburg gelden zal Pruisen annexeren of ial men de beslissing uitstellen en een punt van geschil levend houden om geheel Duitschland weerloos te stellen tegenover Frankrijk Het woelige Frankrijk tot doodelijke rust gedwongen het moedigste en geessidrifiigste volk aan de voelen van een despoot die geheel Europa zijne grillen doet eerbiedigen wiens minste beweging met schrik wordt te gemoet gezien eeu sphinx wiens raadselen niet doorgrond worden moet dit alles geen bekommering baren voor de toekomst van vrijheid vre le eu welvaart Engeland is de eeiiige staat die veriicht eu krachtvol het betere beginsel steun eu eene wj e staatkunde volgt Al ziet het af vaii de vrueger te dikwerf misbri ik e iiitenei tie het boe em toch der roekeluuzes heerjchzucht eeu weldadig ontzag in en voorkomt menig kwaad Het sptiansche ministerie naauwel jks bevestigd door den uitslag der verkiezingen vak iu jen duor iuueiidigt n tuist De minister van buitenl ziiken Lioreutc gaf het seiu eu hoewel De nr s der Advcrlcntien an één tot zes r gtla uitt iiiUfgrip vau hit zegel i SO Cent tolf eiken reirel d ari u en 1 1 Cent j Buit e ngew une letters worden berekend naar I pliiat ruimtt onmiddellijk vervangen door Benavides is de ontbinding niet voorkomen Het al of iiii t opgeven van San Domingo schijnt het struikelblok De lioog geroemde overwinninireu op dat eiland blijken nu nederlagen geweest te zijn eu het einde zal zijn dat men die na iuweüjks herkregen kolonie we ler zal verlaten ook het geschil met Peru dreigt in openbaren oorlog over te gaan De berigten uit Amerika blijven onzeker Men verneemt weinig of niels van ile operatien legen Riihmond De algemeeue opmerkzaamheid is gevesligil op S icrroan die van Atl int i zuidwaarts is ge r Ve i eu wiens bedoeling zeis in AmerikH niet bekend is D iar heeft men van dien to t niets dan berigten uit zuidelijke bladen wa irop weinig te veriroaweii valt Evenzeer zijn de berigten onuuideiijk ten aaii ien van genomen sleden en geleverde gevechten De bijzondere tooueelen van de groole verwoestii g wekken minder belangstelling bij het uitzien naar het einde van den grooten strijd Öuitcnlnnö Londen 15 Dec Oiolrent le a ir l eviti die tleu 23 oft 11 te Moxioo PiienM en 0 uab i heeit pLtai gehad reriieetnt men de vülsrende hij OTifhTHHen In briie IjatsioToocrnde s edeii die liet mee t fjelt den i jl i i nie ei kei eeu crf jot a mtul hiii eii veniteld i lar men h f iLiar o k vele si ifft ütfers zoowel aai iu j Ieu ah gekui ten ie be reuren Ken Pf ver i tf t i 2 J k i d HOL Te lo Mj aan Icu van iu uigo stond 1 verwachtte i rk or ir brief op den d ï zelf v m het 1 nieu lui ieelt loede dat 17 fransciie sol l rrh rn ijn ouder do siajjudfer uier amrai men Ori d a ij i mede er cheileu prrsüE en üe l d rt bou ven en uoiiiniien venue i Kt n liet disirict hebhen veel ie bj ien Lrf iavi de kerk zuudani i e uMO Selfn d it n en ii i üf ij zou ïnv i en Ij het dorp No ales i fre torr ten jicvolire uaar Mii de cri y en werden vernield ook te ïentni is ilr i terwijl te i eria de muren lier kerlv z n lieer wmI Jonlenng De erncliten aaii iai e de vi riu t honden stee is aan Men beweert rmi t lijkl eden pere en zijn in = en lor I 1 Ghid tone en el vo rnunei over slone drir irt a iu 0 eei e veniiintieri i t r den steriiniT rerwjji lord PaUnerslun meent d vt die te ann leidijk is De Times h d dsver dijren iremeld dit het cn ei=che gouvernement wel il gei ruik zou miken v m ijne bev p ihe i om sjiooruegen v in partienliere oiideriiemiugen over te Leicieu eeue bevoegdheid vuorivloeijeude uit eene wets bepalitjg op het verleejien v m spooiwegconcessien die in 1 4 4 gemaakt en weldra VDor het eerst Viitb tar voor toepassing zal u orden t es e nmiiiiT v m he pirlarl k zou kun n erfi ral s ttie it i it e uur ri t e e De Miridi gposi düdt ecbier opmerken dat die bevoegdheid wegens de d irDij in aeht te nemen lerEndnen en tijd ep dinsen eerst ovpr iwce j tren in 1S j7 zou kiJiu ea w rden ui geoefeud dat iharire in aüen gevalle noirieinent ou u orden prei =cht ealicn u ortleu ver reLJetl IV e e e de vrees voor uitbre ti 11 1 di r ot ni zou en dl train ïn den f r 1 Eiitrel ind reirei 1 r i k Zeli Ie iltH Jl be f de po t u nomen en e o Ji i i b t miie f lijk 7 JU spOüfv ej cii ie vinden lin l ub M n I r eii l j i eu dt o ei onderling I ii n sjjuur uguel I i lui he e i ci at bet e e ijii