Goudsche Courant, zondag 18 december 1864

genwooréigie nd op l jaouarij 1863 een kspitaal ran S63 millioea £ en drie vierde gedeellen van dat gelieele net zoiidea onder de bedoelde wetsbepaling kunnen orden gearagi Het overige vierde zou in particuliere handen blijven en het beheer der regering zou dna nooit alle spoorwegen des lands omvatten hetgeen een be aar te raeer tegen het plan zou zijn De regering zon zicii v iii de bevoegdheid elke het eerlang krachtens de bedoelde wetsbepaling hebben z il kunnen bedienen otn iets meer gezag en lOezigt over de explolaiie en he beheer der besta te spoorweg ondernemingen te verkrijgen ten einde daarbij het belang des publieks meer e doen hecr=i hen doch verder te gaan en die ondernemingen tot staats onder ieiui igen Ie maken za meent de Post eraioedelijk niet eens een punt an overweging uittnaken Maandag is het laatste overblijtVel van het tentoonsteliingsgeuouw 7an ISliS door middel van ISO pond buskruidüit den V eg geruimd Het was de hoof ilitig ing een kolossaalme selwerk van drie bogen De berekening der mineurs waszöü jiiHt dat de ont eilenüe massa steen die op drie puntenwas ondermijnd op e n et e zelfde oogeublik en zoinler eenigongeluk te weeg te brengen ueuersloritp De t belangwekkende operatie werd door den getier ial Bunxoyue lord Mountcharles den ntarkies v Salisbury vele andere hooge deskundigen en eene ontelbare menigte uieuwsgieri en bijgeuuoud Blijk ns de laatste tjerigien uit New Yc k heelt de gouTerntur van dien staat geweigerd het uit Engeland hein toesiezonden vredt adres met 5fJ fjiiO handlerkeniiigen aan te nemen om reden dat ii e mede leeüngen van andere natiën aan hetvolk der Ver ï aien behooren te geschieden door lll s ilcllkomst van den president der nnte Ook eeue vervolgens bij dvn president aangevriagle audiëntie werd geweigerd onidjt op devra 12 of het adres werd inge ondeti van wege de briische reperinsr door den overbrenger een ontkenneml antwoord wertlgegeveti Men is nu voornemens het stuk aau het cunj t 3 inte eenden Met de west iiidisebe mail zijn berigfen ontvaii it Peru Daaruit bl jkt dat htt congres der zuid aineriKaan he staten te Lima i l eei gekomen speciaal met het doel om hetgeschil tussel en Spatje en Peru te onderzoeken De periiaausclie regering liecl d nrop een gela tigde den heer jeniemonaar de Cliincha eii iit en gezon len met gewigtige mcdedeeiiiigenattn den spaaiisc en adinira il Pinzon Onder ar eren zou delaatste nitgen od gd zijn geworden noemde eilanden te verlaten waarb j ook tot grond werd a Ugevoerd flat het kabinetvan Madrid de be eitiitg dier eil mden had aTgekeurd Ietcongres moet ooris vevklmrd hebben dat het gelieele vasteland Tan Zuid Amerika bj het geschil betrokken was en dat de inhet cogres verteseuwocirdigde staten gemeenschappelijk maatregelen jiideu njiu itot verdediging van Amerika s behngentegen Spanje H t iilwoord dat de heer Centemo van admiraal Pinzon heeft onlv aigen nas nog niet bekend doch menTvas het gevoelen toegedaan dat hij de eilanden althans zotbe et houden tot dat hij nadere instructien uit Madrid hadontvangen De amerikaansche gouvernements pakketboot Greyhound is nibij Monroe in brand geraakt en lot de waterlinie afgebrand Aan boord bevonden zich generaal Bul tier generaalSehenck en de adiuir ial Purter die met de overige passagiersproot gebaar liepen van bij dit ongeval het leven te verliezen doch gelukkig nog juist door een voorbijvarend stoomschip werden opgenomen Men vreest dat gedurende de jongste stormen een oostindiev aarder Floating Light genaamd van 1400 ton en eeueliemanning van 20 ii 40 koppen in het iersche kanaal is verongelukt althans onderscheiden aangespoelde voorwerpen do het ergste vermoeden De lading had eene waarde van 200 000 Je Van het miuiatuurscheepje Vision welks vermetele onderneming om uit Amerika naar Europa over te steken men in den fgeloopen zomer vermeld heeft is sinds vele maanden toen het in volle zee werd gepraaid niets meer vernomen weshalve men moet onderstellen dat het door de woeste b iren is veriwolgen Het lot van de twee roekeloozen die uit ijdele glorie dit waagstuk i den volbrengen en daarbij een schier gewissen dood te gemcet ginien verdient bijkans geene bejammering Marseille li Dec De Gazette du Midi deelt mede dat overeenkomstig de neervoorspellingen van Aiathieu een vcrtchrikkelijke storm gelij tijdig heeft plaats gehad iu de Zwarte Zee te Kons aiitinopel en in de zee van Marmora welke torm uit het noorden of uit het noordwesten met eei e buitengewone hevigheid woei De russische stoomboot Ceres heeft groot gevaar geloopen De Zwarte Zee was als het ware bedekt met oierblhfjeieu van verongelukte schepen Madrid H I ee DeNoiiciis melden dat vermits het officieel is dat Engeland de opstandelingen van San Domingo als oorlogvoerende partij erkent het ministerie Narvaez zijn ontslag boft aangeboden De EpoiM ïegt dat de ministerraad eenparig beslotea had om in de troonrede aan te kondigen dat Spanje afstand doet van Sin Domingo en de koningin dit heeft geweigerd hetgeen de ministeriele crisis heeft doen ontstaan Engeland heeft zijn besluit om de opstandelingen van San Domingo als oorlogvoerende partij te erkennen daardoor geinotiveeril dat het tijdens de annexatie reserves heeft gemaakt en ilat de blokkade door de spransche zeemagt niet effectief is Turijn is Dec Het officiële dagblad behelst de wet van 11 dezer betreffende de verplaatsing van den zetel der regeri naar Florence Het stuk driagt de mede ondertekening vanal de ministers Ook is bekend gem i ikt het besluit waarbijde conventie van 15 september tussehen Frankrijk en Italië Gesanctioneerd wordt De kamer heeft goedgekeurd het ontwerp van wet totprorogiue v in de l ter onderdrukking van de rooverijen tot het laatst van IStiS Weeaea l l Dec in de thans gesloten onderhandelingen met Frankrijk over eenige geringe wijzigingen in het handelstraclaat heeft laa stgenoemde mogenrihcid geene concessieu aan Oüsienrijk willen doen Men beweert dat de sta it vau spanning tiisscliPu Wcenen en Parijs in weerwil van de pogingen van prins Metteruich zeer groot is De Ostd Post bespreekt in een uitvucrig artikel de tegenwoordige politieke ver vikkelingen en zegt aan het slot deze woorden Pruisen is de eenige staat in Duitschland die veet wat h j wil Pruisen Is een ware snoek in een visclivijver Berlijn 1 5 Dce Men bjweert dat tussehen de regering en OüSiciirijk wordt onderhandel over de regeling der leeswijkhulsteinselie knestie en el in dezen zin dat aan de bedoelde lieriogdüinmen een vorst zal geschonken worden van welke keu e aan de b mdsvergadering kennis zal gegeven worden zoodr i de zaak ha ir brslaa zal hebben verkregen Men wijdt hier sedert eenigen tijd zeer de aandacht aande gebeurtenissen in Keurhessen Volgens de meening echterVan bevoegde per onen is vooreerst niet te verwachten dat dezaken zooiloii eo loop zullen nemen dat Pruisen veder aanleiding kan vinden tot iiiterventie Uit Kopenhagen meldt men dat het andsthii g de wetsvoordragt belielïende de wijziging der dusgenaamde novemberconstitntie heeft aangenomen Het voorstel van den heerT herming strekkende om de bedoelde grondwet en den rijksriad op te heffen werd met eene tamelijk groole meerderheidverworpen De mi iister van financiën gaf te kennen dat hetFolkething zou worden ontbonden indien de oppositie in dengee f die liri iar heerscht de overhand verkreeg De hec OriaLehman vief het ministerie hevig aan en zeide o a dal hetmet despotieke hand de vrijheden des volks verkrachtte Frankfort 1ö Pee Het hoofd comiié oi het reformvcrein en dat van de vereei iging der den van duilache landdagen zullen weldra krachtige pogingen in het werk stellen om de belangen vin hertog Friedrich te bevorderen en hem zoo mogelijk op den hcrloglijkeii zetel te plaatsen Petersburg S Dec Het Jüurn de St Pc ersbourg bevat een artikel d it de pj etentien van den hertog van Angustenburg heftig aanvalt Men is hier van meeniiig dat ons kabinet zich niet tegen Pruiseiis aanhechtingslust zal verzetten olgens een officieel rapport hebben tot ó oct dezes jaars 1 827 808 boeren hun grondbezit vrijgemaakt voor een gezamenilijke som van 184 millioen roebels Het bevestigt zich ilat Murawieff ruim 150000 Polen ia ballingschap gezonden heeft In Litthauen zijn van de 637 grondbezilters nog slechts 7 over 6tnncnland CrOUda 17 Dec Men berigt ons dat gepasseerden maandag alhier een begin is gemaakt met het opnemen en uitbakenen van een spoorweg Gouda sGravenhage Bereids is men tot aan de rigting Moerkapelle genaderd Aanstaanden dingsdag des namiddags ten een ure zal eene raadszitting gehouden worden In de zitting van de tweede kamer van woensdag zijnde beraadslagingen over de begrooting voor 1865 voortgezet Hoofdst VII A Nat schnld werd zonder beraadslaging metalgemeene stemmen aansenomen Bij de algemeene beraadslagingen over hoofdst VII B Dep van financiën werden eenaantal onderwertcn behandelil Zoo werd gesproken over hetbelastingstelsel in het a gemeen en over de voornemens derregering om in sommin e der daartoe behoorenile wetten verandering te brengen Inzonderheid werd genezen op de toepassing van eenige belastingwetten met name die op de patenten en de wensciielijkheid eener veranciei ng daarvan betoogd vooralmet het oog op de belangen van handel on nijverheid Verderwerden aau dea minister van financiën tegen wiens beleid door eenigen bezwaren werden ingebragt inlichtingen verzooht en vragen gedaan betreffende zijue plannen tot herziening van het belastingstelsel en omtrent de indiening van andere vj etaont werpen onder anderen op de grondbelasting iu Limburg enz terwijl ook gewezen werd op de behoefte aan regeling der administrative rcgtspraak in zake van belast iigen De minister beanfvvoordde uitvoerig de tegen zijn beheer en zijne begrooting ingebragte bedenkingen waarna nog onderscheiden leden het woord voerden Vervolgens werd besloten de beraadsLigingen in eene avondzitling voort te zetten In die avondzitting heeft de minister nog nader het woord gevoerd ter beantwoording van de door onderscheidene leden geinaakie bedenki g n Hij eindigde met te zeggen dat het wel bieek dat de taak des ministers van financiën niet gemakkelijk is Als Je minisier te veel deed dan was er ook veel vat op hem ieder te bevredigen was eene onmogelijkheid men behoorde verdere wetsontwerpen af te wachten en inmiddels goed te keuren wat goedkeuring verdiende en af te keuren wat afkenringswaardig was Nadat nog enkele leden het woord hadden gevoerd voord ter zake van het wetsontwerp op de gronilbelastiug in Limburg werden de algemeene beraadshigiiigcn gesloten Tot de onderdeden overgegaan zijnde gaven slechts enkele artikelen aanleiding tot beschouvvingeu Het geheele hoofdstuk werd ten slotte aangenomen met 51 tegen 18 stemmen Daarna zijn nog eenige netten aangenomen behelzende wijzigingen van eenige hoofdstukken der begrooling van 18fJ4 In de zitting van douderdig 15 dec waê aan de orde deberaadslaging over hoofdst VIII oorlog der staatsbegrootingvoor 1865 De minister van oorlog verklaart zich bereid in comitége neraal inlichtingen te geven over htt vestingstelstel Dientengevolge worth besloten in comité generaal over te gaan Dit heeft geduurd tet des raid ligs ten ruim 4 ure Nadat donderdag in comité generaal meer speciaal everdat gedeelte van ons defensies elsel dat de vestingen betree was gehandeld zijn gisteren de algemeene discussien over h £budget van oorlog aangevangen waarbij echter evenzeer i ekwestie nopens het verlaten van noodelooze of nuttelooze vestingen en de noodzakelijkheid om een meer geconcentreerd dcfensiestelsel aan te nemen in het breede werd besproken Zelfszij die verklaarden voor het budget t willen stemmen warenvan oordeel d it ons defensiewe en niet in dien staat is welketot verdediging des lands voldoende kon geacht worden endrono en aan op verbeteringen zoowel wat personeel als materieel btreft zoowel wat organisatie als centralisatie aanbelangt De minister heel t in hst breede de gemaakte aanmerkingen beantwoord waarna nog eenige leden bit woord gevoerd hebben In het algemeen kan men zeggen dat het debat ofschoon heu ch ingekleed wel de blijken droeg vau on voldaanheid met het gevolgde stelsel of de e kennen gegeven voornemens en in zoo verie eene afspiegeling wa van het alles behalve gunstig vnorloopig versl ig der afdeelingen niet wat liet eindcijfer betreft maar wel nopens de vraag is met de verdedigingsmiddelen welke wij tegenwoordig be itten en de wijze waarop zij thans zijn ingerigt ons land in eenen verdedigbaren toestanil en zijn de maatregelen denkbaar om het alsnog zouder verhooging vau het eindcijfer in dien toestand te ki iinen brengen De algemeene beraadslagingen zijn gesloten De minister van binnenl zaken gelet op s konings besluit van den 29 januarij 185 5 staatsbl n 9 omtrent de indienststelling van snrnumrrairen bij den waterstaat op de daarbij vastgestelde bezoldiging van ƒ 700 s jaars heeft ter kennis gebragf van de belanghebbenden dat iu de tweede helft van de maand januarij e k voor de benoeming van één of meer surnum rairen bijden waterstaat een vergelijkend examen zal plaats hebben dat tot het examen zullen worden toegelaten Nederlanders die een voldoend examen als civiel ingenieur aan de voormalige koninklijke academie te Delft hebbeu afgelegd voor zooveel zij op den J januarij e k den ouderilom van 25 ja eu niet hebben bereikt dat het examen zal loopen over de vakken die aan d voormalige koninklijke academie te Delft aan de kweekelingen voor de ingenieursdienst werdeu ouderweze dat de personen die wenschen mede te dingen zich voor of uiterlijk op den 10 janua ij e k aan het departement van binnenl zaken raceten aanmelden Dl de donderdag te Kotterdam geiiouden zitting van den gemeenteraad is ii gekomen een voorstel van burgemeester en wethouders om overeenkomstig het advies der commissie voorde plaatselijke werken het museum Boymaus in eigen beheerweder op te bonnen in dcnzelflen stijl w i uin het vroeg rbestond zullenile het gebouw dan tevens strekken tot benaarplaats van het archief ter ijl in gf geval de academie vanbeeldende kunsten en technische wet en er weder in ge vestigd zal mogen worden Met üi gen burgemeester en wethouders een crediet van ƒ 75 Jlen verneemt dat de heer m Groen van Prinsterer wegens redenen van gezondheid zijn mandaat als voUctvertegenwoordiger zal nederlsggen In de veigaJering van de vereeniging tot ver oeteringvan den werkenden en dienstbaren stand te s Graveuhage werden woensdag aan een 30tal werklieden en dienstboden zilverenen bronzen med iljes uitgereikt de eersteu voor 25 SOjarige de laatsten voor 12 25 jarige dienst Donderdag ver onnoe zich drijfijs in den Rijn voor Arahem de schipbiug werd atgenonien Uil K tiupen schrijft men van 15 dec Door den buitengewüuen waterstand en de sedert eenige dagen aanhoudendefelle vorst is de rivier tie IJssel voor de stad voor een grootgedeelte met ijs bedekt en zal weidri geiieel dig zijn Descheepvaart naar zee is reeds gestremd en ook de rivierbootenhebben h ire dienst gestaakt zooual lueii de scheepvaart vanhier naar elders voorioopig als gesloten kan be cliouwen Boskoop 16 Dec Door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Eijnlainl is ter keniiisse van de besturen der verschillende polders liggenae aan de rivier de jouwe gebnigt dat de minister van binnenl ziikeii nader heelt bepaald dat het kanaal de Jouwe voorioopig en zonder nadere vergunning door de stoomboo eu die h iar bevaren met geene grootere snelheid m ig bevaren worden d n van tweeder leii v in die welke in de verscliilleiide concessien is vastgesie d zoodat de tijd voor het ijoorloopeii v n den afstand bepaald b j eene vorige aanschrijving met de helit nordt venneerderd Van le e bepding door ge iepii eerile staten van Z H aan al de concession insscn kennis gegeven Aanhoudende klagten over den toestand waarin de jouwe Kaden verkeereu en waarvan de oorzaak wordt toegeschreveu aan het snelle varen der stooinboolen hebben ongein ijfcld annlei liug gegeven lot b n enslaiinde ni iaticgel door den luiii v m B Z genomen doch zoo het al in liet belang der eigenaren ot niet het onderhoud belasten der kaden mag wezen zeker zal hel minder aangenaam zijn aan de passigicrs op de stoombooien en andere belangl ebbeiiden als kooplieden reinigers ei z Der rijkspolitie is naar tr en verueeinl door hare superieuren gelast stiptelijk o de uikomiiig der door deu minister geai iakie bepilingen te de Cii a iii ien toe e ien Langei ak 16 Dec Ueeds gisteren m ogt ii vertoonde zich op de rivier de Lek veel d ijtjs Heien morgen eeliii r was die rivier daarv n vol zoodat bj ilcii ongfuiren 1 igeii stand van het rivierwater het ijs zich spoe lig v st c ten al Gcaicii ic BcrUlca kening Pe exploitatie d T mlji cu van boiioiM zal De caootehanc fabriek te Gren Ue isvirb op 11 2 li lioea D = ooilug op N 7 Oostenrijk zal een e zantsebap 7 ddn i iasluiten De cnjielsehe b ii bult 1 5 d i n brief vau ge a duim t i brtngt L De ds ü i e ie koi l s in è lraIt cho i buiteo j reD d aagt uim t z i komea uks hoorn tiw ph at a man ge D g i 1 stai = l a te op 6 pet Het lainist ne Narvaez n in Uit boutb Pittsliuig m riua vUauie is te U 1 u ontvangen die sleehis tvv uu l zoo zvvaar H v lljlie fiiootte en de dikte biett van cm dnzii i u J i Een engeUeh ooilusisehip is den li er ll 1 1 op gunstige berigtcn mede vour lotküuistige UJ1 I ui d kosten van het zoogenaamde polen pruc s ie tjiiu b ir vee 300 000 tU Hei zvvitsersehe bud tt vuo Isf jaan van 1 164 319 fis Do kruidinoUu te u 13 illucht gesprongen twee personen zijn daarbij omgekonKU begrooting zal 430 miUioen frs gtbragt worden Itu bth jgewone openbare werken te veideelen over een zeker lEen IjonschE notaris heefi de ïlugt genomen zijo te kort b 17 eu een halve ton men vreest d t er ge n 3 pCt v m tfrti Maandag waren te I oiid o op de ker bciiVLiuarkt 1 37 J vee ten toon gesteld Te l ravcnh ge hr ll iniai d g gehad d t met etue verwou ii g allap IV t t ct r ts stikt aau een s ukje vke=ih au tivee fn een halt Wd teraad te Leeuv arde i hei f 5 bn d rs land l r r w i aangekocht voor f 3i 0 lO l Ue e t i u d t t b r orden door het huis Uut cli ld Jan door l tt hu s HaL b Mai kt ceristen Gouda l ï I T r ve l o o 1 r List ƒ n i Z eti sr o per inu l öO a ƒ 9 Ko e In rls he ƒ a ƒ f i oenlandscl e ƒ 6 ii 6 50 ers ƒ 4 i f Vi l a er f J 4 25 Boekweit Fr ins i j oja ne l K J 1 5 No inlbrabanl cbe 205 Duivebo Hennepzja ƒ 9 ii ƒ 9 50