Goudsche Courant, donderdag 22 december 1864

TÏj nden der nieuwe orde van zaken die nu deze voor goed gevestigd is rust en orde blijven storen en den eerbied voor het leven en den eigendom hunner medeburgers verzaken ouder eene leu3 die uitgediend heeft De baukkwestie door Isaac Péreire in zijne brochure tersprake gebragt geeft den keizer stof tot ernstige overpeinzingen De bekwame financier heeft onverwachts eeu krachtigeu steungekregen door het adres van den parijschen bandelstand datin de wijken Öt Denis en St Martin eene groote opschuddingheeft te weeg gebragt De heer de Persigny die zich ook metde financiële aangelegenheden wil inlaten heeft den keizereenememorie ingediend waarin bij het stelsel vau Pcreire krachtigaanbeveelt en aan Napoleon den raad geeft de laatste financiële mibbruiken weg te nemen zoo als hij het verbodsstelselheeft vernietigi De kwestie der algemeene ontwapening is nog altijd aande orde van den dag Of het ons gouvernement daarmedeechter ernst is mag men betwijfelen In de eerste plaats hebben er Ic Vincennes bij voortduring talrijke proefnemingenplaats met het doel om onze infanterie ten aanzien van dehoedanigheid der vuurwapenen beter tegen de pruisische infiinterie bestand te maken In de tweede plaats verzekert menhier wel dat 40 000 man troepen naar hunn haardsteden zullen worden tertiggezonden maar het is tot dus verre bij een on dit gebleven Maar al kwam die maatregel werkelijk totstand hij 0u nog bitter weinig te beteekcnen hebben Deorganisatie van ons leger is tojh van dien aard dat de tijdelijk afgedankte manschappen in weinige dagen weder bij hunneregimenten aanwezig kunnen zijn Dan nog beieekent het niette veel 40 000 man naar huis te zenden tegenover een staandleger van p m 500 000 luan De garnizoenen van P irijs enLvon zijn niet minder dan 120 000 man sterk In Algerie China Cochinchina Japan M jxico Rome enz hebben wij p m 150 000 m m terwijl in verschillende vestingen en stedengarnizoenen liggen ter gezamentüjke sterkte van 230 000 a250 000 man Men zal moeten toestemmen dat het geen ontwapening mag hceten van die massa soldaten 40 000 met verlof naar huis ie zenden Pranktort l S Dec De stenden van Keurhessen hebben zich niet afgeschrikt gevoeld dacr de verklaring van den keurvorst dat de slenden zich niet mogen bemoeijen met het regeringsbeleid en dat hij bij gevolg de afgevaardigde deput uie niet wilde ontvangen In eene dezer dagen gehouden vergadering heeft de kamir het besli it genomen om zich te wenden tot de boijdsvergaitering welke niet alleen is de wettige scheidsrcgter tusschen vorsten en volken van den bond maa tevens Ie autoriteit welke belioort te waken voor het naleven der constitntien Turijn is Dec De kamer van afgevaardigden heeft in de avondzitting die eerst in den nacht was afgeloopen hare goedkeuring verlecLd aan hol voorloopig budget voor het eerste kwartaal van 1365 Daarna is de kamer tot 5 januarij uit een gegaan Ötnnenlanb Gouda 1 Di c Zia rdag zgn in de tweede kamer de beraadslagingen gehouden over de onderdeelen van hoofdst VIII der siaat ibegrooting Mep van oorlog Keu amendement van den heer Storm van s Gravesande waarvan de strekking was om ten einde te voorzien in de volstrekte nood akelijk ieid om de middelen van inundatie van de linie van Utrecht te verbeseren en zoodofn e die ir undatie spoediger te kunnen in het werk stellen werd door den minister overgenomen en daarvoor ƒ 100 000 uitgetrokken Diarentegen zijn de beide posten aangevraagd voor de Grebbeliniï met gelijke som verminderd In oen loop der beraadslagingen verklaarde de minisier dat Iet zijn ernstig voornemen is Bergen op Zoom Ie ontmantelen als de tijd daar is Het hoofdstuk werd ten slotte met 41 tegen 24 stemmen aangenomen In de bijeenkomst van maandag hebben bij de voortzetting der algemeene beraadslaging over de Legrootiug var hetdepartement van koloniën verscheidene leden der oppositie hetwoord gevoerd over het gevaarlijke der koloniale rigting vandezen minister Zij waren de hh Schimmelpenninck Hoffman Mijer v Voorthnysen en v Zuylen minder hevig waren de hh TV van üoltstein Dirks en Kien die nog inlichtingen behoeven Het is de herhaling van vroegere bezwaren die weinigbelangrijks aanbieden en die de zwakheid der oppositie zonneklaar verraden Nog zijn de algemeene beraadslagingen nietafseloopeu en men zal nu de bijzoi derheden haastig moetenbehandelen terwijl de tijd verspild is aan hatelijke bespiegelingen ongerijn Ie beweringen en verderf dreigende profetien in ue Zitting van gisteren hebben de bh van Büsse Godefroi en van Heukelom zich voor de begrooting van kolonicn verklaard ea de aangevoerde redcieu ter bestrijding krachtig weerlegd De hh Blussé en Eoehuisea hebben speciale punten behandeld In de gehouden avondzitting heeft eerst de heer van Lyndenge =proken D iarna was de minister aan het woord In diensrede die bijna twee uren heeft geduurd werden achtervolgensalle sprekers beantwoord De eerste kamer der staten generaal heeft maandag metalgemeene steramen zonder beraadslaging aangenomen zes weUontwerpen betreffende onteigeningen enz s Fujks middelen hebben over de elf eerste maanden van 1863 opgebragt ƒ 57 409 986 25 zij ijn voor 1864 geraamdep 55 078 177 en hebben werkelijk gedurende de eerste elfmaanden van dat jaar opgeleverd ƒ J9 655 385 71l of ƒ 4 577 203 7172 boven de raming Het stelsel der liberalen ten aanzien onzer koloniën is zegt de N Rott Courant om langzaam en met beleid in Indie de voorwaarden te verwezentlijken waaronder in alle aichtstreken welvaa t wordt gekweekt het is ontwikkeling en vooruitgang ook in Indie te bevorderen het is de banden tusschenNederland en Java te versterken door het aankweeken van hetoiideriing belang tusschen den Nederlander en den Javaan enzóó Indie aan Nederland te binden door hechtere banden dandoor exploitatie ter gunste der schatkist doo het regt van densterkste en dwang der overmagt geschieden kan De Goia che Courant zegt Zoo dikwijls in den laatstentijd de tweede kamer het zegel drukte op ministeriele voorstellen heeft men da beteekeuis daarvan zoeken te verklarendoor te wijzen op eene beteekenende minderheid Het blijktnu toch al meer en meer dat de minderheid wat het getalbetreft ten minste niet veel beteekent en de gehouden stemmiugea mogten de oppositie wel leeren om eindelijk eens voorwaarheid en werkelijkheid de oogeu open te doen Zij zal intusschen liever nog bitterder worden in hare aan en uitvallen dan eene enkele coueessie te doen indien zij bij haar doordrij en maar ii et uit het oog verloor dat zij tot het ongerijmdekomt Zoo lezen wij telkens dat degenen die vóór een minislerieel voorstel stemden bepaaldelijk die de nu behandeldehoofdstukken der begrooting aannamen zulks deden om zeeruiteenloopende motieven Maar is dit anders denkbaar Wanneer eens het budget onder een ministerie van Lynden ofSimons met eenparige stemmen werd aangenomen zou mepdan durven denken dat zulks geschiedde uit volstrekte homogeneiteit van alle leJen me den minister uit volkomene instemming met zijn leidend beginsel Wij gelooven dan ook dat de laatste bladzijden onzer parlementaire geschiedenis toteene andere gevolgtrekking leiden dan die de oppositie maakt De kleine minderheid in de kamer is homogeen in het beginselom deze regering neg te bobben schoon hare bijzondere belangen en iii igien nou al vt r nileenloopeii de meerderheidtoont hare onafhankelijkheid iloor het iiiidrukken ecner eii eueopinie waar het de luepassing van beginselen geldt maar zijis écu n hei g onddenkbceld waarop deze regering rust Men leest in n X VllI der amslerdamschebrieven N Rott C j Het schijnt el alsof er eeu vloek rust op de doorgraving van Holland cp zijn smalst beter gezegd op de kanaaluaaischapnij voor die doorgraving in het leven geroepen Menzou waarlijk aan een filum of noodlot begiiin n te gelooven namelijk als men tot de lieden behoorde die zulk een beginvan geloof niet bezaten Voor veertien dagen scheen alles zoogoed blonk alles zoo couleur de rose Eu thans Thansis er dank zij de geacharneerde bestrijding van mr v Nierop weder onzekerheid weder slingering weder mismoediaheid Deaannemer is in een soort van slagnatie van betaling Ziedaar hetfeit liet elk de haarlerasclie representant met zulk een blijkbaargenoegen aan de kamerleden mededeelde of liever aan den minister vaa binnenl zaken vroeg ofschoon hij het feit al lu denzak had Waarom vraagt gij welligt waarom dit feit niet voorafaan den minister medegedeeld als gij heer van Nierop tocheen vriend van den minister wilt heeteu Neen dus verbeelden velen zich dat die afgevaardigde spreekt in zich zelf namelijk ik heb eens gezegd dat ik een lastig vriend ben en daarom maak ik het hem ook last g Daarom help ik de oppositie ook eens een handje En bovendien ben ik een fameus vriend van een knal effect Om die laatste reden vond ik dan ook het vuurwerk na het internationale congres veel mooijer en heter dan het lofwerk van het congres zelf uitge nomen welligt het gesis der voetzoekers der heeren Behrend en Alberdingk Thijm en het springen van den zevenklapper van Multatuli Zulke aardigheidjes zijn immers beter dan predikatien en nutsverliandelingeu Maar genoeg van dat voor ieder zijne stad liefhebbend Amsterdammer zoo drcevige drama welks ontknooping toch door menigeen nog met vertrouwen wordt tegemoet gezien En vraagt gij naar den grond van dat vertrouwen Kan hij een andere zijn als deze Amsterdam was ongelukkig toen het uogslie zou Amsterdam ci ook ongelukkig zijn terwijl het wakker begint te worden Neen dat kan niet zegt eene slem in reler binnenste Dat kan niet want wij hebben een man aan het roer van staat die eenmaal uit de volheid van overtuiging sprak als Gemengde Berigtcu De parijsche afgevaardigden Garnier Pages en Carnot zullen zich aan eene herkitzing oudeiftcrjjen lu stïpt 1865 zal te Lyou een congres vau boekdiukkera gehouden KUNSTKRITIEK EUPHONIA 3 TWEEDE DAMES CONCERT Gelijk te verwnchteu was heeft dit daraes coiipert van Euphonia k ich in eeiip builen e votie guede opkumst mo en verheti eri Dp namen der Solisten gepaard aau eeue gclukkijre keuze der stukken waren daarvoor reeds eenigen waarborg MejutVrouw Kersjes heeft ook hier hare reputatie op eene waardige wijze gehandhaafd zij zong met veel innigheid en juistheid van opvatting hare solo s Ofschoon haar orgaan niet van eenige scherpte vaa Icon is vrij te pleiten wordt dit echter door hare uitmuntende methode rijkelijk vergoed Haar stem spreekt aan en was zelfs nu en dan zéér krachtvol De heer Bekker welke dien avond drie kolossale solo s voordroeg heeft zich van zijne taak uitmuntend gek et n Hij vond daarin dan ook gelegenheid om breedheid en gratie in spel en toon overvloediglijk te ontwikkelen Zijne staccato s waren uitstekend eu de voordragt der cantilene op de g snaar in de rc erie vol sentiment Het geheel vol virtuositeit De uitvoering der ensemble stukken was bevredigend Het allegro der simfouie van dade slaagde zelfs zeer goed B moi Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Dingsdagy 20 December Voorzitter mr A A van Bergen IJzendooro Tegenwoordig ziju de De notulen van het vtrhaudelde in de vergadering gehouden den 9 dezer worden goedgekeurd Is gelezen en voor uotificatie aangenomen eene dispositie vaa hh ged staten in dato 6 dezer houJeude goedkenring der gemeeote beg root ing voor 1865 Insgelijks voor not wordt aaugenomea eene dispositie van hetzelfde colIcgie geuomeu den 13 dezer waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot opheifing van het beurtveer tusschen deze stad en Middelburg Op voorstel des B wordt de commissaris over dat beurtveer eervol uit zijue betrekking ontslagen De B geeft te kennen dat B en V van Uotterdam zich meerendeeli hebben ve eenigd inct de bedeukingen gerezen tegen hel ontworpen reglement en tarief op het beurtveer tii hen beide tedeu doeh voor eüen het aanteekengeld voor de comuiissanssen te b p len ie Kotterdam op 5 eu te Gouda op 2l i et ZLd Hier Ut 1 ereeiiiiit ich de verg idering Over e j ii ï z ei u gedaan vooistel door hh curatoren van bet gymnasium lu ddto Iti d zer wordt besl ren het gtveii van oudciwijs lu de engelschc taal eu lettcricnnde b reid tol ultimo dec a s op icdragen aan de hh Poser en Pt rot ook d arua door die hb docenten te doen geven Op een adres van den ht er J I akerveld Blanken wordt beni tegen betaling van ƒ 3 sjaars voor den tijd van drie ja en ingaande op janu nj 1865 toestemming gegeven op stads grond het jagtregt te mogen uitoefenen Et verzoek van den far N IJzeudoorn strekkende om zekere gronden thans bij hem op recognitie in gebruik in eigendom te erlangen wordt ter visie gelegd Adressen van verschillende personen waarbij zij verzoeken te worden aangesteld tot commissaris over het stoom boot vter worden ter secretarie gedeponeerd Wordt gelezen een adres van P van Keedt Dortland de strekking hebbende om met uit dec a s te v ord n outsldgcn uit zijoe betrekking van commissaris over het stooiubüülen vei r De hr Kemper de opmerking gemaakt u bbt ndc dat bet adres op ongezej eld papier gesteld is en diiii vo fn5 niet ia lebaii leling kan worden gebragt neemt de B het terug en brengt het verziiek i i jL delmg in beraaJsl 1 511 ir ai na op die us voorstul aau dcu erzo er met uU dezer eervul u il u wu dt verb e i B eu X tellen d i irop voor h t con ti lr a t t lel kte duen waarnemoii duur e ii der aaibt inr u d r tt i l jke rtch i ne vaardour ti ens aaiileuiing z il wotJen l voadi i m t juist ieii e worJeu bekei d utmaakt met de opbiei L l dt r Li 111 ti É g Hierover voneii v chiUeude le en h t woord D Vc i r KempT en vau ts ui i ii u u h j I j1 do Ininj i luyten eo Keiny zoudi n lievtT len dat sjiutdig i t il b ü i u deren coinmi5 iri i werd on l i aan De ii hk ruver m vof rd hebb iide wordt het voorstel aaiigeh Hiiuu m t ii i utij d e der hh I ii tt u eu P u De hr R niy g t ft hierop ti kuir n dit d f in f l l tid tot rutljd lig v i i o i iaiigeuaaiüln til m eii e i i iiiJ i i üp rp s ïen van t iet luvor u i ifi op den v i teJ lijk a o II om lu o i iaiigeuaaiüln tu m eii e i i üiJ dragt i bi vo d ibjk te zijn nut ti ti i i het tarief door dm raad gearn Ui d LijkiiiIi deren vau h r loo i vDor dn ubcdcH n iv P i dag vau aanvoer Zi d vi Mu ho df 1 i i ambteuü ir aau wieu de tijde jke wdariU ii i deze te handden r jdc De B benevens de bh Rt uiinjnr Pnnre en Dioo len over het woord eu achten iel duid lijk ii klaar dat hel worden nageleefd ook om welke rtduii la t tg no iiid vt lijke waarneming door eeu geme e ite l iam j wo i ebelijk t Het huislioudilijk reglement voorhh re iLteu ovei ht en sclemoeseuiersbuis Wü dt goedgekeurd rvan rd heeft De begroo iug van dat g sticht voor 1 15 tot goei de raadirommi rie met bet De hr Keiiuur hi riiiiit t dat ten gcvu e van de i r L der gemeentewet lili rtgci ttn ovtr dtf gestieht met merr i t hctfeu de paalpachi il eenige ho d ide jjirt n geleden door ac rt ireruig viu ouda ten behoeve va i het wn sinus afgestaan en r g nt ii t i e sub id e int de gemeentekas tot cti j i ui bi üeeiende aU daürduur rekt nj li J U woi doiide zij eene bakk iij hebiit n opgengt ten ei dv dour het vo ifdetl t ueU Ji zaak zou ophvfrui li t geleden verlie zooveel nuct li v ik eiLer Hij geeft te keniiiii e de hegrooting nitf m den u vai j o uu a i te dezer zake te heb ie aa i ufieii en vraagt hierover t i de H iii htmg Na eenme L pri viii waaraan de B en de hh Dru iL etvcr en Rentiager deel iieiuen woidt de begroot ing zouder boofd hjke steuimicg goedgekeurd Aan de orde is het request van den lieer A M Schouten en anderen om op den tluweelen ciugei stoepen voor hucne woonhuizen te mogen leggen B en V in ovei ecnsteraming met de commissie vau fabricage stellen vonr het verzo k af te wijzen Hierover outsta it di eussïe waaraan deelnemen d hh Kemper Drot leever Luyten en Kist De wpnschelijkhe d van bet leggen var fottoirs lai gs deu geheelen loop van den Fluweelen Cingel wordt be prokep waarvan de geiueeiitebouwmeesKr mede heeft gewaaj d Dit wordt verkiesselijk geacht boven het legj en van stoepen waartoe tiet alle bewoners zullen willen overgaan de kosten bcachikbaar te stellen eu waartoe zijniet kannen genoodzaakt worden Teu slotte vereeuigt de vergadering zich met bet voorsttl van B en W Overeenkoirstig htt advies van B en W wordt het plan tot waterverversching q vorige nuti leu vooreerst aa ji ou If n De B stelt voor het masiwium vau dei uudtr taud door het bnr erhjk armbübtuur in ISüS te verstrekken tol gtb k bedrag aïs voor het loopendte jaar vast te stellen