Goudsche Courant, donderdag 22 december 1864

De r Ï3aq or bituui en tma oecDeade ts rifideti t eeoa oalang van den min van bicaenl zaken nitgeaane aanscbnjviog aanbeveling bevattt nle om het e cii van oDdtrstaod zooveel mogLlijk aau de zor de diftcon besturen o tt te lateo brengt zoüjI Iiij meeruwlen gtdaan heeft bedtnkiuK iü het ra ddeu te en het aang uomen cijfer hooger naar hij meent dai door de diaconie bestui en te dezer stede aau hunne armen ver Btrctwt ttoidt D t I r 2i n ge oLlen eeii prin ktl oor de armen om bij voorkeut geen lidint tt worden Xa opmerking vu Jlh li dat van geene buiten seracente klagten wegens te hu e btdetliug an het ilhar hestiaiidt bar i ilijk armbestuur iikomeu en dat meu £ j zich met moet regelt uaar hetgeui de diacomebfiturtu uitdeelci maar ua r de bestaande behoeften wordt ht t m xiraum van den oudt rstaud oor IöGj overeenkomstig het ioor tel des B aau gtnouien waa dij de hr Keraper zich buiten stem niue houdt Op oor tl dtb b wordt teucn cnot etrtr btlooniug vau f200 de hr iujk geeontiiiueerd lu het geven an otidervMjs m het huuwkandig teekeusu gedurende de eerste ma idtn an het olj cnde jaar oolang de leeitursu duur De raad gmt over ot het doeu an beuoemiugtn nn verschillende toljegieu ïer vervulling au gewone ten evolLe vau pciiodieke aftitd ng met prm o januaiij c k te oot taue vat i urtu Hij benoemd achteueu volgei 3 lot leden in de romraissic van geneer kundig toe oorzigt deu heer F fïppidel lu de trezoudheid comui ie d n hr J A Hemv in de school comm ö= e den htti Raii hmz u in de commi=sie over de mnziek school den r M H KluitiJian lu hit burgeilijk annbe tuur den Lr Fut Drost m het colkaie ui le eitcn over de a thuiztii den hr j F van de Diarjagaii de raad o er tot het houden e ii aderiijg met bi sloten deuren 1864 Burgerlijke Stand Zondag 25 December GOIDA Gi BORE 15 Dec Arend ouders J aii Hooru en G Spieringshoek IC Petrus Iranciscos ouders H Mole eld en P Tan Kicmsbergen 17 OiPRLEDtN 10 Lee M Crootendorst ned II Aeben 84 j G Krncders 5S j G Woerlee 2 j b m Ib E aa der Bure ed H bhedrctht 73 j T G Pmkse w J M Wout 73 i 19 W HoUestelle 4 in GOUDSCHE COURA Uese Coiu iot verschijnt des Donderdags ea Zondags I nr Tvi tA IndeMidpschiedt de nit avedc avonds te voren Uitgave van A iSttlAlVMAlN Lange Tienieveg D n 60 dti hl grip van htt zr cl i 0 Ci t voor arhovtu 10 Ceui tï o II L letters ordt a b rekend naar W OERDEN vin 9 lot en met 15 Dec 18C4 Iii LIL M de Biuiju gtb van Wageiiiugec i C Paling geb IUire iju d Bu aid eeb bueiijns d 3 an Schaijk geb Bout houru d W 1 dt 1 itLi Ji j inct Aiain je liil ers 25 j SCUOO UO tN Ingesclire e i iü 9 tot en met 16 Dec 1S64 IDÜILN GtLitruidi JaLoba oudeio M Verdook en J A Sporing Pitl r oudirs aii W llkIlstta rd en M an der Pouw Pbilippus Hendiikus oudti D un Baren en H II GodJijn U 11 LLDLN L vau Geldertu bijna i j J Pjus 6 m öjitcnlaaiï XjOnddtl 22 I e em jei l t de t ib it k Ii in en komen de beriJieti durui o ereiu x men redeu lieLlt om i de feeatd 1 1 n p iii e herlevend x z bedr ujj lie d te mogaa verw tch tn lu de bood hip vin d w pre i 1 nt der venen = t ten wordt uti i nde df iii u l en c e 1 d ti veruii de o r og I en Is en vuort1 le en V lil tt it eive beh ire i te menu e v f rh lo 1 nil 11 geid r w 1 il üoor u i M n 1 I u ilun oi ADVBRTBMTIEN i II r Él jlv il e be 1 u rJen 1 UI d e e lerii er I lie zil 1 en niet ie liiiKen egt tiei urt 1 jr ven I l J seuo 1 rei 1 i ue r leiac nle et vt e i ll Illl Ml llj lo UL tl 11 vtrn Lai Hj ii ect ie tt n ii inu eii n a ui lei olk 1 in ueii z u i uni uoj Pil Ie h e ef lii uiui 11 ueiiii n lil in Ie op de i h i iiisctir l lm eiii IC de tni ih I en 111 il uden v m al ii e i ii i t de boo l i h ip ii noi t i i ie i i i te ijii sitiL de le ul ii v jur a ii i iie M ll ut UI 1 i j le i I 1 in 11 I 11 e iiiiir onüLr e uuoli e I Mei u ill on e ülfi iet Ie Nru in over LuiLü ii s veiKlmn 1 it de i t r rm triiieuie lü rns in en i m de cmii i Lveuuel deuniin s amgeri e r we ige i mil iii i is V Ui he u i zakcijk e u ki en de Uih CK billijkheid el v m ui De ve = hu t n te un Ier ei pen he en oj ni uu t n e z ïu iii uU m de üiilrti li üj lic pn v eef tei oiti n ij uit ü ei u noorlen en inLt i it de e b mkiü t lil e tn iei icii gtn v m L n o ii eu ui u uiii a tr v u die tue i lU 1 j h iJt o i nie lU n i toih bedrjfj lu ji j il y ui i ue i j van uns lai o n ten we n neti d lu W miieer men u i ni in m r n n tin it tu AmeriKii vtei uui euiLi Ier u d ui dit v n t a oe hoeit me ich un e = in ieu de hnincieee pj üer uuie noï D et zoo douKer voor te telle j Dit de amerikiiii ci e re tiing vü jr ig uer i5 e nerk ïepain dan de on e m lure u aven v jor de ra ir ne h vt duidel jk uit het feit Ut meu aldair sedert iet ui bre en v ai den ojtlo voor de zoo uitgebreide vloot al de pi i er c fpen ea jf ien MC en z 11 ire r leo ir twn1 oud Il i u Je zeveD zoo d lut n al 1 i till el e 1 e uitgegeven terw jt de en se che v oot en d ii no wel lu v rede3 lijd 4b mdiiuenen heea geko t O i e m Ui er k lu op dat punt vin ziju a uerih iQ cben CJuficre ua uei eeu Ie je lu be nmi iiir nemen PtflilJS 2j De De CviH iti onne le ic de re e ien meie vvuion 1 i j en ver eu i on o er de Ui li ejx V in deu r t m i e Ie prr u I e rt ene i kjmen h Qp ne U j ii o m eii r i id v m ie oni i ea v m wet vvoraei ue mie t ie v eier v idtn er It j ï Ut door open 1 i ui in dczc i et pu niLn i ik 1 = u li oo i iou wor tn ei i ii lt II L e u d it de m 1 ir b I 1 r u am n kc zede ver eki 1 11 ii iieelt gegeven d u li j ui b jm el rej t i t vuor de cikeiiiiing au liaUe door paMje maar dar hg bel guua i e Op den 14 i = December lb jl ia ie Mrchelr n o eT edQA vroune J L IE Nntl5 iBEK HULPMIDDEL tegen de interplaa Het Siii oen is d ar dat de m ons Xederliind zoo tallooze gilden der rheumatiseue Inder door hunne De een is zwaar uf pijnlijk in het hoofd de ander m ar neu of beeneu een derde in de en nchteii en eren een vierde m de lendenen b r t of chouder doch waar iou e ik eindigen om de e pldig in haren groeten omvang te be chrijven Het i rpeds eenoeg bekenit I t sedert eenige j iren voor J cht en Rheum itisme onverschillig van welken aard of ii gen duur een onfeilbiar hulprpi biel bestut iii de oo gunstig bekende ABSHAÜBBINS Du nu niemmd wachte tot d i hij een vaste luit le er lieillüo e pi i ig worde want koritli ifs amgebriiTie pijnen gene en zij even poedig als men er aangekomen is n betjj t men oij vooiriad de vatbare deelen met deze bereide W atten dan heeft men geen nood last van rheumatiek te zullen krijsen de watten zijn omwonden met een biljet der juisle gebruiksaannijging geteekend door mij Bereider en Hoofd Depóthonder A BREET ELÏ V Delft Groote Markt nevens de aag die deze watten voor den prijs van J0 eents per pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G TIN DETH Gouda Wed BOS L A PKlNö Zttmhmzea G V lLHia Ml3 WuerJen T W DES L IL Sihooitlioicn Geb KALI ING Alphen 3 GGLDkVDE BoJoop J H KELLl R Rotte daut W este nagenstr A KEIJï OORDT Oostpoort Kn meer bekende dep its in ons Rijk S iie cltO S ii OEGE GROOT CONCERT TE OFVLN DOGE I E KAPEL VAN HET REGEMËNT ELD AÏITILLEKIE onder Dueot e van dm Haer Rudersclorff op Maandag den 26 Dtcemler 1864 des avonfls ten 7V2 L re onder Directie van di n Heer Ir Rozestraten Openbare Verkooplng te OUDEWATER op Vrijdag 23 December 1864 s morgens 9 ure ten huize v in U van D M van 14 Kalfkoejjen 1 Varekoe en 3 Pinken enz Ln s avonds 7 ure in de Roos van eene LANDBOUWERSWONING met Stalling Hooiberg en groot Erf aldaar Informatien te bekomen bij NoTiKis lIO TlJlS te GOUDA Dr PATTISON S CHEMISCH BEREIDE WATTEN leveren een snel en zeker middel tegen JICHT en RllLMATILk van allerlei aard ah AANGEZIGTS BORST H L3 en KIE PIJN STEEK 1 DE ZIJDE enz Dezelve zijn alhier in depot verkrijgba r gesteld alleen bij J H BOERS apotheker in de verguldt Druif In pakjes van J jO en ƒ 80 256 Staats L oterij Ten Kantore vau den gekwalificecrden kollecteurA C COSIJN llirkt wijk n 102 zijn voor bovenstaande Loterij HEELL en GEDEELTEN van LOIEN te bekomen volgens Prij Oonrant GoCDv 13 December lsb4 De Thee Soorten IIT II FT MVGiZIJ V N 81nderam en Siblesz te Ani iem zijn iijn senrig tn waterhoudend ij munten diiri ojr bo en vele andere onrten bij onder uit en ijn m ver e clde pikjev m 5 2 2 er ï ons ver rijgbiir bij G KABEL Lange Tiendeueq D N 24 te dOLDA D BOER Az te Oudewater en verdeie l ipo Prijs van liet ge lestilleerd bij G ï van de VELDE te GOUDV met iiib ji p V m Rijks en Gemeente accijns bij rene oeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overcrehaalde JEïsEA ER a 46= j q pel k iii 58 cents Jenever 2 soort Moutwijn i + b2 oyjj per k m SGl jcents ml BRANDEWIJN 462 io o per kan 61 cents Meerdere of mindere sterfte naar evenredigheid GoLDi 21 Deo 1864 CORRESPONDENTIE Wij hebben van het hd 4 te B een uitvoerig oor onze beperkte ruimte te uitvoerig schnjvea ontv irjen T airin hoogst loffelijke hulde wordt toLgtbrast aan den president en geheel het wer kend personeel van de alhier gevestigde redenj ktrskdmer de Goudsbloem oor den echt vnendchipp lijken geesr die allen be2ieit ea ook meer bijzonder voor de u itv oermg in d n avond van 14 DicembLr van het btuk Uie is t De schrijver 13 alUrbijzonderst ingenomen met de voordragt der rolkn van Hout ng en Dinicl en prijst het bezütkeu der openbare nitvoerutgen en kimervergadermgen allen lu de nabuurschdp van Gouda vionende zeer aan ij zijn niet ongenegen dergelijke medtdtcl gt te plaUsen mits de inzenders be denken dat wij op een ko t klaar en zakelijk bengt moeten aandringen Boekdrukkenj van A BRÏ MA De re 1 = elk 11 pri V 1111 t 1 1 i pluat ng inimlf DcprijsperdncinimdtQis i Iraucop post ƒ 2 25 De inzinding der Adv erteutieu kan geschieden tot des morgens ten 1 ure J Aangezien deze courant op 1 j muarij aanstaiude vers jut stelt de uitgever de gelegenheid open voor allen die bij deu aiDvang des jiirs hunnen vri uden bekenden of begunsiigers den heilwensLh op den feestdag willen toeliien en dit te doen bij ge one advertentie tegen vergoeding van 60 centen met mbegnp van het zege gcld duoi üen u il ui tie f t JUU rt tl u 1 ook de dl riüC vüik ini je 1 uur f n VI 1 n uur ieu ci3 r K ve a dei e is Mjeji i i V UI de bui t n f f buintu Lil i ü if 1 J 11 1 i mie j j 11 11 11 t V 11 1 et Overzigt GOl DA 24 December Velen iijn einiï tcvieleu met de boo Uehap vin Abriham Lincoln Men verwachtte uit izt op schikkingen bevreduiiig Wie zou niet weusc ieT het eirde te zien vu den verschrik kelijken broedermoord En al letten vvij niet op heu die nog eenige jmpathie gevoelen voor de slavenhouders velen wen schen den vrede om het belang v in den h indel De hoogere belingen der menscheid mogen am de stoBelijke niet ten offer gebrigt orlen Lincoln begrijpt dit te regl lang te lang h id men den overin lej van het zuiden verdri gen veel te eel vvas toegegeven aan den brutalen dnans der katoealords en toen zij nu zonder eeni en rede ijken grond T t ei iiiiir üiiüer e uuo ii e 1 eni ra tot oproer oveisloegen vias hun uur geslagen V aren zij m j gf j j het begin door slmve bereleiiinz en ling voorbeitid veiriid de sterkslen ni vi r j iren hebben de krachien v m het noorden zich ontu ikkeld en het vv ire een ramp voor de men chheid mdien nicu nu een hiir bieejte toegaf Lincoln rekent op de standi i iigheid van hot uoorcien de slavernij zal in de cehcele uiiie wntig afge chift norilen groot zijn de opotferingen maar onme eiijk zijO de hulpbronnen de vv ipei en van het noorden egepialen ol moed en geestkricht 7 il de oor og door het noorlen voor ge et worden en geen offer te zvvair vallen voor het groot che doel De vervachtiijg is ge pinnen ten au ien van Sherman die opSavannih uniukt Elke oveivvmuing van het noorueu brengt eene schrede nider tot de onderwerping terwijl ook het belangrjkste vooideel door de zuidelijken behaald sleciits een tijdelijk uitslel van de onvermijdelijke ontknooping ambiedt No altijd biijven de plannen van Pruisen in het duister gehuld Weldra echter moet volgens de grondwet de vertegenwoordiging bijeengeroepen worden dan verneemt men waarschijnlijk iets naders van de edelmoedige bedoelingen der overwinnaars In de hertogdommen is men ten volle verzadigd van hun bestuur lu Hessen zal het weldra tot een conflict moeten komen liet IS onmogelijk met den griUigen of krankzinnigen keurvorst om te gaan Diiitichland is nog in dekindschheid der con titulionele out wikkelins ge ijk Fnnkrjk aan het em Ie De vor t van Auhalt to hen pub iceert i e fges emde ontwerpen mnr voe t er uitdrukkelijk bj deu hnd 1 ig gehoord In Nassau ontslait men de ambteinreu die voor libcri en emdtn Op korfu junmert men over de if edwongene vcreemsing ni t Gnekenhnd Men mist het eugelsche goud en gevoelt den druk der armoede