Goudsche Courant, zondag 25 december 1864

aadere door haar gepleegde waubediijven coo hier als elders teregtstaan ZEd Achtb eindigde met te reijnirereu dat de zich voorgevende Augusta Ida Schroder huisvuuw van Peter Hemrich Kost zou worden veroordeild tot vijljireu gevangenisstiat in plaits van tot achttien mi inden zoo als ha ir ten deze door de rotterd imsche regibmk was opgdegd Over acht dagen zal bet hot uitspraak doen Crcaieiigde Beri teo Men begint te sprckeu van saksische laiisprakcn op het hertogdom I uenburfï De kuui g van Btl t ia het nat etub m t zijue luaiiatLis De keurvorst vau Ht stn scbijut met wil bij het boold Vier gebüunen en loO duizeid pond louipt n ziju lu eme paptuUbrRk te Wtertdoor brand Li jj 1 1 il tr lit z eh toe te ei enen het oo afrikaa 1 ehe eila d au fibdr Il Faiijs hteft m de kcik bt is enn e ne viouw m ma shlcLderen een pi tooWhot op den pa tooi gelust eu hem ligt t kwet l hij i haar weldo uei ma r v roorloulde zth aaumerkui en lu h t zuidtu lan l iie zijn dt kon 1 u a oudiiv orpeu Aiab eitu w dei oui u l g De keizer i Chiua heeft de 1 dï loidc taii d t draak 11 gt t ldHet beest heeft vijt klaauweu met het omaehnll legniovtr hansddeit tie letun eu z m t de ti ger Men hewetit dat e liome eeu aJi slagtem n het U eu lii J u juius is ontdekt lu lSb4 zgn te Parijs algebi h I G h i zei n aa tbouud 2i b liet f etal büiz u sedLrt iöa2 afgibiük 1 b dr a t 2 i3G en t lI ouw Ie bi Lo till e tilt m zijneS Ö init ttnajo i ebüko vuoi la ei ondfiwijS en da iro d 3 J gemeente eiüku lilt I loeide di 1 di r bevulnii bczoeht de eliüleii Ie lloinelal eerstJiags vu s j evtld vioideu ovci de moderne dv al u en IeRotteidun 11 ved oppuiiie tegen de t epiojtetecrde Btaai3 poui veol jn dooren over di at id Ingezonden UE inSflS ILN 0 LR UE BEGROOriNG Eindelijk zijn de di cu sien over de begrootingen der verschillende dep 1 ementcn m ilgemeen best uur weder atgeloopen en het mmisiene kin zich ineen gioite meeiderheid verheugen U hoüldstukken weiden door luim dei k iinei eden goeiitrekeurd eu ue oppositie moet weder een j rir het liberile niiniMerie dulden O ei het iljen een zijn de discussien weinig anders gewiekt din i legel evec iten de hooft 1 ik n is de emdstemniing en int de e bleek bij ie lei hooldstuk dit de groote meerdeileid der volksverlegeiiwoordigeis du mmivterie nog voortdurend wil temen in weer vil dei amhüui enle bros i ir dige en dikw jU per onele iinv dit i dei oppositie numd mcme WTirtne ook on c bcitle gt iclile veriejeiiwoor liger beliooit n j echter w iren th ins de ainvterdeis met de nieuwe h i ig he aigevnrcligde v m ivlen en iju clioonvader ae ondmiiiWer Eochns en voerden den trijd en heihidiien do ir eenige rn Icie leden onder teund de oude grieven te tii het minis ene ot liever tegen den zimeustellenden niini er vin biniienlmdsche ken Is diirom ei hter de tijd am de begrooting voor lS6o beoteed geheel verloren Veel is voor ieder st latsburgtr uit die dicussien te leeien veel wit hem niet duiilel jk as werd opgehelderd vele aai mei kingen die men somtijds tegen het bestuur hoort lanvoeren ook iii bij onderheden werden verkl iird en men leert doo die discnssieii beter zijn ilgevurdigdeu kennen din door de ledevoeruiicen over bepiilde wetsontwerpen omdat bij de begrootmp meer het gcneeie regerings beleid ter prike komt en getoetst woidt Men leest de aanmerkingen der oppositie m ar ook terstond de neerlegging en men wordt daardoor in staat gesteld zelf te oordeeln over het gegronde of cngegronde der beweringen die met grooten ophef zijn v ikondigil Ieder onbevooroordeelde zal moeten erkennen dit de kracht bil de regenng p irtij was niet slechts de numerieke meerderheid de getalsterk e m i ir ook de kricht der redenering der vv lar heid want de oppositie zich a in al es vast klemmende leed nederlaig op nederl ng en werd vooridi iend door de kricht der feilen het stilzwijgen opgelegd Bij losse be chul igingen van centralis itie van gunstbewijzen van verkorting der vrij heid van onderwijs van bevoorregting van de eene provincie boven de andere van pirtijkeuzen enz werden f iten gevraagd om die beschuldigingen te staven en de feiten lerden met ubia mo afwachten om ds koningin tot dneu maatregel over te halen De itiiiainsche regering heeft stellig voorgenomen allepogingen der partij van handelen tot het aanwen en viu vnj viUiger voor de eene of andere onderneming tegen Venetiëmet de mee te kracht te keer ie gain De miuisier van biuueulzaken heet cene nieuwe circnlure te dien aiuiien ain de prefecteu gezonden Hij zegt dairin dat ofschoon de laitste oproerige beneïing aid lar ten eeueiimi e mislukt ia de regeringeveuuel ie ween 13 e üiuen dat de pirtij van hatulLien inhet am ifidude voorjaar eene nieuwe pogin vin dien aird inha werk wil stellen Met dat doel gut ij voort gelden napens en o3rlo immiinitie bjeeute brengen en de j jiigehe lenover te balen tot onders euuiu dtr bc vogui De re eriu vertrouwt du op de ki ithtige meleweiking der prefecicn teneinde die posmgeu welke de binnen en buitenhndsche veiligheid V m d t 1 it met en stige gev iren bedreigen te verijdelenen ora de iiijfen en hinleliigen der voouiumate piriijbootdei der en ei nsen pa w it er vtr er mede in verbind stut n i te gn lu en diirvin de regierlijke migt kennis te seven Ookwordt hm unbevole i e gen iriijkate emigrau en van de grcnzen vp wii erd te houden Weeuen 21 Dec De Pre se beweert dit de regering het voorstel hteft edain ain Pruisen om hertog iritdrich op den troon in b eeswijk HoKtem te plu sen Ni ir n en uit Bnch ire t verneemt heelt vorst ijue rede boiidtn ltt veel etsK rilt is de vort bcgioet hrei rpen even ii tue tjuunt Bsrlljn 21 Dl f er Ouder de moeijelijkhedci die eei e niuiwere idns uitu g der herioirdomn cii bij l iui en op levert behoort onder uideren het oppeijevel ovei de tioepen il ned de diplunmeke verteffenivoor lumg dier geiveslen in let buiten iiid Dt e siu t nititiiljk lu zicli dit Pnii en dm ook j de boiidsvi rgidfrii 2 vuor de hertoa doinmcn zou m eieii sieuiinen De mi 1 elst iten zullen zieh da irlegen eitier met aile ni igt er eiicn oind it zij in zulk ene com ii tic i t voi i pel v m hunne eigene me lul er ng Zien Meer i u een v m dit tien zou ue hertogdommen nog liever eheel bj I ra en v ii en iiiijven Ji men verzekert relf d it reels wenken in dien geest diner gegeven zijn jroot op len biart teiie ver rou velijke cir ui ure vm den beijer ehen mnii Ier den heer v d Pior Iten die een formeel progrinima voor ue tiiikiinde der mildelsiiten bevat olgen du document ueiiooien die leden van den boud me Ie te werken tot en me e te be is eu in al e vr i i stukken w nrb j Duitsehlmd beliiig leett De circul ure is echter voorn imiljk tegen eene bon hfrv rraintr lu den pruibischtn geest gengt De heer v d Piordteu iloet uitkomen dit Begeren niet als hulp behoevend lid vin den boni ge volden is en zjo nooJig bij rei e eervtjile understeuuing van het buitenl md toch zon kunnen bestain Bejereii dreigt di s weer mot het rijnverbond wa uvan Frinknj niet eens le s weten wil öinnenlanö Gouda 24 J tL Ter lanvuUmg van ons vroeger berigt be lelen e de opmetingen van den tin te Icggea spoorweg Goud i = Grivenhage wordt ops nader v m goeder hind medegedeeld dat die ofnietingeu geschieden door de ingenieurs van den netleil rh n poorweg en men bereid dtirmede tot Zeg wairt is gevorderd terwijl hiermede zoo ijverig wordt voort gegin dit men weidri m oe geiegeuheid z 1 zijn de voorloopige phi nen ain de regering in te zenden De uilbikeuiug der liju keeft voorloopig phats gehid over Zegwaart Soetermeer en Voorburg A oensdag is de begrooting voor het departement van kolomen in de tweede knmer der staten generaal met 47 tegen 84 stemmen a ugenonien De minister die aanvankelijk de debatten bijwoonde heeft zich uithoofde van ongesteldheid moeten verwijderen In eene avondz tting mede op gisteren gehouden is 11e wet op de middelen aangenomen met M tegen 2 emmen Ie eerste kamer dei stalen generaal heeft woensd ig metalgemeene s eramen aingenomen e e wetsontwerpen 1 totwijziging van hoofd klll der st ntsbegrooting voor 1863 2 tot regeling der ontvang ten en uitgaven van het pensioenfonds voor hureerljke irabtenaren over 1565 en Z tot on eigening van perceeien ten behoeve van den aan eg van eenToedmgskanaal van de Maas naar de Zuid illemsvaart De eerste kimer der atateu geueiaal was donderdag ochtend tegen elf ure bijeengeroepen ten einde de h itslelijfc doorde tweede kamer der siaten geiiernl a ingenomen ontwerpen ceontvangen Da ir die stukken echter njg met waren ingekomen IS de kimer onverrigtei zike uiteen gegaiu In de gis eren gehouden zitting dei eerste kamer zijn ingekomen de begrootingswetten die uur de afde lingen verzonden zijn Daarna is Imgdurig beraidsliigl over een vooreivin den heer vin Beeck üllenhoven strekkende om alleen dewet op de middelen te behi delen eu din op leee te scheidenDit voorsla 13 door de miiu ters v in binnenl zaken en vinmiune bestreden Bj de omvriig verkl nrden 14 leuen zichvoor eu 14 tegen zood it de stemmen oiukten He len namiddag ten 2 ure moeu he op nieuw m o nvriig worden gebrigt ian ue Goess heCourin ontleenen w ij het volgen Ie Deaanneming van al de hoofdstukken der be rooting dooi eeneain ienlijke meeideihiul wiaidoor de kimer het ze el g Iruktheelt op het legenngsbeleid vin het kibinel en bj onler deministers vin biunenl zikeii vin hum len en v 11 kjionieneen votum vu vertrouwen heelt j egeven spreekt luiler enkrichtiger tegen de verzekeringen der oppjsiie dm elke be vvjsvo 1111 j De drie mmisteis tegen wie nen de ni ie in het hiru s zut t i e J igen hebben bljkbiir niets van hunnen 111 vloei verloren en mdieu er sprike kon zijn vin een echec dmis het wel bj de p rlij die minstens op eene verpletterendeluuiderheul h d gehoopt Om de teleurstel uig te be lekken bijl men nu euiueloos spreien over onbe luiden Ie bj iken o erde uniieining vin eeu amenjeinent W lurgeus wurvm geenpriktisch resultait is aantew ij en en op de verwerping v m iietanendement Simons wurvm de pnkisclie beloelingwis denstut met oupi aktische uitgiven te bezu nen De natie bijft eehter met bij die b i mi r nel bij de hoofdzaken = tnn eavrugt tereg indien zou groote meerderheid in de kimer de ainirivilleu ministers steun zij het ook om verschillende motieven welke Is dm cigentiijk het monef w iirom men ze wil j doen villen die zoo krichtig worden gestemd Mv tili itie km orii op regierijk gebic 1 pints grijpen De zit mg vm het prov geiegi liot 111 ZiiiJ HoU inrl v m jldiiigsdag heel zulks ten vole benaarhe d Keels h rn uidem en is melding geiuiikt vm eene vrouv die z ch in denloop vin du j ar bij ver hiUeiide timilien in de e provinciewit in te dringen oui r v ilsche voorgevens dit zij uit OjstIndie kwam en goeie tijUingen vm nibetainjen medcbragt niirvooi ZIJ dsd in h Hsvcstiug klee luigstukkeu spj en Irink trachtte meester te woiden Wesens hire soortgelijke beliiegeJijKe opligtingen stuud zij voor de reztbmk te Rott rlam oiliugs teitgt Zj nerd ge J ijv urd onder den m im n Viitje Ouiben endeofficifrv mju titie d I iir versterkt loortoen ge 001 Iegetuigen hield jl dit zj ildu seiu imd n i en reels vroegertweeinilen wesens opli tiiig tot v jf jiien evnig nissti if wisveroordeeld n larin Zbd Aehtb tcregt eene erzwirende oms andigueid meende te zien i e bekl 1 ig Ie echter ontkendep rtiiient Ln inderdaid werden eergisteren vier getuigen voor het hof gehoord naaronder eene vroegere benauster en een boekhouder bij het huis v in correctie te Gouih die allen even plegtig verkliarden dat de bekliigde wel Anije Gruben wis en dat ZIJ geruimen tijd in de gevangenis te Gouda heeft doorgebragt Su zou men toch denken dat er geen twijfel meer bestond of de beklaigde was niem nd anders dan Antje Gruben doch neen de adv gen verkreeg alsuu het woord en gif te kennen dit de vier gehoorde getuigen ter goeder trouw gedwaald hebben want dat uit officiële bengten m de laatste d igen b j ZEd Achtb ontvangen blijkt dat Antj Gruben zich thans nog in Oostfrieshnd ophoudt weshilve de tegenwoordige bekliagde die reeds eenigen tijd gevangen zit daarvoor niet kan of mag gehouden wolden Wie dan ook zoo vervolgde os adv gen deze sluwe en doortripte bedriegster moge zijn is tot dusver onoekend doch zal later blijken want zij hi ett zich telkens herhaaldelijk onder een anderen naam voorgedaan en moet nog wegens verschillende I genoemd of h ialde men somtijds nog een of i ider Torheeld aan terstond werd het ongegronde aangetoond en de beschuldiging verloor ille kracht J immer ec ter dat die begrootings discussien zooveel tijd gekost hebbeu die voorzeker uuttiger had kunnen besteed worden te meer tlair de beginselen der nieuw gekozen afgevaardigden reeds kenbaar mren bj de discussien over het adre van ant woord op de troonre ie en de beginsCien van een ministerie met den legenvvoordigen min van binut il zaken als zameusieller niet onbekend kuniien zijn Uil bedenkende had men althans de ilgeineeuo bierai Isi igingen vm ieder huotdstuk kunnen be I spir 11 men zou meer tijd gehid hebben voor bijzondere pnn I ten eu de eeiste kimer zoude op ha ir gemak de begrooting hebben kunueu onder oe en d lar uit nu weder even als lu vorige j iren in v liegenden hast zal moeten geschieden Misschien vva ei dm nog el geiegenheid gewest om de geneeskunuige wetten ot de net op de sohutteiij m behandeling te nemen voor dat de leden van hunne vermoeijenisseu gingen uitrusten Marktberigten Gouua 22 Dec Tarwe Poo che per last ƒ 300 Zeeuvvsche per mud s üO a 9 Kogge lu ind=che d a ƒ b buuenItnUtiie b i boU Gerst ƒ i i ƒ u oU Haver f i ƒ 4 25 Boekweit Frin che per 2100 nel J ISa voordbrab m sche 20o Uuivebüoien ƒ 7 Hennep iid ƒ Ü a ƒ 9 aO Dslft 22 Uec üoor de in evallen vorst geen amvoer eu alleen a nb eduigen van de oldtrs de haudel uairdoor zeer beperkt Zeeuws irwe ƒ 9 20 L mb rojge ƒ e 20 1 ir e ƒ I 5 i ƒ S 5 Rü jre ƒ o oO i i Zomeigerst o i ƒ o ÓO I Korlt h iver ƒ i a t 10 L n e 1 ƒ 2 LO i 3 sO Pi irI dtboonen b Gr erwten ƒ h ij lü Witte erwt n 7 i 7 50 I an 3t ids waig gewogen v in la tot 22 iiec 192 8 en I 7S 16 te imen 4020 ned Hl Hooiboter 5b a ƒ 62 het I vier ie ƒ 1 40 a 1 ai per n Il i Loiwien 19 Jec Gr um Lng tirwe stu oo ook vr en Oliver 111 l id in prjs gers iets I ei en hiver b d lager 1 iivoer vm 12 tot 17 dec do47 qr ini eu qr vr time 4faj7 qr ml eu 8b2S qr vr gerst eu 1d4o qr inl i en 7 90 qr vr haver I lu de veeiüirkt vin heden werlen mngeboden 3760 j umdeien fiol kdveicn lojjü schipen en 3iü virkvns Ue pr J en onver in lerd Boer lries he 125 a 130 20 Dec Büicr pnesche 1 kimper en Zwolle 112 a 120 Bo ch 90 a 102 Groningen 94 i 9 Ein lenen Leer loo Ho siein eu Kiel llu a IJO Jei ev 106 a i20 Müiliit 911 a 92 I Kus Llim gi IS 2 a 5b Goi di gr 4 i a 50 I Uerby 52 a 51 K inter 22 a 2 3 i i r 46 a 45 i2 Ucl m de veem irkt v m he ei werdeu imgebo den 9b0 riindeicn 41 ki v ren lJ O cl ipe i en 140 varI keus Voor bi te rundeien nerd 5 b voor du kalveren j O voor do schipen o b eu voordo v irkeiis 4 10 pr steen e d Burgerlijke Stand n o i D GmoiiiN 20 Dec GcLrtrmj J h n oi 1 r I vr a ta C C Philip Lltzdbelh oiiiIli V i riui ij t i 11 ci l 2 Ji han DCS oud rs P vdii dtr Kliiii ei J h rl OviELiniN 1 Dec 1 Pj d 1 t 2 i r r M Pouter 41 1 P de Graat v c O e aar t J j 21 t P van der Getst 12 OEUDF 1 vm 16 tot en met 22 Dec 1 04 j Bfvallfn C vv van Zvv eteu geb van di r bt eu 2 z J SACcr mat geb Pijper = z OvEKLEDLN rouwtje van Geldei ruim 90 j wed v in l Niekerk OLDEvV rtP Ingcshreven V m den 14 tot den 20 Dec ls 4 Blvvllen lUimina vail elst geb Hoer 7 OviRttP N Catharuia Maria van el t b w W iihclnima Joa t Hort Ualiis 2 ra rie van Hoevelaken 2 ra Gehlwd Cornells Zuidau jin 30 j met Marrur e 1 erdoaw 3d 28 j AUVEKTËNTIEX BÜRGSR BEWAARSGHQOL INSCHRIJVING voor KINDEREN voorzien vaneen Vaccine Bewijs vooi het eerste Kivartal 1865 oo Diügsdagde n 27 = December 1861 des avonds v m 7 tot I ure in het schooUocaal J X SCHELIEUA Foor 1 VAN ZEULEN S r