Goudsche Courant, donderdag 29 december 1864

1864 Donderdag 29 December GOUDSCHE COURAÜrr Uitgave van A BRINKMAN Zange Tienekiceg Di n 60 Sl AAHBANK Commissarissen der Sp i RE K alhier berden dit ij in plaats van den 31 = DECEMBER e k op TRIJOAG 30 de er zit tiii 2 zulien houdeii en voor het bij schrijvsn der Renten in de in legÜOSkjeS eene ittinz l epaaKl hebben up VKIJDAU 13 JANUAHIJ ISOS De lijd der ziltimren is als gewoouiijk des Avonds van 8 tot 10 ure KIST roordtter RÜIJTER Secretaris Prima qualiieit Bij ten üf mefnler V iten voigens monster te bevragen en ie be ijr ii en ten K miorevan JAN PRINCE Cie Een Burgerman met mi K n 1 Tiiigt ten pne ii2= e eene HUISHOUDSTER tu chfn de i e 50 j ireii oud van de Chr afirfsciieiden Gt meenie of die wai rl eid Kieiredain adres met franco brieven onikr leiter S W bj den Uitgever A BRiXiCMAN te GOVD l Urbanus Pillen bereid volgens he alouds en ecüte Recept waarop mon ia het bijzonder attont maakt Z ii t T ii i i r UI on e teidhe ien der MAA e i ei MU lieiiz uiai op de Sl IJSTEUÏKUIXG Zj z jn uitmuntend tegende GAL SCHEI I TK iu het BLOED enUnsLAIr der IICID x j i ijn Z Iir LAXERLND en LIJMAFDRU VEND Verzegelde doozen en diiLliele Doo en 7ijnin onderstaande ü puts verkrijgbaar Amsterdam J J Avis Droog Heiligeneg D u 321 Arnhem F Bomeijn Aputh JJevenler J Muller DeJft H W de Krnjjff Gouda H V l rankenhuizen s Gratenhuje i M v Renesse Apolh Boekliuristr Leijden J T Terburgh Apoth HaarlemUier Ir hoek Bakkeisteeg Oudshoorn C A t Konfd Rotfrduiii A V d jorn Apoih Weste ScJtitda ji D iLiitIi 1 Wagenstr Tiel 1 V WcrniCïkerken Uirecht F Alien i Apoih en Droog od het Steenw over de Dronkerstr l 372 Woerden L Ruijten Men wordt instanteliJK verzocht wel attent f e nillcn zijii d it door ons bij niemand anders de Urb xus Billex bereid volgens het oude en ech e Recept in Dépót lijn verkrijgbaar gesteld in de hierbaeeii opgegeven Steden en ptaat en dan bij de hier bottn genoemde Drpóthimders In elk doosje is een biiiet voordien met de tigeuhand ge Daainteekemng van de vervaardiger Wed KrENEN S Zoos Apotheker i elkpHiiidteekeuinp zich ook bevindt op het Zegel ak waarmede de Duo jes verzegeld zijn Wij verzoeken de gi bruikers imtantehjk d i ir wel op te letten en raden nuu aan Wel toe te zien bij wlen men le Doc jes Pillen h uilt Alleen die Itoosjcs aarin een billet met ouze Han heekening is i h aan te schaffen en zich te wacht en voor k t gebruik ran de vele namaakseU 6 0 cnbare Veiiioojjing Men is van meening ten overstaan van den Notaris G L SFRUIJT residerende te Ottdf rkerk aan den IJ el ten huize van BROEKK lugemeuthoudci aldaar op vrijdag den 13 jauuarij 1865 d s voormidJaga ten 10 urö te venen en op woensdag den 18 daaraanvolgende meJe ten 10 urSj hg d slag te verkoopen Twee kapitale BOl VM S Vü i GE onUer Artmjjen aau den IJb el niet ruim 45 Bunuer uitinunienil Wi I B O0I BOlTvV en GUIENDLAND m ie gLiuuenien Krimpen aan den IJ sel Ouderktrk aan den lJ si el en Lekkerkerk alles breeder b j biijeilen üinoclucvcu Nadere luluuiujicu ijii te bekomen ten Kantoie Mi genueuiuen Notaris tjij wien ook Of jrunco aanvrjgen gedrukte niti lien dt r te verkuopeu percelen te verkrijgen zijn Men zal op fToen idag den 11 Jantiarj Isoj des Vüoriuiüd igj lea e ure xn het RAADHUIS lan OOlllA publiek verkuopen tene aan die GeiULenie tuetie hooreiide HüIZINGB met annex GEiJOOWenERf bnmen GO LU A aan het einde van de üoSTUiVE s Wijkj B n 112 Dadelijk te aauva irJeu I Te bezigtigeu Fnjdag ü Januanj lSt ö I van lU 2 LUE en nadere inlichtingen Iej bekomen ten KaïUore van de te GOUDA gevestigde Notarissen J M VA MI 1 E TandinecUer dubbele buurt GOUDA F aatst KUNSTTANDEN en GEBITTEN ouder het ui ueiuen der aan ezige ortels alle KUNST vVERKEN norden door hem zei ven geplaatst met de meeste soliditeit hij verrigt al wat de X A N D HE E LK U N D E vereischt op eene gemakkelijke manier Alle aanbeveling is onuoodig daar hij zich verheugen mag in het algemeen vertrouwen der geneesheeren zoo hier als elders Men kan zich abonneren met geheele gezinnen en tot regeling der taud wisseliug bij kinderen Dagelijks te consulteren D PAÏTISON S CEtEMISCH BEREIDE WATTEN leveren een snel en 7Pker middel tegen JICHT en RHUMATIEK v m alleilei aard al AANdEZIGTS BORST HALS enKIESPIJN STEEK IN DE ZIJDE enz Dezelve zijn alhier in depot verkrijgbaargesteld alleen bij J H BOERS apothekerin de vergulde Druif I lu p Lje van 50 en 80 WINTERHANDEN Een uitmuntend en probaat middel tegen de e onaangename en lastige plaag is bij den ondergeteekende verkrijgbaar gesteld Prijs per fleschje 15 centen J B PEETERS Jz Apoth NB B j hoeceelheid om te verioopen aanzienlijk raiat 25G Staats ytciij Ten Kantore van den gekwalificeerden KollecteurA C COSIJN Markt wijk A n 102 zijn voor bovinsta iijde L itprij IIEELE en GEDEELTEN van LOTEN te liekomen volgens Prijs Courant GuLUA 2 i December 18ö i Fraiikliirlcr Speelkaarten Kleiweg E 107 te GOUDA Heeft ontvangen epnP groole en fraaije sortering SPEELKAA RTEN als Supra fijne Frankfurter met ge moirpprd taroité Whist het dozijn ƒ 3 1 0 hst spel 32 cents Homber 3 20 2S Zeer fraaije Frankforter Wliist het dozijn ƒ 3 het spel 27 cents Homber 2 Liö 25 Fijne Pransehe met moderne Poppen en gekleurde Azen Whiit het dozijn ƒ 2 het spel IS cents Huiiiber 1 50 15 Jas of Piijuct 1 25 12 Beste Fransche met gekleurde Azen Whist het dozijn ƒ 1 10 het spel 15 cents Homber 1 30 12 Jas of Piquet 1 10 Fijne Gesteendrukte Whist het doziju ƒ 1 10 het spel 10 cents Jas of Piinet 0 05 6 Gewone Jaskaarten het dozijn 45 cents het spel 4 cents Al deze soorten per lis dozijn genomen ontvangt men eene bij ondere korting Hombre of Quadrille Doozen in groote sortering Wittte eh gekleurde Fiches van 7eeent l ƒ 1 25 en hooger het stel Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeenie accijns bij pene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 4e = q per kan 58 cenls Jtnever 2 i soort Moutwijiij 4i 2 Q q per kan 5 il j cents inl BRANDEWIJN 4 o o o per kan 61 leiits Meerdere of mindere sterkte uaar evenreiliglipid Gouda 24 Dec 1864 B8 kdrukkerij vaa A BRlNkMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de btad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maaiidtn is f 2 franco p post f2 2Ó De inzending der Ad ertent en kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Aaiigezi ü deze courant op 1 jannarïj aanstainde verschijnt stelt de uitgever de gelegenheid open voor alleïi die bij den aanvang des j uirs hunnen vrienden bekenden of begunstigers den Iieilwensch op den feestdag willen toebreusen dit te doen bij gewt ne advertenlie tegen vergoeding van 60 C6nt6tl niet inbegrip van het zegeigeid NATIONALE MILITIE TWEEDE BEKENDMAKING Burgemeester en W etuoudees der gemeente GOUDA Gezien art 19 der et van den lO Augustus li Staatsblad i 7 J betrekkelijk de Nationale Militie Doen te ueteu Dat jiarlijks voor de liiitie worden ingeschreven alle mannelijke iiige eteneu die op den D = Januanj van het jaar hun 19 jaar aren ingetreden Dat voor ingezeten wordt gehouden 1 Hij wiens vader of is deze overleden h leua moeder of zijii beiden overleden wiens voogd ingezeten is volgens Jul ij 20 de lt 5ü daattUad ii 44j hebbende gedurende de zinsnede van dit artikel acnttien m iandeu in Xe Wet de Hij d c geeti ouders of voogd Irmlste a n het in de eerste vermelde tijilstip voorafgaande derlaad verblijf hiekl 30 Hij van wieub ouders de langstlevende ingepefen was al is zijn voogd geen ingezeten mits hij binnen het rijk verblijf hoiidi Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoo rende tot een staat waarde Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dieuït pligtigheid het beciiiael van wederkeengheid is aangenomen Dat de inschrijving geschiedt 1 Van een rigehtiwde 111 de jemeente waar de vader of is de e overleden de moeder 01 zijn beide overleden de voügv woont 20 Van een gehuwde en van een wedunenaar in de Gemeente Avaar h j woont 50 an hem die geen vader moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten of wiens voogd buiten s lands gevestigd is m de Gemeente waar hij woont 40 Van eeu buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zijn vader of voogd het laitst in üederiand gewoond heeft Dat voor de Militie niet wordt ingeschreven 1 De UI een MLcmd Rijk achtergebleven z oon van een ingezeten die geen Nederlander is 20 De in een vreemd rijk verblijfhoudcnde ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 30 De zoon van den Xeilerlander die ter zake van s lands dienst iu s Eijks overzeesche bezittingen of kolomen woont Dat elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven verpligt is zich daartoe bij Burgemeester ea Wethouders aan te geven tusscheii deu l en 31 Januarij terwijl bij ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis zijn vader of is deze overleden zijne moeder of zijn beiden overleden zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt is Dat hij die eerst na het intreden van zijn jaar doch voor het volbrer gen van zijn 20 = ingezeten wordt verpligt is zoodra dit plaats heeft zich Ier inschrijving bij Burgemeester en Wethouders dier Gemeente aan te geven waar die inschrijving volgens art iü moet plaats hebben het ontdekken ambtshalve zal worden in je Dat hij wiens aangifie verzuimd is door Burgemeester en Wethouders bij schreven De prijs der Ad ertentien van één tot ze regels met inbegrip vau htt zegel is 80 Cent loor ei j regtl daarboven 10 Ceul Üiiiteugettoue letters worden berekend naar plaat imimtf Dat hij die zich na den 31 Januarij doch voorden 31 = December ter inschrijving aanireeft al iiog Dal hij wiens aaniride ter inschrijiina voor de Mili ie in het jiir en in de Gemeente w iariii zij h d moeten üeschieden ver unnd is zoodra het out lekt wordt voor jeJeputeerde Staien der Trovincie bi uen welke de inschrijving h td moeten plaats hebben F G H Qen E Noudigen derh ilve de daarbij belanghebbenden geboren in het jiar 1846 uit im zich met overleïïiiig van een geboorteextract zoo zij in eene andere ienu enie zijn geboren hetwelk hun door de re pective Besturen op a nvr L e kosteloos uorvit verstrekt ter inschrrjvin van de N itionale Militie terÏJecrelarie der jemeente aan te mel len en wel die woonachtig zijn in de wijken A B f D E en I op MAANIiAG den i Ja iuanj l i eu die welke wontn in de wijken K L M N G P op DINGSDAti den S J n narij IS i 5 GOUDA den 23 Decc J er lSi 4 Bi iif E5iEf STEK en W ETUocnEKS voornoemd De Secretariii De hurgetfieeafer DROOGLEEVLR FGRTUIJN v BERGEN IJZLXOOORN KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt b=j deze ter kennis van bel iii rhebbendeH d tt loor den ileer Commissaris des Koninirs in de Provincie Zl ID Hollvno op deu 2 December 1804 is evecnioir verklaar l her ko ier van hei I aieutregt over hel diensjiar l U4 u 5 2 = kaart iai l at voormeld Kohier ter iuvirlerng u gesteld iu han leu van den lieer Ontvanger dat ieder daarop voorkonitnde verpligt is zijnen aan il ig op den bij de Wet bepaalden et te voldoen en dat heden ingaat de term ju vin IIRIE iL ANDEN binnen welke de reclimes behooren te voorden ingediend GOÜA de i il IK n ier 1 j 1 De BLRf EMEE=IEa voornoemd TIN BERGEN IJZENDOORN öuitcnlttiiiJ Londen 24 Dec Nu de hoodschap van Lincoln in haar geheel bekend is en men met zekerheul uee weike L edrag hjn de amerika insche regering voornemens is tegenoier tiet zuiueu te volgen hebben de amerika iiische tijiliugeu ook weer veel van hare aantrekkelijkheid voor het publiek verloren De herigteu die wij evenwel voortdurend van het oorlogstooneel oniiangen zijn daarom niet minder belangrijk Het voorn iam3te nieuws dat de China heden aanbrengt komt van het leger van generaal Grant Olsehoon de zuidelijke bladen be eerden dat de e de winterkwartieren zou gaan betrekken blijkt het uu d it hij er integendeel volstrekt niet aan denkt den vijand met rust te laten en dat het tweede en vijfde corps hetwek hij on ler bevel van Warren over de Jamesrivier naar Stoney Creek had gezonden van de expeditie is teruggekeerd na den vgaud weer aanmerkelijke schade e hebben toegebragt Warren heeft met beide corpsen weer vijf ien mijlen van den spoorweg op den Weldon Eoad vernield alsmede eeu aantal molens gebjuwen en depots van wapenen eene verwoesting die generaal Lee onder zijne tegenwoonlige benarde omstandigheden niet zeer geleden komt Overiirens bevatten de imerik ansche b riiien weini IielangriJKS dan alleen de m de