Goudsche Courant, donderdag 29 december 1864

Men plagt voorheen wel eens in Inüie eeu alarmkreet te slaken getuige het beruchte manifest maar het doet ons genoegen dat zulke uitingen zich met heihalen omdit wii geeue gronden zouden vmden om die te hou leu voorden weerklink van len publieken geest in deze kolonie W j hebb 11 achtueenvolgend met ouversclii lighei 1 langez eu de demonstratien in h t Buitenzorgsctie de onliis en vin M loek en nu laitstelijk van Tigil Zj hebben minder met de alge meens politiek der kolomen dan v el met de tegenwoordige wijze van besturen te m iken Zij bewij en mets tegen dengling die thans aan t hoofd stut en wij zullen ons zoo wij de ilgemeene politiek der tegenwoordige rigting soms bestrjden moe ten niet op deze ongeregeldheden beroepen om het onjuiste of ouhoudbare dairvan lau te toonen De ihrmkreten selnjnen nu echlv r in TNederland te nor len gehoor waar men oi ze billijke eischen veeleer oor meer doel treffender verinderingen en verbeteringen moest te geinoen komen dan pogen ons een hersenschimmig gpvT ir op te dringen Am de Fnesche Cour ontleenen vvij het vol sen e Het hoofdstuk kolomen leverde am den heer de Bruiw de gelejren held om een speech te houden die de rigti ig der on Ig is en verheerlijkte en die ner liberilen heug gispte raiir toch h 7ij de verdienste van ronduit te verkondigen wie eerlijk li zijn en met schelijk wil h indelen moet geene m li che bien verlingen Het moge w ur zijn mnr wij g loovm nog i iet dat lUeen lings den weg vin oiidei Irul üi g kotbj en si iker kunnen voorde i verkiegen men kon het miners eens beprj ven of vrije arbeid met even goed werkt ils het cultmiistelsel Am het gtbeurde te Iigilkm men immers zien hoe het cidtuurstelsel met goed werkt mnt alten het oiimitig bezetten dier landstreek met suikeriabrieken eu de uitineigeling der bevolking door te z i r weA is de eenige oor uk vm den opsi ind En d in durft men den ministervan kolomen nog intf rpelleien over het d ur gebeirde Dit durft de min doen w ens nun onaangenaam gemengd was m de Pmgki zaak lernijl de fabriek Pingka in Tigal ligt Als het volL in mi 51 de iiitie en zuks krichtens kr g gewei 1 list overlevering en wetten zondizt door de bevolkt i2 ui In lie te verdrukken wel lul let volk dit zoo nu uien Is let behoor t Is 1 levclirj t is volk verd iikking t is ein i kcrde slavernij oefenen ledeieen neet dit e k lul der tveede kamer weet dat die oudgisten en rjk gen orden bewouers van het hugsche W illeaispirk weten het Miir vu el met dit het oude cultuui stelsel hoe bij onder geschikt ook om uit Javanen milhoeuen te schroeven eemzzms overeoimomt met regt of billijkheid dit neet gij wel beter Of p rticiiliere nijverheid ot zoo gezegde vrije arlieid op Tm me zou iiikken dat IS de vi us met ho eer het eene Icveuavrug is voor zonen van an tocritische fmulien die ni t verkiez n op te pas en m het moederland hel is de vrug of men met eerlijk zou kunnen zijn tegenover indiviliien al voelt men zieh gedroi gen desputi e i legenuver het geheel land Jiva te h indelen het is de vrug of men met betci zou doen de overvloedige uilubtriele werKlvricht en de overbolige kapitilei lu ïndie terrein te geven opdit het prach ige lusiilinle eemniil met het moederliiil inogt v ei bondeu norden gelijk heter thuis nog m lar am ondernorpen is Uuuilijk hebbeu de tegenstanders va i dit ministerie uiet verzuimd al de voordeelen vin het fUJe cul uurstelsel op te tellen Onder de voorde lei 1 teu n ij gel len al w it geldig is als men ors ma r oestait te ver iderstellen dat de zucht voor openbairheid ook bemreizuclt genoemd der liberilen oorza ik is gewee t dit de miUioeiieu eindelijk ec is teregt kna men wair ze behoorden iii s l mds schukist Mur dit men de vrijmikmg der slaven in West In Ie uit e oost Indische baten vergoed nog onder die voordeelen durft op te noemen dat is w iljelijk t Is gebeur 1 de brume snif heeft men liten werken om den zw irteii vrj te miken maar in Gods mam vertelt het met verder Lut die i k met be kend worden Al oo meent zich de italiunsehe roover volkomen afl lat te koopen door e a deel v in deu buit aan de monniken af te sta m Onder de tegenstanders van dezen minister zijn er opentlijke en ve borgene De opentli ke zeggen ronduit Heere welge lukzalig IS de min die de kinderen van Cham lait dnangarbeiden de verborgene daarentegen vragen Waarom is n der tijd de heer van Hoevel geen minister geworden Zij vragen dat niet om dien heer aan de groene tafel tegen zich over te aien maar om den heer Fransen van de Putte van daar te zier aftrekken en het ministerie door voortdurende tegenkanting lu het koloma e vraagstuk af te matten Tn dat vriagstuk ligt de question brulinte voor dit ministerie en daarom werden thans alle middelen te baat genomen om den mimster stootsteenen en strmke blokken in deu weg te leggen en door kolomen het geheele ministerie te doen vallen De Goessche Courau zegt De koloniale debatten zijn Wetgevende magt vsn dien staat ter gunste rut de wapening der slaven heeft verklaard In het ver Ug v m den postmeester generaal der unie wordt gemeld dit bjni een millioeii noll irs j urlijks betaild uordt a ii irceii e s ojm cl ppii vnjr het oierbiengen deramenkiansciie m ui dit uii iiet postkii toor te A ashii ton j larlijks dne en eet h ilt raiilioen onbeateibire brieven wor leii ou lugen dat es en tniutig duizend photogriphien op die wij e hunne be temminj met bei uk en dit meer dm honderd duizend briefen j urliiks onleesb i ir sea lre =eerd wor len enz Parijs il IJfi Li 11 mee deelt ree 1 = een uitvoerig uittreksel iiede im de enc plici m den pius Uit document er lent de ainhcht om de n i IrukkelijLe tul airmeiie demo irne bejrnppen itroorjt 1 orden De heilige v i iCr be roept h op de en c ici m piub j egoiius I lu 1SÖ2 uiariii ufliu in wordt genoemd ile leer vin hen die de vrijheid vm e etn en eereliui t lU een regt besihouwen datelk meiiscli ue it een regt dit in ie l r gjed georu ini eerdenstut oor de wet eproc imeerd en en iirborgl moet worden teru noch door de leeateijke uoc i door de burgerlijke overHeld a in de rje en openbirt uiting der j d ii iteu hetiij ditraönduing hetzij dit door de diiikpers of op nelke aiidue wij eoov geschiedt belemmeringen in den wer ni ig leg ien Opeene mdeie plus liut de pms in krichtige be ooi iiigen hetbegiL i d de wil de vu ka ilt hoogste wei j on thmkeljk vin alle ir Jdel ke en meiibcheijke ueltui en dat m de at i itkuiiJige or e m z ikeu de i iits accompUs kriclit vin regtheb jen Ier be trjdt hj de l er d iL de kerk mets m ig decreëren letvek het ei e en der geluovigen km binden inZiiken V u wered jken ii I uocli dit de kerk lie legt heeftom door wereliijke strtlicn hen te Lteffen die liaie etscheud n n i e eeiiexc ici die ij niet lu il hue pun en kunnenloL en Horlteene lij t vm 24 cllingeu toegevoegd ie reedsvr tgei oor dtn pius ifgekeurd ivareu en than n ider itje I keird ni dui Di rtoe behooien de volgende de kerk moet 11 dei en de ut vau de kerk ge c ieiden norden in nel legei w oi 1 gen ti d ia het niet goed meei dit de k itholieke I met uiialuiting vm ilte m iere als de eenige st ut goiN 1 ei t ereend worde de hulige v luei moet zich ver zoenen en eene trmsic ie aangam met den vooruitging het liberalisme en de moderne bechi ing Alles a lemt hier vrele De keizer wil afwachten watde uitwerking zijn zal aii de terugroeping der fran=chetroepen uit Rome anneer de reietionnaire mogendhedennet ten behoeve van den paus inlervenieren km iriukrijkzijn werk in It die ongehoord voortzetten Alukt echter departij vin reactie in iuropi gemeene zaak met het wereldlijkpiusdoin din zal dit is hier de ove tuiging geheelFrankrjk Zjne eer diarbj betrokken beschouwen Met hetvo sie vertrouwen w icht men dan ook in onze officiële kringenden loop der gebe rteiiissui af Alen heeft met zoj ucr vernonJering hier gezien dat detroonrede van konmgm I ibella met regt trtek melding heeft gem lakt vm de moejelijkheid betretfende ban Domingo Evenwel vindt men er eei e zinsnede in waaiiii de ongunstigebionen fn buit n andache toestand betreurd worlt welke insue Iebeschouwd vvordt als te zin pelen op eene nieuwe leentng diemar men d reeds geieekend is en op het verlaten vau SanDomingo Men verzekert dat gcnera il Fremont benoemd is tot gezant er vereenisde st iten alhier De pikke boo Hvdaspe is in de straat van Riouw tusschen Sinsipore en Bitivia verongelukt De bemiunmg eu lading tijn gered Lr IS hier nogaltijl veel sprike van de nieuwe leeumg die orze regering ouder welk j vorm dm ook sluiten zal omde openbare werken ot st ind te brejgen waarover vuj reedsherhaaldelijk gesproken hebben De keiztr heeft la t gegeven dat het emdripport in deze aangelegenheid hem uiterlijk den 29 dezer moet er hand gesteld worden Onze regering krijgt meeren meer lust om van hetjournalisme eene specula ie te mAen Zijn wij goed ingelicht danIS thans een plan in overweging volgens hetwelk alle bladenvrijdom v m zegel zuilen verwerven onder voorwaarde dat zijTdU ledrr abonnement 15 francs in de schatkist zullen storten om als vergoeding voor ieder dier abonnenten een gratis exemplaar van den lloniteur te verwerven Voor de dagbladen ligtm dezen maitregel ecnig voordeel daar zij 6 centimes per bladzegelreo t beulen of p m 2o francs per jaar zoodat zij voorabonnts ongeveer 10 frincs minder kosten hebben e m iken zonder den ibonnementsprjs te moeten verminderen d ur zij eenexemplaar v in deu Uom eur grids uitreiken De schatkist zaldoor een vermeer lerd debiet van het n germgsblid dat dantevens adver entieblid wordt schadelojs gesteld worden ter i il de regering gelijktijdig hare begrippen meer algemeenTtnpreid ziet BrUSSQl 24 Dec De kamer van afgevaardigden is heden op reces gescheiden tot 17 januarij Alvorens uiteen te gaan heeft 2IJ het budget van binueid zaken en eene kredietvvet voor het departement van oorlog a ingenomen De di cussie over deze liatste wet heeft eeu voorsmaak gegeven van hetgeen de aanstaan Ie cimpigne tegen het oorlogsbudget zijnzil Er was eene sterke oppositie niettegenstaande vele leden hadden verklaard dat ZIJ het provisioneel krediet zouden aannemen zouder zich daarloor gebonden te achten in hun votum ten aanzien van de definitieve begrooting Weeiien a Dec De coinmissie voor het huis der afgevaardigden welke het b idget voor het volgende dienstjiar heeft on lerzocht heeft het dehut geriimd op 77 miUioen fl 55 miUioea zullen gedekt worden door hetgeen tot amortisatie bestemd w is Om de overige 22 millioen te vinden stelt de commissie vior het bu Iget van oorlog mei een gelijk bedrag te verminderen Dit zou eene aanmerkelijke bezuiniging zijn welke gehtei en il afwijkt van de voordrigt der reg ring die bijna geene vermiudenng op het budget v m oorlog voorgesteld heeft Zoo ds het zich trouwens reels bij de debatten over het adres van antwoord liet aanzien zil de regering bij de definitieve beh indeling vm het budget van oorlog met eene sterke oppositie te kampen hebbeu Berlijn 21 Dec Het gerucht als zouden de voornaira ste lei Ier ei pirnj vin vooruitging tot eeu compromis met het ministerie wenschen te geriken wint vin dig tot dig meer veld Zoo diel o a de eser Ztg mede dit een ge leelte dier pirtij ten opzigte vm de reorganisatie der armee bel ingrijke concessien wil doen specia il niet langer op den tweejarigen diensttijd aan zal dringen Petersburg 26 Dee De directe der stiatsbank heeft bekend gem ukt dat de eergisteren gesloten msehrijving voor de loterij leening honderd vijttieu eu een kwart miUioen roebels heeft opgeleverd Ömncnlanö CrOUdE 2b Dec ij vernemen met genoegen dat de directie der nederl bmk tot haie correspoudenteu alhier heeft benoemd de heeren HoFinan en C Ten aanz en van den werkkring aan dit correspondentsehap verbonden hopen wij spot ri o nadere inlichtingen te kunnen mededeelen en vleijeu wij ons dat die zoodmig ziju mogen dit h indel iren en industneelen daarvan eeuïg gem ik en voor bel zullen kunnen te gemoet zien De eerste k imer heeft ziturdagmct 18 tegen 9 stemmenhet voorstel vin den heer van Beeck De eerste k tiner heeft iii hire zitting vin gisteren aaigenomen uige ontierpen w uronder die tot onteigening vinpercelen voor de pooruegen vm Ltreciit naar kuilenburg envan inschoten niir de hanoversclie gieu eu Morgeu voortzetting der werkzumheden Bij de tweeue k imer der staten generaal zijn aanhangiggebleven de volgende vetsoiitwerpeii i v iststelling vin dereglementen op het beleid nrr rege ii g in de kolomen burimmeeu Curatjao 2 naueie regeling vm het gebruik vm Let koloniail batig sint n I6i2 3 egeling schutterijen regelmg van het geaeeskni lig staatstoe i t o v isistelling dertarieven van m uit en doorvoer n ned Indie b bepilingen be rekkelijk de inkwartieringen en hei onderhoud van hetkrijgsvolk en de transporten en leveraiitien voor komngslegers op versterkte plaatsen gevorderd 7 personele b 1 istiug 8 wijziging dei gemeentewet voor zooveel de pUatselijke belas ingcn betreft 9 nadere bepalingen nopens den accijns ophet gedistilleerd 10 wetboek van strafvordering II regtvan zegel De minister van bintieul zaken heeft bepaald dat de verkiezing van een lid van de tweede kamer der statengenerialin het hoofdkiesdistrict Middelburg weiketen gevolge van hetoverlijden van den heer mr S baron van Heemstra moet plaatshebben zal geschieden op dingsdag 17 January 1865 tn dat 00 eene herstemming noodig is deze eal plaats hebben opdingsdag den 31 januanj In het algomeen overzigt van de Java Bode lest men i Men is het m Ïsederlandsch Indie lang met eens met de zonderlinge oordeelvellingen die de europesche pers zich veroorloofdomtrent den hier heerschenden staat van zaken Wel 13 waar hebben wij jn den laitsien tijd verschillende ongeregeldheden te betreuren gehad en zoo het waar is dat de gouverneur generaal bij zijne komst op Java zou gezegd hebben de tijd der expeditien is voorbij dan is zooveel ztker dat hij toen geen juisteu blik heelt geworpen op de overgingspenode die Nederlandsch Indie doorloopeu moet Maar daarom maken wij ons met ongerust I geëindigd met de aanneming van het hoofdstuk der beg o I ting zoo als te vemichteii was en ondanks de pogingen van zekere zijde aansenend om door bestrijding der koloniale politiek het ministerie te doen villen Ain het einde der discussie rijst de vraag wiarom heelt dit debit vier dagen geduurd en welk is het prict ch nut dit de eindelooze rede voiringeu der oppositie m innen hebben opgeleverd Als wij die re levoenngen nigaiii dm sprineen tnee zaken m bet oog dit de discussie genoegzaam geheel over dezelfde punten liep listen voiigen j ire eu dit de onderscheidene reden lars met andere woorden veeld hetze Ie hebben ge egd Wit wil deze mm s er Zoi hebben de meesKn gevriijt iK ot zij te doen balden met eeiieii beniidstn n ie nog mes I id ged lau en nog 110 lit van j IC btguise en 11 1 gesproken Eeu kostbare tjd Is verspild zoiidi r ie s aiders op te leveren ils de zekerheid van nat niem iiid meer betvujfeU d er m de k inier eenige stelselra iti e oppo inien zijn liie hut ne rgunienien puiten uit 1 diii ren de nog met best uii mur lie volgens hen zeker ge I beureu moeten en lie huiiiip opp smetrich en ie regtv ur i eu met de holle hoewei verelrikkt ke kl ikui dit i e kol mei 1 zoonel lis het bitig slut voor iet moe er ii d u leii veuoren gun G larne e rbieligen wij ie overtu ii 2 v m m eren miar I zien er voor de iiitie weimg heil m dit die overiui mg op j aller ei m i leien sevirieeil door een til vau sprekeis worde uitgesproken voorn met orai ai de ineesLcn v m hen dit reeds ten voiijreii jiie iiebben ge 1 iin A ij e selien i ie dat er tel keus meu e ez tspuiiten norden a i ge even mur wairtoe de oude zoo i i ed iiitge ponnen is de it 1 voor ie beh mde i ig V m an Iere onderwerpen drii ren 1 ce r lerd w 3r t Hl t prov geer siiof iii 1 u I iiid eer te k imer heeft I gisteicii uiispi uk ged uu in de zuk v iii Vii j Grtben zich V list hel jk noemen Ie Vuïusti lli s Iji Jnr hiusvroin v m P I H R t Het hol heelt hiir sehu t g verkiurd ui op ig mg I enz eu haar met vermenging v iii het vjuiis der reg b mk te I Rotten iin veroordeeld tot gev u gei i rtf vm l jiar en 6 Dia m len lu gel lOoete van 2ö B eie eu kosten op h r te ver u en o j lijlslwang Boskoop 27 D C In de maand julij II werd door V lu den Iteij c s m re etenen via Bu von t i den riad de er jemeei te een il es ii ii l ynct r oet vm piginsen 1 e willen unwen leu bij Ie bevoegle uiior ii w ng en vpröeienng der h 30 re brii riii de e z meeu j i Ie omain dezelve ruimere doorv irt te evei c ehrikveriek I ken Ie hoog e K elijkert j 1 te 1 m e il en bj voir eed door het legïen v m eene druibrug ot ei e m er uu de eisenen I des tijds voldoen Ie en minder zoj lisiizi iK srevaarlijke brug 1 dan de tegennooidige Genoein 1 adres is ge te 1 in i n len v n admmistr ei re i der I brug zjnde het imb i iisl estunr ne k beuur lU I eu V m de nood ikeijkheid lot vtrb tering der bn i 1 rftgenei n lijkg uf en hioghee nn leu vm R jU rn t ieputef iten le er provincie met den infi ii i i r i rzoekei het voorh iniien zijnde k ipit ui der br ig au t a tot derzelver verbeter ng Nidit door gedeputeerde staten nog nilere npp e I het gemeentebestuur omiient de il of met ne 1 I van verneuning en verbetering er Iirüï n ir i a hebben zij te kennen eleven uit de ue t ver I de fonds n tot bcstrijiliug dfrko ten v n ver e ng i ten niiunste zimenhiu t luet de zuk er orl t tiet I anbicht Boskoop en dit hj selepirciie voor nemen besla it die ophe fi spoe tij te r i it het I diirom door hen ais ne ei eli k noiltbt cho i lo e ver beieimg der brug met over e j iii vjordit d up effiug van vooimeld amb i ht zij tot stmi gekomtn lu de opuiLare ru Isverg i ermg wurm e d p sitie vmi gel staten nerd ter t ifel gebriït is ti rezt n eiLertvt hoehet mogelijk kou ju dit de be iikkiii uvi r U 1 ii tr erbru r zoo iiiiun kju ZimeiAmgeii me e ej e i 11 1 etamb icht dair het toch nel hel e f Ie il b e ui 1 e tegennoor li e of toekom i se be u r Ier i j ii lure e termg vorlt voorzien Na ir de m en nis vm eeu r JaIe en moesten e kos bare en drmseu 1 nud iki kc r r en die de brug vereiacht eene zeer gellige ii e l n ne c om I zoo spoedig doenlijk tot hare sbopiug verucuvmg eu veroetering over tv gi n Op snads verlmsen is bj geJ st den bj extrict uit de I notulen audermul aangedrojsen op 1 of eene zoo spoedig I mogelijke opheffing vm het imbacht 2 of zoo mogeljk op hunne vorige beslissing ten g te komen eu ouder het tegeu woordige bestuur de brug te doen verbeteren De beschuld ginsen als zoude het ambachtabestuar zich de zaak der brug met genoeg aam aantrekken hebbeu schr ver de es genoopt eeu eenigzins u voerig ver lig d larv m te geven I zullende 1 leiui ten kliirste blijken dit v m de beslissing van 1 gcd staten de geheele ziak afhiukelijk is