Goudsche Courant, donderdag 29 december 1864

ADVERTSNTIEN iiea treoscbt dat le andermaal door den gemeenteraad aaajrewende pogingen met ec i unstigen uitslag mogen worden bekroond en na zoovele gegrou klagt n men toch eens doordrongen moge orden van de nuu ï akelykheid om de met regt den naam dragende van nhooge brug o er de Gouwe door eene andere en betere te doen vervangen Berigtcu Gemengde Spanje heeft met den heer Pereire eene leening gesloten van 36 mülioeo grulden Men wil Griekenland ontheffen van etn detl zijner schuld a ia Je waarborgende mogendheden De last drukt nut zwaar els men üuch rente betaalt noch atlossng Ii IStö zulUn op Ja a lan de gouitrGenunl j ru Jiictcn lu htt uptnbüar verkotbt woidtD 2aM U0U picols suiker en öÜ iÜU picols küflg Te Lejdeii is nü de pevs jitkomen c ne besf hrijTiEg van Japan met eene Men zegt dat A Dumas in dienst getreden ia van Batnum In Griekenland zoekt men een nieuw ministerie De onlangs geconcessioneerde railroutelijnen zijn overgegaan aan eeue engclscbe maatschappij De brievenbestellers krijgen weldra uniform Te Brussel vormt men eene vereeniging ter oprigting van Viije scholen Burgerlijke Stand GOUDA Gkboren 23 Dec Jean ouders D Schenk en M C Verblaauw Hendricus Philippus ouders H P Renard en M L Fessler Gnsberta ouders A B au der Klein en G Koeraan 2 1 Pieternella Johanna ouders T Bos en M de Jong U ijiiand oudi is A S Schiebroek en D lan den Beig Johannes ouders C DonyLlmanp en J C de Kruijff Maria Kliz ieth ouders T Oosterotn en G van der Pol 25 Maria Johanna oiideia W F bchivarts en E V Wajoj Gcertruida oudersJ van Wtl en en U Dclaieer 0 niLn i N 22 Dec C de Korte 60 j 23 J de Jong 4 m 24 T Wout 2 j 6 m 25 A Delsman 3 m C Hellemao 3 j G Apptl 2 j U m SCHOONHONEX Ingesciireven van 16 tot en met 2S Dec 1864 Ofbokfn Cliri tina ouders J Entjes en B Huniuk Jacob llcinrich ouders U H Abtling en G A van dtr Pouw Hendrik ouders L ÜMiiLLhts C an der Hek Ij J Rond 6 w M Voormoleu C5 j echtgenoote van G Vertneij C van ilkijswaard 19 m SPAARBANK Commissarissen der Spaakbank alhier berigten dat zij in plaats van den 31 DECEMBER e k op VRIJDAG 30 dezer zittiii ï zullen houden en voor het bij schrijven der Renten in de in legboekjes eene zitting bepaald hebben op VRIJDAG 13 JAXUAKIJ 1865 De tijd der zittingen is als gewoonlijk des Avonds vaii 8 tot 10 nre KIST Voorzitter RÜIJTER Secretaris Prijzen der Effecten AMSTEEDAM Dingsdag 27 December B ckargkkarij vaa 1 BRINKMAX De DIRECTIE der XederhndicAe Sank maakt bekei J dat zij tot Leden van het Bestuur dtr BUBANK te RotterdaM heeft benoemd de Heeren J vas der HOOP A7 n President J L DE BIE Directeur eu R X L MIRAXDOLLE Secretaris alsmede dat de opening dezer instelling is bepaald op 2 Januarij 1S63 A iiterdaiii 21 December 18G4 De Directie der Xederlatidsche Bank IV r MEE Prei J H MOLKEXEOER Secret De tweede bijeei komst van crediteuren in het faillissement van FERDINAXDüS HAPiKIXK winkelier en schrijnwerker te Gouda ter verdere verificatie hunner schuldvorderingen is bepaald op Vrijdag den zesden Januarij 1SG5 des voormiddags ten half elf ure in het Geregtsgcbonw aan het Haagwke Veer te Rotlerdam De Curator in genoemd Faillissement il H J KEAXEXBUEG Gouda 25 December Ib M 250 Staats L otcrij Ten Kantore van den gekwaliflceeruen KoUecteur A C COSIJN Markt wijk A n 102 zijn voor borenataa de Loterij HEELE en GEDEELTEX van LOTEX te bekomen volgens Prijs Courant GoCDA 24 December 1864 D ATTISOX S CHEMISCH BEREIDE WATTEN leveren een snel en zeker middel tegen JICHT en EHUMATIEK van allerlei aard als AAXGEZIGTS BOKST HALS en KIESPIJX 6TEEK IX DE ZIJDE enz Dezelve zijn alhier in depot verkrijgbaar gesteld alieen bij J H BOEES apotheker in de vergulde Druif In pakje van 50 en SO WINTERHANDEN Een uitmuntend eu pruuait middel tegen deze onaangename en lastige plaag is bij den onJergeteekeudc verkrijgbaar gesteld Prijs per Hesclije 15 centen J B VEETEItS Jz Apoth XB Bij hoeveelheid om te verkoopen Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VEUDE te GOUDA met inbegrip Vt ü Eijks en Gemeeme accijiis by eeue hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JEXEVEE a iC ZiQ o q per kan 58 cents Jenever 2 soort MoutBijuj a 462 iQ o per kan öU s cents inl BKAXDEWIJX 4B2 io P kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 28 Dec 1SB4 Bij A BRINKMAN op den langen Tiendeiceg D X üü zijn te bekomen NOG EEXIGE EXEMPLAREN VAN DEN GEILLUSTREERDEN GOÜDSCUË ALMANAK voor 1865 F 2 ijs 3o Oenten Mede voorhanden Best Hollandsch en Velijn Schrijfpapier POSTPAPIER en ENVELOPPES pCt Ned v sch 2 j dito 3 dito 4 Amort Sijnd S g Handelm op resc België Roths 2 Epaïije obl 21 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 dO 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 d bijH 18604Vs Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2Vj d renteArast 5 d nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten B d 1871 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 Laagste koers Hoogste koers Gehleven koers BlVs 72V2 eiVs 72 8 957 61Vs 72V8 95 89 2 139V4 140 140 40 6 46Vl6 45 9+V2 9SV4 67 79 82V 184V4 57Vi6 29 81 Va esVs 67V 801 8 82 Vi6 184 29V 6 63 80 1841 37V8 29 63 20V 20 2OV4 427 8 27V8 27 V 4 i 6 27= 8