Goudsche Courant, zondag 1 januari 1865

1S05 Zondag i Jaimarij m 9 8 OUDSCHE COUBAi Deze Couraüt verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gc chiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie iraanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Uitgave van A BRINKMAN Lan e Tiendeiceg D ii 60 j D prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip aü het zegel is SÖ Cent voor eiken regel daarbmen 10 Cent B II iteiigewüue letters worden berekend naar plaatsruimte mm mm Bij den aanvang van een nieuwen jaarkricg slaan wij als onwillekeurig een blik op het verledene of het ons welligt een Termoeden van het toekomstige mogt geven Het jaar 1864 bragt geen groote verandering in de staatkundige wereld De pooische opstand werd zoo als men reeds lang vermoeden mogt geheel onderdrukt Zal dat bloed vergeefs vergoten zijn Keen voorzeker als het de menschheid cene schrede verder brengt ia de overtuiging dat het geweld het middel niet is tot regt en geluk Ook in de deensche zaak zegevierde het geneld Duilschland en de diiitsche bevolking der Jiertogdommen hadden regtvanraige grieven tegen Denemarken Maar de brutale overiuagt van Pruisen en Oostenrijk heeft de algemeene verontwaardiging opgewekt Toch werd Denemarken overgelaten aan zijn lot en worden de hertogdommen niet meer door vreemdelingen onderdrukt nu ondervinden zij den harden dwang der bevrijders en broeders Bang zien zij de toekomst in die nu afhankelijk wordt gesteld van de diplomatische kuoeijerijen Mexico zag in 186 1 een wankelen keizcrstroon oprigten die nog aan duizend gevaren blijft blootgesteld In Noord Amerika is de beslissing nabij gekomen Vier jaren geleden werd het noorden tot den strijd gedwongen en na onmetelijke opofferingen verklaarde het volk onlange tot het einde te willen volharden Dit is de beteekenis der herbenoeming Tan Lincoln De slavernij moet afgeschaft worden Na wanbopigen strijd bezwijkt de overmoed van het zuiden Alles doet Tooriieu dat 1865 de beslissing zal aanbrengen en een nieuw tijdperk openen voor de ontwikkeling v in het groote edele en standvastige volk welks geestkracht zoo weinig begrepen wordt door den bekrompen zin des tijds J pan wekt de teedere belangstelling van de beschaafde wereld Het zal gezegend worden met europesche weldaden Domme menschen die de vreemdelingen niet met gejuich ontvangen Een zachte teregtwijziug is hun gegeven en zij mogen meer verwachten Wat is men in Europa eensgezind als het om rooven te doen is De inwoners van Kieuw Zeeland worden uitgeroeid om plaats te maken voor beter ras En dit doet Engeland welks staatkunde de beste is der wereld Engeland dat de vrijheid ook in zijne koloniën bevordert Engeland dat welvaart en rrkdom verspreidt waar het zijne vlag plant Vrankrijk speelt weder eene groote maar min edele rol het fransohe volk is onder zijnen keizer de schrik der volken het volk dat zelf zwijgend geknield ligt aan de voeten van een grillig en raadselachtig despoot Yoor Italië is een schemer van licht opgegaan zij zijn hunne faoofJstad nader gekomen en Home levert op nieuw het bewijs dat het de wet der menschheid verloochent Stilstand is de dood Oostenrijk wankelt en weifelt oefep zich in de eergj eginseten der constitutie en onwillig zal het verder i en 4an de bestuurders wenschen Spanje beproeft vergeefs om tot beteren toestaiWj te h jaen het verspilde zijne laatste hulpmiddelen op S Doi met Peru zonder uitzigt op goed gev lg Inwendig verdeeld uitwendig krachteloos wacht het eindeloos op doeltreffende binnenlandsche hervorming Waarlijk wij Nederlanders hebben geene oorzaak anuj volken te benijden Wij beleven een tijd vnn voorspoed en ongehoopten bloei en wat hooger staat de vrijheid bloeit in den schoonsten luister V oik en Vorst zijn eens van zin onze voortreffelijke instellingen vinden bevestiging en ontwikkeling de volksverlichting neemt toe het onzalig behoud ligt krachteloos ter neder Het bestuur wordt meer en meer in zijne waarde erkend de toekomst beloofc gedurigen vooruitgang Mogt wijze matiging voorzitten in den raad des konings en de vertegenwoordigers bezielen tot krachtig handhaven en bevordeien vaa het goede Ieder Nederlander erkenne dankbaar de rijke zegeningen van onzen tijd maar ieder onzer beseffe ook de dure verpligting om mede te werken tot heil des Vaderlands öuitenlanïr London 29 Dec De noordkust van Australië tot nog toe slechts in naam britseh grondgebied begint nu werkelijk in bezit genomen te orden Op den uoordoostelijken t ithoek van dat vasteland is de stad Somerset gesticht ütt ZuidAus tralie is nu eene expediti op neg om eene nederzetting aan den mond der Adelaide rivier te vestigen maar Je regering van Queensland heeft den eersten stap tol beiolkiug der noordkust gedaan en wel met meden erking van de regering des mopderiaiids Die nederzetting op Kaap York is eene uit oiidering in de staatkunde van het britsche jiouvernemeut af ijkende van zijn beginsel om de ontwikkeling i er kolcuieii aan haar zelven over te laten heeft het voor iiet belang des rijks en der marine noodig geacht het punt hetwelk Torrestr iat beheer cht zonder verder verwijl te bezetten Volgens berizt uit Kui stantinopel heeft de sultan onlangs eene eer gestrenge wet regelende de openbare drukpers doen afkondigen De buitenïewoi e ge ant door den Be vanTunis naar Konstantinopel gezoiuleu ia n iar Tunis teruggekeerd H j heeft in zijne zending naar wensch mogen slagen Berigten uit New lork van 17 dec luiden zeer gunstigomtrent de expeditie van den generaal 3 ierraan Hij heeft naar men meldt het fort Macallister vermcesterd en zich tengevolge daarvan in gemeenschap met de vloot gesteld Volgensgeruchten zou hij ook Savannah ingenomen en daarbij IIOÜOman van de zuiilelijken krijgsgevangen gemaakt hebben Degeneraal Thomas had den zuidelijken geuer uti Hood bij Nashville uit al ijue versterkte sicilmgen gedreven en hem 40 kanonnen en 5UÜ0 gevangenen afgenomen De new yorksche correspondent van den Morning Herald meent dat gener ial Grant op het punt staat van zijne operatien tegen Eichmond te laten varen en den oorlog na ir Zuid Carolina en Georgia over te brengen Hij voegt er bij dat er eene expeditie uit Monroe naar Wilmington op weg is gegiuin bestaande uit eene land en scheepsmagt namel jk liö bodems te zamen met 700 stukken benevens 20 a 25 000 man landtroepen De Times of India bevat de mededeeUng dat met 1 jan a s eene nieuvie ckelijksche communic iiie tusschen Bombay en Engeland zal geopend worden De berigten van dat bladomtrent den oogst ziju niet guusiig Uit u igenoeg alle dis J ficten zoo leest mpndi iriL zijn treurii e me edeeliugen ili l t Hpen ten opzigte van den oogst als een gevolg van gehrvk aan regen Er bestaat alle vooruitzigt op groot gebrek gedurende liet nadereihl saizoen door het geheeic land Aaugaan le tk r jgsbe egiiigen ordt li erbj gi uaeld dat de bewegingen da britsche troepen in Bhootan bij de bevolking aldaar veel sensatie hebben te weeg gebragt met het gevolg