Goudsche Courant, zondag 1 januari 1865

ADVEIITEMTÏEM De beste heilwen ehen wuri cn op dezen dag toegebr igt aan vrienden bekenden en begunstigers door A JOXivER GouD i 1 Jan 1865 Coaice De heil wensch van den dag aan alle vrienden bekenden en begunstigers van J V INWIJNGAARDEN Koeken hankeihakker die voorzien is van beste stroopwafelen elke bij bestelling bezorgd worden Gouda 1 J inuarij 1865 Aan alle vrienden en bekmden het compliment van den dag Geb HARTING Gouda 1 Januarij 1865 Pkotografen Dankbaar voor de genoten gunst vertrouwen en vriendschap brengt de ondergeteekende aan begunstigers en vrienden zoowel uinnen als buiten deze stad zijnenheilwensch zich voortdurend minzaamaanbevelende AV STIKKER TapQt en Maitoi Jlagazijii Gouda 1 Jaauarg 1865 dat het tufflchen de parlij des vredes en die de oorlogi tot een algemeenen burgeroorlog is gekomen Pa iis g Deo Er is de er d gei eene statistiek over 1 Mhoolwezen verschenen die vrij belangwekk nde bg oiit erhe enttt Er ulykt uit dat in Frankrijk 6 218 scholen aanivezi r iu hetgeen men zal het raoeteu bekennen een niet on ienbjk c fer is Aan de er f J evenwel dat on dezen oosenblik nog p m 600 000 kinderen geen onderJii c eiüeien Die omstandigheid tfeeft ruim baan aan de voorsta idèrs in het verpÜst onderwijs Ui l edoel le statistiek bbjkt voorts dat van rijksivege sedert = iil li n behoeve der schoüibil hotheken To 735 werken zijnroi c eJe M te zamen iii makende 2ii7 712 deeien an njks fw i b idie ver pind voor de nprigluiï v n Mi scaoolbibliothfken in het dep ricmfut der Te AIoni r bfv u nn berigt meiileniie nat de buifen rev onebegrooiir g voor ISÜf welke een hooger cijfer bedraagt dan over ï fl algpioopen j lar volkomen gedekt is zonder dat hei nood ü j lo tuiige buitengewone hulpmi Idelen de toevltin i tf mopeii remi ii ï Te t ün tr itioi i e Lcvat oen artikel van den heer Liimyrar wairiri e e doet iiitkonH i d it de e icyr iica eene aliremm e vcDaïii j I eeli vfro iv iaA loch hij voegt er bij d it de pnr c pM rre ri i i I r iklfr niet heeft dat de vijanden i r iik li ir 7 i ieij l e r lir ven Pe d i i oiituikkelue il eone i niet vatbaar voor toepassing fn Z i r i L i aar i dan liu dit iu de re idie welke r ii ia k i pn vproorzaken dan ligt dit in den r an k m v jtjf vlocijPii terwijl zij den vij m len V IL V ii h piub ui i v aarlijk schoon spel geeft i kil der mi ldeiiecii en zegt de schrijver p i i i r nio liTue m iit ic i ippj zal Frankrjk f T il i i n herinneren hert t retn uw a in zich fp f I Pt L r ii n die aan liet h of l zijner constitutie pe r rópi n b o Hii reiJs lang voordat zij cciie welsprekcn e = anc li i l en i i i 1 in de beroemde verkl irin f van 1 ri 2 MarseillS l ri en uii Koiisiaiiliiiüi el v n 24 de er mcLien dal fei e i iri e beiasliiig door den griekschen pariarcli uit rP hie eM ii liidgarje niet is fcnnuci worden geheven V nnrr r li Orient wenscht de belasiingschuldigen g luk met den geboden tegenstand waardoor de patri irchen veriii2 L w ir en hunne uit£r tven ie beperken en hunne kiievelar en c oen op ini den Het bulgnirsche d rgbl id dat te K staniii opel het liclit ziet bevat een antwoord aan het d igbl i I v i M koi iei elk ereg 1 heeft d it lliisl ind zich door het verdr v iii v p de h inden niet heeft gebonden en er rie v n leeft atVi en om TiirkV door otnwenieling te doen va ie liet k Uj i i iiiiopeisel e biid segt dat liet voorbeeld v ill Po en eene iiitinun ende les i van nation diteit voor het tuikc e r k inz ji f rbeid voor de Bnlg iren die op verzoek der iri kfii ree as crt Z jO 1 lUï door de Kliffen werden onderdrukt Esrlijn 29 IVc Volgens eene p iriiculiere mededeeling uit l r iurj is prie = iortsch ikoff voonieraens om af Ie treden en zii hij do den birr n van lindbcrg worden vervangen Be miniter van ii i cid in Ische zaken de heer Walinew zal aml = tdenr te V r en tloor den lieer Milutin vervangen worde i Deniinisir van m irine de heer Kr ibbe zal aftreden in ne pLi i z d Ie admir ial Gl isen ipp worden benoemd Nii eij5 de imlerh in Ielingen lusschen Pruisen en den herlog vtl Anz te di irg aaii de eene en met Oosienriik aan deandere zj ie verneepit men uit eene oet c bron het volgende de hertog heefi reeds voor geruimen tijd tamelijk groote eoneessien gedaan Dientengevolge is hij uitgenoodigu geworden ren gevolraairtigde naar Berbjn te zenden De heer v Ahlefeldtkv aro mitsilien hiei en vernam van den heer von Bismarck dat er twee wegen open zijn hij von Bismarck kon eenovereenkomst met den hertog sluiten en dezen vervolgens teWeenen vertegenwoordigen of hj kon ook eerst met Oostenrijkde zaak regelen Het laatste zou echter blijken practischer telijn De hertog wacht nu tot dat Pruisen het met OostenrijKeens zal zijn geworden en hij zal waarschijnlijk nog iang hieropkunnen wachten Frankfort 2 = Dec Eenige dagen geleden heeft te Geneve de i t i e ii nr pkrtt gehad der overeenkomsten gesloten door de verscl iüeiide st tien welke deel genouieu hebben a in het inieri ation ial conirres tot het verplegen van zieke en gekwetste roiiiiairen in oorlogstijd ötnnc nlnnö Gouda 31 Dec Door Z M zijn benoemd tot tweeden luitenant bij het wapeu der iDfaulerie van bet alhier in gar nizoeu zijnde 4 reg infanterie de sergeanten W G Haarman J J Geers en T A J Koersch en wel respectivelijk bij het 4 = 2 en 6 regement De eerste kamer der staten generaal heeft in hare zitting van woensdag behandeld en roet algemeene stemmen aangenomen het wets ontwerp tot bekrachtiging van provinciale belastingen en dat tot verhooging van hoofdst V der staatsbegrootiug voor 1S64 In de zitting van gisteren heeft de eerste kamer de wet op de middelen met 25 tegen 3 stemmen aingenomen Tezea stemden de hh van Nispen v Pannerden Fraussen v d Putie en Taets van Amerongen Blijkens het thans verschenen voorloopig verslag omtrent het onderzoek van het wets ontwerp tot wijziging der gemeentenel voor zooveel de phutseljke bekistingen belreb in de afJ der tweede kamer is men daarbij in eene opzettelijke beoordeeling v m geheel het regering plan tot afsch iffiiig van alle plaatselijke accijnsen getreden De vraag is geheele afsch iffing der pia itselijke verbruiksbelasliiigen weu chelijk en noodz ikelijk traf tot zeer niteenloopeiitle besehoiixungen aanleiding Bep ialdelijk werd iu overvieging genomen de invloed dien het in werking brengen van het regeringsvoorstel op s rijks financiën zou hebben vrij algemeen klaagde men dat de kamer niet ia X iir men verneemt is door eene fraiisclinederLindschemaatscli ippij eenigen tijd geleden bj ons gouvernement aanzoek sell in tot het erlinifen der concessie vour het aanleijgender eeh iven te Sclieveuingeii iu verb md met een spoorwegvan d haven langs s ir iveuh ige en Utrecht iii ir Almelo enzulks zonder d it de m i itschappij eenige subsidie van rijkswegeverlangt Men verneemt dat Z M de koning heeft bepaald datte Tilburg eene rijks hoogere burgerschool met vijfj irigen cursus zal worden gevestigd die den naam zal drigeu rijksschoolWillem II Voor eenigen tijrl werdt uit het Nieuwe Diep meldinggemaakt van de ijverige pogingen door den heer J L Kikkert notaris en wethouder op Texel aangewend om de hoogeregering opmerkzaam te maken op de verbreeding der zeegatenvan Texel Vlieland en Terschelling ten i evolge van het afnemen der duinen vooral te Vliel md met aandrang tot maatregelen van voorziening in den toestand der duinen De heerKikkert werd in zijn pogen gesteund door onderscheidene ge meente dijken polderbesturen die het hooge belang daarvaninzagen Thans verneemt men dat ten gevolge van die vereenigde bemoeijingen de opmerkzaamheid der regering reeds opdie zaak is gevestigd zoodat in dit jaar reeds werken zijnaanbesteed strekkende tot behoud der duinen van Vlieland terwijl een onderzoek naar den toestand der genoemde zeegatenwordt ingesteld ten gevolge waarvan zoo noodig m ulregelenzullen worden genomen tot afwering van het dreigend gevaar Berii ten Gcmciisiile Het londenscbe publiik wordt thans in verruil titir gf bragt door drie eenbecnige dansers Doiiato t iipcll j en Teiconu De fraiLScbe kamers zullen eerst half febiiianj bijeru ko ncn Uo tpiirijk z il nu loeh eindelijk naar men beweert overgaan tot aaiizieiiLjh r l gcivermiuderii g Uit Japan berigt meu dat de prins van Nagtto geilugt 13 naar Amerika ilen gelooft te Fanjs dat de afgevaardigden eene jaarwedde zullen be komen van 12000 frg Op tweeden kersdag werden te Londen meer personen wegens dronkeösehap gefaetren genomen dia dj eellen konden bevatten De groote chinescbe opstand der Taipings schijnt voor goed onderdrukt Op derden kersdag zijn te tailbrd twee iiiüori fuaars opgehangen de derde ter dood veroordeelde is eene vroutt en wordt uit menscfalie eudheid gespaard tot ua bare bevalling Karl Heine heeft dezer dagen 500 000 mark eouruni gcsehouken aan bet joodsche gasthuis door zijn vader io St Pauli te Hamburg gesticht IJe boekerij der domkeric te btrengnu in Zweden is de i r dagen gTOotevideels verbrand waaronder 5 a Güd deelen in den 30 jarigen ooilog uit Hobemen eu Moravie geroofd Te Parijs is een h uten borologie te kuop vojr 500 l rs alleen de veer is van metaal bet is van gewone grootte In Marokko wordr de tclegr af iiige oerd niettegenstaande bet verzet van de hof sterreu igcbilaars die dit werk des ui ei3 verfoeijeu ljf kaïdiiialeii zijn naar men beweert genegen tot tchikkiiig uiet Italië De Frausctien gaan naar Sonora de delvlviiig lan bun deficit opzoeken Tc Hamburg is de nieuwe G pCts zweedocbe leening aan de markt gebragt Marktberigten Gouda 29 Dec Tarwe Poolsche per last ƒ 300 Zceuwsche per mud ƒ s 50 lƒ9 RoL sre Inlandsche ƒ 5 t i ƒ C buiteniand5che ƒ 6 ti ƒ 6 0 Gerst ƒ 4 a ƒ 6 50 Haver f 3 a ƒ 4 25 Boekweit Fr insche per 2100 neJ HC ƒ 1S5 Noordbrabantsche ƒ 205 Duiveboonen ƒ 7 Hennepzaad ƒ 9 ii ƒ 9 50 De veemaikt met geringen aanvoer en lusteloozen handel Vette varkens van 19 tot 21 c pr 5 ons Boter ƒ I IC il ƒ 1 26 pr n Delft 29 Dec Heden ter graanmarkt weinig aanvoer en zeer weinig handel tot verminderde prij en was met moeite te vcrkoopen larige en puike zeeuws tarwe br igt in een enktl treval voor comsumlie ƒ 9 op Tarwe ƒ 7 a ƒ S Kogge ƒ 50 l l f C iO Win eraerst 4 ü a ƒ 5 Zomergerst ƒ 4 a ƒ 4 40 Korte haver ƒ 3 40 a ƒ 3 70 Lange d ƒ 2 70 ƒ 3 20 Duiveboonen ƒ 6 40 ii ƒ 6 6u Paardeboonen ƒ 5 SÜ a ƒ 6 Gr erwten ƒ 8 ii ƒ 10 Aan st iils waag gen ogen van 22 tot 23 Dec 214 8 eu 95 16 boter te zamcn iiitm ikonde 5230 iikI tl Hooiboter ƒ 57 a ƒ 62 het vierde ƒ 1 42 a ƒ 1 55 per n tC Dordrecllt 29 Dec Voorr md van granen zaden enz op heden Middelburg 29 Dec N zemwsehe t rwe ƒ 6 ƒ 7 met weinig aanvoer Nieuwe walch iP ueiniir aanir voenl met weinig kooplust ƒ 6 50 ii ƒ 7 50 j ir do do S 50 N z paardeb te Iiooj geiiuuden n w iich do ƒ 75 N w iich witte boonen ƒ 1 1 i 11 40 met veiiii hindel X walch hr boonen ƒ 10 50 N walch gr erwten ƒ 7 met weinig aanvoer Deventsr so December Tarwe ƒ 8 a ƒ 9 Rogge ƒ 6 10 GouD 4 31 December 1864 A oorspoedig bevallen van eene dochter J AA DOBBE SCH V VP Eenif e l ejinhf eviiif De ondergeieekendfn brengen langsdezen weg bij den aanvang des jaars aan begutistigcrs betrekkingen vrienden en bekenden hunnen heilgroet Gouda l Jan 1865 HESS 0 Bij den aanvang des j iars heil euzegenwensch aan vrienden bekenden enbegunstigers P C PINKSE Gouda 1 Jan 1865 Broodbakker Kleiweg Heil en zegen bij den aanvang van het nieuwe jaar aan alle mijne vrienden bekenden en begunstigers C LUXEXBURG Koek banketen broodbakker Turfmarkt Met den aanvang des jaars worden de beste zegeningen aan vrienden bekenden en begunstigers loegenenscht door A KOE MANS Koeken lanhetlakker Markt J ƒ 6 70 Boekweit 5 75 s 6 40 Gerst ƒ 4 a ƒ 4 75 Haver 3 i ƒ 3 75 I iarii ƒ 7 ƒ t B er per 20 n 1 ie s 24 a 2 2 s ƒ 19 50 a ƒ i 5 l Zwolle 30 Dec iliddelprijzeu Tarwe ƒ 7 62 Kogge f6 Gerst 5 Aardapo 1 30 Boter per n S 1 12 20 n ƒ 25 50 Boonen ƒ 0 12 Londen 26 Dec Veemarkt De aanvoer beliep in de vorige week 5406 stuks vee uit het buitenland tegen 8521 in 1863 De handel was heden stil tot vorige prijzen Er werden aangebr igt 1250 runderen 4920 schapen 4 kalveren en uit het buitenland 410 runderen en 1050 schapen HoU k lveren bedongen volle prijzen 27 Dec Boter Holl was 2 lasrer 11 manndast metgoede vr iag maar daar er niets wer l aangevoerd is de voorraadb jijH opgeruimd Alen noteert Frie che 126 Kamper enZwolle 116 i 120 Bo c i 9 + a 102 Groningen 96 a 100 Emder en Leer 90 a lOO Holstein en Kiel 116 k 130 Yersey 108 i 122 ilorlaix 94 i 96 Kans onveranderd in prijs 28 Dec Gr inen De aanvoer van eng tarwe was zeerinatig puike kwuliteit was goed iïevraagil A reerade met goedenaanvoer amerik is tot vaste prijzen verkocht andere soortenstil zeilende hulingen goed gcvr agd tot vorige prijzen Gerstmet weinig vraag tot vorige otering Il tver met goeden handel en vrij vast nieuwe m sische was moeijelijk te plaatsen Aanvoer CO qr iiil en 373 qr vr tarwe 530 qr inl eogeen vr geist en 2010 qr in en 6130 qr vr haver Burgerlijke Stand G o l D A IFBORFN 27 Dec Jacoba ouder J ilc Jonï fn M Pa tï ast ille l ouders P van Ham en K Oo terbrotk ornili i luders D lïoer en C 1 Boshof llendriua Adnaiia ouders de Acier en H A de firuil OvHii itiFX 2 Dec J an Rijk 11 m 2ij W T Oosterling 6 w S de Beun id J MiK 7 j M X laii Helden 4 w 27 1 de liruin 1 j C m K 1 N tiuliuï T m J ir ier U d AI il 1 E lauw j 3 ni J M van der icci 21 iii 2s A Nieuwlaiid 10 j C de Kort 21 m C v in Lecuut n S w Gf nrwn ÏIS Dec J J Potliar t en C clnrltinau voj rdev van 23 tot en met 29 Dec 1S64 Cf vxli en 3 W van Dpcren gfb Mun r huizen z E tn der K is viin r ivi sih v i t i dt A I i tnati geb d z Ov t L PIN i ua iu l Ch i t jpiiel Frediik iili R uaiin 37 Fitter van ZiMi tei d Willem au lierkt tein ruim 73 j widuutmar van A E Mcuik i up tl N i KTiuii u D Willem van den Kiid 2 S j met reertnu Hard n an i j Aaiui Oi trur i 5tl j nut i Iito oni van Kuijk 3 1 J Iheodorns B uu bijnti 4U j met Htnrica irUu ju J7 j De complimeuten v in de en d tr worden aan alle zijue geëerde be c i u er3 en stadgenooten toegebr igt li i or Gouu A V C M S J 1 Januarij 1865 Brr i i iu be Het compliment van den di giiustigers vrienden en bekenden GoUD J J GKOOTl N KORST 1 Jan 1 65 Kleermaker il jd raat Aan vrienden en begunstigers zij bij de vernieuwing nes jaars heil en zegen toegewenscht door G v K DER LAAR Gouda 1 Jan 1805 IV jdriraa De heilwensch van den tlag aan mijne geëerde begunstigers van hem üie zich beleefdelijk aanbeveelt A J AFARTENS Fliofogranf Bij den aanv ang des jaars brengt de ondergeteetende zijn heilgroet aan familie vrienden en begunstigers G VAN iiEB L V AR J Klenceg