Goudsche Courant, donderdag 5 januari 1865

van Tijf BiiUioen francs verschafte Toen de aandeelhouder daarachter kwamen ei chten zij de vyf miUioea terug onder het ben eren dit de bestuurder der mnt clidppj nel voor haar maar n et met hnr zaken moft doen H t hot van appel heeft thans besli=t dat er nieta onwettigs lu ligt wanneer een gerant eener m nt chanpij persoonlijk met h arztken doel Tot dusver hield men dit iliijd voor onnettig Nu k n de Uitspraak van het hof van ippel werkelijk m den vervolge tot allerlei knoe jerjen adeiding geven De heer Thier die voornemens wa m de kamer vanafsevaardigden het noord te voeren Ier gunste van de piusehjke regenns heeft daarvan niir men verneemt na de openbdarraiking der enevclica afnez en S oi ens de l as is de jün te pogni2 tot opstand mTunis mislukt De rebeileu zija na een Jtrijd van zes urengenoodzaikt geuee t terug te trekken Lit S üson wordt berigt dit keizer Tu Duo die geenkinderen heeft on en keizer tot erfgenaam en opvo ger benoemd heett Bij de veikieziug vtu een president der spa nsclie co tes helft de heer C Iro de re eiiiig=kandid lat 192 stemmen op zuh vereeuistd de oppositie kon op h r n kandidaat niet meer om f2 e mm Pil vereenigeii Bj de re eptie op het vatikaan op nieuwj ur hg heeftde generial de ilcn ebello opperbevelhebber der ii n c ie troepen ie Rome den pai b de lui ue j tbrigt en de gevoele v mwplwiUeiidl ei 1 te eunen gelieven ui liet fi nsche ItgerHierop I ei lt de heilise vader ïieautnooid dat de e gevoelensrem te d ft kenb i r naren gera lakt door eeu e iei lal die edert m rsch uk is gt orden en vervolgens door ihe anderegeni raai ilieaiii het hoofd stonden van de tot verdediging der reiiwige s d gro mfdig toegesnelde armee llij fde pius h eft i ti d 7ijue j = bt ii i tot den hemel gerigt voor dit le er voorden eider v m Innkrijks lot voor legoede geestelijkheidin dl 1 UI 1 vooi de frin cne k thoheken Ook thans zal hijmet op d n te bidden en de katholieken de nitie denkei er de keizerin en de kei trlijke f imil e te zegenen opd itGod aan lUen hel noodige licht ten deel late v illen BerlijQ l J n De per rijheid en vu heid vin vereeniging heeft in Uurtemberir eene groote schrede voon iiit geJ nn Vlet oRic eie llil ül it een bt luit houdende af ch iffinz der wetgeving ten de e in het leven geroepe i krieliteus bondsbe luit Zij wjrit virvangeu door de drukpersi et v m 1817 die eene herziening zaï ondergaar Door dit bf Ui t kornt het te el vin wair ehuwing oplietfing en borgstelling te vervallen Ten aan ieii vm de erfopvolg ng in de hertogdommenheer cht nog altnd de e fde oneenigheiJ tus Clien onze le jeringfu de oos enrijk=c e l rui en is nog altijd niet geziud om ichde net te i en e n door eene meerderheid van m ddenstitenWarneer 1 ings difii wig eeu besluit mogt norlen doorgedreven om den hfrtog vin Vugu lenburg lU souverein v ui Sleesvv jjKIïol e II eni en itting toe te kennen m de bond vergat eruiï dm on Pruisen dit ammerken als eene ontbindingvan het verbond Lu Kop nh ig r wordt onder dagteekening vm 27 dec geme d du de net door den rijktraad goedgekeurd betreffendede WIJ iging der noven ber constu ie nas uitgev uardigd er clieidene deen che officieren en onder officitien diein den liats en t l hun ont lag hebben bekomen hadden poginsen aingenend om in het mexicaansche vreemdenicgioente V orden opgei omen doch vruchteloos Zij hebben zich thansmet een gemeen chappelijk ver oek genend tot den meXiC lauscl en gez mt te P rns Te 11 nburg wil men neten dat het deen che ministeriegenij igd zal worlen en dat de heer von Plessen deensch gezant te Petersburg die zich thans te Kopenhagen bevindt belastzal worden niet de poitefeuille van buitenlandsche zaken Dekoning moet namelijk de verwijder ng wenschen van de ministers Bluhme en David die te liberaal ii Lit Tondern norJt geschreven dat de deenschgezindenaldaar verlof hebben trachten te bekomen om eene deenschebijzondere school onder leiding van een vroeger aldaar aangesteld onderwijzer op te rigten Dat verlof zal waarschijnlijkniet verleend norden dair m Je sleesw jksche scholen zooweldeen eh wordt onderwezen PraiLkfort l Jan aar luid van beriglen uit Turijll 1 Jm Ter gelegenheid van de receptie der commi sie uit net pirlement heeft de koning den vvensch geuit dat de parlement ure weikzaamheden zoo veel mogelijk bespoe iigd zullen worden Z M gaf tevens d hoop te kennen dat It die Zjue bestemming weldra zal hebben bereikt Z M heeft de commissie voorts medegedeel 1 d it de zetel van het gouvernement in den loop der maand mei naar Florence zal zija overgeplaatst De koning gaf aan de stedelijke autoriteiten zijne tevredenheid te kennen over de houding van de bevolking van Turijn en de nitionile gi de en over beider goeder gezindheid in aUe moeijelijKC omstandigheden De Corrcsp de Homa egt De paus is de eenige leidsman tot den n iren vooiuitgang en de ware beheerscher van den nieuwen zoowel als van den ouden tijd Het blad hoopt dat de vorten zuUen in ien dat zij geen zekerder vriend en bondgenoot hebben Voord Je kei er der Fianschen door de voorzieuigheid aan het hoofd der christelijke n itie bij uitnemeudntid ge teld zil de giootsi l c tail goedkeuren die de vijanden der miitschippelijke on c schiiidvlekt en alle gevaren van een bondgcnoo sch ip net hen doet zien I Jan Men leest in het officieel dagblad Het verslag des munsters van financiën iii den koning ten pzigte vau den uitslig vm de vooruiibetiliiig der groudbehstiug constatee t den ijver der l itie om uu de ehoefteu der schatkist te gemoet te kom ii T e result ten verkregen in den termijn bij de wet bepiild zijnde g v ii de bel istiug zijn geineasseerd waarvan 43 p t oi middellijk vin de bel istiiigschuldigen het overige door tii sclienkomst van de gemeenten en de provinciën De volkomen goede uitslig vui den maatregel is verzekerd ötnncnlanö Gouda 4 Janjarij In do maaud ig ehont en zitting van de eerste k nier der stalen generaal zijn de eindverslagen der comoiissun vin ripportcurs over de stiitsbegrootmg voorlS65 uitgcb agt De lauvang dei beraadslaging daarover is bepaald op woensdag e L Blijkens de uitkomsten der haudels statiatiek van Tvederlind over 1 0 j than vin vvege het dep van financiën het 1 cht ziende heeft de algemeene invoer over dit jaar bedragen eene niude van ƒ 442 906 de invoer tot verbruik ƒ j il S33 US de algenipene uitvoer ƒ 377 430 947 de uitvoer vin het vrije verkeer 2 7 t jlO en de loon oer SV 251 337 Bj vergelijking met l i 2 is de algemeene ii er nominaal verinincierd eii wel met 4 pCt de algemeene nitioer met l j p t De uitvoer tot verbrjik d larentegen bedroeg fi i Ct en de uitvoer uit het vrije verkeer bijua 12 pCt meer dan in 2 Men lette ei eiuiwel op dai tusschen de cijfers der w irde van de in ei uitgevoerde goederen in lSb5 geene jui te vergelijking e m iken i omdat hij het nieuwe tariei vaa reg iii in let 11 itst v n l5b2 ingevoerd vele artikelen niir i c waarde ij 1 bela t die v ro ger naar het gewigt werden a ngpgevcu en wairvoor alzoo slechts eene fictieve vvairde berekend werd Men leest m het ee did v m het Eegt Lit de sulistieke opgive omtrent de voorloopige aanhouding n gedurende de jireii l o4 1 03 door den minister van justitie oveigelegd bij het ontwerp van het wetboek van strafvordering blijNCu c 1 de e bij oiu eiheaen Gedurende die vijt j iren zija voorloopig amgphouden ól 4 crimineel en 15575 correctionneel beklaagden dus in het geheel 18759 dus gemiddpld 3752 lu hei ja ir D larvan zijn vrijgesproken ot vrn alle regtsvervolging ontsl lïcn 1950 of gemiddeld 390 in het jaar die derhalve zonder voldoenden grond of bij abuis gedurende een I tngeren of korteren tijd v m hunne vrijheid zijn beroofd oindit de justitie zich veigist had In hopvcle vau ce I08O9 gevallen van veroordeeling de preventieve gevangenii werkelijk noodig nas valt natuurlijk uit de tabel niet op te maken Er blijkt echter dat zich daaronder bevinden een zeer groot aantal wegens bedelarij veioordeelden Zoo waren er b v onder de 155b m het arrondissement Assen correctioneel langehoudenen niet minder dan 1417 bedelaars Er blijkt voorts dat de duur der voorloopige aanhoudingen zich heeft uitgeetrekt met alleen tot 200 maar somtijds zelfs tot 300 of 400 eens zelfs tot 485 en tot 628 dagen Hoe dikwijls dit het geval IS geneest en of er zich daaronder ook bevonden die meu bij abuis heeft gevangen genomen wordt niet gezegd Maar hoe dit ZIJ er moei net gespeeld worden met de persoonlijke vrijheid zells van hen niet die men met meer of minder reden verdenkt vin misdrijf De e cijfer zijU welsprekend en geven stof tot ernstig nadenken De wetgevirg over de preventieve H gevangenis heeft behoefte aan eene zeer radicale hervorming I Men moet beginnen zich te ge vennen haar te be chounen als een noodzakelijk knaid dit men alleen dan gebruikt als men I het onmogelijk missen kan en het gevolg zal zim dat men I haar m lar zeer e d aam zal gebruiken Zij moet lu ieder geval 1 ophouden te zijU nat onze wetten er van gemaakt hebben eene zaak van raii me In de voor enkele dagen te Amsterdam gehouden vergaderingvau t bestuur der algemeene tentoonstelling van landbouw in 1865 in het paleis voor volksvlijt te houden is o a medegedeeld dat deholl mai schappij van landbouw een subsidie zou verleenen van ƒ 1000 en de ver voor bloembollen cultuur van ƒ 300 De stempels voor de uit te reiken medailjes zullen worden gegraveerd door den heer L Wiener te Brussel De jury v m beoordeeling zal gekozen worden door den eerevoorzittei op voordrigt van het bestuur de gouvernementen in Europa zullen verzocht worden gedelegeerden te zenden die tevens leden derjurv zullen zijn persoonlijk z dien ook door het bostuur leden v m de jurv in het buitenland worden uitgenoodigd Men Het digelijkseh bestuur van Amsterdam h eft aan dengemeenteraad voorgeteld om onder zekere voorn urden enbinnen zekere beperkingen concessie te verleenen tot het iiiileggen v m een paardenspoor usschen de stations van den ho l en van den rijn spoorueg De verbouwing en uitbreiding van het rijks postkantoorte Rotleidam waarmede deu 2 jin des vorigen J lais een ainvmg was gemaakt is iti de afgeloopen week geheel voltooid ten gevoltre waarvm nu al de ilaarin aangebnjte lokilen sedert den 2 dec voor hunne verschillende bestemmingen ingebruik zijn genomen Het voorfront a in de Wijiihiven metzijne twee hoo2 rewelfde deuren waarboven in gesi ten ij eieen fiksch uilsevoerd rijkswapen is aangebngt miikt in zijneenvoudiïen m 1 ir krachtigen stijl eeu zeer gunstigeii indruk A111 het dgeraeen overzigt der Java bode ontleeuen wijhet voleende l c toestmd vm Jiva migoi Jc deze oms iiidigheileii gunstig genoemd woiden Het is wiir dit de reiiltaten der cultures niet zoo gunstig ijn ais vooiheen en d it dehandel gedrukt is m i ir bij dien stand vin ziken lu ig he es 11 zegen genoemd worden dat er tot heden geene cuainiteitenhebben plaats gihan De onhislen vm Tigal blijken hoe Img zoo mpcr nic in onmiddelijk verband te stam met cultuur i tiigclpgcniieilcii Wel schijnt het dat in ile rejelii g der werkz iimliedeii en de beti ling V n den verpligleii irbeid jrroote verbe erintr km worden gebi ut m I ir hun eigeutiijk ocriieineu sph jnt wel geen mder te ziju geweest dm een aanshg op het leien van den il Tazai met beiuinden regent cu dj iksa te beproeven GoriDClieZIl 2 Jm Ofschoon in voriïc jaren omstreek dezen tijd de zoogeu lamde gellingheniiif ed verkoelt was IS thans daarna ir nog zelf geene vraig Je ouiUie heiiiiipbouwprs herinneren zich nooit eene zoi ri JO e lusteloosheid beleeid te hebben De mindere af et naar Vmerik i houden vele voor de o r i ik dairvan oor de hooikiis werd vooreenige dagen te vergeefs ƒ 2 75 irebodeit Hooiboter gelJt vm 1 5 tot 1 10 het lied S Ook schiinen de nog bij dui ciiden mudden vooihiiidene ippelen en peerei geen aftiek e heibeii en de v er en tl mg door de digtgev roieiie rivieren eer Lemoeijtiijkt Boskoop 3 J m Blijkens de bij het gemeente bestuui opgem likte stiien der bevolking over het af eloopen J lar is de sterkte 21 7 telen te weten 1073 van het mannelijk en 1114 van het vrouwelijk geslicht Geboren S9 gestorven bb gehuwd 14 p iren In de gemeente hebben zich m 1861 komen vestigen 92 en zijn daaruit vertrokken 12i personen De s pifgeval cn in het afgeloopen jair bepaalden zich tot en op 33 zielen Bij de zang en leesvereeniirina Met het oog op het weldadig doel durven nij een elk de bijwoning dezer oirce gerustelijk aanbevelen Gemengde Berii ten De pruj ïisth ka aers ziju bijeensero iiei t gPL 14 jamarij Te Athene is eene repi blikemscVe yancn wtrme oii dekt De benaat te Richmond heeft met dlgemeene eltmmeu bcsluten tot sonen zija geknetst De vfook van den belgiscbea ezaut de Weijer te Londen heeft van haar vader eene erfenu die jaarlijks 5 miUioea rente ople ert buitendien heeft elk kind 50 duizend gulden inkomen Het apaausche dm raalschip bij de Chincha eilanden is door brand Ingezonden Het Is schrijver e e opacvallen d i on e froufUtbe politie beel uau urn ook bj Ld oppikken in dronke he ieu het beten se en der jjoudsehe knipcn in hji ne voorliefde ora I iiigs heerfn striien te viit j ereu en me uis leC jes teeoeo uit den irroniJ te hilen en hei opjjikhtii v m ophsleutle d irae ie in lol groot verniiik m het sEn itpubliek vijf a zes mul vin uit Je gev uiiren n i ir het birem v m poUlie ea vice Om 7i h iiierwin te o er ui e be tjdi men ipth tegrenuoordifT ie ïju l j het Uit nn iii ceii me concert m het mu iek e e L h lp Luphoiiu of eene uiivoennz der ng ereeniv i ij eeijn men il ild t i op lit oogenb ik de grootste bibvionwche veru irrii j V 11 vi i uu ei m ierc rijtuigen zien i iti komt v m ie eeue ij e iinij i om zjne dime te hilen k Hs V Ui de in lere ijdt je i pst i ziHi er bj am den kuil der bjonen 70üit a met pth ue 2e eeu ch ip voor vnei ujer1 iiij die ijle der hivei ipoeijr jk worlt m i ir tevens d une v m int het en ert tii hen dt rijt Ugeii eu pi ir leiikoppen d or mo en f Ke i om h re viguant te ii niiriigeii Is lei zoo moej jk om ij dierjrelijke gelegenhele i de 1 ven vi vi iip ijde e luen t pr lei e i e i üevjjkte stra s ec ie wel met 1 et op iüt lOt trntoii dt r ge t e unreuiheden i PI vil erijen vin lu chleu b V ie diinn werpen Ult i hw Iter i it een er rende t n h uf t V J w Iter dat j u tl die OOS V ill de kiene ee 21 U on W uel e uu e eu f i 1 Li ü vf De e Il H j ei j uddet 1 da i t z V teert men 7ich des doi i s op de i vle ivpg uf tiende ve dm let men n rij I mf t ei i jk vrr rdenuig hetmeest onheuisde en les e r 1 or ten pi aent men s mmue si n tot de hoofd triien behometi m n veror eninz n en pot m iti nneiite behooren dm ei men nilni io peii zeits pub ic ve djujji ker kitten b kk i eii gaat mtn lir s de I louwp tl II ziet men li it t benevens ontelb ire emraf ijl ht hl im oe e r j n 1 ut en laUfcie me pnr zonievi sehvv elui r ne een vu i w it dooi hon Ie den v r wordt mep door hu a nen areredeu uu eer men dit en no2 veel meer vviUekenr iwec v r uen b ons op hier I dt i d de gezon 1 i s jtii pol lorenteu hier a leeu oni de Kr Eeue snrve I ince die ekcr r he t j koe eren een stiPe n i t ir ruig zil k men ii i het ii hi i tie re agent omd it dikiMjis hei g riiggeiai ver chouiung i vele gevallen schjLi te Burgerlijke Stand GCID GFBnRtN 29 Dec A lUemina cede G C Eoot en de Ba 30 Maria ouder T Biennnert en M 0 EKLt nE 2M Dtc K van leeuwen v ed L Kooijaan j 31 J botterop 11 A an btIIOO HO EN Ingeschreven van 2 o tot en mcL 5 3 Dec l ol riBORF Joh iia Mdria o ci Kip d J M van Ft nser J n Hrn oiJtr T T t o M i Cl df i t ouders A Kuijletibur e V litrud i N tl t oilers J Bi ij eaJ an Mil I oh Jo i Jers J 1 1 t a ti 4 Stun Joh ints ferr rlu rider G iJi 1 eu Ntckf k bur C ern J cobus Goderdt Corntl lohanne oi Iti vtu NdIh e en G J ate land OvziLiücN J vinlluükalüot 22 m