Goudsche Courant, zondag 8 januari 1865

1S65 Zondag 8 Januarij 1 9 i ouDSCHE coura I I I il Slijm en MaagpUleo Deze PILLEN die sinds vele jarea met het beste gevolg tegen de glijtn en als maag Versterkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed legen de gal er eer zacht laxerend zijn zijn tegen 32 2 cent het Dooi je met berigt van het gebruik verkrijgbaar doortusschenkoinst van deheeren Jmiterdaiii Ruijs en Weissenbruch Apoth bij de Stilfleeg Arnhem W F Verster Delfsharen J Kocii Verenter i Erenst Dordrecht H J GiKay Gouda Wed J v d Heijdm Vt ijdstraal i Hmje J Visser en Zoon Apoth Spuistraa Leyden O A van Tricht Apoth Haarlemmerstraat Ondfifiooni G van den Boom RotterduM V Santenkolft Apoth korte HoolUsteBg Sckiedam Wed k Bombouts Schoonhoven L Okhnijsen StotrriJJf A Zijderlaan Vtrecht F Alteua Apoth en Drog opden Steenweg over de Doukerstr n 372 Zerenhvizen A Prins 7 Om elk doosje der echfe en sints onheugelijke jriren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de haidleekening van J J SCHEEÜDER Apotlieker welke handteekeniug zich ook bevindt op het zegeliak waarmede het doosje verzegeld is Jleii gelieve da ir wel attent op te zijn Uitgave van A BRINKMAN Zanffe Tiendeweg D a 60 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 3 Januarij 1 aagste Iliiogstc GcMcvcd koers IVs 93 2 130 8 54 67 V4 pCt Xfd w sch 21 2 d ito 3 dito 4 mort Sjnd Jl j Hanihdm op rese België Roih 21 2 Spanje obl 21 PortiiL iil obi 3 Rnsl ohl H 5 d Iv2s 2 J 5 dO 1 10 4 d i crie d j = serie ï d bijH H 04V2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 I dito dito 2V2 I d renteAmst 5 dO nat 1854 5 I Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 6 d 1871 5 dO d d 1882 Mexico 1851 3 koers G2 72 95 Vi5 1391 koers 62 73 36 i6 l39 i 4n 451 451 16 1135 645 ia t o i 1 47 573 8 29V4 sn 2 63 8 597 184 57 637 22 44V8 2278 441 2 6 éfi i 46V2 4511 16 Ö 2 27 I 27V 8 4CV 461 4 I CORRESPONDENTIE Oqzph gfabotmcerdeu te C a d IJ wordt berigt dot dene rouraiit gertgeld met het poor I wüidt verzonden en s iisorgens te 8 uie aldaar arriveert inogt de bestelling eebtei eeist d u onds I plaats ii bbeii dan ci zoeken wij berigt en eiude I onze klagl tegcu dien distribiteur te kuunea iu j dienen lioekdrukkerij vaa A BRJ K rA AP VE R TENT I EN Men zal op fKoetisdag den 11 Janna ij I860 des voormiddags ten elf ure in het RAADHUIS van G0VD 4 publiek verkoopen eeue aan die Gemeente tocbe hooreiuie HÜIZINGB met annex GEBOUW en ERF binnen GO UDA aau het einde van de Oo3TH iVEN Wijk B n 112 Dadelijk te aanvaarden Te be igtigen Vrijdarj 6 Janimrij ISI 5 van 10 2 ure en nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van ie ie GOUDA ge vestigde X otarissen Tour de vele bewij en ran belaügsteliin ontv ingen bij de vernietnving des jasrs betuigt de ondergeteekeiide zijnen dank X IJZEXDOOR V frOLD v 3 J inu irij l fj ï löT Staats L otcTij Prijs van hot gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouüa met inbegrip an Rijks on Gemeente lecijns bij eene hoe eelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a jl2 u o per kan 58 eeuts Jenever 2 = soort GOUD I 4 J in 18B5 Ten K iinore van de i c eliHiiliüceerden iKollecteur A C COSIJN Markt wijk iA n lO J z jn voor ijovpn iaan lp Loterj HELLE ea GEDEELTE V van OTE I l i ckornfii V iliicii Pr ji Cuur iiil iKl A J rilllMri 1 J T T PATTl OX CHEMISCH BEREIDE WATTEN l ere eeu i fi eii ii iJ el tegen JICHT eu nU IATll vau Mierli i aard als A AN KZ1 1 BORST HALS en KIESPIJN rEL K iX r E ZIJDE enz l e che Ulier in depot verkrijgbaar ge e i i e liij J Il P OERS apolbeker ii t e Yf rg i iJt lirinf In pjkje v ny ii en SO liOTTEniUM IIOÜFBSTEEG POOLSCH ROFFIJHÜIS l e ondergfeteekende heeft de eer hiermede ter kennis van het g eachte publiek te hrengen dat hij op heden bovengenoemd Etablissement heeft geopend fanuarij I860 ros mÖSE xlIEIJER WALDWOLL tt VAItEX FABEIK V0 H SCHMIDT C Remda Thiiringerwoud HOOFD DEPOT voor NEDERLAND EN 2ELGIE M J C HAM Utrecht Dankbetuigingen van verschillende herstelde lijders aanbeielingen vi n HH Doctoren en lift gri j e Debiet bevestigen dat het SGHMIDTSCHE BOSCh of W aldWOlproduCt het voortreffelijkste middel is tot genezing van alle Rhu uitiH l aa idoirmuge U beslaat uit verschillende GEZONDSHBIDSKLEE DINGSTUKKEN seschikt voor alle deelen des ligeliaams ook FLANEL en KEPER per el BRLIWÜL SPIRITUS ELIXER ZEEP PO MADE BOXBOXS voor IlU itvu en Jior taandoenhiyen a 30 Gts de doos De zco zeer beroemde AXTI RHU MATISCHE WALDWOL WATTEN a 25 en 50 Cis het pakje en ter in rijving de DENNENNAALDENOLIE i 35 en 70 Cts fieschje en venlere artikelen volgens prijscourantveikrijgbaar te OOVDA bj ii j de Wed BOSMAN en verder te Mazerncondi Mfj J jaarkeuken JVoerden Geb Pfenning Oudeurattr A Bnijs IJ Kelxtem J B Mulle En verdere llepóls op de gebruiksaanwijzingen A nvraag om DEPiT bij I J C HAM l trecht Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per d e maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inz uding der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 1 ure Overzifft GOUDA 7 Januarij Keizer Napoleon heeft veler verwachting te leur gesteld en zich volstrekt niet uitgelaten over zijne bedoelingen eu voornemens Hij heeft echter iets gedaan dat niet zotider beleekenis is hij heeft zijn neef prins Napoleon benoemd tot vice president van den geheimen raad Sommigen zien daarin een voorteeken van libcr ile concessien terwijl anderen die benoeming in verband brengen met de veel besprokene encyclica Het verbod om die in Frankrijk volledig af te kondigen maakt sensatie en het algemeen gevoelen is vrij eenstemmig dat dit stuk niet alleen zijue bedoelde werking zal missen maar zelfs de zaak van het pausdom schaden Is toch de klove zoo groot tusschen de moderne maatschappij en de onveranderlijke kerk dan is het niet moejeiijk te voorzien dat der moderne rigting de toekomst behoort Doch in allen gevalle is het goed dat men uete waaraan zich te houden opregiheid is altijd verkieselijk boven veinzende huichelarj die haren verpestenden invloed zoozeer in vele betrekkingen doet gevoelen Terwijl men zich verdiept in on ekere gisaingen over den loop der diplomatie ten aan ien der hertogdommen begint me da ai wakker te worden en ernstig aan te dringen op het genot der zelfstandigheid onder den eigen vorst Wat Prul en wel zou willen is uiet duister maar hoe men oot roemen moge op de eenstemmigheid met Oostenrijk d lar heult men met de middenstaten en naarscliijnlijk zal Pruisen zich vergenoegen mei eeue zeer gedeeltelijke vervuiling zijner wcuschen Ooslenrijk wil den prnisischen bondgenoot ongaarne missen want er naderen dagen waarin het nog eens alleen zou kannen staan tegenover het magtige Frankrijk De amerikaaii iclie berig en blijven gunstig luiden voor het norden leu verwacht weldra de tijding der inname vau SaV nah en bij de zuidelijken begint zelfs gener ial Lee aan te dringen op de apeniiig der negers Dit is het laatste redmiddel doch een hoogst gevaarlijk experiment Wij zien daarin het begin van een vreeselijk etude de gewapende slaven kunnen gevaarlijker vijanden worden dan de meest verwoede noordelijken Lincülu vraagt eeue laatste krachtiuspanning en het zou wenschelijk zijn de beslissing te bespoedigen De geruchten van vrede beteekenen niets tenzij men er onder versta afschaffing der slavernij en dit is onderwerping De kleingeestige europesche staatkunde heeft vergeefs getracht het zuiden te steunen de zaak der menschheid zal zegevieren gelijk die der vrijheid in Europa de stoffelijke vooruitgang is de grondslag waarop geestelijke ontwikkeling ontkiemt eu ook de volkeu van Europa zullen de boenen van bijgeloof eu dv ang verbreken om na langdurige beproevingen een tijdperk in te gaan van rustiger genot der uitkomsten van verlichting en ontwikkeling öwttenlantï Londen 4 Jan De Army and Navy Gazette zegt da de bezuinigingen die in de begrooting van uitgaven voor de britsche landmagt zullen worden voorgedragen meerendeels reeds bij de regering vastgesteld zijn en noemt dezelve op daarbij voegende dat zij schier geene vermindering in de wezentlijke sterkte der krijgsmagt zuilen brengen en uiet ten gevolge zullen hebben dat ook maar een enkel officier op nouactiviteits tractemenl gesteld worde Eergisteren avond heeft te Dundee een noodlottig voorval plaats gehad In een diep gelegen locaal zouden gymnastische oefeningen worden gehouden waarvan de aankondiging een groot aantal volks daarheen had gelokt In hunne onstuimigheid om naar binnen te komen vielen eenigen dci o voet hoogen trap af en doordien de massa die zich nog op straat bevond dit niet bemerkte bleef deze opdringen totdat zoovelen in den kelder stortten dat men eindelijk begreep wat er was gebe ird ze s vour De prijs der Advcrtfntien van één tot regels met inbegrip van bet zegel is SO Cent eiken r gel daarboven 10 Ccut Baitengewoue letters worden berekend plaatsruimte Toen na zeer veel moeite het locaal ontruimd was bleek het dat 10 mannen en 9 vrouwen len gee t ge even hadden en vele anderen in meerdere of mindere nia e L ekueist waren Parijs 4 Jan Door de a te zeer beken Ie staatkundige overtuiging van den prins Napoleon hecht men hier eeue zeer groote beleekenis aan diens benoeming tot lid van den geiieitnen raad vooral in verband met het plan derreg iiig o m aan die vergadering een meer uit J ebrci en werkkiing a n te wijzen Daarbij weet men dat deze r i al door zjne roeping een groot aandeel in het onderzoeken der dynastieke aangeieiienlie leu heeft en dj prins dientengevolge voornamelijk door de kei iii daaruit werd geweerd Dio benoeming wur i nair aanleiding dairvan din ook niet alleen bes ho iwd aN het bew js lat b j de keizerlijke familie grootere overeenstemininir dan o t heerscht m iar levens als eeue gewillige raatiile raüe v ta NipolejuIII tegenover de jongste hau ieiii geü van Pms IX vooral in verband met de niierst g iiisii e en gelieei oiiir woi e io i h iii waarmede de II uiitenr die benoiiniiiïduet v e d gun De spanning der beireAkin en tns ci eu hei lioot l uer kerK eu den keizer was dm ook weliigt tiiinit er gro iter d m ihans dezen ering i r be beijen irroot van j een eger over ïurija ijn u eis el der geest eoev eert Bjna al de vrjzii nii e 01 1 Ie i orti vkea zi i zeer voordeelig uit omtrent de ben jemiug van den prins N ipjieQU totlut van den bj oiideren ri id De regering is voornfiiiens den pr j van den enkelvoud gcu telegram in de hoot i ud ie ueike tut hejeu 50 centimes beiiroeu tot op de iie i t te ver tiin ren De liber den hier betreurui het eer j a de re cer iie aande bisschoppen de offi iele afkou ligiii v m li gr jo e deelder enevciica verboilen iieeft Voliieus hen k tii men Je pauselijke regering geene grootere ondienst doen cl in om a in deencyclica lie meest mogelijke op iirheul te ir en len beschuldigt den heer Diouin de Llna en ee j eiiverwanten den keizer in het belang v iii dm p maatregel bewogen te hebben De verpla itsing van den zetel drr v i naar Elorence zal alsnii in de a uis aaiiile in slag erlangen De kunnii en tie pin e t t in die stad wonen Prins Jninher ie krjo i deel van hei jaar te X tpeis verbi jf liou hi Aosta de tweede zoon les koning ie lii regiment zal commanderen De verpiaatsin zijn afgeloopen zoo niet door de plaats strooraingen het sp ru eg verkeer tn sche aanmerkelijk was belemmerd Xiet iniij weggespoeld tn twee kilometers van dei 3 maanden zullen worden gevur lerd toigemeenschap De cleric de Union van het verbod a ii = lijkheid gewagende om de eneycliea af ie koinlidat zoo iets zonder voorbeeld is De CouatiiutioniiC hi ei hieroponmiddellijk geantwoord eu he bl id iieriniier 1 d Vi liet veraod n van ver bep 1 in het as het is met t die het g van be IMït onder de regering van Karel X in l52 i om do ei dien tijd af te kondigeu waarin de vr jhei 1 van e oo deeld de rigting van het onderwgs atge curl ling dat de geestelijkheiil geen gez ig heei t i burgerlijk huwelijk gelaakt werd In genoe een geesielijke de bisschop vau Beauvais d de portefeuille van openbare eerelienst en hj verbod der fransche regering nopens de afk doelde encyclica ter kennis van ue geeaiel jk Men hecht hier aau de benoeming v in prins Xapoleon tot lid en vice president van den geheimen raad eene grDOte beteekenis zoowel om de benoeming zelve als om het oosenblik waarop iij plaats heeft De benoeming zelve van belang te achten omdat men zeer goed weet welke uiterste be rippen prins N poleon ten aanzien van de italiaansche kwestie aankleeft Men zal zich zijne heftige redevoeringen nog el herinneren tegen het wereldlijk gezag van den paus en voor de eenheid van Italië Beeds het feit zelf is bovendien niet van belang ontbloot dat de vice president van den geuclmeu raad