Goudsche Courant, zondag 8 januari 1865

van 3ea keizer een schoonzoon is van koning Victor Etaanuel IDe benoeming is gflijk gezeg 1 ook van belang te achten uitaaniiier in van het ooge ibiik watrop ztj p aats heeft daarmen haar beschouwen kan en haar dan ook hier vrij algemeenbeschouwt als een indirect antwoord op de pauselijke pucyclicaen ais eene oorlogsverkliring aan de ultrainuutaausche partij Men ziet dan ook in de kamer van afgevaardigden zeer hevigediseussien te g=moet tusschen de liberalen en re ictionairt i I eene derde partij bestaat niet meer daar de vrijzimiigjen onder de clericalen zich door de eiicycliea geliik gesteld zien met desocialisten deiuocraten eu republikeiueii De opening der kamers I worJt leiden 15 februarij Ie geinoet gezien Weenen l Jan Vn Hunginje ontvangt men zeer on I gunstige beriglen betrelfi nde den toestaid van handel eu nijverheid in de verschilliiide stii ken des lanJs be it vloeddaarvan doet zich allerwege gevot en zoodat zelfs de liefdadige I inriglingen d iardoor zeer lijden i Men verneemt van goeder hand dat de regering zich ilangzamerhand van de prnisische politiek los maakt In denministerraad op eergisteren gehoiiden waren ds beraidslagingen zeer ie endig en het onderhoud iietwclk de minisier van buiteul zaken met den pruisischen gezant heeft gehad getuigde van deplaatsgrijpende verandering De Presse dfelt in haar nomtner van he en het volgende berigt mede uit Florence De voormalige veldk ijjeli i m v aiGaribaldi de heer Pmtaleo zal dc er blagen terei t staan voorde regtbank van eersten aanleg in gemelde stad v egens het ui envan oproeriee woorden In de aanklagt wordt gezegd dat hijdeze uitdrukkingen heeft gebe igd liet p iusdora ia in strijd met de goddei jke en de niei sehelijke etteii had i iribaldi te Asprj monte ge gevierd dan zon ik eu myne volgelingen de waregodsdienst te Il me hebben gepredikt 3 Jan Uit Athene berigt men dat de toestand des ko ïiings verre van g u stig mag heeten Van alle zijden dringtmen aan op de oiiraiddellijke verwijdering van graaf Sponuck I Di koning zegt dat hij nimmer daarin zal toestemmen maarindien zijn raailsmau het land moet verlaten hij met hem vertrekt Berlijn 3 Jan Van eene gewoonlijk goed onderrigte zijdev or it ver iLer ilat de geruchten betreffende het aanvangenvan onderhandelingen met de keurhessisehe regering over dehangende twestien alji ar te eenenui ile ongegrond zijn an de maatseli ippij welke de cunoessie heeft erlangd tot ihet aanlegsen van tf n spoorweg van Venlo over Wesel Halteren en Munster tot I ngerieh naar de hanoversche grenzentot aansluiting met O nabruck is tevens vergunnjng verleendom aanvraag te doen bij de neJerlandsche en hanoversche r geringen Het ligt in het plan om bij Wesel eene vaste brugover den Kijn te bonwe De lengte van den weg van Venlotot aan de lianoversche grenzen nabij Osuabruck is i i 4 mijlentot aan Hamburg oiiL eveer 52 mijlen Door dezen spoorwegwordt eene regtstreeksche verbinding te weeg gebragt tusschen Bremen Hamburg Brussel eu Parijs welke ongeveer ÜU mijlenkorter is an de lestaande 4 Jan Oosionrijk heeft aan de kleinere duitsche hovenverklaard dat het de inlijving dei hertogdommen in Pruisenuit al zijn magt zal te keer gain Dit gaf de b imbergschepartij moed zij meende nu Oostenrijk weder geheel op harehand te hebben doch merkte weldra dat zij zich daarvan niette veel moet voorstellen Ook de verklaring der Weeuer Abendpost dat de pruijiich oostenrijksche alliantie ongestoord voortduurt moet bestemd zijn deeU om de onguusiige berigten derliberale dagbladen ilaarover tegen te spreken deels om de Bamü rger teixen onbezonnen stappen te waarschuwen deels om tie hoop Fiankrijk en Italië op eeiie scheuring tusschen beideduitsctie inogendhcden een weinig te verzwakKen Dresden 4 Jan Gisteren is de hertogin weduwe Maria Tan Toskane zuster des konings van Saksen op het slot Brandeis overleden Zij was den 27 april 1796 geboren den C mei 1821 met den groothertog Ferdinand III van Toskane gehuwd en sfdert den Ib jurij 1S24 weduv e Reeds sedert eenige dagen was haar toestand hopeloos Door dit sterfgeval 2al het op den IG januarij vastgesteld huwelijk tusschen prinses Sophia van Saksen en prins Karel Theodoor van Beijeren nitstcl 01 dersaan Stuttgart 5 Jan In de kamer der afgevaaruigden heeft de mini er van buiten ziken in antwoord op eene interpellatie ueti ITende de zaak van Sleeswijk en Holstein officieel verklaard dat in die zaak de uitslag der onderhandelingen tus schen de groote duitsche mo gendhoden moest worden afgewacht dat de overeenstemming ilaaromtrent tusschen die staten de ToorwaaVtle is tot eene gelukkige oplossing der kwestie dat de pogingen lot overeenstemming dienaangaande tusschen de middenstaten op dit oogenblik even zoo min raadzaam als mogelijk naren en eindelijk dat hij even als de beijersche minister van buiten zaken v d Plordten zich niet kan vereenigen met het denkbeeld van in dezeaaa2e e enheid tt steunen op het buitenland Frankfort 3 Jan Het schijnt dat de bonjsrald van plan is veranderd ten opzigte van Geneve of dat de omstandigheden dergelijke wending der zaken dringend hebben gevorderd Men verneemt thans dat de bondsraad het besluit hééft genomen om het be etlen van Geneve door bondstroepeu uóg eenige maanden te doen voortduren öinnenlanö QOUda 7 Jan Maandag zal ons publiek vreder in de gelegenheid gesteld worden zich te vergasten op een vocaal en instrumentaal concert Mevrouw Strobel van Darmstadt heeft op verschillende plaatsen van ons land en nu laatstelijk te Rotterdam eenige concerten gegeven die haar deden kennen als eene zeer begaafde vrouw Ou e geachte stadgenoot de heer J H Bekker leent welwillend zijne medewerking en wij vertrouwen dat het niet ontbreken zal aan een goede opkomst Men schrijft uil Rotieidam van gisteren Bij bterken wind regen en hagel i de en morgen het ijs in de 31aas voor deze stad opgebroken en gaat er thans bij feilen stroom een sterken ijsgm g Daardoor is de stoomboot Bordeaux die van Burdeau is irekoinen en ten deele nog beladen is aan de Viliem kade driftig geworden en in aanraking gekomen met het sloomseldp Louise Vooral het laatste schip heet daardoor groote sch ide bekomen Met veel inspanning en beleid is het gelukt met behulp van ankers en trossen het stoom chip Borüeau onder de Boompjes VuSt te ireren In het jau 1SH4 bedroeg alhier het getal der geborenenvan het mannelijk geshicht 3tJ i van het vrouwelijke 307 tezaïaen G13 Als levenloos geboren weiden aangegeven 26 jongens 17 meisjes alzoo 43 kinderen In dat tijdperk zijn overleden 315 personen van het raann geslacht en 3U4 van het vrouwel te zaïnen 19 Lr w eiden 153 huwelijken gesloten en eene echtscheiding uitgesproken In de zitting van dr eerste kamer van woens lag zijn deberaadslagingen aangevangen over de b grootingswetten voorIb Ja Uiiderscheideiie leden zoo als de lih Fransen van dePuue Jost Jordens van Xispen van Pannerden Ilartscn vander Lk de C ercj spraken o er den financielen toestand desrijis u en zij de een meer de ander minder als onguuotig besc uunucu De heer 6ehinKiie peuninck van der Oye trad inbeschouwingen over het biiinenlandseh bestuur eu ontwikkeldezijne bezwaren omtrent de keuze van personen bij Set doen vanbenoemingen en den entralisatiegeest dien hij meende op temer l De heer Creineis l r igt bedenkingen in het midden gv n so mige der piar ii n van den minister van financiën ende liijer Hansen opper le bvzwan i tegen het regeringsbeleid inon e U 1 lie ituiigen X dat de ministers van fin meien envan binneul zaktii de geniaa e bedenkingen hadden wedcrlegd werden de algenieeiie beraadslagiiigeu gesloten en hoofdst I huisdes konings met i gftineene steaiinen aangenomen liet resultaat der voortgezette discussien in de eerste kamer op donderdag is gewtest ilat hoofdstuk II hooge eollegien i aangenomen met algemeenc stemmen Hoofdstuk III buiteul zaken ins elijks met algemeene stemmen De hoofdstukken ill A eu ill B idminiitraiie der r kath en hervormdeeeieJiensi respeeiivehjk met 3 tegen 3 en 30 tegen 4 stemmen Hoofdstuk justitie met algemeene sit mmen zijnde morgenaan ue orde de begroodug van den minister van binneul zaken Het ligt in den aard der zaak dat bij de behandeling van aldie h ofdstukkeu tal van onderwerpen ter sprake kwam dieechter meermalen behandeld zijn Wij noemen de vocrnaamsten de gelijktijdige benoeming van de buitengewone staatsraden de bezoldigingen onzer diplomatieke en consulaire agenten de ophetfiug der depar ementen van eeredienst de af koopbaarsteliing ier tienden het toezigt op eii de voorwaar len vanhet beslaan der naamlooze vennootschappen het notariaat dehypothecaire wetgeving de quarantaine maatzegelen in ve b iudmelden aandrang tot nadere wettelijke regeling Verklaringenvan eeuig belang door de betrokken ministers zijn niet gedaan Meestal werd gerefereerd aan hetgeen hetzij in de ande e kamer hetzij in het nad jr schriftelijk debat met de eerste kamer was geantwoord De discussie over de ncamlooze vennootschappen was niet Vau belang ontbloot uit die over de eeredienstenis gebleKen dat de regering er niet aan denkt ora de afzonderlijke departementen wederom te hersteilen na gaamle wegde banden die tot dus ver de kerkgenuotschappen aan den staatvaslhechlen meer en meer worden losgemaakt Omtrent de quarantaine wetgeving zou de minister van binnen zaken geen nieuw voorstel doen maar nu de publicatie van Ibüó lu stand was gehouden gaarne afwachten het initiatief dat genomen mogt worden door de voorstanujrs van eene regeling ten deze In de gister gehouden zitting zijn de beraadslagingen over de begrooting voor binnenl zaken nog niet afgeloopen Over de doorgraving in N Holland hebben het woord gevoerd llesschert v VoUenhoven en Hartsen De minister van binn laken zou heden antwoorden i In den laten avond omstreeks elf ure is aldaar bij den joordwesten wind het water oo gerezen dat een gedeelte der buiJenstad is onilergeloopen en bleef stijgende tot nagenoeg half wee ure zijnde S a nur na hoog water Ook aan den IJssel fceeft men in deze stad geduieude den nacht de gewone maatregelen ter keering van het water moeten iieioen Ii Lpngerak 5 Jan Heden namiddag ontdekte men op de jrivier de Lek verscheidene otfrs Al aansto s werd door vclen jóp deze dieren jagt gemaakt en gelukte het aan den bakker jJJ van Vliet één daarvan te schieten Een ander ingezeten adie er mede één doodschoot was mimler gelukkig daar de Poller onder het ijs voort dreef Behalve de e twee zijn er nog ♦ erscheidenc gezien doch het holle ijs belette de vervolging De gesehctene was nog maar omstreeks h ilf volwassen doch zijne huid moet in de en tijd nog a waarde Iiebben Gemengde Berigieo Meii verwacht de bijeenroepiug der fraiische kamers tegea 15 febr De postüdmiiiistiatie der vereen staten heeft in lut afgelüopen dieii tjaar nitgege eii ruim 33J miilioeii p stzegels voor ruim ó millioen juldeu behdlve noir ruim 2GI 2 imi oeu gezegilde envcloppeu voor uagt iioeg I5O duizeud guU n Meu noemt de eiin dica den i jrt teii weg van Florence naar lïome Het re ulïitionair comité vaQ Veroua is oiitdi kt en geviuigeu Domingo kost tot het Lmtsi an oet aan Spanje 2 f millioen reuk Het le er in o KJnO mnn iieeft t r nog UOOü otider de vvapeiien ir van wel 4000 ge ehikt ijn vour i lijürsoperatien Te Presten is eenekatoenLbrifk afliebrand vaardoor eene schade is veronrza ikt van 50 ÖÜOguldfn CQ ii imn chen van werk zijn beroofd De wiutt r is in Spauje zeerstreng Jn de iieenw belemmert de cuminuiiicatie De keizer denktover een rtisje uaar Algiers Te Parijs is etue redelijke zaï geres ooreen laar eld van 5000Ü iVs iu eea kottijhuis i eengigteid De langTenvachte uitfxave van het leven van Cezar 15 weder onbepaald uitgesteld la het ai gelüopen jaar bcbbv n plaats gehad bimjcu de geuieeiit Amrterdam 8604 gcboorteo behalve 541 levenloos aaugegevcne CG35 sterfgevallen 2193 huwelijken eu 40 echtscheidingen Te Kotterdam 4J itigeboorten 33n0 sf rf gevallen ouserekend 248 levenloo a jiegc ven kin5 Cien 2Ü7 liu LUjl eu en ü eclitseheidlugeu Tu Haarlem 1Ü3S geboorten ougerekci d 42 leuulooi aangegeveo 729 tt fge jlUm eu 215 huHeüjkeii iievolking 29 2t b zielen Te s Herto enbü eU 773 geboorten t 90 sterfgevallen en 20 buweln Te lirula 472 geboorten 468 sterfgevallen waaronder 13 doodgeborenen eu 115 buw lijk n De britsche zeemagt telde op 1 dezer 765 schepen van ahe grootte De voorraad ka oen te Liverpool bedraagt thans 4ti6 3iJ0 balen tegen 281 300 eeu jaar geleden liet engcWeh oorlogstoomschip Kacehorse is den 4 nov jl op de cliincsche kust niet ver van Chefoo Cape verongelukt en düarbij zijn van de lOS personen aan boord 99 verdronken ofdoor koude omgekomen ïu het spaansche ministerie zitting gelijktijdig liben en conservatieven en kleuiluo i ü Hrazilie pleegt vijandelFjkheden tegen T rogna Tc H vana is eeae gc Jcnsis uitgebarsten tengevulire der gebeurtenissen op Domingo Uit Liverpool zijn in lb 34vertrokken 12Ö 44 j l indverhuiyer vojr de grootste helft naar de vereenigde staden Woensdag heeit eene bukspartij plaats genad op een afgelegen plek bij Cüpthnrne om 4SO0 in de 37 minuten vecbtcus weden de trijders beurteliiig 18 malen tegen drn grond geslagen TeBerlijn ieene bende gaauwdieven 14 man sterk gevai gei genomen deoudste is 15 jaar Den 2 jan zijn te 2 ottiugham drie ligte sehokbenvan aardbeving waaigengmen Ingezonden Het is schrijver dc i s C 3gevallen dat het onbegrijpelijk is dat men over eene zaak zijn oordeel kan vellen zonder dat men eerst door iuformatien op de reste plaats op de hoogte is zoo als dit blijkt uit het berigt van Z voorkomende in het vorige nummer tiezer courant te meer is het te laken dat men de politie dezer gemeente onregtvaardia met gesloten vizier aanvalt als men zoo als Z daarvan groote diensten heeft genoten Schrijver dezes is een vriend der politie en wenscht daarom 2 van zijne dwaling te doen terugkeeren indien deze daarvoor Dog vatbaar is Z heeft vooreerst over het hoofd gezien dat het rijden over de kleine steenen het werpen van vuil water en vnd in het water en het slasten op de publieke str aat niet trafbnar is volgens de thans bestaande verordening en men reed gedurende drie u vi r n op eene verbeterde verordening wacht dat het onmogelijk is om te kunnen constateren of men in tci matigen draf rijdt of wel men moest galopperen hetwelk niet plaats heeft beter nare het dat men stapvoets op marktdagen door de siad moest rijden dat de politie nimmer kennis draagt wanneer er een concert of mnziekuit oc ig pbiats heeft en dus onmogelijk daarbij tegenwoordig kan zijn dat er geen geschikte bewaarplaats voor gevangenen aan het politie bareau bestaat dan alleen een kelder waarin men bezwaarlijk eene vrouw kan insluiten en het dus noo v ake ijk is om eene dusdanige van het bureau naar de kaïitonnaie gevangenis en van daar terug naar het bureau tot liet confronteren met getuigen te doen overbrengen wat nu aangaat dat de politie agenten liefst in de kroegen stirreillereu is vuile laster daar meestal de politie aid mr wordt inierjepen nadat er een vechtpartij heeft plaats gehad of plaats h eft en dat stellig zoude vóórkomen wortlen in lien de pülilie a enten zonder noodzaak de tapperijen raogten bezoeken terwijl iiet aantal agentea thi met één vermeer lerd nog ontoereikend is ora overal tegenwoordig te zijn zoüdat solir jver Z aanraadt om eens te Rolterdam te gi in zien alwaar honden a en en van politie zijn en toch digelijks een aantal ovenredingen plaats grijpen die niet kunnen W r len gezien S irj er hoopt dat Z leis bij de hand zal nemen om wit te doen te lie r n beer dan zich met z iken in Ie laten waarvan hij uicL iiet miua e verstand of begrip heeft Wat eindelijk de gezond ei ls commissie aingai deze doet ha r pligt alhoewel men giar e een pers iun da trii als lid had gezien die het be in de ireieixea i i i wis en is oia de commissie op de hoogte te helpen en i f ortre Kn rn aan e wij cii Z is echter die persoon me ilu hj al heel slecht op de hoogte is en daarop venn e jk wa l nie zal komen Ten slotte had schrijver liever gezien d it Z in zijn geschrijfhad gemeld dat gediiieiivie de l tais e ien j iren slechts ee geringe diefstal bij nacht in de e gemeen e liepr pla its gehi ien dit toch wel aan de activiteit van de politie is toe teschrijven A Marktberigten Gouda 5 Jan T irwe Tool che per last ƒ SOO Zeeuwsche per mud ƒ s 50 a ƒ y Koirire Inlindsehe ƒ 5 ii ƒ 6 bui eniandsche O ii l 5l ier t a ii ƒ G 50 H iver f i De veem ukt met tamelijken a mvoer en vluggen handelvooral in de btsti soorlen llooiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 pr n S Pslfi 5 Jan Heden tor gr ianm ruimer aanvoer en h iüiiel echter g lat er bj voortdiuiiiï niet veel om l aike Zeeuws tarwe bedong met moeite ƒ 25 Tarue ƒ 7 50 a ƒ b 50 Kogge ƒ 5 bO a ƒ 0 20 Z inerïer t 4 00 a ƒ 5 Korte haver ƒ S 60 ii ƒ o O Lm e d 2 lu a ƒ 3 I iardebooiien f 6 a ƒ Ö 25 jtocve erwten ƒ 7 50 a S CO Aan stads waag gewoEr n van 29 Dee t 5 j m 20 Sen 6Ö 16 boter te zameii 10 Ü nel ï II jiboter 5i a ƒ 62 het vierde ƒ l n5 a ƒ 1 55 i r i Gedurende het ja ir 18 + zijii alhier si ids w iir gewogen 7 6 vierden 3 00 aclitsten en 4 15 e= endeii b ler te zamen 099210 ne po i ieii en i o e i a mele 2i f 9 stapels kaas te zaïnen 7 i5 544 ned i n leii De n einidd de prijs der boter was ƒ 60 hei vierde en li r k i ƒ 23 per loij ned ponden Middelburg 5 Jan Puike n ze uws i iv e nir t weinig aanvoer ƒ 7 Xieir ve w alcli t irwe me im i a ü 7 a ƒ 7 40 jar do do puike kw il S X onier er t i et matigen aanvoer ƒ 4 N w iic i niarl li ni i 21 i vr ii ƒ 5 50 a ƒ t X walch witie boonea ƒ 11 25 a 1 l Vi V waloi br bouncn ƒ 10 50 N waleh gr er itni me w g aan oer ƒ 7 XiOUdOn 3 Jan Granen Ens tar vp i i Tci hnocrer vr met beperkte vr nas tot vcrig ast in prijs en goe le vreemde iver wa lai 1 Viiiv r van 26 31 dee 1702 i r eng c 7 o r vr 1124 qr in en 513b qr vr gerst en 1370 qr 11 e 0 qr vr haver j Burgerlijke Staud I Ol tiA 1 GtBORF S 3 Tan Toliai jf Ilenilr vu i j er = II ecf en C C ppel Audries oiiJc rs A Hiet eld ea Grofaenda l ia JosiBa ouderJ W M iiotterop eu G Pri 4 Lnbci t = ara nder J B Beszelzen eu S Bokhoveu 5 Jofiauna V i t luiir i oüder F Janssen en W Broer Johannc ouders X tiiuk eu J J iigkoen WilI belnins Hendricas ouders T de Riive ea K van Lorin I OvLBLErES 3 Tan A tVelp Iaat=t v ed T C t r SO V iilük I 7 w M V Botterop 2 j 11 w 4 C de U ni 1 s M i m den Berg 6 w C C Taiiknf £t 2 j fi m J p lu rden 15 m V an Hooro It m V van Rooselaar VJ j j 3 tVOEHDEX van 30 Dec 1SG4 lot en met 5 a m S1G5 i Bevai iïX E Pennenaard L tb iu der oor t d A V Lamraera i get Feet d J EniitlU rt t b i n ijli d I OvFRi niF x riié d jre lie iii Martin fli oeuewld 2i d Herd v van den Bo = fj7 j weduwen van Man i Flak 1 i t v ui Zwi en 1 1 d Joh iiue f U I j7 eehtnlMJft van T HulierlHi l v n tsen I GlTKoinn dria 15 f ü5Leroiu j j met ii l ra an Kuijk oU j I Theodorus Idoai bijna ii j met Henrica eriu i rui u 27 j