Goudsche Courant, zondag 8 januari 1865

ADVERTENTIEN i i 1§II5 Donderdag 12 Januarij NATIONALE MILITIE De ondergeteekende Commissionair voor de zaken der NATIONALE MILITIE heelt de eer nan OUDERS en VOOGDEN te berigten dat hij van af heden berenl i contracten aan te gaan voor Plaatsvervangers of NummerVerwisselaars tut de hagst mogelijke pnj en Bij het sluiten der contracten verbindt hij zich in gevolge de wet van 19 Augustus 1861 Staatsllad n 72 waarborgt uen opvolgenden BROEDER of BROEDERS volgens art 5Ü in verband met art 49 op de Nationale Militie Belanghebbenden zoo buiten als binnen de e stad welke hij de eer h d een tal van jaren te bedienen zijn gaarne bereid de mfest gunstige geiuigeuis zijner soliditei te geven L HAIU VELD SOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 Adres te ROTTERDAM Quackernaeck wijk 9 n i of te GOUDA pC I Ned w sch 21 2I dito 3 dito 4 Amort Sijnd S j I Ilandelm op reaC I België Roths 2V2 Spanje obl 2 i Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 dO bijH l 86041 2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2Vs d renteAmst 5 d nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver S aten 5 d 1871 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 Heden overleed de jongste onzerlievelingei CHEISTI VA CATIIAEINA in den ouderdom van veertien maanden A P BELK MAN Gouda L il BECKMAN 6 Januarij 1S65 VO ELZAXG iO Jff 6 ï S fi TE GEVEN DOOa tf vrouw J STROBEL HOiZAXGEHES uit DARMSTADT en den Heer E BERTRAND Violist uit PARTS met belaiiglcoze medewerking van Mevrouw CATH ERLE van RotUrdani vroeger Chanteuse legére aan verschillende Opera s in Duitsch land en Zwuserland etc op Maandag 9 Januarij 1865 in de Zi i NUT en VERMAAK op de Qjs linon te OOLDA De Heer J II BEKKER beeft fi i lend de Piano begele timg op zich gcuonien Entree 99 Cents AAyVASG ten 8 VRE Plaatsen zijn van af heden te bespreken aan het locaal XUÏ EX VLKMAAK tegen 10 Cents extra per plaats Kinderen beneden 12 jaar bet den de helft Alles heeft verzorging noodig Alles wat ons omringt heeft oiuleihoud heeft voedsel noodig en zonder voedsel leeft nieis Is dit ecne waarheid die niet te ontkeni en is dan kan men Je e ook toepassen op ons Ilo ifilhaar da ir dit wezentlijke sieriad i e y de klein tp plant of bloem ijneierzorgingeu oiiderhüuJ noodig heeft bij gfbrik aan verzorging verdur het wordt hetzel e grijs en spoedig geneigd tot uitvallen Tegen dit nu bestaat in de Oud Cartarjenai liergplanten Ohe een middel om het uitvallen te doen ophouden en de groei vitn het Haar te bevorderen Talrijke proefnemingen eu de vleijeudste certific iten bevestigen dit Zij die zich genennen om v m dit heilzaam middel voortdurend gebruik te maken zullen niet behoeven te klagen over te weinig Haar evenmin als Jat het elve spoedig grijs worden of uitvallen zal Xeen allengs verkrijgt men een ferm Hoofd met Haar dat ons tot sieraad zal verstrekken en den uitiinder zal men lof toespreken over eene zoo nuttige heilzame uitvinding naar men langen tijd te vergeefs naar omzag Deze OHe wordt per fleschje verkocht voor 60 cents in het gebruik niet duurder dan gewone Kaarolie of Pomade Verkrijgbaar aan het Hoofd depot b j A BREETVELT Az te Delft Markt nevens de Waag En verder uitsluitend en alleen in de onderstaande Depots Mej de Wed EOSilAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westenagestraat A R EIJXARD Oostpoort C A P1UX3 Zerenhmzen W BARES Gormcheiii A D LIVEÜ Dordrecht A J T D BERKHOF Vtrecht En meer bekende depots in ons Rijk Iluweüjks aanvraag Eeii Juiig nieiibcii van 2C j uir zoekt in aanraking te komen met een meisje van gelijken ouderüüm om na uederzijdsehe kennismaking een hnwelijk aan te gaan I3rie en franco aan den uitgever dezer courant onder lett K V Openbare Vcrkoopins J eu is van meening ten o er tiaii van den Notaris G J Sl RUIJT residerende te Ouderlerl aan den IJ i el ten hui e van V BPuOERE logementhouder aid lar op vrijdag den 13 januarij 1865 des voormiJdags ten 10 Ure te veilen en op woensdag den 18 d araanvolgeude mede ten 10 Ure bij af lag te veikoopen T vee kapitale BOL VMA S VOM GE jnder Krimpen aan den IJ et niet ruim 45 Bunders uitmuntend WEI HO0I BOÜW en GRIENDLAND n de gemeenten Krintpen aan den J el Ou derkerk aan den LJssel en Lekker kerk alles breeder bij biljetten omschreven Nadere informatien zijn te bekomen tenKantore van genoemden Notaris bijwien ook op franco aanvragen gedrukte notitien der te veikoopen percelen te verkrijgen zijn 256 Staats Lotcrij Ten Kantore van den gekwalificeerden Kollecteur A C COSIJN Markt ijk A n 102 zijn voor bovenstaande Loterij HEELE en GEDEELTEN van LOTEN te bekomen volgens Prijs Courant Gouda 7 Januarij 1865 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 6 t2 i per kan 58 cents Jenever a soort Moutwijn il 462 oy j per kan 56V2 cents inl BRANDEWLJN IBVio P r tan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 7 Jan 1865 in het Logement DE FA ÜW De THEEËN van het gerenommeerde merk THEEOOGST zijn alhier gedeponeerd eu in pakken van 5 2 3 en 1 ons te bekomen bij H J KABEL Banl etlalLer Ooothaven Zeer fijn en geurig 1 50 a 2 50 zeer goed 80 a y 1 Zeer goed en geurig ƒ 1 a ƒ 1 30 ij goed 60 a 80 cents D PATT160XS CHEMISCH BEREIDE WATTEN leveren een snel en zeker middel tegen JICHT en r llUMATIEK van allerlei aard als AAX EZIGT3 BORST HALS en KIESPIJN STEEK IX DE ZIJDE enz De eUe zijn alhier m depot verkrijgbaar gesteld alleen bij J H BOERS apotheker 111 de vergulde Druif Ill pakjes van y 50 en 80 Prijzen der Effeelcii AMSTERDAM Vra I dagste Iluogste Gebleven kous kütrs koers Bi 62V4 621 4 ii 72 s 727 8 9 8 96 96 39Ve 40 401 8 453 43 94 94 94 991 3 G6 671 4 79V2 79V8 797i 83Vr 831 8 831 3 I86I 4 I86I 2 1861 57 57 57 i 29 291 2 81 B 81 63IV16 64 ie 64 IOIV2 60 221 2 22V8 447 s iG Vl6 1 47 4B i6 4GV8 46V6 271 2 27 16 Boeiaroltkerij van A BRINKMAN l eze Coursnt In de Stad p schiedt de uitgave des avonds te voren Dcpnjspfi driemjandenis 1 franco p post 2 25 De inzending der Adv ertentien kan geschieden tot des morgens ten 1 nre KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gmida vermee nen bij de e aan alle belanghebbenden te moeten heriuneren aan de artikelen 2 3 4 en 7 van de verordening regelenae de invordering der belasting op do Houden in de gemeente 1 19 November 1861 Gouda vastgesteld den luidende als volgt 14 November 1862 Art 2 Ieder eigenaar of bezitter van een of meer honden die a iu de belasting onderhevig jn is verpligf daarvan j larlijks v Iijideu Jl Januarij bij den Ontvanger aangifte te doeu Die aiiigif e geschiedt iloor de inlevering van een behoorlijk iiiL evuld en door den aangever onderteekend biljet van den lï December des vorigeu j steloos ten kantore van dt 1 OntvHiiger verkrijgbaar De betaling der belasting gest dadelijk bij de aansifte tegen qnitautie onverTiinderd het iCgt om 700 de aangifte later onjuist bevonden ordt daarvan herziening en aanslag te doen plaats hebben Akï 3 De amgifte en betaling Tegens houden na den 31 Januarij verkregen geschiedt biniieu acht dagen na het verkrijgen Die van houden binnen het jaar geboren geschiedt binnen twee maanden na de geboorte Aet 4 Bij de betaling nordt door den Ontvanger kosteloos voor eiken hond een kenteeken uitgereikt Aolgcns een model door Burgemeester en Wethouders vast te stellen Daarop wordi het jaar naarvoor het uitgereikt wordt eu een doorioopeiid volgnoiuiiier uitgedrukt Rit kenteeken wordt vastgemiakt en gedragen aan een lials band ivairvan elke houd behoort voorzien te zijn Bovendien mogen honden vaarvoor de belasting van ƒ 1 25 void Kill is eu de zulkeii die aan kooplieden in honden beiiooren om d larmeJe handel te iliijven niet langs de straat i f den weg loopen onder aan ecu touw geleid te orden Aft 7 Houden welke onvoor ien vaïi het bij art 4 voorgeschreven kenteeken aangetrotfeu worden en uaarvan de eigenaars onbekend zijn v orden ter beschikking van de politie gesteld Wordende tevens alle belanghebbenden aangemaand om zich den tijd voor de aangifie en betaling ten nutte Ie maken ten einde alle voor hen schidelijke gevolgen te voorkomen Gouda den ö Jauuarj 1S65 Blkgimees iek en Wetuovdebs voornoemd De Secretaris De Burgeinefitfr DKOOULEE EK FORTUIJN v BERfiEX IJZLXDOORN öuttenlanïr IiOnden 9 Januarij Naar men zegt zou de heer Adams gezant der vereenigde staten alhier vervangen worden door een staatsman die met zoo onvoorwaardelijk gestemd is voor eene vredelievende politiek tusschen Engeland en Amerika Volgens de geruchten zou het amerikaansche gouvernemeut lich daartoe genoopt gevoelen door de openbare opinie in de vereenigde staten als een gevolg van de raoeijelijkheden die in de laatste tijden tussahen de beide gouvernementeu hebben plaats gehad In deu senaat te Richmond heeft de heer Henry Foofe een 7eer donker tafereel opirehangen van den toestand der zuidelijke con feilerat ie Hij verklaarde overal redenen tot vreezen bezorgdheid te zien Wanneer het thans iugediend fin ncieel wetsontwerp werl verworpen dan was zijns inziens de oorlog onmogelijk voort te zetten De eonfederaiic zeide hij staat o i het punt van haren ondergang De toestand der financiën is zeer ongunstig In het buitenland geniet het zuiden ten gevolge van de meeat verkeerde handelwijze geene achting ju het binnenland worden de regten vanden staat en de algemeene vrijheid bedreigd door noodlottige wetten die wel onmiddellijk gewijzigd mogten worden Het congres laat zijne regten varen De prija der Adv c rtent ien an een tot zes regtU lutt iiilii iiji V 1J1 het igtl i bO Ltul oor clkm rc tl J idiljovi u 1 1 lilt Buitengewone letlerb w orden berekend naar pla itt unite en bevordert en militair despoti nie selnk men er m iit n gezien heeft De vrijheid van ii ie ea de vr jhei 1 v n drukpers acht hij evenzeer brdreisfd terwijl vooral de rmee zijns inziens lu een alles bf lalve ïeiieu rhten ioe=t uiii verkeert Ten slotte verklaarde hij vermoedelijk voor he 1 latst lil den seniat gesproken te hebben d i ir hij voornemens was zijue overiïe levensdagen in een meer afielegen gederhe des iüils te gun doorbrengen Mogt hij evei nerook aid i ir ü or de verdiüKkiii gelrottVu worden dan zou hij in den vre iu Ie de vnjheij en het geluk gaau zoeken die lieu in de zuuleii ke staten met mogten ten deel vallen Milt V in u lei l 0 1 1 l de 11 ituur beixin lia ï lilt Hoogst belaii rnjk Is het b ri2 t iler inn van Sivaiinih door S lermiii die b j de e s p t o eiilieid clu prooien ru ïkt iietl eu vviaru di j de opt riMi te ei Ie K her eu U linington zijn bcgjiinen lei bj u i i riu ii laustïPiuelde pi lata w is Ijj he ai eiulea ib r x uz en in v giiig Wi u iiiiriou Is de b l ingi jk ie 3 1 1 v m j ri ZIJ ligt a UI e f ip Fe ir 4 ni neu v ii ee en lijke haven van Jen staat De hu 11 as 1 b rt lie van dm ooi loi eu se leri de blukkule 1 o vens van het zuiden nieer t V u I i l 1 n V i iiin v ia den handel van het zu dvH 7 ul l tltu blockade ruiiueis t vaaitnij ti die j om door het blokkadc esk uier In ii te s of luiiame der stad al dus e 1 zuilen zijn welks gelaelehu rl z ii wor en Parijs S Jan r e bi s hop lijk in een biief aan deji ni enevelic i iii due ver et tree tegeii ooi lii i II tj l hij e ki at goriiis 11 geen andere t 1 lu inaar nij kcuri het lev i u de e kwestie de lian leu titiin i tel jkhi 1 KI V I iiiiriL ji i ii ten d iL e niet e veel n oui ie i dreigil woidt djor de vr ii fl i eu lie deni i ü ie De 11 111 er vreemd hebben opgekeken t a ii I 1 hiJ bon Igeii iot was van de r voluuüii au 1 ja zelfs van de v rijiiici elareii den fi Het rapport v lu den niiii ttr I jiud nancieleu toesiam behelst ile voo i iia j n n nu n te lie llen uie op i et van 6a inii w i i eu eeu reze ring en huis i 1 t de ven Het jiar iMJ i al eeii tekoi 1 v men ged chl had De dien t iii Isi J ten In l j 3 tilcu de uiiciwn vuur ue oorloiï en 111 iriue verm iideni auidtn inii Op het bud ret voor lSb6 zal ijebriirt wvd het overschot der midiltleii over lsi j D merkeljk toei eiuen zoo geljk er gr iin j de buitengewone uitgaven voor oorlog tn budret voor ls65 nog oorkomen tot een Hoen allengs verminderen en eiiuleli k £ e 11 gelukkig gevolg vin het vertrouwen lu s V redeüeven e gevoelens W Oenen 9 Jan De finaneieele comm der afi eva irdigdeii heeft be nreii het viui i regering zelve de dooih ilin ri ii op het Ir a iiidiii leu al lerwid het liiii a n de re er ai laten om op het eliee e bii i e pusten if 11 Berlijn S Jan De mn rii I geduuni Ien gevolge vaii lie VI eli iifiKli i j en omtie de in beliii deiiiiu lunifi in te dieiiei bCiTrouaiiL i i ui deu viui t Ihtm I raad b jeeii en eel t önincnlanö Gouda 11 dezer des avonds n tti en zes i 16 ng tr it vi t int u d it ni i i i ie 11 h i lok ial op de