Goudsche Courant, zondag 15 januari 1865

J aa te Huoïbte fitbl ven koers koers koer B2 62 s 62 72 72 Vi6 727 8 95 3 V 6 yö s 9 V4 139 139 8 139V8 40V8 46 94V 947 94 j 991 4 80 8ÜV4 S3 8374 83 186V 187 18 V 58 5SV 6 ós 8 iS65 Zondag 15 Januarij Slechts Een Guldcu 160 Bladzijden LACHT De Hunioristisch Satiriscii Politieke cüDSCHE coura Almanak Asmodée voor 1865 is verschenen ill keurigen omslag Klturendrukj geïllustreerd met talrijke houtgravuren lii iogr iphiëu Karikaturen portretten en bovenal en voor alles alleigeestigste stukken iu proza en rijm Hibr eeu schorpiocu steek daar een la hje ginds een trap verder een li inddrukje kortom r Alles diirch einaiidcr AVie Mauseudreck und Koriander Van do vele Bijdragen teekenen vij o a aan Een Hou op l ih zou me dood lagchen GRAVURES en LITHOG RAPHIEN de be omen bij alle Boekverkoopers DDTVTT UT 4 prijs der Advcrtcntien van één tot zes Uitgave van A XSKlMViMi A regels met inbegrip van het egel is so Ceut voor eiken regel daarboven 10 Cent B uiie II gewone letters worden berekend naar j plaat ruiuite 81V4 46i3 6 277 u Openbare Verliooping TE GOUDA op M tanoüy den 2 3 Januarij lSti5 d s vnoriuiddags leu elf i in be logement TiE FAaUW m de in rl iddaar van Een KUIS ERF en een stuk staande en ig ci de aan de NIEUWE HAVEN te aOVDA wijk N i o U Zijnde eene BEOODBAKKERIJ te aanvaarden 1 Mairt ISüa en nog VIJF HUIZEN en ERVEN staande en liggende op onderscheidene straten aldaar Nadere inliclit ngen zijp ie bekomen ten kantore van den Notaris V J FOKTUIJN imOOGLEEVER te Govda Openbare Yrijwülipe Verkooping tip Woensdag den IS Januarij 1S65 van een HECHT en STERK u Stlti alsmede BOUW en GRASAKKERS staande eu liggende in het Beijeraclte £ osch binnen de gemeente Stoltcijt Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te ZuidWaddhix veett zoo ook bij den eigenaar L SPEKïNIJDER bewonende het te veilen goed NATIONALE MILITIE De oudergeteekenile Commissionair voor do zaken der NATIONALE MILITIE heeft Ie eer a n OUPEllrS en VOOfiDEN te berigten dat hij van af he len liereid U cmtracleii aan te gaan voor PlaatsvervangerS of NUDïiner VerwibSelaars tot de laagst mogelijke prijzen Bij het sluiten der contraeten veruindt Ipj zieh in gevolge de uet van 19 hnjnsh s ISfil Stuahllad n 72 waarborgt den opvolgcn en BROEDER of BROEDERS volgens art 50 in verband met art 49 op de Nationah MUUie Belanghebbenden zoo buiten als binnen de e stad welke hij de eer had een tal van jaren te bedienen zijn gaarne bereid de meest gunstige getuigenis zijner soliditeit te gev L HARTVELD Adres te ROTTERDAM Quackernaeek wijs 9 n 4 of te GOUDA in het Logement DE PA lUW Prijzen der Effecten AMSTERDAM Diug dag 10 Januarij De ondergeteekeude met het einde van het jaar lb04 zijne ZAKEN iu Verw waren Lakken Vernissen en pCt Ned w sch 2 2 dito 3 dito i Amort Sijnd 3 g Handelm op resc België Roths 21 2 Spanje obl 2 PoitugalobJ 3 Riisl obl H 5 d 182S 29 5 d 1S40 4 d 5 serie 5 d es crie 5 d bijII lSö04Vs Volgef Spw 5 Oost Metaü 5 dito dito 2V2 do reute rost 5 do uit 1854 5 Pruisen 1859 S Italis 13Ö1 5 dito Amst 5 Griekenland Ver Staten 5 d 1871 5 d d 6 d 1S8 6 Veniïterglas aan zijne beide zonen ANTONIUS HUBERTUS v iN DILLEN en AVILHELM CHRISTIAAN Y 4N DILLEN OVERGEDAAN hebbende bedankt bij deze voor het vertrouwen hem 00 vele jaren geschonken eu beveelt zijne opvolgers in datzelfde vertrouwen aan C VAN DILLEN 29= 3 SIV4 641 4 60 611 2 451 8 471 4 463 4 27 = r 82 45I Onder referte aan bovenstaande hebbende ondergeteekenden de eer ter kennis tebrengen dat zij de Z AKEN in bovenstaandeartikelen door hunnen vader den heerC ViN DILLEN gedreven roet 1 Januarij 1865 hebben OVERGENOMENen die zullen VOORTZETTEN onuer de firma C van DILLEN ZONENen bevelen zich voortdurend in het doorhem zoo ruimschoots genoten vertrouwenaan A H van DILLEN I ifh 1471 4 i 271 2 Goudu W C VA N DILLEN Mexico 1851 3 11 Januarij 1865 Deze Courant verscnijnt des Doijderdag eu Zondags In i Stad geschiedt de uitgas de avoLds te voren De prijs per drie maanden is fu racco p post 2 25 pe inzending der Adv ertentien kan gescb den tot des morgens ten 1 ure Overzigt GOUDA 14 Januarij i ieden worden de zittiugen der pruisische kamers geopend ie verwachtingen 2ijn niet hoog gestemd de regering schijnt te rekenen op den invloed der deeusche heldendaden om de oppositie tot zwijgen te brengen Mischieu verneemt men i u weldra iets van den weg dien Pruissen ten aanzien der hertogdommen denkt te bewandelen De uilsche middenstaten knnnen evenmin tot eendragtige zameuwerking komen als Ooslenryk en Pruisen hunne onderhandelingen tot een goed einde weten te brengen In Frankrijk opent de minister van 6nancien het vooruitzigt van inkrimping der uitgaven voor ieger en vloot maar de ondervinding leert van boe luttele beteekeriis zulke woorden zijn De keizer vindt bij de bisschoppen openbare tegenwerking ten aanzien der encyelica De dagbladen mogen die bekend maken n aar de geestelijkheid niet en de zaak van den bisschop van Houlins die in weerwil van het verbod den brief afkondigde zal voor den staatsraad gebragt worden In Spanje is door den minister aan den senaat een ontwerp TBB wet aangekondigd waarbij de drukpers delicten volgens bet gemeene regt zullen behandeld worden Toch denkt men dat er nog veel zal blijven ontbreken aan de eischen eener redelijke vrijheid Koningin Victoria zal perken stellen aan hare droefheid en weder deel nemen aan de menschelijke zaken Men spreekt daar altijd nog over de aanstaande ontbinding van het parlement en men verwacht voor dat tijdstip weinig van belangrijke maatregelen Geheel Europa ziet met gespannen opmerkzaamheid naar het laatste bedrijf van het amerikaansche treurspel Sherman is de held van den dag door de inname van Savannah heeft hij het zuiden een onherstelbaar erlies toegebragt her zuiden is uitgeput en afgestreden de bui engewone bckwaamhedea van Lee kunen het einde vertragen maar geenszins de onvermijdelijke uitkomst verhinderen Ook Wilmington is aangevallen en hoewel de troepen te land werden afgeslagen is het te voorzien dat ook deze Laven weldra ontoegankelijk zal worden Werkelijk is het pleit reeds beslist de slavernij ligt ter neder en dit feit zal niet slechts ter eere der menschbeid tegen den gru vei des ooriogs getuigen raaar geheel het zuiden gaat een betere toekomiit te gemoet door den zegen van den vrijen rbeid öuitenlanïr Londen 12 Jan Naar men verneemt is Garibaldi voornemens in het aanstaande voorjaar andermaal Engeland te bcïoeken Men zegt dat hij te Liverpool de gast zal zijn van den heer Iclfrey De vrienderi van den ex dictator zullen als Ut berigt bevestigd wordt in zijne terugkomst eene vergoeding vinden voor de teleurstelling die zij ondervonden toen bij ten vorigen jare Engeland zoo onverwacht heeft verlaten Een duilsch scheikundige iu Cincinnati professor Goesling heeft eene bewerking uitgevonden tot de bereiding van aiker uit maïs L it een bushei mais verkrijgt hij 3I 2 gal S lens goede siroop De bewerknis is zoo eenvoudig dat men daartoe slechts het gewone geieedscliap eener boereukfuken noüdig heeft N iar meu zegt heeft eene maatschappij te NewYork de uiivinrjing voor 400 000 dollars van hem overgenomen om daarmede op rninje schaal zaken te doen Omtrent de openiien Irgen Wiliningion mehit men nog dat hoewel genenal Bniler had te kennen gegegeu dat hij het foit Fisher bij Wilmington niet neendj ur aehtte dan na een bepadd beleg u daarom naar Monroe v leruggei rerd admiraal Porter den aanval ter ee ïiaè voortge e Hij lad het scliip Louisiana mei iliO pond buskruid geiadei ouder de muren van hei fort doen hreii ren en irad it de 40 koppen Iwmanning het liad len verla en as ei ilen 24 dec gesprongen De uitwerking was niet bekend ofschoon de muren zeker zulleu geleilen hebbin de aarden wallen echter niet veel Het bombardement was datirop voorigezet en troefren waren aan wal gegaan UMirinj eene kump ignie zuidelijken krijsïsgevangen werd gem i ikt De beniigniïing van het fort Fi5her liic de vermeestering van Wiliuiugton moet vcorafgr i zal nog groote inspinning kosten Berlijn H Jan Men leest in de Prov Torr Onderde ontwerpeu die in de aanstaande zitiing van den landilag zuilen worden aangeboden behoorrn behalve de uettelijke vaststelling der niiUiaire kwestie het budget over l n5 en de uitgaven voor dtn oorioï waartoe gtene leening zal worden voorgeslagen ock ontnerpen bti efeniie het k laai tot verbinding van de oost met de noordzee de trad iien aaugaaude de vernieuwing van het tolverbooU aUook w zigin vas het fransch duitsche lianilelsverdrag Eene ovcrecn Ietuming met de duitsche bondsvergadering in zake Slees i k Ho ea acht de Prov Oorr niet mogelijk alvrjrc i s eene a gehre eetisgezindheid daarover tnssciien Oostenrijk en i ruisen bereikt al zijn Hamburg 13 Jan De Vorsi liaüe beliei i heden netantwoord van tien heer von Bismarck op het adr s 1 heer von Scheel Ples en en zeventien zijner iri nden n keizer van Oostenrijk en den koning va i Prni pn I ee t De heer von Bismarck verkl iart dal de koning bet adre e in ontvangst genomen heeft omdat het den STu i van u in het juiste daglicht stelt De hertogdommen hebben erxjue aanspraak op dat de ensehen der bevolking gee rbiediirJ worden Het is s konings begeerte om de hertogdommen welvarend te maken en het die stelling te doen itfiiemen die met regt en billijkheid overeen te brensen is Diaromtrei t bestaat met Oostenrijk algeheele overeenstemuiiiig Madrid 13 Jan De Novedados bevat een artikel hetwelk bijzondere vermeKling verdieut en waarin het plan der regering tot het verlaten van St Dominiro wordt goedgekeurl op grond dat de annexatie van dat gebied niet vrijwillig is geschied ötnnenlanb Gouda 12 Jan Heden namiddag ten cngevier half vier ure is een knecht van den heer Mert olie moit la ir onder de boompjes alhier genaamd Martinus leeuwen oi der het verrigten Zijner werkz latuheden tnssclieu de machine nakt en bijna geheel verbrijzeld nalatende eene vrouw en een kind Volgens eet e opgiaf van het depanement van financiën zijn hier te lande in het jaar l i 4 met de pe t ver i rdeu l j 11 74 22 101 211 portbetalende brieven Daarvan wi ongefr inkeerile o 55 G j3 gefrankeerde te m binneulandsehe brieven en 2 t 7n t 42 onsefr i 2 gefrankeerde te zaraen 4 50 944 buitenian J nrit In 1803 was het gezamentlijke getal der vtrzondm i en 21 111 840 In Ie zitting van de eerste kamer van woensd ig zijn de beraadslagingen voortgezet over hotfdst IX kolonienj der staatsbegroutiiig Nadat eenige leden nog het woord h idileu gevoerd h eeft de luiuister v m koloniën de begri otiug verde BueküraktTij vaD A TtP lNKMAX