Goudsche Courant, zondag 15 januari 1865

ADVERTENTIEN h iligJ Hij nam tot leiddraad voor zijne wederlegging lic Ugen het bestuur van de oost indische zaken in het midden gebragte bezwaren den inhoud van het onlangs aan den koning door vroegere oostiad ami te areii ingediend adres en de tiaarin voorkomende bijzonderheden nagegaan hebbeiiu vei klaarde hij dat de aarde van dat adres daiirgelaten het geene moeite koslen zou een adres van tegenovergestelde strekking in het leven te roepen doch dat hij zoodanige handeling niet zou kunnen goedkeuren Hij ging vervolgens na welke geruchten er in den laatjïen lijd aren ver p eid omtreijt een minder gunstigen slaat van z iken in ned Indie en toonde aan hoe weinig geugt d iararin moest wuulen grhec u daiir de meeste daarvan iiie anders dan onwaarheden venrielddeu l et betrekking tot de Ciiltiiurwet verkiaar le hij volgens heni gev ordcn licrigten van den gouvenifur geueru ti iii den loop de er maand ia uet bezit van iiet ontwerp te Uiien kuiiucn urrden gesicid waarna hij zich oijiniddcllijk met de Boskoop 13 Jan De aangekondigde uitvoering der vereenigmg Apollo hal gisteren plaats in de ruirae zaal der hh Hülsebos C waarvoor een talrijk publiek van hier en elders as opgekomen De beide opgevoerde stukken voldeder aan elks verwachting en niet minder de coupletiang van den heer Br geaccompagneeerd met piano door den heer G De vereeniging Apollo die aan velen zoo genoegelijLe uren verschaft bloeije nog lang in ons niidtlen en logenstralTe de onheilsprofeten die haar korten levensduur toezeggen GeiHCiisdc Bcri ten De fransche nn inm beloven iu ilc toekomst groote overschotten tot duiftr bihelpt lutn ch met ecu dtficit P grnu c italiaansclic legerTpnniiideriiig bedranirt Ö0 1Ü man BrUsch liituc verktert m zctr giustigen tinancielen toostand De bint van oberman op 2ijii tügL door Georgia bedraagt IOC milllopn g ildFn aan katoen De nit inven U n behoeve van bet zwit=er=che k gKr bebbt n in de iaatate 16 jarei ongeveer 42 miUiotn bedragen e ziju au 9ÜU Ü00 frs pei jaar tot ruim 4 millioen gt klouimeu De eigenaar der Afacnuzcitung te Pestb Jte 31 dec jl bezweken is beefi bet laat te nummtr m een sierlijk doodk stje gelegd met een zihtren jf i op het deksel vaarop gegraveerd warea de woorden Hier rusten SUjOüu iiünjuen Het znecdsche stadje Lddev alla is op 30 dec jl bijna geheel door brand vernield Het kruidmagazijn op de itrikke bcbans zal niet verplaatst worden In Oostenrijk is besloteu den hongaarscheu landdag tegen half augustus bijeen te roepen ïe Berlijn is men niet voornemer s te antwoorden op de troonrede Men ii het traktement an den prins v£ u Wallis logezonden KL ST IEfJ VS Men vernee dat liet derde dames concert van liet muziekgezelschap Eiiplronia hetwelk zal plaats hebben op donderdag den 2ü j inuar j den honoraireii leden met hunne dimes eeneii genotïoUen avond ml verschaffen daar de directie er in ge slan is deu jongeu Leer Johan Janssen élève van het conservf toire te Parijs voor dat concert te engageren Te s Ha e en Arnhem waar deze elfjarige wonderknaap optrad heeft hij door ziju viool spel algemeeueQ bijval verworven daar ha nu reeds zoo veel diflBeulteiten met eene kinderlijke kalmte weet te overwinnen In het d igbiad van Zuid Holland ea sGravenhage van 17 dec ji werd hem een vereerend artikel gewijd Bovendien heeft de verdienstelijke altzangeres mejufvrouw Helena Schmith van Amsterdam hare welwillende medewerking toegezegd Deze jeugdige dilettante heeft te Ansterda en Arnhem door haar zeldzaam krachtvol orgaan de meeste symphathie verworven gelijk het Handelsblad na haar optiwlen in het Park en de Arnhemsche Courant na het jongste concert in musis sacrum eervol vermeldt Marktberigten Gouda 13 Jan ïarwe Poolsche per last ƒ 290 Zecawsehe per mud S 2 3 ii 9 Rogge Inlindechc ƒ 5 a ƒ 6 buitenlandsehe 6 a ü óü Ger=t 4 Ti ƒ 5 5U Haver f 3 a 4 25 Boehweit Fransche per 21Ui ned lÜ DJó Noordbrabantsche 1S 5 Duivebjoneu ƒ 7 Hennepzaad ƒ 9 a ƒ 9 aü De veemarkt met goeden aanvoer en vluggen handelBoter ƒ 1 18 a ƒ 1 22 pr u Daift 12 Jan Meer aanvoeren vlugger handel ter graanmarkt doch de pnjzen niet hooger Tarvve 7 8ü a S 60 Kngge 3 i ƒ D bO Wintel gerst ƒ 4 1Ü a ƒ 5 Zomergerst ƒ t iif i C 0 Korte haver ƒ 3 50 è ƒ 3 60 Lange d ƒ 2 70 a ƒ 20 Duiveb ƒ 6 a ƒ Ö 25 Paardeb ƒ 5 70 i ƒ 5 90 Br boenen ƒ 9 Groene erwten ƒ 7 50 a 9 Aan stads waag gewogen van 5 12 jan 192 8 en7P 1C boter te zameii463ü ned ffi Hooiboter ƒ 54 a ƒ 62 het ierde ƒ 1 35 a ƒ 1 55 per n S Middelburg 12 Jan Puike n zeeuws tarwe met weinig aanvoer ƒ 6 75 Nieuwe walch tarwe met weinig handel ƒ 7 a ƒ 7 40 Puike jar do do met goede vraag 8 50 a ƒ 8 75 N z rogge ƒ 5 75 N wintergerst met weinig aanvoer en weinig handel 4 75 Zomergerst met matigen aanvoer i N walch paardeb ƒ 5 50 a ƒ 5 75 N walch wille Lioonen ƒ 11 50 a ƒ 12 dringend gevraagd met matigen aanvoer N walch br lioonen met weinig handel ƒ 10 75 N walch gr erwten ƒ 6 75 a ƒ 7 Z do do ƒ 6 75 Londen 9 Jan Boter HoU 2 lager en er is weinig kooplust daar de wal infer is Granen Eng eu vr tarwe stil maar vast gerst meer gevraagd en haver 6 d latrer x anvuer van 2 7 jan 1555 qr iul en 531 qr vr tarwe 1760 qr Aan de veemarkt waren lieden aangevoerd 4S20 runderen 237 kalveren 14930 schapen en 310 varkens Voorbeste runderen werd 5 10 voor do kalveren 5 S voor do schapen 6 pr steen betaald 10 Jan Boter Friesche 24 Kamper en Zwolle 111 a US Bosch 9t i lOU Groningen 94 i 98 Holstein en Kiel 112 i 130 Yersey 108 a 122 Kaas Edam 56 a 60 iouda 56 ïi 52 Derby 52 il 56 Kanter 23 Amer 4s a 60 11 Jan Granen Fug en vr tarwe stil gerst vast in prijs haver prijshoudend Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 1390 runderen 110 kalveren 4370 schapen en 150 varkens Voorbeste runderen werd 5 4 voor do kalveren 5 10 voor do schapen 5 10 en voor do varkens 4 6 per steen betaald Burgerlijke Stand GOrD Gf boren 10 Jan Johanna ouders S de Vet eii J Boot 11 Jan ouders J Hoogendoorn en C den Boer 12 Helena Jacobs ouders G J van Vuureu eu ï M Verkleij Batje ouders D Bloot en P Potuit Pieter Migiel ouders J Hornis en M Loevc 0 LRLED£N 11 Jan J Hoogendoorn la O Wout 5 j G ra M Koot 72 j A Poiiiiekei wed V van den Audel 83 j G Heij 2 j 12 W Jansen 5 M Teeuwcu 24 j WOEEDE V i van 6 tot en met 12 Jan 1805 Kevallin Y S Blok geb Noppc d N Bos geb vuu Oosterom d Jf in Vliet geb Bruijnes d A Baak geb Brouwer z C rolijk geb Blok d J de Leeuw geb Knegje z L Kraaijeubriuk geb van Helden Tnekcr d OvfcBj tDK N Marl Ligtvoet 47 j wed van V Peeters Everdiaa Apolonia Broers 10 w Coruelia de Langeu 12 j 6 m ii IP B Ondertrouwd P J HENDRIKS van Rütlerdam en G PETERS m fjè GoüDA 15 Januarij 1865 gj Seniffe Ktnnifgeving fÏJÏ Heden overleed ons geliefd eeni dochtertje bijna vijf maanden oud G W C v iN DORT KROON R E V 1N DOKT KROON Waidinxveen van ueb POORT 10 Januarij 1865 Sociëteit 0 SGE OEGEN De Heer SPRIET met zijn gcelschap uitg noodigd zijnde eene YOORSTELLING te geven op ilaamJag 16 Januarij 1865 maakt van deze gelegenheid gebruik daar toonvel en vcrilere kosten gemaakt zijn eene TWEEDE VOORSTELLING te geven op B mijsdag 17 Jamiarij 1865 welke de geachie Ingezetenen van Goui i en Omstrelen verzocht wordeu met hunne tegenwoordigheid te vereeren De Heer SPRIET overtuigd van zijne groote bekwaamheden in de Prestidigitation en Gyranastische oefeningen alsmede door de voorstelling van de schoonste schilderstukken welke men tot dusverre heeft gezien voornamelijk het laatste tablean zijnde het PALEIS van VOLKSVLIJT te AMSTERDAM 14 voet hoog en 18 voet breed vleit zich met een talrijk publiek vereerd te zien Groot Amerikaansch BALLET PAXT0 1 ME Entree 49 cents Kinderen half geld JJXrj VG DES A rONDS TE ZEVE URE 256 Staats Loterij Ten Kantore v n den gekwalificeerden Kollecteur A C COSIJN Markt wijk A n 102 zijn voor bovenstaande Loterij HEELE en GEDEELTEN van LOTEN te bekomen volgens Prijs Courard Gouda 14 Januarij 1865 D PATTISON S CHEMISCH BEREIDE WATTEN leveren een snel en zeker middel tegen JICHT en EHUMATIEK van allerlei aard als AANGEZIGTS P ORST HALS en KIESPIJN STEEK IN DE ZIJDE enz Dezelve zijn alhier in depot verkrijgbaar gesteld alleen bij J H BOERS apotheker in de vergulde Druif In pakjes van J ÖO ea 80 De Oudergeteekeude heeft het genoegen ter kennisse van zijne geachte Begunstigers en Vri udeu te urengen dat met aanstaanden Dinsdag 17 Januarij 1365 ziju KolEjhuis van de Westhaven Z 1 verplaatst worden naar de Markt onder den naam vau Kofflehuis HARMONIE Hij vleit zich aldaar dezelfde gunst te zullen genieten welke hem sedert meer dan dertig jaren op de Westhaven mogt ten deel vallen allhans hij zal van zijnen kant niets onbeproefd laten om het zijnen Bezoekers zoo aangenaam mogelijk te maken De Boveuzaal van zijn nieuw lokaal is tevens uitmuntend iugerigt voor het houden van PUBLIEKE VERKOOPINGEN waartoe zij bij deze beleefdelijk wordt aanbevolen Tevens oeefldeOndergeieekende kennis dat ter Openingdoor hem al gegeven worden een op MAANDAG don 16 = Januarij 1865 in het EOFFIEMSHARfflONiE De Entree Kaarfen zijn zoo vene hun bcpiald getal toebiat te bekomen aan het KOFFIJHUIS op de Westhaven zullende de Avonds in de HARMONIE aan niemand zonder Eutree Biljet toeg u g verleend worden Janvarig dei acondu ie 1 mr AV I AjVXE E XB De KCjrdui j fiiMilï op de Too jiigkaartcn strikken zii h niet onder de zinspreuk 01 SEi eEA€rT Deze Maatschapnij is opgerigt te s iravenhü e dtn iï Jii iiarij 1 32 en heeft ten doel om voor eene zoo laag mogelijk gestelde som PlaStSVerVangerS ec NummCrVerWiSSelaarS bij de Kalimiale iVlitie te stellen met rrijfriiring van persoonlijke dieiisipligiiglieid van den opvolgenden BKOEDLR of BROEDERS overeenkomstig Art 49 der Wet OUDERS en VOOtjDEX worden herinnerd d r im ne Ljtir wordt verhoogd zoodat het in huu belang is r r d Lo Men kan deel nemen over het geiieelc Rijk iu de Hüul l t in de Loting Kantons agentschapjen gevestigd De Hoofd Administratie is gevestigd te s Gravcnhage teu t k WULF Spui 265 En verder ziju reglementen iuforma ien fi inlichtinjren tr Provincie Zuid Holland te Levden bij den Directeur A J A iierens iLrhuji alsmede bij de onderstaande Ileeren binnen deeineramgsom te iieraen ijii kantoren en V 11 den heer Verzekerings Maatsschappij Stompwijk A van Oostenrijk Ge 0 m c Delft D A van Alphen B e a lel ar Vlaardingen J Th van der Kop Bock rapierliaiidel Maassluis C van Marel Sfiu v Monster A Hesbach Loj er ieiiT Mn ir r s Gravesande A van der Linge Ge ii iiiti ljGde Rotterdam Ilaagsche veer C W van Belle Bo k iandp iar Rotterdam Boompjes wijk I NO 131 C van der Schaft Handelaar Rotterdam Hoog8traat N 50 C W de Bus Tai ateur HiUegersberg J v an den Akker Logementhouder Srhiethira W H Reterink Butk iirdelaar Charlois A Hordük Gcnutiiip Bode Brielle Voorstmat H Abbenbroek Geni Ontv van Oostvoorae Hellevoetsluis H G ran Steeden B ckliaiidelaar Woubrugge J Heeiik Caiid Notaris Alphen H de Graauw Buckliandiliar Woerden H J van den Berg Amb enaar Gouda R Vogelensank Biiekhnndelaar Schoonhoven J J Lazonder Fabr in Goul en Zilver Zevenhuizen J Elshout in menu e Be 1 111 bte Dordrecht F L Golterman B ek aiNLui Viaiien G Diepenbroek Zajikua tri nier Gorinchera J Nieuwenhuis B jtkiKiii ie iar Siied recht F Moret Kierk Schravendeel P Mol Pz Atrent der Brand 5ur intle Ridderkeik P Leenheer aiiil Nolarls Alblas rdam J de Jong Cünimi ionair Oud Beijv rland A K van der Kop BoekhaiKl l i ir Dirkaland M van Vliet Aijeut der Brand A=surautie