Goudsche Courant, donderdag 19 januari 1865

tS65 Donderdag 19 Januarij Slechts Een Gulden De Ilumnristiseh Satlriscli Politieke Almanak Asmodée voor 1865 is LACHT 160 Bladzijden verschenen GOUDSCHE COURA in ketiriL en umslnL Kleurendruk ginilustreerd met talrijke houtgravuren lithograpliien k irikaturen portretten en bovenal en vc r ahe n figei iig te stukken lu pro a en rijm Hier een soliorpioeu ateek daar een la hje ginds een trap verder eet Van de vele Bijdragea teekenen wij o a aan Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 i ii diiri kje koiMoni Allfi Ettt veru lande IiileidiiiL lende V houilen k sehe lureli einander Wie ilausendreck und koriander rolilieke Kalender Met zes Plaatjes Eenige oiiderwetsehe spreekwoorden de vrouwen telrefEene kieuie Novelle uit den tijd der eerb ire Conservaijeveip Hoe prof Oorlog geen Vrede met Frankrijk i Met zei en karik itnren eii porlret in knjgscostum Vorsien troost Een kus met hindernissen De EuropeHnisvader of waarom CV ar ii et klaar komt Hoe een heel leclijke vrouw nog dienen kan onr foTtiiin te maken Z julusi L li p iiiieke galerij van Asmod e C Iet drie plaatjes Lijkrede op Maarten Zwamueus m leven koster voorzanger d n 2r ier in klokkenluider te Ziiamnierdam Het onderivij volgens de moderne begrippen Nederland in ISCJ Christelijk ii ri jht romin Beelden der Toekomst Aan de dames Elisc van C ilear geb Scliiotlmg en St irm ijeb van der Chijs eer iei g opL edrageu Mei een Li ii ripliie J De Politiek der af iclifers Drooinen var een Anti Thorbeokiaan Clironijeké o ic Beelir jving van de zilveren Bruiloft van den Konii g der Bil ivieren en van Insulinde Is Junij 1864 ter vereevvifii aiie aii l et bezoek der Burirerv ulcrs van Hou op l ik zou me dood laqchenl GRAVURES en LITHOGRAPHIEN Te bekomen bij alle Boekverkoopers en 1 uordt TE HUUR ge r aL i ee ne WONING of BOVEN 1 91 t Openbare Verkooping Men is van meening ten overstaan vanden Notaiia G J SPRUIJT residerende te Oiirjerlerlc aan den IJi et ten huize van A BROERE logementhouder aldaar op vrijdag den 13 jaauarij 1865 des voormiddags ten 10 Ure te veilen en op woensdag den 18 daaraanvolgende mede ten 10 UrO bij afslag te verkoopen Twee kapitale BoUWMAXSVVOMXGE onder Krimpen aan den IJssel met ruim 45 Bunders uitmuntend WKl HOOI BOUW en GRIENDLAND in de gemeenten Krimpen aan den IJuel Ouderlcerk aan den IJssel en Leld erkerk alles breeder bij biljetten omschreven Nadere informatién zijn te bekomen tenKantore van genoemden Notaris bij wienook Of franco aanvragen gedrukte notitieii der te verkoopen pe celen te verkrijgen zijn CORRESPONDENTIE R en J iriigen welken naam de beweringen van den schrijver tegen de politie alhier verdienen aangezien het te bewijzen is dat de bedoelde iKeren inktkolscr deu vuljrendeu dag na het Jilcgm laii drn diefstal gclecltelijk 13 ttrug bezord en dat onmiildcllijk na het plegi n van den dielslal laii het waschgoed ter opsporing des nacdits zich politie ambtenaren hebben begeven n iar lïodcgra eu en Zwammerdani en den volgenden dag naar Rotterdam eu btrccht HUIS met 4 a 5 ODgemeubileerde kamars de prjs v u ƒ 250 n et te boven g i ui e Adres iKiMO brieven riider lei ir E b j den Boekhandelaar I e M VS J te aOCD l Frankfurter Speelkaarten K eiueg h I f on tl iiL e Ai gÖAMli j O U D A ïraote en fraaiie orteriu SPEELKAARTEN als Supra fijne Frankforter met gein lil er 1 t irot é AVIii l et j n f tj j h t spel ii cents llomber 3 20 23 Zser fiaaije Fraukforter liet uü j jn f j het spel 27 cents Homier J5 25 Pij no Fransche met moderne Poppen en gekleurde Azen U i i tt düz jn ƒ 2 I ei spel 18 cents loinucr 1 0 15 ib of I innet 1 25 12 Beste Pransclie met gekleurde Azen Whist het dozjn ƒ l i i het spel 15 cents Momber 1 3Ü 12 Ja = of Piquet 1 10 Fijne Gesteendrukte ii =t het doz ju ƒ 1 10 htt=pel 10 cents Ja of Piquet ü f ü Gewone Jaskaarten het dozijn 45 cents hel pel 4 cents Al deie soorten per 12 do ijn genomen ontvangt men eene b j ondere korting Hombre of Quadrille Doozen in groote sonenng Wittte en gekleurde Ficlies van 7 cenu 1 71 25 en liooger let stel NATIONALE IHILITIE He ondergeteekende Commission lir voor de zaken der NATIONALE MILITIE hjell de er r aan OUDEIIS en OOG DEN te berigten d t hij van af he icn bereid U contracten aan ti ga in voor PlaatSVOrVangerS of NummerVerwisselaars tot de laagst mogelijke prij en Bj het sluuen der contracten verbindt hij zich in g volge de wet van 19 Aui nstiin 1861 Staatsblad n 72 wa rbürgt den opvolgcnden BROEDER of BROEDER volgens art 50 in verband met art 49 op de Xutiuuale Militie Bciai ghebbcuden zoo buiten als binnen de e stad welke hij de eer had eei tal van jaren Ie bedieaen zijn gaarne bereid de soliditeit Ie geven meest gunstige getuigenis zijner L HARTVELD Adres te ItOTTJEBDAM Quackernaeck wijk 9 n 4 of te GOÜLA in het Logement DE PA A UW Openbare Verhuring VAN EENE MET RUIM 24 BUNDERS WEI EN HOOILAND te STOLinjK en 2 Buuders 68 Roeden HOOILAND onier II jas TRECIIT op M iandag den 30 Janiiarij ISG T des voormiddags ten elf ure op het dorp te Stolwijk voor den tijd van 4 jaren j aanvang nemende 1 Februarij en 1 Mei j van dit jaar Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den notaris J G BROUWER NIJIIOEF te Haastrecht Brieven franco Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van miu=tens tien kan a contant l Zuiver oversehaalde JENEA ER 462 j per kan 58 cents Jenever 2 soort MoutHijnj a i l io o per kan öGVa cents ml BRANDEWIJN 4üVio per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GCUDA U Jan 1805 Deze Cuiirant verscTiijnt des Donderclags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave de avonds te voren De prijs per drie inaaudKo is 2 franco p post Z 25 De inzending der Ad ertentieu kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuitenlanïï Londen 16 Jan Berigten uit New York van 5 de er melden dat volgens eên gerucht de vloot van Wilminglon is teruggekeerd Hood is over de Tennessee getrokken Thom is rukt voorwaarts eu heeft eene vruchteloo e poging aangewend om het kanaal van Dutch G ip te openen De grond is verzakt Fessenden en Seward hebben volgens een gerucht hun ontslig ingediend De bewoners van Savannah hebben eeiie ïergaderiug gehouden waarin het besluit is genomen om zich aan het ge ag van de Unie te onderwerpen Parijs 16 Jan ledere dag schijnt th iiis een manifestatie an de hooEC geestelijkheid des lands tegen het verbod der regering omtren de openb iarraaking der encyciica aan liet licht te moeten brengen Thans b v kent men ook den brief door den bisschop v m Lyon aaii den het r Baroche gerigt die even als de overige prelaten ilie de en weï ko en over de nii ate tiaagt die aan de d igbladen tot bespreking v in de pauselijke demonstratie van den S december is gelalen eu dat voorregt bij het aan de bisschoppen opgelegde stilzwijgen vergelijkt alsmede over de groote vriiheid die aan de geestelijkheid der Overige ge iudheden iu soortgelijke aangelegenheden wordt toeIgestaau De bisschop van Mms verdedigt de elfde stelling en Ikomt daarbij tot de conclusie die reeds door de i pms Celestmus rd uitgedrukt dat alles wat voor het welzijn der kerk wordt ec aa i op het voordeel des keiierrijks uitloopt De bisschop an Laval heeft zich eveneens tot den heer B iroche gewen i r tegelijkertijd ijn schrijven aan zijne geestelijken medegedeeld De bisschop van Poitiers heeft de eneyslic i aangegrepen om zekere vnj innige bladen opeiitlijk te cscommunieeren Dien ten gevolge zijn de rejacticn dier organen voornemens eeue vervolging wegens laster tegen ragr Pie in te stellen De P iys heeft bovendien het plan zich niet alleen op dien prelaat maar op al de bisschoppen te wreken die tegen de ciiciilaire van den heer Baroche in verzet zijn gekomen Het officieuse blad wil namelijk achtervoigeus de vrij iunige mandementen openbaar maken w arraede die hoofden der kerk iu 1 48 de stichting der republiek begroetten De aartsbisschop van Parijs b ijkt van zijne zijde geen deel aan den tegeuwoordigen strijd tus chen de regering en de hooge geestelijkheid te zullen nemen De Moniteur zegt in zijn niet ofificieel gedeelte dat de ooslenrijksche regering zich niet vereenigt met de bezuinigingen op het budget van oorlog doo de ünanciele commissie vau het huis der afgevaardigden voorgesteld Tot dusverre hebben de volgende prelaten tegen de circulaire van deti minister van eeredieust protest aangeteekend de aartsbisschoppen van Kamenjk Lyon Besancon Touis Eeni es en Toulouse en de bisscluipprn van Mans Savol Angers Poitiers Monlins Beauvai Carcassonne Montauban en evers 4an de andere zijde verdient gemel 1 te worden datragr de Bonnechose aartsbisschop van liou ian een brief aanden paus gezonden heeft waarin hij zijn leedwezen te keiiuengeeft dat uc encyciica van dien aard is dat zij een twistappelis geworden tussehen de fransche regering en de geestelijkheid De aartsbisschop van Parijs de bisselup van Veisailles en eeniseanderen zullen naar men verzekert dit voorbeeld volgen Kardinaal Don net aartsbisschop van Bordeaux moet eveneens voorde zaak der regering gewonnen zijn In de alhier ontvangen dagbladen nit Richmond wordtvoorgesteld over te g ian tot de emancipatie der slaven wanneer Fraiilrijk ei Engeland overgaan tot eene collectie e erkenning der zuidelijke confederatie Berlijn IC Jan Eergisteren zijn de kamers door den koning iu persoon geopend Men kon nel niet anders verwachten dan dat de atloop van den diiitsch deensciie r cilog en de zaak der hertog lomuien den lioofd ii houd zoude i uitmaken Z M beti igt zijne vreiig le er over dat Tïuitsehl ind iu het bezit is gekomen zijner betwiste noordelijke greiizen van de toekomst der hertogdommen wordt weinig gezegd maar De prijs der Ad ertcntUMi in één tot ze3 regels mtt mbigrip in hd tj l s SO Cent oor e ken rcL d d iar jo ei 10 Cent H u i tenge u one leti ers wurdcn berekend naar pltiat ruinile zeer bep iald gewezen op de vriendschappelijke beirekking met Oostenrijk als echter iu de trouw aan de traktaten de waarborg lict voor e band tussehen beide groote mogenlieden en de duitsche staten iu het ugemeen gelijk de kouing egt dar ziet liet er treurig nit wanneer iiie i er a iii ei kt hoe tegei over Denemarken met de triktiieii is geli indc id De koning lieweert dat de ireii kkige lutsi ig v ui den oor aan de teijenwoordiiie org nis iiie de legers te danken is wcike ore iiii=alie door de k üTier i i eru iig is be irelen De e evolgIrekkmg is trouwens niet geinotiieeril Z 1 dringt eer op uilbreiding der iii ir i e aan en vemi iar dat het k u ial der verbu diug der noord en oo t eeeu iii l et belaug der marine de medewerking v m den De k unep van d evan h I e den ir i ir w als presi leiit en de heeren ion Uiniii eu vou Bi in Di if iis vice presi leiilen heikocii I r aeiriir u i lie y e i i riigheid aanv iirl mei ee e re Ie w i i u i j o a 1 v mie zeidc Se lert uie i leii vo g ii j ie vpr iei z pi iiii dit de regering met de ver e i u voo ii ïiii r ie nmiug zou geraken zijn de iioerue ili r ai en staatsburgers vervolgt ge iorlen is de n u r ir in ISOS beilreiïd en lieefi men getrielr oe i re ui iig door krijgsroem te ouder irukken Ie kamer t n lerwerpjut te dw ii geu eu de leven aleder cju titutie il ajd ii I ch de openbare meeuing beschouwt de cuus uuc als heihg en blijft onbiiig aaui Turijn dj Jan De mi el xn j is iiie i t i u ilediocesen eeue circul ure ger irt lir i d ei e 1 1 irinwordt lieriiiucrd dit de eiKv lici f a L e o ird e document moeten worueii ond ruorpen lie e u riir Het gouveriiemeut beiu d ie i i ii ertv aren welk icedee te vm de geuoeiu Ie ti i v orlen publiek gem lakt eu ten uiivu r r e ea luueten worden beschouwd a s rjdig ui t u es aad ötnncnianiJ Gouda IS Tan Het jutb i ii e si 1 i r sai oen niet aan afw isse eud i iei 1 i De iii ook van zeer onder lieideu gearilte i e r f rt minder de tooueeIvoorsteiliii reii M i ti ii iix i i j i ui us Wij noemen eerstens de openbire Ie lu e l ii i ae ir voor de belangstelliuï bl jkbiir locu emt De on 1 cr Steenbergen verdient die teu volle ji e ter lu u gr muntende proeven hunner vaardiL heid eu he icel ui pal de aanwe igen vooizekcr e u iriiii iisen In de sücieleit ons genücircu gif 1 e Ie leden eene voorstelling van jne wouiirvc n die gisteren in dat elfde lokaal voor Ih I pubi i II v n icn Ma ir het populairste en drukst be ochie w Ct concert en bal door den heer Lampe gei evcizijn nieuw koffijl uis H innouie w ur ih b naauwelijks plaats hadileu voor ue zaniei ire iie zich tot iu deu vroegen morgen veniii e belangstelliim volsrdi men de womil i r m beLiaal ilni reden lar gesproken e i it e i ie van het berin tot her e i e tu b u ot ii ken 2ee t die ondir uuze IjiirL er hir il t Tegen aanstaan leu in iaiul ig j n rj weder eene voorstellil L a ligekoiidu d V ji de re lUi r de üoudsbloem Moiri de vi mie vocr e ii i i bl pel W e is l reeds lol inoot ea nu lu rmu k i l r ea Vermaak gedeeltelijk leu voonliele oer aruir t de opkomst stellig voldoen aan de guu ige crwaehtii ï ij eiischen Bovkdrukkïrij van BRINKMAN