Goudsche Courant, donderdag 19 januari 1865

schonk aan den minister van kolomen Aan hevige bestrijdingheeft het met outbroken zoo min als aan pogingen om de k imer tegen den minister te stemmen m ur mets heeft mogenbaten omdat de k imer beter dm de oppositie de b hoef ten van ludie eu de eischen van den tijd begrijp Opmerke lijk IS de UI slag der stemming ook omdat om loor het bew ij geleverd wordt dit al nat gedurenle een gmsch jur oiider1 nomen nerd om eene andere uitkom t in de lucht gespioken was Met blijdschap ccnstiteren wij een en nide ils de beate getuigenis d it milde begm elen veld winnen en il it het mun lene een krachligen sleun in de beidt kimera heeft Men zou hiei Tele en groote noorden gebruiken v m erpleltcrtii Ie men Ier held kunnen spieken maar de ingenomenheid met den loop der zaken spreekt zich kilm en eenvoud g mi in du eene tegen de kracht der n url eid zijne geeiie n ipei en best md Gciiicn2 dc Bergen De koopman Stewart te Vch Vork bct ait in zijn inkomen van ömilliocn dollars nil lïcoinetJX 2oO lui cni d 11 r hij ztt jmrlijk o ti vuoi 71 tmllioeu gulden 0 heeft iii moi Ibczittiijgcn 3a iiiiUioe i ld d ie Citliajfera 1 = ee leievolu loiuire btwe in uil cbrokei Dl i iklijkc cho burg te Ldinbure is door ecTi IclleQ brand aaibj tn e jjerbonen httIcvtit er oren lu t ee luco tij Is meen nu 1 oo r ui i Iii rwCjeii IS de ntor eti dt De I ni if m alti 1 ot m Me Ko in t het btha en an clittprci Jf o w n op h e T c Itjk che inkoiiisieD dei kloostero te Floi it loüp ii f Of 1 Kj 1 e Verbrand vi nrbij te t onik ainen 23 rundeen pmrat m 2 vai eii In f liicie 7ijn aVt proce=si n + l tn i p k cndt ii latiakt k Terv acht h t uitbitken van ouilog tu chcu I i i il i tn P n uv tnrda i te loisJca door teuc hevif e wmdvl dt euom e lo r fecueener fabriek v in machmenen i i Flects trc t om es en u a door CLbe terens Jat de Goudsbloem welig tieren moge op on en grond en zicL erheu en in steels toenemende medeiverliug Met heuelfie elJiJi e doel zullen eenipre on e olicieren vau het 4 regiimnt iiiliii ene alh er ia girri oen op di igsdig ïi jii iMri ei e ujueelioorsteiling geven en opioeren i een biiikbi jec vin lODÜ gulden en de Tiedeininu lar an zich zciven Ook deze Dei lugloo e poging Ag onileenen zonder met het ben eerde geheel in te stemmen nin een pirticulitren or ef uit Ph ladelphii vin 27 Ct ji het vn gilde Gij bcHcert dit men m Ho lind meei het f oo e v ui den tnjd ziet terwijl vmj het kleine ie v ndiger evoelen Ma ir ij zen hiei het gioote ook geenzius M rbij begrijpen ueken m luk dit maken moet op Eu ropi j kunnen eigenlijk met bejrnjpen hoe het mogelijk 1 = dat ir me cliuiin tuiopi gevonden norlen die met voor Lincoln iijii Weiniiten m ikeii een i uzon lering op de e zienswijze hunne be chouw 11 gen d i dt men omd it zij dienen kunnen om Jnze tl pip erin m iuiopi ie paa en voor het overige worden yij be pot en ge i i it locli geloot ik dat het vvijs is die etfecteu 111 Luropi c koopen 1 Zij zijn goti koop wegen den goudkour f ij geven een lioogen intrest SO Hoewel de st i t inannen in Wishms on giTrne de geheele schuld in het biilenlind geplaat t gen om diiripede na ir Uiek u te kunnen hinuelen is dit echter onmogelijk geworden ornaat ieder hier veel of neinig dairvin heeft 4 Als nij h ilf eeiljke eu half doorzirrtige fananeie a in Washington hebben moeten wij de gehetle schuld binnen vijftig jaar na den vrede geheel in goud aflossen De hulpbronnen van dit land of Ifver werelddeel ziju n lauwelijks onlgoHn ü De nood zal ons dwingen st thuishoudkunde te beoefenen er daardoor zullen wij rijke en m igtiger vvorden dm ooit Doch ik keer i i de e ifjiviling teiiig Behilve de e groote maïs Itippelnke leivormmsr die de groot te gevolgen hebbeu moe ei met oni er hevue schokken ten einde al gebi igt vioruei el eiiren ir hier iiir eie dingrn wei v m oideigeschik ten 1 ir n u weiig inimler bt marijk Vl ouden ilie negers in den itgroi d ver umen dii mg il er eene groole socule omwenteling m len inder op ig pi i it grijpen De oorlog heeft hel k pi T il IJl rol lot nog toe w ireii hier met zeer weiDige uit oni u ii f geei e eet i jke en eer rme menschen n i uurijk ie n r n en uitge onderd ik spreek vin Vmeu kineii hel kip til w i ver eeld in een geldelijk op igt beitoi d het geheele volk me geringe uitzondering uit een soort TBS burgerstand Hoe he p ook de afacheidiug der standen j w IS in net geldelijke wns die gering Deze middeistand is door den oorlog verdwenen er iijn armen eu nj en verschil lende oor aken hebben u lartoe Lijgelrigea en Jit was reeds voor dtn oorlog begonnen Dit i met lu stiijd met het bo ven ge egde beiretlende de st nUpapieren die heelt leder tol ze ls de ambichtsmm inrvoor is gezorgd dat die verspreid zijn zelfs meer diu ae regering te V isliington lief is Thans leids kin men den invloed uezer socule vei indering bespeuren en alles schijnt mij aan te duiden dat vvij eene volstrekte sabelheerschappij te gemoet gian zoodat wij eindelijk dinkbiar zulleu ziju die te veiruilen voor eene constitutionele mou irchie De heer G V C van D l deelt in het Hdbl van 14 dezei de volgende beschouwing mede betretiende den noordime ik ooi osr die m wiirheid wel opwegen km tegen deonbekookte oorstellmgen Inerte lande dooi met weinigeu gekoester 1 Eene be rekkel jk kleine minderiici i zoo dacht ik die door bti ndig tcbruik te m iken van den stut der politieke piiiyen in e veieeuig e iteii tee K liet roer in hinden hil gehad kivam bj elke gclegei lieid te voorschijn met hoogere eischeii en dreigde i luhumkii I mtt alscheiding indien men h nr met te wille w i N i uurlijk ijverde zij in haat eigpii btlai g en hu belingwisiK slecht de inst mdhouding ni i ir de uubiei In g dei sH ernj lelkeub w rden nieuwe coii esfndüor I i vei iigd nu eens uitbreiding vin bet gebiej oei vil 1 1 a i n ten be loe ve der sliveruij lau weder bescliernniig VOO t e sooi v m eigendom tot zelfs op het gebiel uei vrije sti en f ii lelijk onder mdtreii openlijke veru euwiug en besihermii v n den s ivenh moei op de kust van Afrika Men teunde d urbij op de pirtij der democriten om verschil luide redenen steeds de gewillige dieiure der zuidelijke sla venhondei M lar ook vooreen gedecite van de e partij ging liet zuiden eindelijk te ver er onftond eene scheuring en uu beh nloe in l iO üc piitij dei repub ikeinen de zegepraal Il nr cindidnf en met die der democriten werd tot president verko en Weer diei de het zuiden mei ifschcidiug m lar het noen en kon mtt gelooven dit iren dwais genoeg zou zijn om het gehtele I iiid m el ende te dompelen en dit terwijl men elou moe t dit dt strijd voor dt zuidelijke stiten niet dm de j imnicrlijic e ge olgin hebbtn kon Het noorden ge loofde niet omd it het inoi je ijk kon wt en w nr men lu het zuiden op rekende Vooiitis op oe hulp lu deinocritisc e pirtii ten andere op dit vui Lngehnd en J rinkijk Eindelijk en niet i et mi ist op de kit ngeestigheid ztils van hare tpg 1 tinder in liet nojic cn die grut eis en hooiboeien h id dt I wel wit voordtelueis te doen dm tegeu de afscheiding te tiijden Htt zuiden beir n deili Ive den krijg Alaar le democriten h el n niei Ie b i ju 1 Ie u e ging hun boven de vvdwil Ie de ge mdhei 1 iiis In ii iiieljk vutndeii en eltil toen j de in 11 sdi i pelijke je te ilieid vin litt zuiden letiden kennen wei lui ie i ii enl k te leden de er pirtij even irroote voor tnidei eeist van beptiMiig toen van geheele ophtflnig d r sliveimj i hunne vr ejtrt politieke tege ibt in ders de rep iblikeu en i ie trouwens iii dtn beginne ook met voor itschilfiug niiir t ci lei ld ii bre ding der livern hebb u gistre len ii L rel iii Uu I i iii rjk be rctt m n neet hoe streng zij ds btgii tien v ni non in erventie liebbeu geter biedigd nituiirljk voor oo ver di regering iingiit w mt al naren met een imtd Li jtlstlien vcorstnders vm het zuiden ZIJ oudfii toch w iirsclujii k iii len er ulke winsten mede te beh i pii n iren nel eens eene enkele m lal de blokkatle pogen te verlriken of schepen ui rus en voor ui lelijKC lekenmg Deihiive het ui en verlichte hulp mui veikreeg lie met en nu plukt het de n range vruchten van Zijn gebiek aan door zigt niettegenstaande de kiijg reed zoo vele offer van het noorden heeft gevriigd en nog vragen zal is de natie eengezinder din toen de oorlog uilbrik de giutters en hooiboe ren hebben gestreden en zullen stiijden tot het einde dat thans Uiet ver meer verwijderd kin zijn Onder de gesignaleerde peisonen lu het politieblid komtvoor IColaas Lirel Hendiik George Schaiten oud 53 jaren gewezen deurwaarder bij het kmtongeregt te Schoonhoven Tegenhtti IS bij beschikking der iriondi=sement legtbank te Rotterd ira verleend regisingiiig met bevel v m gev ii geimeraing terzike vin misdrijf voor ieii ij ait 14ij en volgg wetboek van tritrtgr De e irtt hindelen over het lervd chen van ictendooi een ambeniir of btklre Ier van een openbirtn post De Goes the Coi ruit egt De hoop dei oppositie u nederUI rook veivlogen De teisie kimer mm ook de begrootmgantt voor kolomen aan en nei met 22 tegen 10 stemmen met ven zon gioote racer lerlieid als ten vorigen jiir toen 22 tegenoier 11 stonden Men moge deze meerderheid klasificerenlil heele en hilve afw ichter iii minis erk en pursing en vre levende volgers vin het kibinet het feit is onloochenbair I c ook de eerste kamer voor twee derden haar vertrouwen vreesehjke verwoesting is Tcroorzaakt Het grootste gedeelte kvam neder op e n logcmtnt waarin vijf persontn dooütlijk gekwetst erdeii De eugtkthe ngernig is toegttredtn tot de luterEa lonale o ere nkoiiist ter btidre verzoigmg der zieken en gekwetsten bij de kg ra te velde Den 6 auuaiij i nog etn tran port van KO staatkuLd ge gevangenen vaa 0 cuvletsch voor dne t t htt poi d Burgerbjke Stand GOl D CmoiUN 13 n Adiianu Llr C l o cr rt tn E C Ocwel lo Hei i k Jambus oudtis J Ltii ti C J v an Maaitn Gtertruij üiidt s U W Z ndijk en C J Pitig If AIucj ul n dt s F i Viuüiu tn D van Inldtn tje uuUi DuLjtl tn b Kunst il idi oudtrs H Grei dtl tn J M Broer Jthan Gtu ouders J r Motnmn en S J de Jong 0 H 1 n 1 1 Tdu V n der To t 2j 6m lo crmoleu 1 j y ni M Kok ntd J an Dun fcl j 16 T de Jone 3 j 71 17 11 dtr e t 81 j bCH0O H0 EN IiiEce clire en van C toe en met 13 Jin 1 6d r B ilhtkn i3 Jatob Irederik ouders J Grtcvt eu L ICu eb II M 11 IL oidera C va i der a eu J de Haan Om i I t V u Oo ten eu D Konl 01 DEW TLK h v e iip en in en 11 tot den 17 J i i jo Joharna irebuvvd met 1 lasma Ver Be iivn Vnuki vin der Horst j eb van Dii ophu van Dan eb Dmgjan 0 i KI l 1 1 M Ith a 0 L 1 ir 1 I lu Cl jd tl tiü i m lacoba Jm q itud 311 meL Unh ADVERTEMTÏE JÖO Bladzijden Slechts Eeis Gulden LACHT De ïliiiiiorbthcli Satlriscli PolUlelie Almanak Asmodée voor 1865 is verschenen b t n en ei ur Pen o i n 1 UI bei rel I riikijk f Lurope t miken our i jer Hl keiirisen omsl g klei rei Iruk ïeilli irreid mtt tdijle lioutirivi ren lithoiripluui kiukuui n p r reUen en oor il Cs illeigecstigsie stukken in pro i en rijin Ilier een ichorpi len s t k diir een i lijc r t i i phir I Irukje koiloni Vues dm h tiniii er ie liu eulreck un I Iv u ii iKr in de e lijli m teeKe u Een ern linde Ii killing l u it eke K iieiider Met zes P ii jes i E iiue o i tr t clic pitti uuürde i r u fende V i Teiie kleine oi U uu en tijd der eerb lo Conserv itieveii Hoe prjt Ojrlog e i Ai Ie ni hou en km Mtt ze en ktrikiuiien en poi ic in ki 4 e i 1 11 j oiseairuüs Len r is init I it iriisfn sche Husiilei of n nroni t2 r nul kh 1 komt II c een htti hl jke doodgruei en klokl uluider te u iminu n liet onleiHij II ge a n e r cade u ofte gesehencl u tis h naj eh fufeinl Een intien vordp j bj Ie mideir U 1 du Stiitsnnn die geen ötutsii tn is Op den 4 Hou op l Ui zou me dood lagchenl GRAVURES en LITHOGRAPHIEN Te oekomcn bij alle Bo xler o Prijs V m I f ge esti eer I 1 i G F van de VELDE te goldv met KÜPFIIHUIS HIRIONII De Oiidergeteekende heeft het geiioegtn ter keiiiu a van zjiie geirhte Begun iibegnp vin liijk u d stigers en nel den te brengen dit jongst t eu Di isd i 17 Jmiarj l f 3 bj eu e ui 1 11 zijn koffijhuis V m de sthaven verplut t s imr de Markt onder den a COntaut naam van KoflftelUllS HARMOIMU Hij vleil leh a il ur de elfde gunst ipio eh Fi te zullen genieten nelke hem edert meer dm dei j iren op de Mi t luen raogt o 1 1 53 ce Ji Mou 11 4 ten deel vallen aUh ins hij zil vm zijnen kmt nieis onbeproefd I en om let 4 ini n WDLWIJN zijnen Bezoekers oo aangenaim mogelijk Ie m iken De Boven ui i in ijn nieuw lokaal is tevens uitiniinteud ingengt vo r het loukn vin llPIIlkC gj cuits Mitrlere of n VERK OOPl iGEN vv larloe zij bij deze beleeft lijk vvordt ainbevoieu j evenie lig em V LAMPE Gotuv IS Jan 1S 5