Goudsche Courant, zondag 22 januari 1865

§ 65 Zondag 22 Januarij iftj t WO Sa OUDSCHE COURAIf DDTxfL T A XT i P J Advertenticü van één tol zes UltS aVe van A JiHiiAKMAi regcU met inbegrip an het zegel is so Cent voor eiken regtl daarboven 10 Cent Biiitengewoiie letters worden berekend naar plaatsruimte prt Ned v sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm op resc NATION ALEIbiLITIE TT TT I i i Vüor de zaken der NATTOWATT Turr LiriB l ce i de e r aan OUDEliS en VOOfiDFV 7 i u i r id Uco tr cl n aan te gaan voor Plaat t J af verwisselaais tot ie h a st mo eiX Sf fT P s NTiminer vsrbiudt h j zich M gevol dp wt v n T J f l eontracten rborgt den opvol enden 5rO Èi R f BROLDfüs me art 40 op de XatimaJe h ai volgens art 5 J in verband t t tJ z j r soliditeit te ge e S in Uge getuigenis zijner l HARTVELD i te OirjA m het Logement DE PAVUVV Ten kantore v n den Spkwahficeerden 5 WONING of BOVEN Koiipetenr A c COSIJN M rkt w k et 4 a 5 ongemeubileerde J aande Lo c j ers de prys van ƒ 250 n et te HELLE e GEDLLU LX van LOÏLN = J a o bneven te bekomen volgens Pr onrant l J ien Boekhandelaar P Gon v IS J i ii arij b AS J te COVDA België Roths 2 4 Spanje obl 21 1 40 Portugal obl 3 RusL oI 1 H 5 d 182 29 T d 1 4Ü 4 J 5e serie 5 d fje serie 5 lO bijH 1 6041 2 Oo t Metall 5 583 dito dito 2V2I 2957 tt renteAmst 5 1811 do iMt 18 51 5 Pruisen 1 h 5 Italic Ibfil 5 dito Anist 5 Griekpulaud 5 Ver Staten 6 d 1871 5 d do 6 f ISS2 6 I 4 7 3 Mexico 1851 3 271 p ÖPElARFTOHWILlIGfVËloOPfflG het logement het HEKTHUIS aan de M U t r i t f C ohA in hetopenuaarte VEILEX en e vo gens aan de n ees biede den of eerstn ij e e VEaKOOPEX HUIS KOESTAL ZOMERHUIS SCHUUR HOOIBERG en erue e betnnnunn en ERF n et daaraan belendende prcelXs BOOM loop en znidoos e X 1 llu M 1 i jK strekkend vau en inpi lp n i Grondbelasting over IS il iioi 3 Polderlasten NO r y l J r J fOISUS van EIJK tene 1 artij uumnntend ISTST o i TT r TT a ht f en Pirca 40 Koe den eip HOOILAND gr ot 4 Bnnders RiHT mI T l len noord eslen M jufvronw IIev b o zrTTT è Grondbelasting o er 1364 is hl yo 3 Eenstnk groot i li Polderlasten f ur b j den e tnaar JACOBL S ïax EIJK n p d HOOILAND me een pereeehje WATERING 1 = = i gemelde gemeente BROFK i land van n il beoo leu dtn Hhm = npenie MKUhk m het Go e bp p d e P =g tussehen den Broeide e de P en S B o KMe znidoosten G niKe en de Jfa n y kadaster sectie D X Gb7 en 87 i Grondbelasting over isg4 31 V Polderla ten n tot jl Dece nber l ii5 aaM GEREIT VFRHFttt i lIOKsT aau e E3T j te ROTTERDAM Een Agent gevraagd Er ordt gevraagd een AGENT ot den verkoop van dagelijkscbe mondbehoeften nogtans eenig in soort om dezelve aan de huizen rond te l iengeu hetwelk een fatsoenelijk bestaan kan opleveren Z j welke reeds dergelijke alLnren uiioeiencn komen in aanmerking Adres met Mco irieven ouder letter P aan het Burein dezer Conrant Cr STÏi 5 r 5iËMÏsCH BEREIDE WATTEN leve en een snel en zeker middel tegen JICHT en KHrSUTIEK van allerlei aard al AANfiEZiGTS BORST HALS en KIESPIJN STEEK IN BE ZIJDE enz ne elve zijn alhier i depot verkrijgbaar gesteld alleen bij J H BOERS apotheker in lie veri uh e Snif In pakjes van 50 en 80 Tanduee sier duhheh bnnrt GOODA Plaatst KUNSTTANDEN en GEBITTEN zonder het uitnemen der aan ezige wortels aUe KUNSTWERKEN worden door hem zelven geplaatst met de meeste soiidileit h j verrigt a watdeTANDHEELKVNDEvereischt op eene gemakkelijke manier Alle aanbeveling is onnoodig daar hij zich verheugen mag in het algemeen vertrouwen der geneesheeren zoo hier als elders Jlen kan zich abonneren met e l iele gezinnen ea tot regeling der tan dwisselmg bij kinderen LagdijLs te consulteren Prijzen der KflktenT koers 2V 96Vj 1 V2 AMSTERDAM Dingsdag n Jaanarij Laagste HiKjgste koiTs Ijotls SVs 62 7 378 7SV 91 1 411 S4Vl9 5 7 641 2 07s 18 07 587 l6 Jü I 46 471 471 I 27 A 47V 27v Bo kdruVkery au A bUfNKMAX 14IV Deze Couiaut erscïiijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoiids te voren De prijs per drie maarden is 2 franco p ostf2 2ö De inzending der Adverteutien kan geschieden t des morgcDs leu 11 ure Overzifft GOUDA 21 Januarij De pruisische troonrede heeft een ongnnsligen indrnk gemaakt want behalve eenige vredeli vende uitdrukkingen blijkt daaruit van geene veruulering an gezindheid Het autoeratisclie beginsel blijft hetzelfde en het regeren onder die lastige tueede kamer gaat zoo goed dat men weldra neder tot het naar huis zenden kon besluiten En dit te meer daar de tweede kamer ook ze t weinig veranderd schijnt de oude presiilent firabow en zijne vice piesidenten von Uiiruh en von Bo kumDolffs zijn onmidellijk herkozen ljr d o heeft bij hel aanvaarden der betrekking de regering rouduit beschuldigd van het schenden der gronilwet en van het onderdrukken iler pers en der persoonlijke vrijheid liet budget ten oedrage van 1511 millioeu thlr is ingediend maar de vraag is of men daarover zal willen beraads agen zonder in schikking te zijn gekomen over het dusverre onwettig gevoerde beheer der geldmiddelen Uil Frankrijk verneemt m 3n niet anders dan van de oppositie der meeste hooge geestelijken tegen het verbod Van het openb iar maken der eiipychca De schoolpligtigheid door velen voorgestaan zal vooreerst nog uitgesteld blijven eu de kamer nog eens vrij mogen ber iadslagen over het adres van antwoord De keizer van Oostenrijk is persoonlijk niet onge ind om toe te geven aan den aandrang tot be umiging maar het is daar het land van goeile voornemens en van sltjh e uitvoering Nog altijd weet men niet wat Oostenrijk ten aanzien der hertogdommen wil men vermoedt dat het wel berusten zoude in de pruisische anneKatieplannen mits het ook eenige ergoediiig ontving voor de gemaakie kosten en de beHczcu liiilp To h vergeet men daarbij niet om de miildelstaten door halve woorden in een goeden luim te houden Mexico is een heerlijk land daar zijn nog altijd lauweren te plukken Ontelbare malen is Juarez ver l igpu vernietigd verdreven en gevlugt en nog altijd hoort men van nieuwe overwinningen Frankrijk zal zich zelf betalen en de rijke proviucie Sonora voor zich behouden Zoo dit gebeurt zullen de Me uc inen toch weldra gelieel overtuigd zijn van de onbaatzuchtigheid der edelmoedigste natie Het wordt tijd dat de oorlog eindige in de vereenigde staten cm hen een woord mede te doen spreken over Me x ico en over Peru waar Spanje eene fransche gastrol zou willen geven Sherman handelt zeer gematigd te Savannah al was zijne togt derwaarts eene verwoeatiug Het ontbreekt overigens aan geene geruchten van schikking onderwerping wapening der nege s nieuwe expeditien Het congres beraadsla iit over de vrijverklaring der negers over de geheele uitgesliekiheid der unie Intusschen ontbreekt het geheel aan stellige berigten ten aanzien van het leger van Grant voor Riehmond en verlangend ziet men uit naar eenig nieuw voorteeken der naderende beslissing 6 itcnlanï Londen 18 Jan VoIkcus berigten van New York van 7 jau i3 generaal Hooil e Tennessee o vergetrokken Volgens de ditiïbladen te Riehmond verscltijuende heeft de generaal Thom is het oüg gesl tfien op pruir hv iio Een jedeeite van het lej er van Sherman is over de Sivannah geg ian de voorpos en der znideiijkcn zijn door hem verdreven 19 Jan lïet jieruidtt wil Ual de koningin in persocihet parlement zal openen hetgeen zij na den dood van wjjienb ar gemaal i iet gedaan heeft Aan l parlement A niet nileen eene verhoo inw van t inkomen van den prints van AV illis van ƒ 0011 00 worden gevraagd maiu ook ecu inkumen van ƒ 240 000 voor prins Alfred die ui anjr meerder ing worilt Bij gelrgeuheid der up handen zijnde uit=ch ijvin £ vande italiaan che leening geeiï de Tanes eenige hij onderhpdpna ingaande lUil i iaan che financiën uit goede bron geput Hettekort van nuO 000 p hl in oci jl eid gedekt door delandbelasïing en deu verkoop van staalsdcir eineii Een enander bragt 1 0 100 000 p s op Daarenboven heefi de miiii ier de siaa sspoor vefjen ter beschikking aie ten allen tijde 7 a 8 000 000 p St gelden Voor IXJ bezuinigde de min van financiën 2 000 0 Ui p st op het leger en eewezen eovermeenlerde liij le inkomsten met 3 000 HM p st doornienue belastingen zooilat het deficit vau l ï oOi 000 tot op7 OÜO 000 daalt wat lSfl5 aauï iat Door het De petroleum scldjnt eene iiieav e toekomst te fremnet iegaan Sedert eenigen tijd worden e uelgt Luiide p l u onomen om eze minerale olie a in te uenden ds brandstof iq stoomschcpeu Men heeft op j ron i v in eikic eii n ufa enbetoogd dal peirolenm geheel on=cli ulelijk küuwjideii irL jiia i dat deze brandstof zesmaal zouveel hitte g d aU dceilde waardein steenkool veel minder woog en zoo weinig rinmu innam dat earners genoegzame hue t clheid zouden kui i i iüuemeaom van hier naar Australië ie sioomen De pruisische troonrede wordt in de raetsie onzer dagbladen niet vriendelijk beoordeeld Zij zeggen dit doann destaal V aken zoodanig wordt geschilderd alsi f de coizaakvan het geschil tusschen de kroon en de volksveriegenwoordi gers uitsluitend aan het huts der afgev rdlg Ifii uaie Ie wijien Tusscheu de eigenaars der ijzer etablissf n nieu eu hunnewerklieden bestaat nog altoos groot verschil o er liet erkloon Eenige honderden de er arbeiders hebben te W t l ir nnv it heene vergadering gehouden wa irin ij tol he n bir ijn ixekomen dal ei voor het ougenbtik wel geen a r uu Idel overblijft dan toe te geven en tot hel De new yorksche oorrespondent van den Times meldl datde noordelijken bij c en aanval op fort Either zware verneieji