Goudsche Courant, zondag 22 januari 1865

ADVERTENTIEN NATIOKALE MILITIE De ondergeteekende Commissionair voor de zaken der NATIONALE MILITIE heeft de eer aan OUDERS en VOOGDEN te berigten d it i tj van af heden bereid is contracten aan te gaan voor Plaatsvervangers of Nummer VerwiSSelaarS tot de laagst mogelijke prij en Bij het sh iten der cjntr icten verbindt hj zich in gevo ge de wet van 19 ivijiiifin 1861 iXfna Jj nd n J 72j w T rborgt den opvolgenden BROEHER of BROEDERS volgens art 50 iu verband met art 49 op de Nationale Militie Belarghebbenden zoo buiten als binnen deze stad welke hij de eer had een tal van jaren te bedieaen zijn gaarne bereid de meest gunstige getuigenis zijner soliditeit te geven L HARTVELD Adres Ie IlOTT EUr AM Q mckernaeck wiJK 9 n 4 of te GOVLA iu het Logement DE P VAUW helfben geleden 5 scliepen zijn aeionken 15 leden veel schacle Men was verpliirl het geschut en de pannleii van Butler over boord e werpen om de s hcpen tijdene den storm te verlieten Dë kamer v m koophandel van Xeiv Vork heeft resolutieu aanSenomeu waa bij de kooplieden van B iliia worden beschuldigd lat Zij dej ecrjof beguns ig en A m den kap tein Collins is dank betuigd voor het vernielen van de Florida De laatste amerikaausche berigten bevatten zeer weinig belansTn k nieu is Een der voornaamste feiten is dat in het coiiires te V slnnglon eene zeer hevige discussie heeft plaats geharl bPtretf ii le het constitutioneel amendement tot geheele nf cli ifiing der slavernij iu al de stalen der vroegere unie Plet resuilaat der di cassieu was bij het verlrek der mail nog niet bekend en v ordl liicr nu met grroie bel mgs eili ig te gernoei ge ien ïe Xe York heerscht het gevoel n dat dit amendement door her congres zou worden aangenomen Vö rens de New York Tribune al generial Fremont benoemil wut Ien tot gezant der vereenigde taten bij het hof vanfrankr fc als opvolger v m den overleden ge ant Dayton iAmerika heeft nu ook weder een ander voornaam staatsman verloren door he ov rlijflen van den ge e en vice president dervereenigde talen Oeorge Miffin Dallas Die slaalsman washier roetier gcMut b j ons hvd en w t algemeen bemind wegens ijn beminnelijk knrik er en uit tekeniie bekv a imlieden j £ r komen hier uit Xev lork ueer berigiei overuaiijendat president Lincoln vrede voorsteüen aan iiet zuiden zal doen D ct rre5pun ieni n den Tjajes gtat hierbij zoo ver van tebe ïeren dat de t lem i en vekeren doctor Zachari een lik jdo rnsncder nti ir hinon Leeft L e onden of zenden il ommet den jiresid ir lt vi ondcrhandeliirgen iau te kno peri Hetdei kbeeul is aileiii ehehjkst en be ttiat ongetwijfelti alteen inde verhitte veila f itig d r amerikaausche eorresponilentet De tij i g I i ie de S txonia lieden van het amerikaai ch ooriügstjoneel aanbren t laten zich in weinigewoorden op oinnien Sherman was de S ivannali rivier naarZ i lCaro ina overt etrjkken de maritime expeditie der noor iefjkcn ir £i a liet fort Kr iiich aa mislukt en de zuidelijkegeiifi ial lijüd was er in gesl lagd zijn leger o er de Tenne ssee rivier terug te trekken De oper uien van geiier itd Gratittciren Kiehmoi l en l ter biirg zijn ten gevolge van het slcclueweder geheel ge c ior t Parijs 1 laiiiKirij De Monilcnr bevat een ovei igt van j Italie s toe tand n iar men verzekert om het liof van Wienen tot le jerverm ndering te tloen besluiten Jiet blad zegt d it Italië BilOiJiJ n an i iar huis gezonilen heeft De tegenspr utk der meciedeeliuiren van de Presse v n Weenen in zake de ünt er n ieiingen tussclien Pruisen en Oostenrijk vindt lier geen geloot de Moniieiir lieeft zelfs ondanks die te2en=pra k het artikel der Presse overgenomen De Fr nee bevat t ee beristen die nog al de algemecne aanfl tciit getrokken Itebbea Hel eer te betreft koningin Victoria In een londensche eorresponilentie Hordi namelijk gemeld flat die vor tin i oi hare tninisiers heeft voorge ield het p irlement plegtig te flocn openen door haren zoon den prins van Ma li ha en opvoL er wieu zij op deze wij e meer op den voorgrond ueii=c te lellen in het slaatsbesluur Het tweede berigt lieeK bfire kinir rp ten ver indering in de constitutie der noor l iiueriix i insche unie wtiarvan wij reeds sprakenj De miiii tcrs te Washiairton zoaden in de kamers der voiks crtegenwoordiging zitting nenicn en deel nemen aan de beraadslatringen De laad van s ate houdt zich bezig met een wetsontwerp op de naamlooze maatschappijen en hare beperkte verantwoordelijkheid Volgens dit oiituerp zuilen die nnmischappijen de toestemming der regering tot hare oproeping niet meer behoeven In verband tot de encyclica wordt herinnerd aan hetfeit dat in 1S 59 de schrijver eener brochure getiteld De ware I en de valsche Kaïhoiieken door de regtbank van correctionelepolitie veroordeeld werd tot zes maanden gevangenisstr f omdathij in zijn geschrift de stelling verkondigd had dat de warekatholieken uit den aard der zaak de beginselen van 1789 ïijainliu moeten zijn Weönen is J m in eene der eerstvolgende zittingen van het huis der afgevaardigden zal eene interpellatie tot de regering wor lm gerigt betreifeiide de onderhandelingen nopens het nieuwe tarief van in en uitgaande regten Men zegt dat de munchener overeenkomst van 11 nov 1SÖ3 daarbij tot grondslag z il rekken Volzeii bengr uit Biiehnrest heefi de kamer met grootegeetdriff idle besluiten goedgekeurd door den vorst sedert dencoup d ettt tn il mei jl nitgev uirdigd 0 Jan Bj kei erl jk re cript is den ban van Dalmatie Kroatië en Slivonie ain ejchreven eene algemoene ccmferenliebijeen te roepen len einde te beraadslagen over de ivijze vanverkiezing van den landiag die iu de lente bijeengeroepenzal worden Berlijn n Jan inde zitting der tweede kamer op heden heeft de minister graaf Eulenberg namens de regering gepro testeerd tetren de aanspraak van den voorzitter der kamer den heer irabow als zijnde deze eene scherpe kril ik van de han dehvijs der regering en gevende tevens eene sombere voorstel ling van den toestand des lantls Hij opperde de vraag met welk regt de president bij de constituent g der kamer deze aangelegenheid bespreken kou en hoe dit vereenigbaar vas met zijn kort te voren gedane belofte dat hij de pligten van zijn ambt zouder partijdigiieid vervnilen zou Hij schelste den indruk dien deze reite op den koning de regering en het land maken moest nadat in de troonrede de wensch tol bijlegging van het geschil te kenueu gegeven was Ten slotte verklaarde hij dat de regering zelfs dan wanneer de kamer genoemde rede goedkeurde zich niet zou laten bewegen om a tn hare bedoelingen tot vereffening ontrouw te noiden De lieer jr ibou antwoordde d iarop dat hij gemeend had verpligt te zijn zijne denkwij e over tien toestand des lauds kenbaar te maken en hij had ditopentlijk en zonder terughouding P la i Als men verzoening wil moet men het kwaad blootleggen anders is er geen herstel denkbiar IS Jan Het bevestigt zich n i dat de regering met een ontwerp van we betreffentle het j larlfjksche contingent voor den diiï zal komen waardoor de sterkte der armee in den tijd van vrede zeer verhoogd zal worden Het beginsel om die sterkte vooraf ie bepalen is een stap in den geest van dat ivat ile tweede kamer steeds gewenscht heef docii de hoogte v m het cijfer zal het tivistvunr weder levendiger doen ontbranden Jok is geen tr insactie mogelijk zoolang het gouvernement Tf t ii indeinniieii bih indient voor de uitgaven welke het zonder goedkeuring van de kamers voor de armee gedaan heeft I Jan De heeren Tvvesten en Assmaun door de tweedekamer benoemd tot rapporteurs over het voorstel betreffendehet adres van antwoord hebben de verwerping van beide ontwerpen van Eeichensperger en van Wagnerj aangeraden Dingsdag zal de kamer daarover beraadslagen De commissie voorhet adres in de eerste kamer houdt heden avond eene zittingen beefi ilen minister president daarbij uitgenoodigd De Kiel Zeitung van gisteren deelt mede dat op 18 dezereene vergadering is gehouden door de holsfeinsche grondeigeniren ten einde een tidres te riïteii tot den keizer van Oostenrijk en den koning van Pruisen In bedoeld stuk wordto a gezegd dat het adres door den heer ScheelPlesscheningediend in strijd is met de gevoelens der onderteekenaren zoomeile van de meerderheid der bevolking Eene bijeen roepingvan de Slenden wordt dringend gevorderd Aan het slot leestmen deze woorden Wij hopen dat aan het vurig verlangenvan de bevolking van Sleeswijk Holstein gehoor zal gegevenvvor len en het land spoedig als een gedeelte van Duitschlandzich zal verheugen in het bezit van zjii eigen hertog als vorsten het onbeperkte genot van s lands regten ömnenlonö Gouda 21 Jan Woensdag nacht omstreeks drie uren is de 1 luitenant H van het alhier in garnizoen liggende i regiment infanterie bij het verlaten van het bal voor het soeieteits gebouw op de haven iu het water geraak en niettegenstaande spoedig aaiigebragte hulp levenloos opgehaald Men vermoedt dat de ongelukkige gestruikeld zoude zijn over het touw van een voor den wal liggend vairtuig Te Middelburg is tot lid vjui de tweede kamer der stafengeneraal verkozen de heer mr G A Fokker met 9 38 van de 149 3 nitgebragte geldige stemmen Op den heer van Wassenaarwaren 417 en op den heer Tets 91 stemmen uitgebragt Overzigt van de opbrengst der midilelen hoofdsomen opcenten over hst jaar 1S64 directe belastingen ƒ 21 098 933 50 in en uitgaande regten ƒ 4 191 102 19 accijnsen 19 853 7 12 47V2 gouden en zilv werken ƒ 271 53 55 indirecte belastingeii 14 ÜI e 825 97 domeiuen 1 295 549 7 1 s posterijen ƒ 2 191 800 241 2 staatsloterij ƒ 413 1 59 j igt en visscherij ƒ 111 783 50 loodsgelden ƒ 716 942 92 Totaal ƒ 4 I61 345 0 V2 legen ƒ 62 203 342 33Vo over 1863 De raming was 6ü 0S5 2S4 Te Amsle dara is de inschrijving opengesteld in eenemaatschappij tot uilbaggering der sta grachten outlet den naamvan Amsierdanisclie l iiidtjouw en mest compagnie men wileen kapitaal v in ƒ 250 000 bijeenbrengen in aandeelen van ƒ 1000 y 500 en 250 de stad Amsterdam verleent eenesubsidie van ƒ 14 000 sjaars gedurende 10 jaar Boskoop 20 Jan Aanstaanden dingsdag avond zal ook hier in de zaal v in de heereti Hitlsebos en van der Bie de zooveel furore makende goochelaar Charles Spriet zijne werkzaamheden verrigien Men vermeent dat de rederijkers kamer Apollo daartoe haar tooneel en decorati f zal afstaan hetgeen zeer zeker aan de kunstverrigtingen eer goed effect zal geven De uitvoering door Apollo m den dezt heeftten voordeele der armen na aftrek van eenige onvermijdelijkekosten opgebragt de betrekkelijk aanzienlijke som van 50 ApoUo heeft van de zusterkamer uit Gouda eene vereerende uitnoodiging ontvangen tot bijwoning der uitvoeringop aanstaanden ma ndag in het lokaal Nut en Vermaak waaraan door eenige van hare leden gevolg zal worden gegeven GcDiengde Berigten De mexicaansche provincie Sooora zal voor bewezene diensten afjïestaan word n aan Frankrijk In Drenthe Marktberigten Gouda 19 Jan Tarwe Poolsche per last ƒ 290 ieeuwsche per mud ƒ 8 25 i 9 Rogge Inlandsche ƒ 5 a ƒ B buiten andsche O a ƒ 6 50 Gerst 4 i ƒ 6 50 Haver fi i 4 25 Boekweit Fransche per 2100 ned HE 165 Noordbrabantsche 185 Duiveboonen ƒ 7 IIennepz aad 9 a 9 50 De veemarkt met geringen aanvoer en vluggen handel voor d eerste soort Hooiboier 1 20 a 1 24 pr n S Delft 19 Jan De aanvoer ter graanmarkt was bij flaauvve stemming ruim voldoende voorde belioefie Jarige tarwe S 50 a 9 N Tarwe 7 20 kf S Bogge ƒ 5 50 a 6 20 Zomeigerst ƒ 4 11 4 60 Korte haver 3 60 J 4 L iuge d 2 60 a ƒ 3 20 Duiveb 7 Paardeb 6 Groene erwten ƒ 8 a 10 Aan stads waag gewogen van 12 19 j in 170 8 en 75 16 boter te zamen 1090 ned S Hooiboter 54 a 63 het vierde 1 35 a 1 57 per n ffi Dordrecht 19 J it De eerste marktdag na de heropening der scheepvaart niet gekenmerkt door levendigheid prijzen gedrukt door ruimen aanvoer Tarwe Puike jarige witte z en vl S SO ii 9 mindere 7 50 ii f S 50 Nieuwe do 7 50 ü ƒ 7 60 Overm 5 50 a 7 30 Zomerlarwe ƒ 5 50 a 6 30 Eoïge Overm 5 50 a 5 80 z vl 6 i 6 2d gerst Slap Winter 4 50 1 5 20 zoaaer 3 80 a 4 20 Heden trof mij en mijne vier nog hulpbehoevende kinderen de gevoeligste slag mijns levens door na eene kortstondige doch hevige ziekte mijn dierbaren echtgenoot CORNELIS ADRIANUS de GIDTS Mr TiMMEKM iN alhier e verliezen Hartelijk bedank ik de geëerde begunstigers voor het vroeger geschonken vertrouwen en daar de zaak onder de leiding van een bekwamen Timmerman Toor ons wordt voortgezet zoo zal alles worden aangewend het vroegere vertrouwen waardig te blijven Wed C A DE GIDTS GotJDA 18 Januarij 1865 Spelt 3 20 a 3 50 Haver inl voeder 2 20 a 2 80 d dikke 3 a ƒ 3 60 P iardeboonen f 5 a f 5 60 Duiveboonen 6 20 a 6 60 Witte boonen 10 a ƒ 12 Br boenen Sa 10 50 Erwten goed kokende bl 6 50 mindere 5 80 a 6 Witte do 6 20 a 6 80 Boekweit N Fransche ƒ 170 Limb 195 Middelburg 19 Januarij Puike n zeeuws tarwe ƒ 7 Xieuvve vvalcli t irvve met weinig handel 7a 7 40 Puike jar walch tarwe 8 0 Wintergerst met goede vraag 4 80 ü N Zomergerst met maligen aanvoer 4 N z paardebooiien 5 50 N walch paardeboonen met neir n handel ƒ 5 75 N walch wille boonen 12 a 25 gevr iagd met matigen aanvoer N valch br Doonen met gv ede vraag ƒ 11 N walch gr erwten 6 75 ii 7 met veel aanvoeren goe le vraag Londen 6 Jan Gnnen Eng tarwe tot circa vorige prijzen verkocht vr stil op vorige notering gerst vast en haver 6 d a 1 lager Aanvoer van 9 14 j m 14iï4 qr inl en 1658 qr vr tarwe 2101 qr inl en 24726 qr vr gerst eu 1267 qr inl en 6529 qr vr haver Boter Frlesche 126 ii 12S Aan de veemirkt van heden waren aangevoerd 46S0runderen S i k uvereii 159 iO scli ipen en 310 v irken3 Voorbeste run leren werd 5 4 v njr do kilveren 5 10 voor do sc nipen 5 i O en v o o varken 4 6 pr s een betaald 7 Jin B i er Friesche 125 Kamper en Zwolle 114 i 120 Bis c ieOt il 10i Groningen 94 a 9 Emden en Leer 4 1 ii 100 Holstein eu Kiel 112 a 13u Yersej108 i 120 Kaas E l iin gras 6 a 60 Gouda gras 48 ii 52 Derby 54 a 5 Kaïiter 22 a 23 A r 2 ü 5 18 Jan Gr nen T irue stil op vor prij en gersten haver vast V invoer v iu 14 17 Jinii inj oj qr inl en 1700 qr vr tar ve 120 qr inl eu S50 qr 1 r gerst en 1290 qr inl en 6790 qr vr haver Aan de veemirkt v m he en w i t i aan evoerd 1210 runderen 193 kalveren 2570 schapen en 2 In v rkei = Voorbeste rntideren werd 5 4 voor do kilveren 10 voor do schapin 5 10 en voor do v irkens 1 i per stieo bet a ild Burgerlijke Stand G O r D Gep vben 18 Jan Gerrigje onder T llo tr= e en T Bnr r Maria lo ia ma d rs iirit i i E i de V jtr IM e ud rs V vau Kikkiiül en J vl in e uu 1 r F V U liet en P C van Uüorii bii aiiiia uuJers J de Jjng 11 lï i er Ovnu uit V li lan J de Bruin 10 111 1 C X ie Gidts 5S j F eni frk U j 12 M llei n i J A d nes 19 d l G M aa5 6 m 20 1 I i V TuurImg wed D bnelleman 51 j C de Wilde 11 ei WOERDEN van 13 tot en met 19 Jan 1S05 Bev j lin L Kraaijenbrink gfb van H idcn Tu ker d Hoogland geb van Stigt d Ondirtb ji wu Theodoras Ccrntlis van der Riiist 2 i j me Gesina Bongaertz Josephus var Croeningen r 3 j w£duuei r van Helena Johanna Kemp met il irgaretha iai ia Opdam ruim 4d j