Goudsche Courant, donderdag 26 januari 1865

ï 1S65 H Donilerdag 26 Januarij OUDSCHE COURA De prijs der idvertentiën van één tot ze voor Uitgave van A J3IVlAK lAiA regels met inbegrip van bet zegel ia so Cent T rr j T O ar eiken regel daai K en 10 Cent Lange Tiendetceg D n 60 OPENBARE VERKOOPINGEN te Ouilewater op Din idig ii J uiiiiir j ISbj s avonds 6 un iii cc Sr Joias Doelen alda ir van een wmmmMmB me r T VEE HUIZEN en ERVSN l lu r En op sd g 7 February 1SG5 s mortrens 9 ure a in de nerkpl iais van J X VAX WIJNCiAARllE V in de Eoodstraat te Oii fi wa er van diverie Huisms 1 balea eu Geieadschappen en eene aanzienlijke hoeveelheid gemaakt ïoad en Zilver Inf rnatien e bekomen bij den Xut iris MOXÏIJN te Gouda IWr Staats Loterij Till Kantore v n den ekwalifireerden Kn f icur A C COSIJN Markt ijk Ai 102 zijn voor bovenstaande Loterij Hi iLE en GEDKELTEX van LOTEN te hf komen v iÏL ens Prijs Conrant CïouD i 11 Januarij 1805 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men ia het bijzonder attent maakt Z Aï zeer nuitiir in iii t teUl if i a der M i en v eiAcn c n up de Si IJSVEin F l Z i i iiinina cml tesen p l AL Sl llEKi i i i i in liLOED en Lj I t tT iliil i iin Z VCHT T AXKKEXi ra i i lMAH lUI UENl Vr rr c lfdoozr n en liiibele Doozen zijn in on Ie rvlr Iv s vrrkriji baar J r ixtrr a i i i Vvn l roo Jleiliïe Vr Vr f Jh i7 l Go i U V irartr r If jj t T Ouf om C I offt dnm A 7 F Hn ir n Ap jtli M iicr i f k mij if ra kfahüi en 1 M V Lenesse Apoth Boeklior ststr TerbnriirH Apotli Haariemmer ir hoek Bakkersteeg A t ILiofd v d Toorn Apotlj Weaie S rjila i 1 Maitha i U agenstr f t l V Wcraie kerkeii ilrtcht F Aiftii Ano i en I rooo op l t Steeniv over de iJroukersir u S i l If oer hn L Ri ijten den wor l insIan elijK verzoelit wel a tPnt te t ilien z i tlir d or ons bij niemand anders de L RB iNus l lLLEX bereid voliTPus I ft oude en irh e IJL Cfpt in Depot Zijli vfe r iar ge el fh h tcrloTcrt op bortii IJl nile he ii jtli iidtri 1h eik dousje is een i i f voorzien nier de eigenliaud i e naaniirekpiai van de vervaardigers Wed KVENr N k Zfinv Apothekers weike ITindtetkt iinir zicli o k beviiKlt iij het Zefjellak wa irniede de Ui u jes ver egeid zijn Wij verzoeken ie georiiikers i i la e ji daar vel op te letten eu raden tinn aau wel toe te zien bij len luen de Doosjes Piiieu iiaali Alleen die Hoo jes waarin een billet met onze Man lieekei intis zieii aan te schaifen en zicli te acliieu voor het gebruik vao de vele namaaksels f7 Plotselinge Weei sverandering Noordewind Het in ons Nederland zoo talrgke glide van jicht eu rhumaiische lijders ziet angstig naar tie windvaan en linivert Noordelijk bromt de een zucht de ander De e wrijft zich reeds het been g ne ü rr of schouder De voorboden van jiclit en rhumatiijue die vaste ofschoon veruenschtebezoekers hebben van de weersgesteldheidgebruik gemaakt en op den adem desnourdewinds spoeden zij zich om hunneprooi met vernieuwde woede aan te vallen ai wat bij zich zelve overtuigd is tothet offer dier plaag te behooren zoekthet kostbare in de krap gev nvderoode pak op met zoo veel guldens betaald laet zoo weinig baat gedragen of laat zich met een stiakeiid smeersel inwrijven om te kunnen tivijieleuwat meer pijn doet de rhunuiiiipie of hetiuwrijveu Arme iijders m lar r eli ook onueeiide l jders of wat rug erger i i eigenzinni e en ongeloovlae ii Ier Erbestaat iininers een onieiibaar middel datgij onueieiiden uit de reeds zoo vaak ueplaa ste dagblada iveneutien koudet kennel dat gij eigenziuuigen wel bij namekeilt lu iar veel te eenvoudig eu vooralveel te goedkoop acht om u van uwehevige pijnen te verlossen waartegen gijreeds zoo veel dure iriddclen te verseefshebt a iuL cwend Doch de ABSH UBBIN S ANTl RIlUAIATISCHE WATTENstoren zich aan uwe eigenzinnigheid ofongeioovigheid niet zij hebbeu reeds zooveel zno lailüos veel kuppige hoofden voorzich zien buigen en zoo oneindig veel onge oovigen begeerd dat zij reeds uitrekenen tcLien wanneer zij u met hangendeOüieu in een van de on lersiaande depot s zullen zien aanloopen met de vraag Geefniij dan ook eens zuik een piikje wondcrwaiten en de nederige weiduenster vanal wat rhumatisch mag lieelen veroorlooftzicli alleen de zelfvoldoening van n zekergenezen te weten Welk ongelooflijk wonder voor u die reeds zoo veel geld hebtveimorst slechts 3d ceuis kost Verkrijgbaar iuin het Hoüfd Depot Ie Delft bijA BKEETVELT Az eu verder bijT A G VAN DETH Gnucla Wed BOS dAN Zefeiihit t en Woerden Schomiltoren Alphen Bovkoop A FRiNtJ G WILHELMUS T W i E riL Geb K A FLING J GOLDKADE J H KELLER Rotterdam Weste vvagenstr A KEUNüOKDÏ Oosipoorl En meer bekende depots in ons Rijk Men verlangt TE HUUR voor ce nen voormiddag per week eene beneden Kamer voorzien van Tafel Stoelen Kagchel en ruime Kast Die daartoe genegen is gelieve dit op geven aan den Uitgever dezer Courant onder letter H Kleiweg E 107 A QUANT heeft ontvangen eene sohoone CGLLECTIE LIJSTJES voor Visite Kaartjes van IC 15 20 cents en hooger StereosCOOp PlaatjeS zeer mooije van 8 cents het stuk per dozijn 75 c Gekleurde 15 C het stuk het dozijn 150 cents J M VA MI DE Taiidmeesier dubbele buurt GOUDA Plaatst KÜNSTTANDEN en GEBITTEN zonder het uitnemen der aan w ezige wortels alle KUNSTWERKEN worden door hem zelven geplaatst met de meeste soliditeit hij verrigt al wat ie T A N D H E E L K U N D E vereischt op eene gemakkelijke manier Alle aanbeveling is onnoodig daar hij zich verlieugen mag in het algemeen vertrouwen der genecsheeren zoo hier als ekLrs Men kan zich abonneren met geheele gezinnen en tot regeling der taudwisseling bij kinderen Dafjelijkü te comulteren P PATTISON S CHEMISCH BEREIDE WATTEN leveren een snel en zeker middel tegen ICHT en RMUMATIEK van allerlei aard als AANGEZIGTS BOBST ilALS en KIESPIJN STEEK IN DE ZIJDE enz Dezelve zijn alhier in depot verkrijgbaar gesteld alleen bij J H BOERS apotheker in de vergulde Druif In pakjes vau J öO en SO Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gofida met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 5Vio o per kan 58 cenis Jenever 2 soort Moutwijn a 4fi2 jQ per kan Se j cents inl BRANDEWIJN 462 io psr kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocD A 21 Jan 1805 Prijzen der EfTecten AMSTERDAM Vrijdag 20 Januarij aajrste lïoosste Gebleven pCt ko is koers kuera Ned w sch 21 2 2V4 62Vl6 dito 3 73V2 dito 4 963 s 961 961 3 Amort Sijud S a 9OV2 Handelm op resc 1421 8 1428 8 1421 8 België Roths SVs 5i = 8 Spanje obl 2 iC is 4OV4 iOVls Portugal obl 3 46V4 46Vi6 RusL obl H 5 SiVs 9 ls d 1828 29 5 993 8 d 1840 4 d 5 = serie 5 67Vi6 671 4 d 6 = serie 5 SOI 8OI 2 SOI 4 dO bijH l 85041 2 SS 8 Voleef Spw 5 I8UI 2 181 ISOi j Oost Metall 5 SVl6 5 V 6 5S1 8 dito dito 2V2 2y= s 20 Vi6 2911 d reutejVnist 5 80 Vl6 d nat 1854 5 64V8 641 2 641 3 Pruisen 1859 5 Italië 8 jl 5 dito Anist 5 61 617l6 Griekenland 5 22 8 23V 6 23Vi5 er Staten 5 46 d 1871 5 d d 6 4TV 6 d 1882 6 4 78 171 8 iVl6 Mexico 1851 3 27Vi6 2 8 Bofkciniktcrij ynn A KRIXK MAA DDeze Coarant verschijnt des Donderdags en Zondags Ijn de Stad geschiedt de uitRave des avonds te voren fi prijs per drie maanden is f franco p poBt 2 25 I De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien de Circulaire van den Sta tsra vd Commissakis des KONINGS in de Provincio Zuid Holland van den 4 Januarij 1854 u 123 1 = Afd Provinciaal blad n 3 brengenter keunis van de Ingezetenen de nog van kracht zijnde Wetvan 2u Ventose IV Jaar luidende als volgt I ART 1 Binnen de tien dagen na de afkondiging dezer Wet zullen alle Eicenaars P ichters Gebruikers of anderen hunne eigene gronden of die van an iereu bebouwende elk voor zoo veel liein a mgaiit vei pligt iju om de boomeii op die gronden slaande van rnpsennesien te zuiveren of Ie uoeii zuiveren op verbeurte vn eene boete van ten minsten ri en ten hoogslen tien dagen dagloon J ART 2 Zij zullen op dezelfde stralfen gehouden zijn de rnpsennesienen ringen van de boomeu hagen of s ruiken afgeuoaien aanstonds Ie verbranden eu zulks op zoodanige plaats vaar ditzouder gevaar van brand aan bosschen booinen of struikenof aan huizen eu gebouwen kan geschieden ART 3 De Bestuurders Ier Departementen thans Gedeputeerde Staten zullen binnen hetzelfde tijdstip de boomen velke zich op deonverpachle Nationale Domeinen beviuden van rupsen doeni zuiveren ART 4 De Agenten der Gemepi e en hunne Adjuncten hans Burgemeester en Wethouders zullen ieder in den zijnen verpligf zijn op de uitvoering dezer Wet toe te zien zij zijn veraulwoordclijk voor het verzuim hetwelk ten dezen mogt worden ontdekt De Commissarissen van hel Uitvoerend Bewind bij de Plaatselijke regeringen thans deBurgemeenters zijn verpligt om binnen het tweede tiental dagen na de afkoudiging dezer Wel eene schouwing te doen over alle met booincn lioutgewassen hagen of struiken beplante gronden ten einde zich te overtuigen dat de wering der rupsenuesten naar behooren is volbragt en om daarvan aan iliuister wieu bel aatigaat r ipport te doen ART 6 De Tering der rupsen nesten zal in de volgende jaren vcór deu 1 Ventose 20 Februarij moeten geschieden op straffe lis hiervoren is bepaald ART 7 Ingeval eenige Eigenaars of Pachters tegen het gezegde tijdslip hebben nagelalen zulks te doen zullen de Agenten en hunne Adjuncten Burgemeester en Wethouders het door arbeiders ter hunner keuze len kosten der ualaligeu laten verrigten De op die Eigenaars en Pachters invorderbaar verklaarde staat van kosten wordt aan hen op vertoon der quiiantie van de arbeiders door den Yrederegter Kadtonregter afgegeven zonder dat de betiling daarvan van de boete ontheft ART 8 De tegenwoordige Wet zal op den f Pluviose 22 Tanunrij van elk jaar op uitnoodiging van den Commissaris van het uitvoerend Bewind thans Burgemeester door de zorg van de Agenten der Gemeenten thans Burgemeester en Wethouders worden afgekondigd En noodigen de Ingezetenen uit om zoo wel in hun eigen belang als in dat hunner naburen zorg te drasen dat de bij hen in georuik zijnde hoornen s rvil n eu hagen van de daaiiu De in art 1 en 2 bedreijrde straffen zijn door Let later ingevoerde art 471 no 8 van het Strafwetboek gewij i d H r itenge w one letters worden berekead I plaatjiruimte aanwp i e rnpsennesien worden zuiver l ten einde zich te vrijHaien voor bueie i en kosten die in verb ind met de bepaling van Art 471 n 8 vim het Wetboek van Slrafregt zullen worden toegepast op hen welke bij de Schouw ingett die deswege tussehen den Sl it i Felirnarij eu deu lO Maart zullen woideu gedaan blijken ziu en daarin nalatig te zijn geweesi Goiida den 22 Jannnrij ISfi BuKGtMLESTER eu Wetholdeks vocrnoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEFVER FORTUIJN v BERGE V IJZENDOORX KENNISGEVING BURGCMEF STKH en W FITIOUDERS van OOVDA Gele en lieblieude een besluit vau IIeehkn GF UF riTEERDE Staten der ro mii e Znid UoHaud van deu lU Jaiiu irij lsB5 n 14 Proviiieiaal blad ir lij Hrriuiiei eu den Veehuiiders dat i o ir den Heer Ministervan BiNNENLANUsciiE Zaken petie premie van l ii snrgel ord ten behoeve v iu e eigenaars die iii i ue r mieren weike n ituurliJ fcpokken liebbeu tijdig ie eii ter lie ehikKiug van de proviupKle of plaatselijke geneeskundige Cu ihui sie om daarvan bruikbare stof te knnueii iieii en Wordende de Lmdbou vers ver ü dft oin wanneer zi h bij hunne runderen geval en van koepokken voi ioen daarvan onverwijld aaiigifie e do n b J lic Gpmeente Besiuur de pl talselijke of de provinciale geneeskundige Commissie opdai het onderzoek op het rnud uiet Ie vergeeVs geschiede e i de premie niet terug gehouden wjrde Gouda den 24 Januarij ISG j Blugemeesteh en Wetholdeus voornoemd De Serret irirs De Biirgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOuRN öuitcnlanïr liOnden 22 Jan Uit New York verneemi men dat dï nieuue expeditie lejreri A Imiiifjiüii tloor eene 7eer s prke raagt aan l iiKliM j5 roppen zal ondersteund uorlen dip viin H traptou Koad oprukkende Porler te Beaufort in Xoord Carolina zal ontmoeien Men vreestj dat het besluit van het gouverneraeat derunie om den te Savannah heraagtigdpn voorraad katoen tenvoordeele der manschappen van generaal Slserman te verkoopen tot internationale raoeijelijkheden zal leiden daar die vooraadgrootendeels het eigendom is van engelsche en andere buiteulanders die dit artikel op goed verrrouwen in de Z i ijkestaien hebben aangekocht Naiinüeii het gouveinempnt be ten schijnt te zijn cm ie zaak door te zetten en er ai oo v or iJevreemdelingen niets anciers al overblijven dün te pr i edere iietwelk toch eene eindelooze kwestie zou kiuirien u or ü ü k ahet wel niet anders of vele particuliere bpi ngen inuit li i irdoor benadeeld wonlen Men acht eene va te rer reiuii ten opzigte van alle bemagtigile voorraden katoen bj cndie i t metrnoodzakelijk zoowel omdat katoen geen oorii ir coii r Uide is als omdat te Mobile ook nog een groote vourrja na ir menzegt vjin wel 10 000 balen gereed ligt die aan buitenlahdersin eigendom toebehoort Volgeus brieven uit de zuidelijke confe leratie ha l de president r avis zich tot nog tce el ten krachtigste ver er ips en le afseliifïinï der slavernij nielipgenstaaMde hij door de liefrenMusnn en Slidell geua ir chuwd werd dat hij alleen op iie voor lM e kt n hspen p eene erkcnniutr der tidp ke sturen lioorfrankrijk en Engeiand üoch v s hij thitns uit r anmerkiiigvan de moeijelrike positie dier sta en bereid om de zaak deremancipatie in overweging te nemen Van een anderen kant