Goudsche Courant, donderdag 26 januari 1865

wÖfJr ftnistd dat het gouverp meat der confedefaïiè re is een Ijesjait hjid genomen tot de wapeningen uitristing van 200 001 negjcs Wat inmi klels de vroeger gemelde zending van den heS Biair naar Richmond betreft zoo twijfelt meu of het tnet die eoAing beoogde vredelievemle doel wel bereikt zal wo en omdat de ofBcieiiae onderhandelingen die hij aldaar zou aanknoopen de herstelling der Unie op den vorigea voet teti grondslag hebhen Pai ijS i Jitn Bij geruchte wordt verhaald dat een wetsontwerp zal worden voorgedragen ora aventueel de voogdijschap over den keizerlijken prins aan prins Napoleon op te dragen doch het vindt reeds tegenspraak Tot dus erre zullen een 2 ïtal iiooge geestelijken op verschillende wijze tegen de circulaire var den minister Baroche waarbij verboden wordt de encvclica vin den k msel f te kondigen geprotesteerd hebben Het is inlusschen te voorzien dat aan het protesteren vooreerst nog geen eiime zal komen De eene geestelijke toch vol rt in ziain op deti ander b ijkoaar met het doel om de agitatie zoolang mogelijk paantle te hjtiden Miar de geduchtste strijiler was tot tliisverre nog niet in het worsielperk getredeti Deze is msgr ütipauloup Zijne verschijning in he strijdperk wordt thans door de voorrede van zijne aangekondigde brochure in de cleric lie d iï lai en aangekondigd Aan de e voorrede scherp en levendig van stijl 1 erkent men len prelaat die ook betekend is als journalist de I pen te voeren Hij geeft in de eerste plaats te kennen dat de I encvclica beschouwd moet worden a s een antwoord op ile conventie van lö i pt Hij tracht verder de inconse iuontie aan te toonen die gelegen is in hel feit dat tnen aan de drukpers volledige vr jbeid geia en heeft om de encvclica op r baar te naken en te cutninent iriören terwijl men van den ant eri n kant aan de bisschopijeu aan wie het jui t geaeven was het stuk openbaar te maken het s ilzwijgcn heeft opgelegd Er is zoo ais hij zrgt ii g meer Een protestantsch geestelijke kan de encvclica ü jgehindei l afkondigen maar een katholiek geestelijke niet Ea iit alles voegt hij er bij geschiedt kr ichtens eene zckerf vrijheid die men de gallicaansclie noemt en uitgevonden is duor twee souvereinen die nog al liberaal wilden zijn door Ladewijk XIV en Napoleon I De zamensteliiiig van het ff Je lioei dat bij de openingder kamers zou verschijnen om de vertegenwoordiging inzagete geven van een aantal diplomatieke stukken zal eeuig oponthoud ondervinilen De ver ameling zal zeer groot zijn en eene jreeks documenten bevatten die tu ïchen Frankrijk en verschil ilende duitscbe staten gewisseld zijn De nog aanhangige kwestievan SieesnijkHolslein zal aan dii stukken een dubbel belangbijzetten te meer daar men thans meldt dat het kabinet vanBerlijn met de ooitenrijksche regering het omtrent die zaak eensis geworden moeten Ie de prijs van Oostenrijks zijde zijn detoestemming tot de inlijving der hertogdommen bij Pruisen n van laatstgenoemde eene som van 25 miUioen ih aan Oostenrijk en de waarborg van het bezit van Venetië Wat zal indien zich dit bcrig bevestiut de houding on er redering zijn Bij de verkiezing te Roei efort van een lid voor het wetgevend iigchaam is de heer Bethmont de kandidaat der oppositie met löÜOO stemmen gekozen tegen 9000 stemmen dieaan den regerinsskandidaat ten deel vielen Weanen a Jan l de zitting der tweede kamer van den rijkaraad op lieden is het voortstel om het verzoek van Langiewicz strekkende ut vrijlating met dringende aanbeveling aan de regering te verzenden met nagenoeg algemeene stemmen aangenomen Op het voorstel van den heer Aluhlfeld om het verzoek tot invrijheidstelling tot alle geintcnieerde Polen uit te trekken gaf de minister van politie ten antwoord dat het ontslag der geïnterneerden bij de regering reeds een besloten zaak was en het nog maar alleen op de geldkwestie aankwam 24 Jan De financieele commissie van het huis der afgevaardigden heeft besloten hel di licit op 25 millioen vast te stellen De aanwezige vijf mini ters verklaarden ten opzigte van zoodanige conclusie geen volmagt te hebbeu en daaromtrent eerst in den ministerraad te moeten beraai dagen Bsrlijn 24 Jan Bij den aanvang der debatten over het adres werd een vour tel om daaromtrent tot eene verdaging over te gaan uit lioofJe van ongesteldheid des heeren Reiehensperger van de hand gewezen De rapporteur de heer Twesleu sprak tegen het aanbieden van een adres ia het algemeen als zijnde nutteloos en alleen vtrbiitering opwekkende De heer Osterrath verdediüde liet adres Reichensperger de heer Wagi er het zijne Hij was van oordeel dat de kamer de aaugelioilen h ind des koninzs niet mout afuij eii Hij beweerde verder dai de kamer het land in dczeifde politieke gesteldheid als liei emarken zocht te brenger daar het eene in de priiisische grondwet aanwezii e leiinie wilde aiinvulleu door iets te outUenen aan het onjuist vers aiie staatsregt van andere landen De minister vao biuueui zaken erkende de gematigdheid van deQ rrféréht Hit hoofdpunt Tan het geschil is zeide hij de militaire kwestie Het ministerie had den toestand bij zijne komst aan het bewind dus gevonien en dien niet in het leven geroepen het is dtis verpligt dieu te regelen zonder afbreuk te doen aan de regten der kroon De koning zoo ging hij voort wil in de reorganisatie der armee op geen enkel punt toegeven Hij wenschie dus d it de kamer een ander onderwerp voor baar regt om het budget toe te staau mog kiezen Ten slotte werden de ontwerpen Reichensperger en Waguer afgestemd Bij de debatten over het adres van antwoord in de eerstekamer heeft de miiiisier piesi ent verklaard dat de tweede kamer door het besluit van september 1862 den weg om tot eencompromis met de regering te geraken heeft verlaten in weerwil dat de constitutie een compromis noodzakelijk maakt aangezien in den staat drie fictoren zijn die gel jke regien hebben J e tegenwoordige regering heeft ha eoiillict gevonden zooalshet nu bestatit De tweede kamer wil uu de oplossing van hetconflict zoeken in de opheffing van de reorganisatie der armee h igeen onmogelijk is Ten opzigte van de buitenlandsche politiek is eene ontijdige openbaann iking der bestaande plannenonmogelijk De minister kan alleen verzekeren dat J ruisensbelangen niet uit het oog verloren zullen worden en dat hetpruisiscli bloed niet vergeefs gevloei 1 za hebben Ten slotteis het adres met i tegen O stemmen aangenomen Dal men het steeds oneens is of de hertog van Auo ustenbnrg hier aanbiedingen ged ian heeft of niet heeft daarin zijnen grond dat de gevolmagtigde van d n henog de heer von Ahleleldt zich tot mondelinge mededeehngen bepaild ea geen schriftelijke verklaringen gedaan heeft Thans dringen de midden en kleinere st iieu b j iiem aan dat hij Pruisen weerstand zal bieden Men is hier van meeniug dat de heer von Bismarck beter zou gedaan hebben wanneer hij schriftelijk met dien heer onderhandeld htid hij zou hem dan aaa het lijntje hebben geliad Overigens zijn de midden staten tegenwoordig bereid aan Pruisen concessicii te doen en doen alle moeite om ons bofte bewegen de constituering van een souvereinen middenstaat in het noorden toe te geven De regering laat zich echter niet om den tuin leiden en beroemt er zich op dat zij den voorloopigeu toestand langer uitlioudeu kan dan Oostenrijk en de bond Een geacht diplomaat liet zich dezer dagen uit dat de crisis naar zijn gevoelen nu pas begint en dat het einde daarvan voorei rst nog niet te voor ien is Da iruit blijkt ook dat van een pruisischoostcurijk i h of en defensief verbond of van waarborgen welke Ojs eiirijk voor het geval van een tweeden italiaanscht n oorlog geue i jcht zou hebben geen sjirake kan zijn B jna iedereii dag nirrjNt tnen nit itwe b jzonderliede op waaruit blijkt dat er zeer weinig hoop up e ie verzoening tusschen de regering ea tie tweede k iiner bestaat lii iiiderheid luidt zeer ouïuustig hetgeen betreifcnde de verwachte nieuwe wet op de krijgsdienst is uiti elekt De aanbieding eetier nieuwe wet op het krijgswezen schijntnu toch in de e of in de volgende week verwacht t9 kunnenworden Wat men echter van den inltoud verneemt is nietgeschikt ora de hoop op ver oeaiiig te verlevendigen Hetschijnt dat diegenen zich vergist liebben die a mvankelijk meenden dat de pniisische rege ing nu alle overige staten in Europaaan eene reductie van hunne legers denken mede daartoe overgaan wil Gisteren is het kroon ings en ordefeest op de gebruikelijke wij e gevierd Het trekt de aandacht dat slechts drieleden van den gemeenleraad alhier allen tot de minderheidbehoorende gedecoreerd zijn Overigens is de magiastraat voorbijgegaan De regeling der boeren emancipatie in Rusland is zoo goedals voltooid Frankfort 23 Jan Door den lagen waterstand van het meer van Const inz is men in de gelegenheid i eueest om het onderzoek naar de bekende ineerwoningen voert te zetten Het blijkt thans dat zij overal langs den ganschen oever worden gevonden De bekende oudheidkundige Walther heeft het meer naauwkeurig onderzocht de nieuw ont lekte overblijlseleu van meerwoniugen opgemeten den bodem doen opgr iveu en daarbij zeer vele voorwerpen uit den grijzen voortijd gevonden ötnncnlanè GOTlda 25 Jan Door de ned rhijn spoorweg maatsohappij is gelijk men weet concessie gevraagd voor den aanleg van een spoorweg van ïoitda naar s Gravenhage De ontworpen lijn gaat uit van nabij het station Gouda van den lied rhijii spoorweg en verlaat dien ten westen van de draaibrug over de rivier de Gouwe op 3000 eilen afstand van het station nret een boog van 1250 eilen strasl ter lengte van 1600 ellen en komt hiermede in den Zuidplaspolder Aan dezen boog sluit zich aan een regt gedeelte van 11 025 ellen lengte loopende door de Znidplas Tweemuns Klap Ovcrbunrtsclieen BinneuwegschePülder waar een boog van 2000 ellen straal en 475 ellen lengte de baan in eene andere regie rigliiig brengt van 5i59ö ellen lengte Den Binnenwegschen polder verlaende valt de lijn in den Driemauspolder en volgt daar voor een groot deel den dijk uitmakende de grensscheiding tusschen Delfland en Rijnland zoodra ie baan den dijk verlaat valt zij in de polders genaamd Roeteveeu de Honderd Deze afstanden afmetende vindt men voor den totalen afstand van de stations Gouda en s jravenhage 2S 050 ellen waarvan 3000 loopeii langs den bestaamlen rliijn spuorneg en dus nieuw moet worden aangelegd eene totale lengte van 25 6511 ellen De koslen zijn geriamd als volgt onteigening ƒ 400 000 nardenbaau en ball ist ƒ 5riO 000 bovenliouw en oiernenen ƒ 690 0011 ktinstwerken stations iiirititingen wachxrswoningeu en siiïiKilen ƒ 400 000 totaal ƒ 2 050 000 Maand ig zijn de beraadslagingen over de spoorwegzaak in den gemeenteraad te Rotterdam ten einde gebragt Het amendement waaruij door dtn raad aan de regering zou worden verklaard dat het belang der stad niet inedebi agt de verbinding der drie spoorwegen nigens t bestaande plan tot stand te brriigeii werd met 2 letreu 13 stemmen aangenomen het amendement waarbij werd te kennen gegeven dat de aansluiting van den staats=pour eg met opneiuiiiL van Feijernoord voldoende is indien een eindstation aan de ovei ijdc der rivier wordt evesiigd werd goedgekeurd met 20 teL en lU sieinineii het anienilement om aan het station in de stad uiilireiding te even zoodat het voor passagiers en goederen worde ingerigt werd aangenomen iiic Is tegen 17 steinuuii nog werd gueilgekeurd met 24 tegen 11 sieminen hel amendeimnt waarbij wordt iie egd dat ds de a insluiting van de loll eu rijiispnorweo cn te Roiterdam in t belang van t rijk is a ai het tegenwoordig ontwerp de minste bezwaren De Ncderl Industrieel meldt Dezer dagen hebben alleeigenaars van stooniboolen benriscliepcn en andure va irtuigcn varende op s Gravenhage bij adres Z 1 den koning eerbiedigverzocht om door hds tusschcnkomst eene besl ssing in dc evoor hunne beiangen zoo gewigiige zaak Eindelijk vernemen wij dat zelfs het geirieentcbestuijr van llelfshaven ter ondersteuning van het puin een adres aan de regering heeft gerigt Dat met dit plan ook de aanleg eener binnenhaven te s Graienhr ge aan de n oostzijde der stad verbonden is is onzen lezers ineenen v ij bekend Hel is te weiischen dit op eene of andere wij e el ra deze zaak eene bes issing erlantre De algemeene synodale commissie dci ned hervorimle kerk heelt ciez r dagen uitgevaardigd ora in werkintr te treden 1 febniarij aanslaande de bij besluit der algemeene svnoile ten vori en jare fintial gearresteerde uitbiei ling van art 21 van het rclement op het godsdienst onileriMjs ile nieu e bepalingen in het reglenip op de vacaturen betieireiiile het vrijwillig afstand doen door preilikaiiten van hnnne bediening en het verleeiien van ongevraagd ontslag aan predikanten laatstgenoemde ter vervanging van het d iarop bestaande reglement alsmede de wijziging van art 38 van het reglement voor kerkelijk opzigt en tucht een en ander nadat de provinciale kerkhestnien enz zich daarmede hadden vereenigd Deze stukken worden in de Kerkelijke Csiirant medegedeeld Het Atheneum Illustre te Deventer lelde in het afgeloopen studiejaar 31 bij den rector magnificus ingeschrevenleerliiioen van nrlke 19 voor de wis en natiiiirkiinde netenschap 7 voor de regten 2 voor de medicijnen 2 voor do letleren en 1 voor de godgeleerdheid Op het tweetal voor de vacmle l eraarsplaa s in de wiskundi aan het athena iiin zijn gepl iatsi de iieeien d W de Loos van Rotterdam en P 15 Hoorweg leera ir bij de school voor wisen zeevanitkunde te Krimpen aan de Lek Onlangs heeft de raad vai bestuur van de intematioaale vereenigmg tot bevordering van sociale wetenschappen te Brussel eene vergadering gehouden voornamelijk om te bepalen naar hel 4 e cougies zal bijeen komen Er is bepaald dat Zwi i serland verkieslijk is de stad die het meest geschikt is zal nader worden aaiiuewe en waartoe eene commissie naar Bern Zurich L nsanne en ienève zal gaan De kas der vereeniging is lil goeden staat oier het loopende j iar zal me op 20 000 fi ines kunnen rekenen Eensteni iiitr is door den raad bepaald het bestuur van Ams erdani hei eomiié en den secretaris generaal den heer Asser aldaar dank te betuigen voor de iu lftti4 genoten ontvangst GOriaCheiQ 23 Jan Sedert het zachtere neder daartoe de geleginheiJ aanoood is men in veie gemeenten reeds met den voorbercidenden veldariieid aangevangen De vorsi heeft naar het icli l iat aanzien de nei en liouiiaiiden cii ig ioen i lijnen De norielder gra p inieii z jn gueJ bea iard geuleveu i en hebben een krachivol aanzien De vele sakken en de nor I me bekend onder den naam an enielt eigCiitlijk de larven van zekeren kever zijn da irJ lor grootcndeeis gedood gewor I den De veeslapel is iP ond en ile voorhanden hooivoorraad I o er het ulgeniecn voldoende toereikend Dijor den l gen st ind v n het water op de rivieren is het polder of binnennaier mede et r laag tengevolge waarvan dal ook de bon l iuden droog en ter bearbeid ing gereed liggen Helieildorp 22 Jan Door het vertrek van onzen anlp prediK lul N L iro Wz als predikant naar Maria llourebeke ui Bi igie aren we seli rt enkele neken verstuKen van hel bezit iij een predikant Heden er l in die behoef e naar onze beste neiischen vocr ien door de overkumsi van den hnlppre i dikant A J Kloos van Rotterdam die door zijn vriend d I Hamelberg van Kiiik in de genuente werd ingeleid Des n i middags aanvaardde de bevestigde ijn dirnslwerk oiidür ons in tegeuwooriligheid van velen ouk v m elders op c oiuen Berigleii Gcnien e fhc et buiten de st et u Mea De spaaosch rt iitng wil r fle v hiiid teiif giLUvoii Lii Itiiiiiig u tïL iiiijMti ï küliiiscbi 1 1 1 II I Uiidi 11 i ii l 1 i li 1 u ii li lorml U l diijs Ci n lu jtc luii t i i i i tii z t iüUatiL J r iiiijin j Hi j liiu ï III a L liia nl l a saii lj ill l lü Ui gcbü i j i l i 1 U ilir d ikui R fhult ii h i l ruim 45 U fv u jtJ t Is de tüLStaiid uo v u d in o dcr ku O j full intt rijke Li itij s in Calculta i a i Idatsteu stui lil i ui di 11 iiiuiid ii Ïh t Mcu virwarht t li ui u s t i ii iii 1 i ibij k i ij laiL nio u d ii ibijlu tl v tli i is liU 3ü5 Muiidru IG J OiH Ml tilfu uptua i U 111 I tV uajr l Aup pt raakt eu int t de gfti pU bt m Uii ir Kuglftdit D MTiiioold l e Fkhl j 5 IV5 te kuil kuutt zal publii k utt iU dtii paub iii Ül iii5ch prot ït wtcst Ü 2 undjf Koniug iiu i p i gtlsehe 1 l1 i i iii ii Dt turk clu De iLh i p che t rbii dii g ti =i i i 1 ook de l jrk Ll liju radr Haï c n i prins NapoUuii ct ii naliouaal cu iliI duizend iiiLiiÈrhcii hebben de b j£ a t Aofüt ZHii 6 2 h deii eener roo ei i htchttiiii euuuieu Te ISutuob w cue IteMpr uiitidütïing plaats yetirtpt Zij kü tte aan lUu soldaten het U lii vk Ll De de ui clie ie eni g wil al iure ï KÜer v Zïvitseii ind telt 7 öO openbiire L i lt izijnde 4l o pCt dtr bt olkin Iu depasj iigiers o er lireiuLU Laar Iraiisitlautise l uriji verwaeht men ert J irj rei e mi i sche uitgcvitkeiKu illtu e ue külui e lii Je panjsehe lomt ur fli dr hiilt r td Liien rand fit uipl trtn dji i de kü teii orüiu uRt L tdtk lb04 ter markt verkocht l Uö OÜO it poud uu r u 1 1 0 11 10 gulden Te s Giau ulia e z ii an maatsehappij au landbouw et ue uroott tci tojiiSTtliiiig bluein f i asseD en tuimnu litou fielioudeu woidi ii telt men dut biji a al de rtd icieuren an de Gid Te Weurl bij Nijmegen is zuudag a oud eene b K De kosan van het pa U che 7ind7 t e k der bi hoen pinstffs Prins Touza lifflt d rii r i utheverklaard an den patriareh van Küii tauiinjpt l iriLivtli k Ingezoïulen iS Jiihitr t Rtducfeur Binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek 1 1 bben hier op de haven ler iiuul ongelukken pl i its leh 1 a rv ii V V e noo llotiigst Mile n nnen Ik ens h e met Iil Oiju harop fen paar besciieiden vr igen te doni Toen het laatste treurig ongeluk plaats greep n u de schiU M