Goudsche Courant, donderdag 26 januari 1865

Zondag 29 Januarlj i fl ÖÜDSCm ÖÜRAlT SS@5 ne all geschiedt met het doel om te gispen of mt zuclit omaanmerkingen te makeo f Burgerlijke Stand GOUDA Gi30EtS 20 Jan Lena Pieteroelh ouders W van der Sloo i n A C van Genderen Jobauoia Hubertus moeder E Schooaderwoerd weduwe J Boere 21 Johnona Elizabeth audeis G Zegers eo M Boer UendriLa Johauua ouders P B Streeflaud en C vau Loon Geertrui Elizabeth ouders W F Wihenburg en J H van der Spett Jlendrik ouders H vau Vliet en 1 Poot 22 Joba i a oudeis A Heij eo J van Vliet 23 Hendrik Wiltem ouders L Iv tiouw en H W Snel Overieden 20 Jan A Broek huisvr van iJ e Wilde 31 j 21 C J Botterop 18 d 22 Hageman wed A Glas 78 j 23 J Steenhouwer 40 j W van Kurgelaar huisvr van G Z aneveld 33 j E van llautzi Ij erkaaik 1 j 10 m SCHOO VHOVE V Ingeschreven van 13 tot eu met 20 Jan 1865 Geboren Merpje ouders H de Vaal en G Saton Cornelia ouders K OvEKLEDKK J M Süur 3 j A Stevens ruim 70 j wed van W Oosterling D vau K ssen bijna 12 j W P Teuuissen 11 j J de Koeijer 48 j tchtgeuoüt van H Kooioian OLDEWATER lugesclireven van den 18 tot den 24 Jan 1865 BevaeIi N onniurin i Docsbiijfr gib vau der Bree z iSIaria Kerkhof geb Vcrsliii d Maria Stiavfi geb aleiuein d Maria Theatl jra Dionisius gfb Veikleij Geertruida van der Roest gib Tmbergeu z ei rigje vau Oi idt geb Boelc d Girarda van Agthoven geb Pbliger d jDirkje Muijs gtb Lcrkulo d Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D a 60 ADVERTENTIEN wnoht die bij deb be k oBe1 dienst d ed 3e eeuige eü tenia liiet alleen die dil konde weteu maar ook de jHÜte plaats raarde ongelukkige lag h er nu geene mogelijkheid het is nietdan eeae vraag dat in dergelijke exoepiioiiele gevallen dienman de faciliteit geschonken worde om niet alleen hulp in teroepen maar ook zoo mogelijk te verleene In de haven liggen naar ik verneem twee schuitjes gestationneeri van stadsivege om bij alle ongelukken hun miuislerie te kunnen leenen Xaar schrijver dezes meent is dit niet van algemeens bekendheid ten mii ie herinnert hij zich niet iets daarvan bij vuorlit eld in de e courant geleden ie hebben bij wij e van pub iriiie of hoe dan ook Het denkbeeld om genoemde schuitjes met zou u loffelijk doel daar te iloen liggen is uitstekend is alle iiis loffelijk en verdient het bestuur daarvoor den dank der burgerij Toch eejooft schrijver dezes dit die inrigting voor eenige verbeter u vatbaar is en il hij zijne zienswijze gaarne aan h oordtel van wie beter neten onderwerpen Die scliii ijes moe ni namelijk een zeker distinctief uiterlijk hebbei aardoor ij aan eene bijzondere bestemming herinneren en ieder in het oog vallen opdat elkeen zich hunne plaats in het uur van gevair kan herinneren Ik geloof ndt dliniend wil als zeer doelmatig na eaan te prjsen omdat dit des nachts vooral het meest iu het oog vallend is Daarbj iii lest in het schuitje fjf aai een der uiteindeuj een met dezelfle klrur be schilderde slok gepl latst ju waar iaii een goed licht gevende lantaarn met roodglar die elke avoiMl bj zoiia oii lerg uig van sta si ege iverd oii Stokcn Mg dunkt als die schuitjes er zoo iiit iL cn dal hun opschik bij loorkoinenile oiigevaUeu leel nut koii lueti en zj uerkeiijk aan hunne hestemiuing bean u oonlen I it men lie e ra rcn en bescheiden wenken niet beachou NATIONALE MILITIE T e oudergeteekcnle C cinmi siua lir voor de aken der NATIONALE MILITIE heeft de e r a lu OL DERS eu YOOGDEX e beiigten d it hij v ai af h den berei i i co itrar n lan te gaan voor Plaatsvervangers of Biummer VerwisS3laa S to p hugst mogelijke prijen Bj het sluiten der contracten ïïrbiudt ij zij i m gL voi e d wet van 19 Auguitus if Staafslhi l u 72 waarborgt den opvoljenden BROEDER of BROEDERS vokjeiis art 5Ü iu verband met art 3 op de Xationcle Militie Belaï ghcbbeudeii uo b iiten a s binnen c e stad welke hij de eer had een tal van jaren te be ueuen zijU gaarne bereid de meest giinalige geluigeuis zijner soliditeit te seven L HARTVELD Aires te ROTTERDAM Qinckern eek wijt 9 i o 1 of te GOUDA in het Logement DE TAAÜW Om dadri jl in dienst te treden verlangt men een KINDERMEISJE niet bene j den de dertien jaren van de f a i Tneu gelieve zich te a Ire eren b j f f ii P jekh in lei r A BRINK MAX Lange T ieit Jen rg ailuer Openbare Veriiuriii VAN EEXE 918 till MET KULU U BL NDERS WEI EN R081LANB te sTf i in iK en 2 Bunders 63 E03ienHOCILAND ov derUAAiyTK£CUT op Maandag lien 30 Januaijj l SGö des voormidJags ten elf ure op ht dorp te StoliC jk voor den tijd van 4 ja e i aanvang nemende 1 Februarij eu 1 Mei van dit jaar Inlichtingen D PATTISON S CHEMISCH BEREIDE WAlfTEN leveren een snel en zeker middel tegen JICHT en RHUMATIEK van allerlei aard als I AANGEZIGTS BORST H L3 en KIESPIJN STEEK IN DE ZIJDE enz Dezelve zijn alhier in depot verkrijgbaar I gesteld alleen bij J H BOERS apothekerj in de vergulde Druif i In pakjes van 50 en SO I Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eenc hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 4G2 o per kan 58 cents Jenever i soort Moutwiju a l ïVio o per kan Bo a cents per kan inl BRANDEWIJN 462 I 61 cents Meerdere of mindere sterkte Vr ppnT tvp v r i enredigheid van den notaris J G BROLWER MJ HOFF te Haanlrecht Brieven fnmco i GoroA 25 Jau 1865 OPROEPING Zij die iets te vorderen hebben van of versehuldigd zijn aan Mejufvrouvv JOZINA MAKGltlTIlA U OUT gewoond hebbende te GOUDA en aldaar overleden worden ver ocht daarvan vóór den 15 Febniarij IS j opgaaf of betaling te doen aan den NoT vRis ir ƒ FORTUIJN DROOGLEEVER aldaar Prijzcii tier Effecten AMSTEEDA M Dingsdag 20 Jannarij I a it =te Hoogste GtblfcveQ pCt IvÜi S kiwra koers Ned w sch 2 Va 6 dito 3 7B V 6 dito 4 a Vis Oö Vis 98 V e Amort Sijnd 3 2 Handeiiu op re c 1423 België Kotus Ü s Jl seVj Spanje obl 2 4ü 40V8 Portusal obl 3 46V 8 4GV4 46V8 Eusl obl H 5 9 V8 9+ l6 d 1828 29 5 99V4 99Vs d 1840 4 6578 d 5 serie 5 6TV4 67 8 f TU d 6 serie 5 801 8ÜV4 SüVs dO hijII lSHOil s SSVi Voigef Spw 5 1SÜ5 Oost Me all 5 58 S Vs 58 dito dito 2Vs 2yVi6 29 dO renteAmst 5 80 81 8OV4 d uat 1854 5 tVlo 6 tVl6 e Vio Pruisen 1859 5 102 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekculand 5 Ver Staten 5 4678 d 1871 5 d d 6 48 = d 1882 G iJ VlS VlS 7 7l6 Mexico 1851 3 27Vi6 27Vi6 l lu Bo kdruVkerij van A BRINKMAN Deze Courant ver chijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gcsfhiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden ib 2 franco p post 2 25 De inzending der Ad ertentien kan geschieden tot des morgens trn 11 ure NATIONALE MILITIE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA e bc vij ondertee Doen Ie weten dat het register van in chrijcing met de aJjiha heti iche naatnlijU van hen die iu liet afgeloopeu j uir in de e t gemeenle voor de Militie zijn iuge cl even vau en met den 25 1 lauiiarij tor en mei ilen 4 Eebruarij nstaaiule de zondag 1 uitgezouderdj des voormi lilags van 10 tot des uaiaid jgs 1 ure op de Secretarie kr gemeente voor de helanghebbeiiden ter lezing zijn uedergeleird en dat tegen regUter en lijd be uaar kan worden iiigeliragt bij den CommI5S kis dfs Koxixgs h de e provincie door middel var een met i t ijoodig stukken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld papier kend door hem die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift vóór of op den 6 Eebruarij 1865 moet worden ingeleverd bij den BuRoEMEESteb dezer gemeente Gouda den 24i Januarij 1SG5 Burgemeester en W etholders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOÖGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOEN Overzigt GOUDA 28 Januarij nmoedi int In Pruisen kan men weinig verandering in den staat van zaken bespeuren De regering is niet gezind iets toe te geven ten aanzien der legerorgauisalie en wi daarlegeu gerne inspraak dulden De eerste kamer is het niet alleen geheel eens met de eischen der regering maar zou haar i ijna gen nog verder te gain zij beeft dan ook een adres van woord iu dien geest bijna tensiemmig langenomen Intussclieu denkt de tweede kamer geheel ai ders zij heeft de coneeptadre= en verworpen en schijnt den strijd te zullen volhouden Men verwacht dan ook spoedig weder het een of ander contiict waaruit aanieidiiig zal genomen worden om de oiii ülige vertet euwoordigers naar huis te zer d n Het valt zoo gemakkelijk naar willekeur te reseren maar de gevolgen van dit telkens en lauirdiirig verkrachten der bezworen constitutie kunnen niet altijd uit blijven Oostenrijk hoezeer gedrukt door groote bezwaren en financielen nood schijnt toch uitkomst te willen zoeken Men ontwaart daar sporen vau toegevendheid eu wensch naar vooruitgang de of roepins v m den l ongaar chen landdag geruigt van die goede ge mdheid ofschoon de hoop op wegiieming der geschillen gering moge ziin Men wiliu Spanje de in Italië zoo goed gelukte anticipatie der belasting navolgen doch nieu ondervindt daar meer tegenstand Wij noemen dit gelukkig want waar zon dit toe leiden Wat zou men wel niet uitdenken om dit kunstje te bestendigen en uil te breiden Spanje laboreert niet slechts aan oudelgbaar deficit iniar kan daarin op geene wijze vnor ien Het geeft de verovering van Domingo op en zal nu ook wei met Peru iu schikking komen Dit is het nut der armoede Jat men afzien moet van kostbare dwaasheden en misdaden De itaüaansche vertegenwoordiging heeft wij elijk begrepen dat men niet weder twisten moest over de turijusche onlueieu Het gebeurde kan lief ternggeroepen worden Italië moet krachtig zijn door eensgezindheid het heel t eene schooiie toekomst voor zich het nadert met zekere schreden tot zijn doel Wie nog twijfelt aau de bedoel ng der september cnnv f e kan zich overtuigen uit de brochure van den bisschop v m Orleans Mgr l i anloi p doorziet liet gevaar il it Rome bedreiirt en bejammert de gevolgen v iu de keizers ver n ierde jie iiul heid De encyclica is het antwoord op de couveirie Zj ielt de tegenstrijdigheid der kerkelijke eu maatschappelijke iuzigien in het licht Yer MOfinen en veinzen is verderfelijk fet rond 1 De prijs der Adverteiitien an een tot ze I regels met inbegrip au het ztgtl is SO Cent voor Iken regil daai bo en 10 Cent liiiitrngew Olie letters werden berekend naar plaatsruimte uitgesproken gevoelen is nimmer gevaarlijk daarom vereeuwigt de diplomatie de onheilen dei nien i ldieid en dj dolsle revolutie is slechts eene voorbijiraaiuie beproeving er aardig is tie don uixottene van den belgisclien oorlog mini ter die iu vollen erii t eene lofrede liou ll op de groote legere l e grootsie voorstander he eer eii sleehia de treurige nood ikelijkheid door alle vrien eu der menschl eid ontkend voor de en uitstekenden man zyn zij de uulligsle en onontbeerh kste instellm thittcnlonïï zal outl e eu b tlg saldo kan gerCKend nu d it met de leeningeu Londen 25 Jan De Tiinca egt omlreut de financiële aangelegen lieden v ui Tn T het volgende leder heeft onder ziji e beKin icn al ligt ei n onveibeiernj sen verkwister met weinig inkomsten en t dr jke lie hebber jen Kaïi zoo iemand zijne verkwistingen niet volhouden dan spreekt lij daarover met vrienden d e wel eens spoedig bij de hii d zijn met allerlei plannen om hem ie helpen Zjne schulden worden alsdan gtcousolideenl en lueotai is uu de tueedc ph ise nog veel erger d in de eerste Zoo is l ct ook met het financ eel beheer iu Tui kije lie grooiviznr ep de minisier vau Hn tiiCien verzekeren stdeii j ireii bij elke lei niuir dat de e de uiusic al zijn eu dat de sciiatki i nu niet alif n van be wareinie verpHülingen orden maar ook d it ei voort t in on een klein V rlen In plai vLi ir an ziet men uel de iiiiu ueu ni ar niet de inkouisteu toenemen De giliielc verbclerin be t t tot nog hierin dat er in plaat van cisine a eei e an lere lü ten le scliuKl iu sohatkislbous ei Galatha s werd geeneerl Er is te keus op t ire i De K nd 1 ji uei i n e M e In cre d zal nieuw geld noodig voor nienue dieLinaaiSi li ipp j komt hicrai 1 e M moei alle b i eiiMiul r Kï iiil li u zui de sidian z il het nuod ge gf u vour iedereen zJ d iarbij wiunta nlem ii de eer ie iiiedeileeling beirelfe toekomst zoo kunstig deficit in eeu baiig s il di rl eiijk sti p op dien ueg ke l e bu lg 1 1 1 zijii iiifeugesinnl lo is herscii ijien Zatur l ig jl i Loiileu ge lur geworden door zulk iie i ki er iigers en in L eid nc u 0gfra kt let een I k artuigeii ge n zij zich bevoi ien z j zocht van rijiuigen eu v veelal bicven wa ir zij zicti lievon lei 1 verüi de hui en vóór welke z j lotv i v r i w iren voerlieden te lieiiegeu om w 11 i ir n ir i 1 1 nmg te br ngeu A er ciieideu luensehen ziju ie u iter en enkelen daarvan erdroukeu I jen j UUU t r r Tejta iioer v i den echter uie d ei De Economist bescliount de vof ruit i ii vour i e in dit j iar als zeei gunsiig U t In lie i e k ito nver in 5 jaren van Ö6 i ljii0 balen tot l i 0 H bil n gf uit Eg vpte vau li 9 UüO tot 257 ü il ui Br u i n 1 tot 25i iJOU du ja ir k in men 2 900 OU 1 L leu 1 i voi wachten in ISöO was de gelieele aanvoer o jijfi ti de tegenwoordige prijzen zal ecbïer na uu eli l kuiineu worden algevverKl terwijl eeu siioot aanl d de katoennijverheid heeft verlaien De prij en zi dalen maar zeker niet zoo dat de a invoer niel m ezen farijs ï Jan Me veri cinl dat bij liet Ji ii i t ie via justitie en eeredieust een eer hev g pietfSi i n ii i n v n ueu bisschop au A gier tr sr P ivi i ii eii iie m ai j a der regering 111 zake de ei i r ie i V m ie a 11 m 11 aan hel mini ierie tal v iii ureven on i u i 1 n er lagere g e ei ki eij die de hundu g dtr J 1 akC eii zieh geheel on er erpeii a iii l ui concord i 1 Uit Home M rneenit men