Goudsche Courant, zondag 29 januari 1865

schuld bedraagt 284 6 16 993 de rente bijna 11 miliioen De unieversiteit te Bonn telt 64 docaoten en 180 studente In den grootcn raad van Zurich is een voorstel ingediend tot afschaffing van de doodstraf De opening der fransche kamers is otficieel aangekondigd tegen 15 fet r Woensdag heeft te Parijs eene ontploffing plaats gehad in de gaspijp langs de brug van Austerlitz waardoor eenige personen zijn gekwetst enkele gedood Te Siena heeft een taliijke vergadering besloten tot het indienen van een verzoekschrift bij het parlement tot alsebaülug der doodstraf en tot ophelKog van alle geestelijke orden Burgerlijke Stand GOUDA GEBORtN 24 Jan Geertruij Maria ouders ü Snel en O M van Loon 25 Christiaan ouders D van dei vist en J van Hertum Johanna Adriana ouders M 1 van Leeuwen en J T oneer l ti iV lUi in ouders K van der Heij en J van der Smeede jeiianiia oudirs J van Kijslïijk en W lioot l ijsje ouders L Verhoef en X van Leeuwen OvtELi ia v 93 Jan P M Hornes 11 d 24 M crhoef wed A von der Maas 68 j 2Ö J Visser 16 m J G Grebe 86 j 26 II I Eenard 5 w WOERDEN van 19 tot en met 26 Jan 1SG5 BbVAI l L D van Leeuwen geb Hoefnagel z E Demineis geb Seele z OvfcKLKDF N Maria Elizabeth Hoogland 1 d Oniilltuouwd Johannes Koenekoop 33 j weJuweuo ar van Xeeltje Walewijn met Aaltje Bl n ruim 42 J Marktberigten Gouda 2 3 J m Tarwe Poolsche per last ƒ 290 Zeeuwsche per mud ƒ S 25 a ƒ 9 Kogge lulandsche ƒ 5 a ƒ U biiilen Opgave der STOOMBOOTÜN dis te Gouda de Tarrd iijA iracld bevareu en aldaar Personen of Goederen a iübre igen of van daar medeneiaen 1 Rotterdam 1 Dorilrecht 4 Amsterdam 1 Eindhoven 1 Ilotter lam 1 Oiidc vetering 1 Amsterdam 2 IlottPi d im 1 Ouden e er i g 3 Amsterdam 1 Kotterdara 1 Dordre it 1 s Bosch 1 Zutplien 1 Helmond 1 Tiel 1 N jmegeu Amsterdam I ilotferdatn 1 Alkmaar Rotterdam 1 Amsterdam 2 Amsterdam 1 Rotterd im 1 Zutphen 1 s Bosch GouJn Jai u irlj 1 5 l ADVERTEItfTIEM den vooruitgang toegeworpen de oplossing der romeiosclie kwestie meer bespoedigen zal dan de september conveutie De beweginï in geheel Italië ter gunste ran de afschaffing der doodsfrat houdt aan en neemt merkelijk toe in weerwildat een der ministers verklaard heeft d u het noodig en iiutlig is het bloed van enkele misdadigers te vergieten om het bloedvan een grooter aantal brave menschen te sparen Een krachtigen prikkel krijgt bedoelde beweging door het plan te Milaaneen standbeeld van Boceari i op ie ri gten Men gelooft datdaartoe ook rui ae bijdragen nit iVanknjk zullen vloeijen waardeze vriend der meuscliheid door de vertalingen en uitleggingen van zijne erkei geleverd door Moreüet Voltaire ea Diderot genoeg bjkend is Te Konstant ijopcl hebben onderscheidene genanten tegende nienne turksche et op de drukpers geprotesteerd omdatZij huns inzien in strijd is met de vroeger gesloten verdragen en hunne landirenojlen aan de regtspraak der gezantenontirckt als zij in Tnrk je blatien uitgeven Berlijn a J m Het besluit y n den deenschen Folksthing tot het niet toelaten van slceswijk hoisteiiische schepen tot de kustvaart tcsschen de deensclie havens is in strijd met art 21 van het vre les vei di iiïr luidende f De handel en scheepvaart van Dei em aken en d afgestane lieriogdommen zuilen vvederkeerig in beide lan en tie reiTit ij en privilegiën iivr meest oevnorregle natiën genieten tot dit onderwerp door bij ondere verdragen zal zijn geregeld Het besluit van het Fuiksthing is echter ook no S geen wet 6rnnenlanè Gouda 2S Jin Men berigt ons uit Bjskoop dat de predikiht Hiia Van Berkenwoude wien de toezegging van bci oep is gedaan de eemeente heeft bekocht maar dut hel zeer onzeker is of h j 7al kunnen besluiten tot ons over Ie komen In oc volg iide maand zal de rederijkers kamer Apollo aldaar voor de derde maal opvoeren Naar Amerika doch nu gekostumeer Bj herhaling worden ons kla2 ten medegedeeld over hetgas dal naar men beweert zeer eiu g vol loet en volstrektniet goedïtooper is in e enre ligheid v iu den zeer vcnuinderdenprijs Vtij on houden cns van de me iedeeliiig der vrij chw peklagt en sier opi egeven vermoedelijke oorzaken omdat dc atk buiten het bereüc onzer beoordeeling ligt Wij zouden w i uschen dat derL eiijke bezwaren roet be=cheiden ernst openbaargemaakt en gemo iveerd werden opdat in het gebrekkige voorzien wer l of de it egenhei 1 geopend om de gegrondheid derfclagten aan eene i auw gezette beoordeeling te onderwerp n Het is niet alleen in deze aangelegenheid maar ook ten aanzienvan andere belanne zou eene meerdere zneht naar openbaarheid weiischelijk z n Iml en men toch opentlijk voor den dagkomt met hetzij i au we en lijke of ingebeelde bezwaren kunlu n de maatrege n tot hirstel ber iamd of de ongegrondheidder klikten aantrewe en ivor ien Aan de bi aviasche eerigten tot 15 dec ontleeneu wijhet volgendeTat e kitllj j gst op Java ongunstig zou afloopen wist men sints 1 1 2 Uit de thans gepubliceerde statenblijkt dat het product voor gouvernement en particulierenongeveer Cóf OOi picols minder zal bedragen dan in IbüS terwijl ook de su fcer annplaut bijna f l 000 picols minder zalopie eren dan in het vorige j lar Parti nliere berigten hadden wat de suiker betreft een veel aanzienlijker deficit doen vreezen Toch is ook de suiker Ojgït voor de fabriekanten in het algemeen en vooral in de vors en landen ongunstig te noemen Te Batavia zijn door het gouvernement op publieke veiling verkocht 79 000 picois suiker tegen gemiddeld ƒ 16 57 en 25 000 picols küRij tegen gemiddeld 39 53 de picol De betaling der koliij aan de bevolking is in de PreangerKegentseliappen met O l ï en in de overise gewesten van Java met f 0 50 p r pic d verhoogd zoorlat zij thans H en 12 zal bedragen nog ver van de f 22 die volgens de juiste berekening v in het gewezen lid der kamer J D Fransen van de I ntte aan den planter eiirentlijk toekomen Het gouveriumentsbesluu van 3 sepiember jl v aarbij de beginselen eeiier nieuwe regeling der heerediensten worden uiteengezet zal waarschijnlijk in Mederland reeds bekend zijn Ons was het tot voor korten tijd onbekend gebleven en v ij mogen in gemoede niet verklaren dat de kennismaking bijzonder aang naam of bemoedigend was Het is te vreezen dat deze regeling aÜeen het aantal vooi schrifien op dit stuk vermeenlercn doch de toepassing nagenoeg de e fde blijven zal Zou de beer Bekking inderdaad gelijk hebben Wij willen het niet gelooven In het bantam=ehe heeft eenige vi ees o staan voor een herhaling dei tag ilsche oidusien de beraam Ie pi innen zijn echter niet lot uitvoering gekomen en de aanstokers gevat Op Boroeo is de rust uog niet geheel hersteld van de overige buitenbezittingen werd niets bijzonders vernomen In China ondervin lt de uitwisseling van het met dat rijk gesloten handelstraot iat eenig bezwaar omdat de Chinezen aanspraak maken op de uitreiking van de oorspronkelijke acte der overeenkomst In een door vijf industriëlen der residentie bij den g meenteraad ingediend adres wordt behoudens inwiliigintr vande in het adi es omschreven voorwaarden de wensch uitge lruktom te stichten en te exploiteren een nieuwen schouwburg tevens ingengt tot het geven van concerten uitvoeringen vanzangvereenigingeii liederiafels groote bals enz enz Als stellig meldt men uit Amsterdam dat de in de vergadering wiü aandeelhou ers der amstcrdamsche kanaal maatschappij van IS jin i u j j benoemde commissie zich lh insheelt gecons ilueei i Zjo als gemeld is bestaat die oommissienit üe heeren m M d Pijna ipel d W R baron van Hocyell jh C Hansen J van Eejhen en F Brorns Zij heeftin last om met de directie in overleg te treden over de miildelen ter oplossing van gerveu be w iren De heer Hansen nam zitting onder protest tegen de uenoeiuing van den heervan Hocvell Hg wilde zich echter niet onttrekken om demoeijelijkheuen niei te vermeerderen Alen telt th ins in Europ i beh ilve deu paus 42 regerende souvereineu legciien die alleen titels bezitten niet medegerekeudj Daarvan belijden 9 de r kath godsdienst dochc ii hunner is geJ vcoinmumceerd 31 behooren tot de herv ofevaiig belijdenis de czaar is het hoofd der griekschorihodoxekerk en de siilt in belijdt de gadsdenst van Mohammed De r kath zijn de keizers var Oostenrijk en Frankryk a koningin van Sp üije de koningen van Beijerec Portugal en Ö iksen de vrrsien van Lichlenstein en Monaco de gee oommuniceerde souverein is koning Victor Enaunei van Italië De 3 ev tiigeiische zijn de koningin van rroot Briitauje de koningen v iu Pruisen Zweden en Noorwegen Denemarken de XeJerl indeii België Hannover jriekenland en Wurtemberg rie groot lier ogen van Baden Hessen Kassel Meklenburg Sjlneriu MecklenburgStrelitz Oldenbuig ea Saksen Weimar de hertogen vai Anh ilt Bruuswijk Nassau Saksen Meiningen S iksen Altenbi rg SjaksenCoburg en Sleeswijk Holstein de vorsieii van Lippe Detmold LIppe Sch iumburg Heuss üreiz HeussSchlciz SehwarzburgKudolbtadt Schïvaizbiirg t ouder iausen en Waldeck de keurvorst van Hessen Darmstadt en de landgraaf van HessenHomburg Daarbij vindt men in Europa zeven republieken waarvan twee uitsluitend r kath San Marino ea Val d Uidorre en vijf waar de meerderheid tot het protestantisme behoort zoo als in de zwi sersr e republiek en in de vrije steden Hamburg Bremen Fr uikturt en Lubeck iciiiciigdc Beri tcü MLcklfuburg alltLu liitfl liai tcheldetol Diet afgekocht Vit Zwitecrlaii t Is Hl i itji vr li 1 ii ar de Amerik ume uitgevoerd voor riiie H arik a i ltll J 7 j i s laiidi lijli is er eeuig uitzigt op de bJ iMl ling dir gi u cskuujigi iltcii U Ji M sic over de septemberonlustiu te Tunjn is dooi Kic isuli ges iiojrd Ir Kepaal dreigt een hiirgeroorlog Op dt a spuj wog vüo J ivcapool oaar Manchester i een passagierstreiu teceii een goid reiitreni uai gereden waardoor ee niachloist pb twee stokers jaai aerlijk het levm verloren i e liociog ao Pruiae i heeft eeQ groote tiotjagt bijgewoond waarop 2 J hazen zija geaehoteu In de nabijlieid van l eiein alde is teue stoomfabriek doo het springen van den kelel bijna geheel verbrijzeld Vijf personen zijn daarbij zwaar gekwetst De laat te stormvloed en ijsgaug heeft belangrijke schade toegebragt aau de beveiligings i erken van Schokland Woensdag morgen ten 7 nre zijn bij een brand te Viastrrdam iu een ga ig in de AüjeberdwaiS3tra t de vier bewoners oingckoinen twee weduwen van 76 en 4S jaren en van de laatste hare twee dochters ond 14 en 11 jaren Buiten de A poort ie Groningen is eene boerenwoning door brand vernield waarbij twee runderen omkwamen De bilgische minister van oorkg heeft tene lofr de ebondeu op de groote itaaiide legers als de gezegendste instelling i e russiscbe grootvorst troonopvolger ligt te Xizza gevaarlijk zak Te Schiedain is de opbouw i een stearuiekaarsen fabiiek aiibisteed voor ƒ Sü S JS Men is druk bezig met opmetingen voor i et noordzeekanaai dat nu vreedzaam vooruitgaat Het rnssische budget is zeer guiistiu ea sluit met een klem deficit van 22 3 js fl00 roebels Kene vtiienigiug van eugelsche kapitalisten wil op Sardinië de katoeneultuur iu hel groot dnjven De verplaatsing van den zetel der Ualiaansclie regering naar Florence eerst geraamd op zeven miliioen zal bij de uitkomst 40 millioeu bekopen Jlen verwacht de bijeenrocping van den hongaarschen landddjt tegen 1 5 mei Ook te s Hage vcidt de oprigtiug beproefd van een kinderziekenhuis Voor de eerste inngting vraagt inen minstens ƒ 60110 en voor instandhouding een gelijk bedrag aau jaaibjksche gillen Te Bommel hebben zich 54 liefhebbers opgedaan voor de met ƒ 7tlO oja iia beloonde betrekking van arcbitckt De otlieiercn societeit der rotleiJarnsebe schutterij telt lü 5 leden Die schutlcnj moet wel op een leger gelijken De adel te D igen waarop de Stoo mbooten van Gouda varen Zondag Maandag Dingsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaturdag Heden c r eed in dea gezegeuden ouderdom van tachtig jaren nifjufvrouw MNA Dr KOVEL wed van den Heer D LUXEXBUIÏG C KNAAP Gouda M II KLUITM VN 26 Jan IS iS Executtvreu De ci uergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan bij zijne geachte Stadgenooten tot het doen van aanzegging van geboorten overlijden en dergelijken P KOND Groenendaal I 23 Wordt ten spoedigste gevi aagd EEN BEKWAAM BROODBAKKEKSKNECHT tegea kost inwoning en goed salaris Franco brieven onder letter W ter drukkerij van H GOORISSEN te Gouda Voor een klein gezin uit deu fatsoen lijken burgerstand bestaat gelegenheid tot I inwoning op voordeeiige voorwaarden Diegenen zullen in aanmerking komen welke i peiiegen zijn i i ii persoon in de kost te t meii Nafle e overeenkomst en infor ttialicn xat franco brieven onder het woord I VONING bij den uitgever dezerco i t laudscbe 6a 6 50 Gerst 4a 6 50 Haver fZ j 4 25 Boekweit Fransche per 2100 ned HC 165 Noordbrabnntsche 185 Diiivebooaeu ƒ 7 Hennepz iad 9 ii 9 50 De veeiniikt met geringen a invuer eer=ie kwaliteit gingvluï van de hand tweede traag Magere varkeus gevraagd Hooiboter 1 24 f 1 30 pr u S Delft 21 Jan Heden weinig u mvoer ter graanmarkt van zohlers driiiS nd aaiigeoodiu bij shipper slemming weinig omzet uitgezon lerd haver J irige z eeiivsche t irve 9 Tarwe 7 i ƒ 20 Ho ge ƒ 5 uO a ci iO Zoinei irerst f 1 4 S0 Korte haver S lio a ƒ 4 Liiige d ƒ f 3 70 üuivebooneii f 7 Pa irdeb i Br boouen ƒ 9 Groene erwten ƒ d a 10 Aan stads waag gewoseii van 19 fi jin 14 3 S en 6 16 boter ie zameii 352H ned tC Iloolboter ƒ 511 a 65 het vierde ƒ 1 40 a 1 0 er n Hf Middelburg 19 Jinu inj Puike n zceiiws tarwe met iiiig laiivuer y 7 1 0 J ir w ilch tarwe inet weinig handel b öu il SU Niriiwe il iT mei m itig ii aanvoer ƒ 7 40 il ƒ 7 1 0 N ieiiue winiei er t met goede vr i ig ƒ 4 ü Zoüiergei st ƒ 6 N z p lar leoooi eii ƒ 5 jO N w iU h d ƒ 5 75 N walch gr erwten 7 Zeeuwo d b bO N walch witte liooiien met weinig a iiivcer AAXTAT EN BESTEMMING Londen 23 Jan Gr men Eng tarwe tot circa vorige prj eii vr slii gerst iets l iger haver z vee Isclie en deensclie soms iets liooger A avoer van 10 21 jin 805 qr iiil en 19 57 ir vr tarwe 21 as i r iiil en 4 i j qr vr gerst en Ii7i qr ml en 11439 qr vr ba er NATIONALE MILITIi De ondergeteekcnde Commi sioii ur voer Jf ikni der NATIONALE MILITIS heci t de eer aan OUDERS en VUOGDE V te iurigten ilat i j v n af hl den bereid is co i c eK aan te ga m voor PlaatSVei VangCrS ofl ummerVerwisselaars tot de laagst mogelijke prijzen Bj uit ieu der cjutr icien verbindt by zich in gcvol e de wet van 19 Aii u il n tan s dud i waarborgt den opvolgenden BROEOEK of BROEDEUS v l ei art Jo in verband met art 49 op de Xafioiiale Militie Belanghebbenden zoo buiten als binnen deze stad welke hij de ler hal een tal van jaren te bedienen zijn gaarne bereid de meest gunstige ge i igniis i jner soliditeit te geven L HARTVELD Adres te EOTTERD IM Quackernaecs wijs 9 n 4 of Ie GOUDA in het Logement Di Pv lUW Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te güud n et inb u rip v m Kijk en j aiie nf iccijiis bij eene hoeveeliield van luiiisn ia tien kan a contant Zuiver ovi rireha il le JUNI VER a l o q per kan 58 criiis Jenever 2 so jrl Moutnijiij il 4ii iq q perk i cents ini BIIANDEWIJN dii er kau 61 ceiiis Meldere of mindere sterkte naar evenredigheid Gold S Jan ISfia Alhier wordt verlangd eene bikwame DIENSTBODE als NOODHULP en eene geschlkte WERKSTI voor een of meer iiagen in de weik All re Jraiifo onder letter A bij den Uilgever de er CoinMut jllen vraaffl ïüsincii Gouda een AtiENT voor eene nieuw op te rigteii Stoombootdieiist ic lef ii ied en in de gelegenheid hel goederen v i rvoer te bevorderen Adres franco onder lett A bij den Boekhamlel lar A BRiNK MAN op ilen Unifie Tiendeimj alhier