Goudsche Courant, donderdag 2 februari 1865

1865 n i m Donderdag 2 Februarij ouDSCHE coukaiit Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D u 60 erzeke2 ings Maatschappij VOOK UE onder de zinspreuk BE ElSOmA€ T De e Maatschappij is opgerigi ie s Gravenliage den 21 Januarij 1862 en Iieeft ten duel urn voor eene zoo ia ig mogelijk gestelde som Plaatsvervangers en NummerverwiSSelaarS inj de KatlonnU Militie te stellen mt vrijwaring van persüüuiijke diensipligiigiieil v iu den opvolgeiiden BliOEDER oi BROEUEKS overeenkomstig Art 4y der AVet OUDERS en VüOGDEX orden herinnerd dat na de Loting de deelnemingsorn wordt verhoogd zoodat het in hun bfiaiijr is vóór de Tjüling deel te nemen Men kan deel nemen over het geheele Rgk in de Hoofdsteden zijii kantoren en in de Loting Kantons agentschappen gevestigd lic Uool d Aduiinistraiie ii gevesLigd te s iravcnhage teu kantore van den heer A WULE Spui 2Ü5 E i verder zijn rtglementen iiifonnalien en iidichtingen te bekomen voor de Provincie Zuid Holland te Leyden l j den Diie Lenr A J A Herens Ti rimarKt nijk B N 12ö4 alsmede bij de o iderstaande lleeren binnen gemelde i roviiieie Stompwijk A van 0 jsU iirijk Gemeenie Oiil vanger D A lan Alphen Boekhandelaar Vla ir tingen J Th van der Kop Boek en Fap jrhandel Mia= hH J van M irel Schipper Monsier A llesbacii Logemeiitliouder ïrave and A van der Linze Gemeente Bode Rotterdam ILtas = che veer C V vaii Belle Boekhandelaar Hoiierdam Boom pies wijk 1 N 131 e van der Schaft Handelaar Rotter him Hoogs traat X 5U f W de Bus Taxateur Ihltefrer berg J van den Ikker Logement iouder P hiedam w H Reterink Boekhandelaar harlois A Hordijk jemeente Bode Brielie Voorstraat H xVbbenbroek jp n Ontv van Oostvoorne HelievoetsJnis H G van Sleeden Boekhaiidela ir Woiibrngge 1 Heenk Caiid Notaris Alphen H de iraanv Boekhandelaar Woerden H J van den Berg Ambleraar ioiida K Vogelens ink Boekhandelaar Scho inl oven J J La onder F ibr in Goud eu Zilver Xevenhni en J Elslio t jemeenie l eambte Dordrecht F E Golterman Boekhandelaar Vianeu G Diepenbroek Z aikwaarneiner Gorinchem J Xieuwenhuis Boekhandelaar ëiied recht F Moret Klerk Schraveridee F Mol Fz geiit der Brand Assurantie Ridderkeik F Leenheer Cand Nolaris Albla serd im 1 de Jong Commissionair Oud Bereil ind A K van der Kop Boekhandelaar Dirksland M van Mi t Agent der Brand Assnrantie Bij 5 V N VELZEN Jr te Kampen ziet het licht De Eerste Aflevering van den STATEM BIJBEL verv itiencle alle de C inonvcke Boerken des OUDEN en des NIEUWEN TESTAMENTS HK E E S PE APOCRYPHE BOECKEX Het nieuice hijgerofghd e VerUaringen op de duyitere plaetxen aentseckeniygen ran ie gelijektmjdeiide Tenten ende nieutce üeg tem over heyde de Tef tamtnten uit te geven volgens de beste uitgaven van HENDRIK JACOB en PDSTER KEUR onder toezigi van de Leehaben aan de ïbeol school te Kaïnpea Deze onvennüerde STaTEN BIJBKL voorziei van alle Kantti ekfmnge zooals dio iu de oor prnnk i Jke Uiigave gevüiiden worden benevens de Apocr phe Boeken wordt volgens de Oude Speiiiiig met geheel nieuu en duidelijke Letter in Twee üitjiaicï ie tV ue met Latijna ihe de andere icet DuiUche letler gedrukt Jaarlijks zullen er 20 Atieverintjeu ver hijne i Klke AHeverinjr wordt berekend te en den o jre ooH jk U en prijs van 20 nls of circa 3 Cents per Vel vau 4 Pagina s xoodat de geheele Bijbel den Inteekenaren niet meer dar Tuaalf Gulden Tachtig Cents dat is Jaarlijks ruim Vier Gulden zal koster Ais FreRiiL nuivangeii de Inteeketiaren bovendien 2 Keurige Ötaalgravures naar de oude Fla onder toc igt v m J W KAlriER gegraveerd beiuv s eeiiC uitvoerige naar ue be te bronnen bewerkte Bijbelkaart Dt t i ff are vtrefi fl met dt Inieekeuuig van H H Af M deil J OHillg de Koningin d r i dtrlandt i i e Eerste Aiicvcri ig welke Twee i lateii bevat ligt i ij alle cüede Boekbanilel reu ter inlage vuoi huidcn Openbare Vcrkoopiog op Dingsdag den 31 Januarij 1865 des voormiddags ten 9 ure en huize van den Heer VV LAMPE Wijk A N 102 aan de Markt te Gouda van eene partij echte Ileniieper zwart Laken ECHTE PRANSCHE BUCKINS ZTvarte zijde uitmuntende kwaliteit ECHTE BIELEFELDSCHE en andere FIJNE LINNENS ea wat verder ten verkoop zal worden aangeboden To bezigtigen op Maandag den SO Januarij des voormiddags vau 9 lot 12 en des naiaiddags van 2 tot 4 ure ter plaatse aan het hoofd dezes vermeid NB I e kusten voor de kuopen ulleii zijn S en i j cent voor ieder koop Zcgelgeld Dr FATTISON S CHEMISCH BEREIDE WATTEN leveren fen snel en zeker middel tegen JICHT en RliUMATIEK van allerlei aard als AANGEZ1GT3 BORST HALS en KIESFIJN STEEK IN nf 7IJDE enz Dezelve zijn alhie in depot verkrijgbaar gesteld alleen bij J H BOEES apotheker in de vergulde Druif In pakjes van 50 en 80 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 27 Januarij r ct Laagste koers Hoogste koers G bleven koera Ned w sch 21 2 d ü 3 62 l6 627i du 4 Amort i5ijnd B j 96 l6 963 Handelm oj rese 142V 1427 8 BelfrieUoths 21 j Spanje obl 2 Fortuïalobl 3 4GV8 39V4 39Vi Rusl obl H 5 d 1S2N 29 5 94V 4 997 8 94V2 94V d 1810 4 d 5 erie 5 8 Vi6 d 6 serie 5 d bijH lSK04i 2 Volget Spw 5 Oost Metall 5 ISdVi 5 8OV4 83V8 58 8 SOVs 83 8 58V8 dito dito 2V2 d reuteAmst 5 d nat 1854 5 79 4 B4V2 29 Vi6 803 64 3 29 l 793 Pruisen 1S59 5 Italië ISöl 5 dito Amst 5 Griekenland 5 23 Ver Staten 5 4fiV8 d 1871 5 d d 6 S l6 d 1SS3 C 1 4S 4S Vi8 SVs Mexico 1851 3 1 27V4 273 8 CORRESPONDENTIE De b perkte ruimte aii tlit blad HuekdrnkVri ij aü A liRTNKHAX jDeze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags I a de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren f Dcprijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 23 JDc inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens teu 11 ure KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat het Kohier voor de Grondbelaüing op de GEBOUWDE en ONGEBOUWDE EIGENDOMMEN dezer Gemeente over het jaar 1865 op den 14 dezer maand door den Heer CoMMlss iRls DES KoxiSGS in de provincie Ziiid IIoUand is execntoir verklaard eu bereids gesteld iu handen van den Heer Ontvanser der directe Belastingen alhier wordende hierbij herinnerd dat ingevolge de bestaande Wetten ten deze geene reclames zullen worden aangenomen die niet binnen den tijd van drie iiiaandm na dagteekenins de er zullen zijn ingeleverd Terwijl BURGEMEESTER eu WETHOUDERS voornoenr d het niet onnoodig rekenen de Ingezetenen te herinneren aan de Wet van den 24 April 1S43 Staatsblad n 14j waarbij onder anderen bepaald wordt dat van alle stichtingen vernieuwiiigeii en aanof bijbonwinïen in de termen der Wet vallende na de afkondiging dezer Wet voltooid de belanghebbenden verpligt zijn aangifte te doen binnen zes maanden na de in eebmikstelling der percelen of nadat dezelve voor het eerst geheel of ten deele worden belrokken en dat van alle voornoemde Gehouwen met betrekking tot welke binnen gezegden termijn geene aangifte gedaan is de aa ispraak op vrijdom van Grondbelasting vervallen zal Wordende dns een iegelijk wien dit zonde kunnen aangaan in zijn belang uitgenoodigd de voorschrevene bepalingen op te volgen ten einde alzoo schade voer te komen Gouda n 27 Januarij 1865 BuKGLMEESTER CU Wetiiol ders voomoemd De Secretaris J e Bnrgeiiieester PROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN AANBESTEDING VAN PAARDEN TEN BEHOEVE VAN HET LEGER BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de nitnoodiging van den Heer Commissaris des KoNlNGS in de provincie Zuid Holland brengen ter kennis van de belanzhebbeiiden dat op Maandag den 27 Februarij aanstaande des middags ten 12 ure zal worden overgegaan tot de publieke aanbesteding der leverantie van 446 remontpaarder en wel door de Hoofd Administratie van het l Regiment Dragonders te Deventer van 68 paarden 68 II 68 II 68 II 8ü II 54 II en 40 II van nu af ter der genoemde 2 = V II 3 = II 4 p ff 5e ff II n Veid Artillerie n Rijdende II De voorwaarden dezer ting m de bureaux van s Gravenhage h II Haarlem Zutphen Il eiilo Utrecht Arnhem aanbesteding liggen de kwartiermeeslers der korpsen alsmede aan het Departement van Oorlog en ter Provinciale Griffie van Zuid Holland Gouda den 31 Januarij 1865 Burgemeester en Wethoi deks voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN öxittenlanJr LondBll 28 Janiuirij Eeriaten uit New York viin 14 jan melden dat volgens een gerucht een gedeelte der bewoners van de binnenstrcken van Georgria zich ter gunste van het noorden heeft verklaard De CTou ernPur siaat aan het hoofd dezer beweging en heeft de militie oiitboTiden De geruchten omtrent het voeren van onderhandelingen over den vrede houden aan I De prijs der Advertentien an één tot zes regels met inbegrip van het zegel i SO Cent voor I eiken regd daarboven 10 Cent I Btlite 11 gewoue letters worden berekend naar I plaatsruiiiite De slavernij is in Missouri afgeschaft De senaat ie ashington heeft besloten om het reciprüCüeJisverü Mf met Canada op te zeggen zoodat het over 12 maanden zal ophouden van kracht te zijn Vo gens een gerucht heeft Hood te Corinlb zijne winterkwartieren betrokKen Er is weder eene e pfdiiie naar Wilmiugtou gezeild zij is voor New Inlet aangekomen Volgens een gerucht hebben de Erauschen in Mexico bij Eüa eene nederl iag geleden 30 Jan De Asia heeft berigten uil New York aangebragt loopeiide tot 19 dezer De noordelijken hebbeu den 15 dec fort Fisher ingenomen den volgei deu dag zijn de kanonneerbooten de rivier opgev iren tot aan Kaap Fear De heerBiiiir is te Washington aaugekomen Volgens een geruchl zalhij naar Kiohmond tenigkeereu met eei otticipel Uit New York wordt gemeld dat de regeringsm igizijnenen andere openbare gebouwen te Charlotte in Nüurd irolica door brand vernield zijn Hol verlies daar loor VÏH New York wordt uit Mexico berigt dat kei t r Miximi liaau een manifest heeft openbaar gemaak waarbij de geestelijke goederen in het land verklaard worden s aatsgoederen te ztjn Dè pauselijke nuntius heeft daar tp verklaard dat hiJ teu aanziea dezer zaak zonder insiruetien was ge e gen voor het om ver ger van e i er ke rjei l Generaal Buller die van zijn c tminandement oui et is heeft een afscheid adres tot zijne = iuldaten gerigt aarin hij irr dat die maatregel jegens hem genompn i omdat hij i ev eig rd heeft het leven jjUer man ciiappen op ie offeren voor nui elooze pogingen tot het verovereu van het furt Fiaher hetgeenhij met de krijgsm it i die hij te zijupr he ciiin tving had oilneembaar achiie Het mislukken van i n aanval sohr ü hijvoorts loe aan de vertragini van drie darren iu de komst vanden adrair uil Porter gedurende welke de zuidelijkenheid hadden de bezetting ie versterken Butler iscoramité van het copgres te Washington gedag aard antuoordiug van zijn gedrag te doMi In Birmingham is de snelheid iu het verv lardstalen pt nnei tot lie hoogte ge irairt t AX eene aitrtrein dt tien werkuren daags 3 i 000 pennen uitsn jdi v eik twee bewegingen van den arm In eene seconde voor e ke penvereischt dus 72 000 iu de 10 uren Al de berigien heden uit New York ont nngeu strekkenom te bewijzen dat zoouei het gouvernement te Eichm n lals de bondsregering thans ernstig mar vrede verlanirt Hetgevoelen becmt duo ook hier algemeen veld ie winnen dat erru spoediger een einde aan den oorsog kan kon en dan u ononlangs veimoedde De amerikaansr he beriir eu de en thuis mede dat de heer Blair eu ook generaal SiiiLriMcn iliaus aiscoramiss ilissen met het gouvernement der zuidel jke cnuiVderatiein onderhaiidelingeu zijn over den vrede Wanneer men aansommige pirticulïere tijdingen geloof k ai h au dm n zijdoor Lincoln gemagtigd om met Jeifersnn D vis reirTsireek chevredesonder iaus elingeu aan te knoopeu terwijl 7 j voi eu dépêches uit Washington belast zijn met de navoigPi Jo voorstellen Volledige amnestie aan ieder de civiele eu militaire autoriteiten en ook Jefferson Davis er onder begrepen Aanneming der constitutie zoo als zsj is en k v unie zoo als zij qpweest is zullende aan de wijzigingen die in de constitutie door de bondsregering en het congres sedert het neginvan ew oorlog gemaakt zijn uiels veranderd moiren worden maar het zuulen nipttemlu tot de unie kunnen terugkeereh mderhet genot van al de voorregteu die het genoot vóór de afscheiding