Goudsche Courant, donderdag 2 februari 1865

S lotale afscbaffiEg der slavernij De president ie vast besloten op dat pnnt niet de minste wijziging in het voordeel der zuidelijke staten te maken Evenwel zal hij niet aanilringeu op de oogecblitkelijke af eh iffing maar het zuiden zal zich moeten verbinden om zoodanige maatregelen te nemen dat de afschaffing gewaarborgd zij binnen een billijken termijn Meu vreest dat Lincoln op dit punt van zijiie tegeusianaers de meeste tegenkanting zal on moeleu Intns eheu schijnt het zeker dat Jefferson Paris thans meer din ooit t ezind is vrede te sluiten en oük de bondsregering schijnt gezind te zijn tot concessien omdat zij vreest d it Engeland Frankrijk Rusland en Spanje er toe zuibn overgaan om het zuiden in maart a s als eene onafhankelijke mogendheid te ericiiiien Parijs 28 Jan Brieven uit Rome melden dat de graaf de Sarliges eene nota heeft overhandigd waarin de fransche regering het betreurt dat de paus met Italië niet heeft willen onderhandelen terwijl er wordt bijgevoegd dat Frankrijk na alle middelen van verzoening te hebben uitgeput er van af iet om de onderhandelingen voort te zetten en de conventie van 15 september zal trn uitvoer leggen Uit eene statist fk betreffende de spoorwegen in Frankrijk blijkt dat ile uitgaven der verschillende spoorwegmaatschappijenhebben beloopen de som van 7 milliards 7 inülioen buvcndien heeft de staat aan subsidien en openbare werken ten behoeve van spoorwegen eeac som van 1 milliard OiO miiliüenfr uitgegeven znodat de gezaraentlijke spoorwegen eene uitgraafvan 9 milliards fr te hnni e laste lubben Ziedaar het reul taat van hetgeen d e particuliere ondpruemi gs uchl cudtrstennddoor den taat in een tijdsverloop van 2ij jaren i peft wetente bereiken 30 Jan Be heer de Lesseps die uit Egypte teruggekeerdis zrd eerstdaags lielangri ke stukken openbaar maken ten eindehet publiek op de hoogte te brengen an de kuiperijen die tot dns er de doorgr iving van de landengte van Suez in den weghebben f estaan Hij zal ditmaal zijne beweringen met officiëlestukken staven De ïroote bladen hebben tot uiterste maatregelen besloten ten cinrie de concurrentie tegen den Moniteur du soir enhet blad dat in klein foruiaat tegen een sou verkocht wordt vol te houden tj dien en abonnementsprijs aanmerkelijkverminderen slechts het be irag der zegeiregien der frankering 1 en van het papier zullen vojrt ian in rekening gebragt worden in de hoop dat de kosten van al het overige ziijlen kunnenbestreden worden uit de orjbrengst van adver citien Weenen so Jan De aanvankelijk gekoester e hoop dat de regerin zich met de financiële commissie door het huis der afgevaardigden benoemd zou verstaan beirelfende het invoeren van aanmerkelijke lii iiinigingen in het heheir der schatkist zal zich niet vcrwez uth ken naar het schijnt Het huis zal nu van zijne zijde o paalde voorstellen tot de regering rigten ten einde de zaak langs een anderen weg tot stand te brengen Een der hongaarsche bladen verklaart namens den heer Peak dat elke ocroijerii g van wetten een inireuk is op de constitutie Inditn de redering op grond daarvan den hongaarschen landdag mogt bijeenroepen dan zou de heer Peak het mandaat op zich nemen om uit naam der hongaarsche natie hiertegen te protesteren en te verklaren dat de constitutionele gang van z iken allern kan plaats hebben door een streng vasthouden aan de pragmatieke sanctie Hongarije statit nog op den bodem van het landdags adres van ISfil Berlijn 29 Jan De koning heeft op het adres van antwoord op de troonrede door het huis der heeren aangeboden het volgende ge intwoord Ik heb met genoegen vernomen dat het huis df r heeren den arbeid der regering op den regten prijs stelt en daarvoor zijnen d mk uit Gelijk gevoel van dankbaarheid voor de roemrijke daden des legers alsmede voor het met gelukkigen uitslag bekroonde streven der regering bezielt ook ik ben er van overtuiird mijn volk Die overtuiging doet mijn hart goed Het bc te wat uit den loop der gebeurtenissen valt op te roerkeu is dat alles is geschied op en eenigen grondslag welke onder Gods zegen daaraan duurzaamheid kan ver eeiieu namelijk op dien van godsvrucht Die godsvrucht is ook levendig b net leger door zijne opofferende vaderlandsliefde in den strijd is mijn vurigste wensch tot een vergelijk tusschen mijne regering en dit deel der volksvertegenwoordiging bereikt In de ttoonrede heb ik een stap nader gedaan tot de vertegenwoordiging des lands ten einde haar de gelegenheid te geven ook mij te gemoet te komen an de woorden in de troonrede uitgesproken zal ik onwrikbaar T sihouden en er steeds op bedacht Zijn alles in overeenstemming te breii jeu met de welvaart des lands Bij deze mijne gezindheid mag ik het vertrouwen koesteren dat de bestaande geschillen spoedig Lullen worden uit den weg geruimd Deduitsche miildel stateu hebben de engelsche n fransche regeringen laten polsen welke houding zij denken aan te i emtn tegeoover Pniisens annexatie plannen Pe eerste heeft zi h gereserveerd nopens deze zaak uitgelaten Men heeft intusschen te Londen uit de diplomatieke nederlaag gedurende den deenschen oorlog eene les getrokken Engeland wil zich niet verzetten tegen Pruisens magtsuitbreiding deukende dat hel bij europesche verwikkelingen in Pruisseu een krachtigen bondgenoot kan vinden Zeer opmerkelijk is Frankrijks houding Men rekent te Parijs dat twee gevallen mogelijk zijn of Pruisen en Oostenrijk blijven eendi agtig en dan heeft Frankrijk er geen belang bij om door eene ontijdige tusschenkorast eene europesche coalitie uit Ie lokken ol Pruisen en Oostenrijk komen met elkander in conflict en dan zal Frankrijk zich er wel voor wachten om door een vijandilijk optreden tegen Pruisen wejer vrede tusschen de beide diiitsche mogendbedeu tot stand te brengen örnnenlanö Gouda SI Jan Op den 27 dezer maand werd vóór 25 jaren de wejpil heer W J Fortiiijn Prooglcever tot penningmeester bij het alhier bestaande departement der maatschappij tot nnt van t algeiueen verkozen Inde leesvergadering van dezen avond werd die gebeurtenis door twee leden des bestuui s herdaclit en door een hunner namens eene overgroote meerdcrlieid zoowel van gewone als honoraire leden des departemenis hem als souvenir een zilveren inktkoker met inscriptie onder gepaste tnespraak aangeboden Moge het departement zich nog jaren lang in het bezit van zulk een waardigen en naaiiwire Ptten peiiiiin meester verheugen Z M hei lt benoemd bij het 4 = regiment infanterie alhier tot luitenant naar ouderdom van r ing den i luitenantP Riethagen van het corps Naar w ij vernemen zal vrijdag a s des namiddags tenhalf een ure eeue uitdeeling plaats hebben bij den broodbakkerL Groenendaal op de Gouwe bij de kei Crstraat van best witbrood voortspruitende uit het overschietende bedrag der laatstevoorstelling van de rederijkers kamer de Goudsbloem Wij hebben voor ons de eerste aflevering van den Bijbeivolgens Keur bij van Velzen te Kampen vroeger en ook hedeno der de advertentien aangekondigd Wij moeten erkennen datde uitvoering in de beide niigavcn uitmuntend is en dat menvojr een zeer geringen prijs meer ontvangt Uin men billijkzou mogen verwachten Ongetwijfeld zal de e onderneming de vurige belangstellinï gpiiieten van allen d e nog prijs stellen op de echte onveranderde spelling en t ial der oude nederlandsche vertaling Ofschoon lp zaak uipt zooveel deplneming heeft onilervonden als men had mo reu verwachten is er toch voldoendeingeschreven om de amsterdaius p landbouw en mestcompagiiiete doen tot staiid komen In l i A werden door den rijks ilegr iaf overgeseind 801 832 betaalde berigten tei en ij i J U in l tis Pe opbrengst vandie beiisten was in l fil 45ü 14S tegen ƒ 420 43G in ISG De geringe vooruitgang in opbrengst is het gevolg van detariei sverlaging der duitsch oostenrijksehe lelegrtuifvereeniging welke over de drie laatste maanden van ls J3 en over het geheele jaar 1S64 heeft gewerkt Uit Luxemburg wordt dd 2 jl berigt dat de kamerden vorigen dag is gesloten nadat zij sedert 10 novembervergaderd is geweest zonder echter de bij hair ingediendewelsontnerpen af te doen Van verschillende zijden verneemt men dat de afdeelingenvan het nederlandsch onderwijzers genootschap bedacht zijn omde verbeterde spelling volgens het woordenboek der netlerlandsche taal van dr Al de Vries en dr L te Winkel zoo spoedigmogelijk bij het onderwijs in te voeren Daar echter de onderwijzers den ganschen omvang der gewijzigde spelling slechtszeer moeijelijk kunnen lep en kennen zoo is uit den boezemvan genoemd genootschap reeds meer dan één verzoek aan bovengenoemde heeren gerigt om bij het noodwendig langzaamvüorigaan der uitgave van het woordenboek onder hun opzigteene beknopte en duidelijke verzameling van regelen te doenbewerken welke de gevorderde wijzigingen in haren geheelenomvang bevat en daarnevens de opgave van die enkele woorden elke eene bijzondere wijziging van het gebruik zullenondergaan dat onder geen lesielen Ie brengen is Pe Levdsclie Courant deelt het volgende mede Wie deberigien aangaande de in het verleden jaar beproefde aankweefciug der j ipausciie zijderups Yaina mayu elke op eikenboomenleeft heeft nagegaan zal weten dat een gunstige uitslag is afhankelijk verklaard van eenen nieuwen aanvoe van eijerenlegtstreeks uit Japan Door proefssor Hoffmann zijn daartoepogingen in het werk gesteld met dat gevolg dat hij weinigedagen geleden eene aanzienlijke hoeveelheid eijeren van Tamamavu in besten st i u Japa ontvangen heeft Daar dezevoorraad ter besch tik n irdt gesteld van de nederlandsche maatschappij ter bevordering van nijverheid van het entomoiogisch genootschap en van andere belangstellenden mag meu hopen dat de proeven dit jaar met de aankweeking te nemen een gunstiger resultaat zullen opleveren te meer omdat de door voornoemde geleerde uitgegeven vertaling van een japansch boek dat over de behandeling van dien tak van industrie handelt de noodige wenken geeft om misslagen te voorkomen In de Goessche Courant leest men Tegenover de agitatie die 1 mstmatig opgewekt wordt op koloniaal gebied en vooral tegenover de ontrustende berigten die van zekere zijde uit Indie worden verzameld en openbaar gemaakt deelt de heer Groen mede wat iemand die zijn leven grootendeels op Java doorbragt onlangs heeft geschreven Gij verneemt zeker veel van den slechten staat waarin Indie zoude verkeeren Het komt mij voor dat er overdrijving en panljhaat schuilt in de voorstelling Ik herinner mij niet Indie zoo lang in eenen staat van rust gekend te hebben als gedurende de laatste vijf jaren Ontegenzeggelijk is er groote ontevredenheid doch zij schijnt mij meer het gevolg van den druk der tijden Die woorden in eeue noot gedrukt en voorkoineiiae in een geschrift dat misschien niet algemeen wordt gele en mogen wel luide verkondigd worden Blijkbaar hecht de heer Groen waarde aan die getuigenis en daar onze oppositie vooral de vrienden van den heer Groen zoekt te bewerken om wantrouwen tegen de regering te voeden zal zijn woord dat bij hen een goeden klank heelt hun rust kunnen geven en tegelijk de overtuiging dat er gecne waarde gehecht worden moet aan berigten die van zekere zijde kwistig worlen verbreid niet om het bestuur over Inilie te verbeteren maar om het voor zich zelven tü verm eestereu Gcincngde Beriü tcn I e koaingiD van Kitjii laiid lic Llt aau ile spno wrgdirectien per missiv grootere voorzigtiirheid aaiibL olt ii De mili a n bt etting dtr provincie Po ei is met drie b itdiUoiis Ingezonden Mijnheer de Redacteur Uitgelokt door het ingezonden stuk van P in uw geacht blad van 26 jan wil ik ook mijn gevoelen mededcelen indien UEd het eene plaats waardig keurt P zegt dat er in de haven twee schuitjes van stadswege gestationeerd zijn dit wist ik niet maar wil het gaarne aannemen Is het werkelijk waar dan zoude ik den ed achlb Eaad in bedenking geven om die door een paar nieuwe te doen vervangen die meer geschikt waren om bij voorkomende gevallen betere diensten aan te bieden bij voorbeeld zulke als thans gebruikt worden voor het overzef veer aan den IJssel alsdan wit geverwd en voorzien met een kastje waarin zich eene dreg met koord haken touw enz bevonden Ouk ik wenschte die wit geverwd te zien en an buiten niet de woorden tlulpboot van de gemeente Gouda De door P beschreven lantaarn keur ik ten hoogste af want bij duister weer of het thans in zwang zijnde slechte gaslicht zoude ht zeker vele luichtnandelaars tot ondipust verstrekken omdat velen als de lantaaroen branden daarop zouden aanloopen en zoo in het water geraken wil meu dit echter vóórkomen dan is er geen beter middel dan de havan met ijzerenhekken te voorzien en dit kan gemakkelijk in dier voege plaatshebben als op de hooge Gouwe waar men in de laatste jarenniet zoo vele dierlare menschenleveu te betreuren heeft gehad A S Kunstiiieuws Het 3 la mes co II eert v m Eupliouia neiweU donderdag II onder directie vanden hr Bekker plaats h id neid door een talrijk publiek htj re voopd Mej Helena Smi ih jeu rdi e aitiste dilettante v in Amsterdam elcve van deu heer A Berlijn vervulde het vocale jredeelle het is Iinin r aa i2 eiiaam voor eene ilirectie als dilettanten de beleefdheid hebben t ue vert eni rmg a iii ich Ie verpligien zelve voor het grootste i tlee te uu iitrliebbers beslaande en ook het publiek apprecieerde dit m iar den heer Berlijn mogen wij den raad niet onthoud om zijne leerlingen niet te iaten optreden alvorens zij door studie meerdere loonvorming meer jretijkheid van registers en beit re pronuLciatie vrrkrenren hebben De jonge Jan sen leerden wij door zijne vocrdrao van het 6 concert van de Bcriot de F in aisie Caprice van Vieuxtemp en St rne de Ballet van de Beriot als een veelbelovenden kïiaap kennen ouderen v m dagen herinneren zich nog de Eichhorns het jongere auditoritim dweept nu en teregt met on e de Graan en wie al referent het geluk had de MilanoUi s en de Ferni s te liooren z il loegeveu dat vergelijkingen met het talent v in Johan Jan ïcn en boveiigcuüemde uonder kindereu geheel te onp is zouden jjn Ma ir toch gelooven we dut uit dat lieve kind een knnstenaar zich kan ontwikkelen waarop ons land met trots zal kunnen wij en Mogen wij geruchten gelooven dan zal iiet 4 en laatstedamesconcert opgoluiieni worden door eeue uitmuntendechauteuse bravo directie dit is de goede en eeuige weg omde sympathie oor Kujjhonia levehdig te houden en den kunstzin op te vvekLen en mt t den wensch cLit de dire e maatre2 elenneme om de gdeiij niet te doen üeschouwen aia een smokingroora eindigen wy oiu verslag X X Burgerlijke Stand t o U b A Gkbores 27 Jan Maria ouders W Zegveld en K lïierhorst 2S Jerardiis ouder J E H Hi ink n E van OviKLFiuS 20 Jan A de K tvel v t v i 1 ib irir 0 j 27S Simons t m 1 O A KL rk i 1 van Miet Gd i M de Mol U j J L ii hui v vau J van lïijvuijk Ö i j 30 C Oiiv enecl 1 j SCHO HO EN Ingeschreven vau 20 tot en met 27 Jan 1 05 Gebori n Mane Johannes ouders J G Dut butveii M Okhuizcn Teuuie oudere W Krmjt eu N MeW r iuba ou U A 1 Koppeuol en J btckclcnburg H P van liaaren i j i de iloo i w A C van Geelen 10 in C van der i nl A p ii a Weiland U j E Nuorlander 15 m J L F KI noLLk t i ADV ERTKMlf X gf Getrouwd = j P J HE l IiIK i gfS van Rotierdaiii Bevallen van een zoon vrouwe ï J E VIKl LY geb LEDEBOER jOUda 29 Januarij ISGÖ VoorspoeJig bevallen van eene dochter C F HERMAN BE üHOOT treüefile e htgenoote van GouD 4 30 Januarij 1SS5 V VV D SCHENK