Goudsche Courant, donderdag 2 februari 1865

1865 Zondag 5 Februarij Il 2 8 OUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Ticnderceg D n 60 Openbare rij illige De Not ir V VZ L V VN T PIIORsT re iderende te jPiOtterdim 1 = voornemens op Doni crhj dcii 9 irbruarj l iTÖ üps voorim igten e f ure u ne Logement het HerthUlS am de NO 1 Eene hechte en sierke BOUWMANSWONING be 1 de 111 H L IS KOEsTiL ZOMERHl SCHLLR HOOIBERG en verdere letimmeriDg en ERP met daaraan belendende Perceeltjes BOOAIG VED BOSCHH VjvHOLl EG ec WATERING te zamen groot 51 Roeden en circa 69 Eden staande en gelegen l ij elkiuJer m de gemeente Broek lan den Broekweg in den polder Broek Xhu l en t Weegje In gebruik bij den Eigenaar J cOBis I Ti Eyk I Bn S V V TELZEN Jr te Kampen ziet het licht De Eerste Aflevering van den STA TEN B UB EL vervattenile al e Je Canonvcke Boecken des OUDEN en des NIEUWEN TESTAMENTS DE APOCRIPHÉ EOECKEX l et KUMue hjgeroeglide lerUaringen op de diigsiere plaetien aenteecleningen van de geUjcUuydende Textai end ineiiire Segnfers orer beyde d Teitamenten Uit te geven volgens de uosie uitgaven van HENDRIK Jacob en PIETER KEUR onder toe igt a de 1 ft i a i ann de 1 heol school e Kampen Deze onveranderde ST VTE BIJLLL loor iei an i lle Kani teekEmngen zooils die m de oor pronkeijke 1 1 sue gevoiiu ii orden beueveiis de Vpocrvpke BoEkEN wordt loifrena de Oude Spelling niet geheel nieuHe en duidelijke Letter in Twee nueuen ue eene met LatijUide de indeip met I ch ettp gedrukt Jaarljla zuilen er 2U tieverirj cj ver ehjnea Like Viever ng nordt berekend tegen d n oi selooiii i l tn pry VTU JU ents 1 ciic i 3 Cents per el v tn 4 Pigina s zood it de geheele Bjbel den luteeken ireii i et meer dm 1 iiF Gleden Tachtig ent uat is J nrliji s rium lei jilim i k 5 en AI3 Premie on v pen de Inteekeraren bovendien il K nr b m i ïrivure nnrde oude Pliteii o er lue gt v in J V K IsLR gegriveerd I eneveus eeue uitvoerige iiiir ld oc i 1 f n tjewpiNte B ibf l De e Luqatt s tertird el uc hdee i jlT 1 den Koning eu de Koningin dtr ederla id n I e Etrste Viieveru l tfi j iHe soiled Eoekhiu deiaien ter ii ge o ihi dci NATIONALE MILITIE De oudergeteekende Ccrnm lou voor de 7 iken der NATIONALE MILITIE h eft de eer a tn OUDER en 00 DEN te berigten dat hij vin nf heden bereid is c m arr ii u e jr i iaatsvervangers ofNummcr T7 P1TT7 s lag j o t j luiten der contracten Tew uUi iiij ii 1 11 V 11 1 Atjiiol i ol StaatMad n lij na rborg den opvo p ci BKOtbLR of BROLDLR Ig ns ir 5Ü in veroind met art i op de vac ne J i iiie Belarghebbendeu zoo buuen als binnen d p tnr wolj e hn de eer had een tal van jareu te bedienen znn giarne bereid de mees gunstige getuigenis rijner toliditeit te geven L HAinVELD Adrts te ROTTEtih i u Qaackermeck wijs 9 u i of te uJuli 4 m het Logement DE l A LÏ j 2 Eene Pirtij uitmuntend WEIei HOOILAND sroot 4 Bunders en circa 40 Roeden gelegen ils voren in de gem ie Broek neveus en achter de gemelde BouvvmmsHoning In gebruik bij den Eigenaar Jvcobes TAN Eik c 3 en Stuk uitmuntend HOOILAND met een Peiceelte W PTERIN G groot 91 Roeden en 22 Ellen gelegen in gemelde g reen Proek m het lind van Thnil beoosten den Ehiju Spoorvieg tusschen den Broekweg en de Gouwe Verhuurd tot ol Dec IS 3 aan Gerrit Vekhecl tegen f 60 sjaars Alles breeder bi aanphkbiljetten omschieven I In geval de drie koopen bij combimtien I a éene massa mogten worden verkocht zal de Kooper diarop als Lerste Hv potheek I kunnen gevestigd houden eene som van 5000 tegen interesta4l 2p r centin het jaar ïvadere mformatien zijn mtusschen te bekomen ten Kantore vau gemelden Noians l Z üX N S IPHOEST lan het WestUieuvvlanu te Rotterdam Sociëteit Ons Genoegen Ingang BOELEKADE totaanst Zaturddg wegens het verleggen van het overpad Aanstaanden Dingsdag 7 Februarij BESLOTEN GEZELSCHAP J P VAN DER VLIST Kastelein Men vraagt TE HUUR tegen ƒ 300 a ƒ 500 sjaars een HUIS binnen GOtOA Schriftelijke opgive in te zenden met franco oneven onder letter Y bij den Boekh indehir P C llAAS J aldaar OPENBARE VERKOOPtNG te Oudewater m het KolFijhuis DE ROOS op Diagidag den 7 Filruarij 18bï de avonds te 7 ure vin ongeveer ZES BUNDERS UITMUNTEND BEST WEI EN HOOILAND ouder de gemeente PAPEKOP dadelijk te aanvaarden Informalien te bekomen bij de Notarissen MOLENAAR te Zmd Waddmxreen van 7IJ0T te Jf oerden en Pnjs van het gedestdleerd bij G P van de VELPE e GOUDA met inbegrip v m Rijks en Geireente iccijns I bn f 1 e hoeveelheid vau minstens tien kan a contant Znner oveicreh nlde JENEVER t 462 o j pe kan 58 cents Jenever 2 = oort Moiitwijiij a 462yjjj ji perknn 56I 2 cents I inl BRWDFWIJN 4 V o per kin 61 cell s Meerdere of mindere sterkte i li nr evtiiif iisheid I jOlDA 1 1 tl I j der Effecten Dmgsdag 3 Jai u rj Prijzen AMölLRDVM 1 il ft koers fi2 7383 91 4 1 + 5 5 tö 94 801 2 S3 181 5811 ic 291 801 411 1 1 2278 503 1 52 521 8 27 6 Hocete kül s 621 2 Sfa Vic 142 39 45lVj 941 4 80 83I 1 5878 291 80 4 641 23 51 531 4 5278 2 Gpble en koers 112V3 391 45 80 83 58 80 6411 1 2278 51 531 16 52l fl 27 pCt Ned v sch 2I 2 dito 3 duo 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm op re e België Roth 21 Spanje obl 21 Portugal obl 5 Rusl obl K 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d ö seue 5 d 6 serie 5 d bijH 13b04V2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 21 3 d rente Amst 5 d i ai 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Vmst 5 Grieken md 5 Ver Staten 5 d 1871 5 d d b d 1882 6 Mexico 1851 3 Bcekarukkery aa A 1JUINKMA Deze Coulant erschijut des Doiidt rddjrs eu Zocdags n Stad gc diiedt de uifp e dr dvoiida te NATIONALE MILITIE KENNISGEVING BLRGFMEESfER en WETHOUDERS van GOUD 4 voldoende lan art 28 der V t vm den 19 1 = Augustus 1S61 SlLatsblad fi 72 en aan nit 20 vin Zjner M jesleits besluit via den 8 Mei 18u3 StaafMad d 4b breii PM tei kennis vin de liige eienen dit de LOIING der ii het jnr Is t voor de ligtmg de es jnri in eschieven voor de Aatmnale Uthlie en dus vin de jongelingen die geboren zijn lu bet ja ir 1845 m dce gemeeiiie ia pluis hebbfn op rijd ig den 2jBieu Fe irii irij ainstainJe des middags ten 12 uie in het R ADHIüI3 alhier Zij hennnerea dit de ingeschrevenen aa ir alphabetische o Ie opgeroepen zelve hun nommer tiekken dit ook voor den met opgekomen lole mg de trekking km gpschielen door zijn i der Moeder of Voogd ttrwijl bij hunne lue igheid it do r den Burgemeestei of eea lid v tn den Geuieeiiitrud vvordl gedaui Dat IJ die bezwaren mogten hebben tegen de vvij e w larop de loting IS geschied die bezwaren kunnen inbrengen bij de GedepuieerIe Stien dezer Provincie binnen vijf dagen te re kenen v ui den dig wiirop de luting heeft pluis geh id en nel bij een op oiige egeld p ipiei geschreven ver oekst irilt hetnelk mtt de njo ige oe i ijssliikkeii ge t i i d tpgpii bpw s van ontvHiig zil be ioureu te worden iiigeleieid b den Burgemtcsler de er gemeente die hetzelve a in Gedeputeerde Sti eu op7endt Voorts dit mgpv il de loteling meent redenen vm vrijstelling te hebben durvan bij di lotmg opgut behoort te ge schieden ttrwij w im eer die vrijs elling is gegrond op broederdienst of vin Ie ijii cpnigp wetige zoon hij bovendie op Woensdag den I j februarij i mst iinde v m dei ooimiddigs 10 tn dcs inmidd igs em ure ter öecretiiie moet verschijnen vergezeld Vi n twee bij den Biirgeineestei beken Ie en te goe der niiin en tiam stiiude meerderj irige Ii gpze pi en die de vereischle getuigenis kunnen afleggen eu het aid ui op te m iken getuuschnlt cndeiteekci en Gouda den 3 lebruirij l G t BiBCEviEEsrrti en Wetholdfrs voornoemd De Secrdarm De Biirge ie iter DROOOLIEVERIORTLIJN v BERGEN IJZt M OOR f Overziat GOLin i leliruiiij De liberiliteit van den adel ie Moskou bleek weldn nets dan irislocralie ei nu verneemt men dat de seniit uu Petersburg bevel gefft de v igideiiug te sluiten het d ig lad dat de zaïk bekend mukte in iteslig te nemen en d ontwerpers van het adres te vervolgen Nog altijd geeft men de hoop niet op dit de puiisische legering bij de iinstiande ii dieuing vin de wet ter vas stelling van het legercontingent ets zou willen toegeven am de vertegenwoordiging Pen aan ien der be loeliiigen met le hertog lommen bl jft men in het onzekerp men wisselt nota s met Oostenrijk eu wit dnrvan uitlekt jeett geen litht De irtne bevolkiiis voor wiei beiiijJing zooveel bloei i gestort is lu groot gev lil ora uit den reuen lu den diop tp konen Te Turijn is mrn onrustig de verp iitsiiiif v ai Je zetel der regcr 11 is het voorwendsel tot oproeiige beuegiagen die el waarschijnlijk vu buiten ungestoorvt worden Irmkrijk worlt iirligbc ig gphoti leii door de woorden v in fPii n iloos null die mets anders egsjeu dm helgeen men van hem wachtui kou en moest Pruis N ipjleon zil om de gekheid vol tt ni ikcii zelt eene hiocliiire sdirjMn Nogling 1 fflogen de Erdschen 1 urnen led gen ti d met zulk gekib jel lioorbrenger De prijs der Biiitt c letters uurdtn bf rtkcud naar p Idt l UillltL Is Pruisen in opeim k conti ci met e vertegenwo rli n in Os enrij geel men ue e woonl u en mem neii dpn sdn n aan van tipgpvpu iin het emae bhjkt mep al d t aen de pn ers hat pruen Pn doet vv t men wil 1 m eer zullen de coniiluiieii wiii ipden worden De belgiscle k im r dei f rnriigden heeft de ooilo sbe grooting met ovugrooie mc dpihud un pnomen I e e uitWmisf wis te voor ten nu ue raini lpr den hlin ipu de oo en eoppnd ha voor hel e K oo I ikc kheid v m een gr ot e kosibiir l g r U eer zuIIpu de ver egenwoorJigers niet ilppn te Bris el Ml r ncruiging se nen Deburgp oürloi in n iik sp ed ten ei de Hier toch heelt de goede z i k de nieerderh i I vo r ich eii de a Ie oo e i spiiimni v n li t lo ran z 1 den ovPni el der onvcr oe 1 0 si ivu houders b teug Ih en de z uk r g al ijd k e ire en bewimpele vicde s on lerwerpmg he noorjen zegevle de shvenhouders moeten oen strjd op ven en ho Jlelmoediger he noorden nu h mdc les e oedi ar z Hen Je v reese ijke gevolgen vui den oorbg utgeui cht woidea L e mierderhei der zuidelijke bevo kmg d zich omtrekken aan de d insein dj der mm u pirtj die zieh door hebzucht en ov erinoel het verder bereidde öuitcnlaniK r et nei L lUJ l lap met rial jri t nJe nc i IT r ei Londen 2 leb De tij Inig be rellende de bemigtiging v in het lort lisher door de noordelijken heett hier bij de aanhai gers van het zuiden veel a tfitie re vvee geb igt O die gebeurtenis w ireii j volsirtivi nel vl uereid oor len ZIJ na de ini lukkii g du eerste e puln e ii t verniclit r dat de noordelijken weikeiijk de oiuit im niii zou en her Dat het veilies van die bellll lJ f p tt V PI lies voor litt zuiden i wo 1 li i i milit ure au orileiten zijn v m gevotui i u delijken voUiouticn Wiluiiugou ooi ZL r Is die pi uts ei ma tl in hun bezit d t i zi hoogst moeijelijk vallen ich v tn w ipf ittii i t heden te voorzien di i zij ils i ui vin e aiideie st iten zouden zijn i gesloten o geus de d tgl 1 1 leii v m Rr uuoiiJ liee aanzienlijke verstcrikin eii oiitv in ui o i pi corpsen en bj het ver rek upr 11 s e nu r m omloop dit hj een i leu v eu iin i i I zin hul Lit d nidire berig u Lei i i ie dit gfuerul Sherm lu met z j ngi r dtu wtz lieelt ingeslagen le De üiokk ide V lil ii ilinin ton is thiusvo gebrigt Na 11 nen zegt zouilui de zuidt j i well m de luclit lebhen doen springen c w ie booten zich gerLcd mtkfnom n ur W i inin on op te De zuide ijken hebbu Potctaluo ontruimd z Oil lioor e r ü tl j j ireu Met z n f rs f Ui tn Zl II Uier Geuerulö tnn ui ukt voorv lar in eeie nj i Men heelt beiCKenu dit ui de Ine lit minder dan 111 neh iremie stoomschej r n opgebouwd met bestemming oin te dieuPii ti ii o kdel gecüule ititerde st Pi vin tlit get il i ruietd terwijl IM hun gevtirj k be Ij ji n z ie oveug n in de luse d t en op hun eu lUi t ziju ver lukkei Bljkeiis de 1 itst 01 i 11 UI berig 11 u ism het huls vut verlurei looi u pi uiiip te Wis iii tni op den Ifa lip oorstei ge 1 uu on len re It i Ui ic itoodijcn vrcJes ndei 11 del leu tt i itii of e oiitv i i l t cl omop eeiiige ii ie e toe ui iii f w j e liet opiio i pi dt ii plijkheileii en lu t herviel der unie te vir e en Dit v jjrs p s met 84 tegen il uu ue veruorpeii De bestorming v u fori 1 s ei wonit i oor te mri e iigblideii lis i t St lu trti uste w iijli leit v n tien tieei n