Goudsche Courant, zondag 5 februari 1865

oorlog en als eene zeer heugelijke gebeurtenis beschouwd hoewet daarmede noch de val van Wilmington verzekerd noch de weg voor deu sluikhandel gesloten is Berigten uit Xew York van 21 jan melden dat het berigtder ontruiming van fort Smilh door de zuidelijken bevestigdis Mtu vernacht dat Wilmington weldra zal ingenomen worden In Tennessee is de afscueidings verklaring ingetrokkenen tot ifscbaffing der slavernij besloten Parijs 1 Feb Brieven uit Mexico van 29 dec melden dat de regering zich druk beiig houdt met een concordaat het zal echter de schuld niet zijn van den heiligen stoel als de ouderhandeliugen deswege spoedig afioopen De regering heeft den nuatius ecu ontwerp aangtjoden wa irvan de grondslagen de volgende zijn 1 A lle eerediensten zullen toegelaten iforden 5 l e geestelijkheid zal door den staat worden betaald S Alle eesielijke diensten worden gratis verleend 40 pe geestelijkheid dr i igt alle hare goederen aan den staat over 5 Tot het sticliten van geesïelijke vereenigingen wordt vooraf magtiging gcvn agd ü De registers van de parochien worden aan de amineuaren van den burgerlijken stand overgeven Het berigt van de inneming vaa het fort Fisher doorde XoordAuierikaijen zoowel als de viedesgeruchten haddente Havre ten gevolge dat de katoenprij tu ÜÜ pCt daalden men verneemt dat belangrijke fail issciaeutcn te R iuaan Mu han eii enz hebbeu pla ts gehad De prjzen van zij Ie zijn stijgende BruSSe l l eb De karaer vaii vertegenivoordigers heelt heden de begrooiing van oorlog aangeuomen met 6j tegen 29 stemmen s leden onthielden zich aan de stemming AVeGnon 1 Ft b len verwacht dat eindelijk eene krachtige pogiiiiï zal V orden gedaan om het lagere schoolwezen naar de behoeften van uc i tegeuu oordigen tijd te hervormen Uit Bucharest wordt gemeld dat de kaïi er van vertegenwoordigers het wetsontwerp bctre t cii Ic hef benoemen van bisschoppen en andere geestelijken van hoogen rang door den vorst heeft a Uigr iiomen zij zijn daardoor gelijk gesteld met de overiL c openb re amotenareu Berlijn l Februarlj Het wetsontwerp betreffende de reorganisatie van het leger is vastgesteld en door den koning goedgekeurd Het zal in de volgende week in iet huis der afgevaardigden worden iugpdicn i De over vegiugen der piui ische regering zuilen waarschijnlijk binnen lurt zoo vtr gevorderd zijn dat eene bepaaldemededeeling kan worilfn ircdaau betreffende de voorwaarden eneischen wier vervulling Pruisen gewaarborgd wil zien alvorenshet tot eene beslisring in ile zaak der hertogdommen overgaat ilen houdt zich meer en meer overtuigd dat het huisder afgevaardigden zijne oe iPininiiig niet zal schenken ain hetwetsontwerp w aarhi de regering het voorstel doet om de leeningten behoeve van de uitbreiding der staatsspoorwegen te verhoogen Omtrent de vt schillende fractien waarin de leden vanhet huis der afgevaardigden naar huune staatkundige beginselenkunnen worden verdeeld kan het volgende worden vermeld De conservalie e partij telt ii hei huis le len de roomschcatholieke io de poolsche 2 i het linker centrum lOS en deliberalen 1j i leden T ertieu leden hebben zich bij geene partijaangesloten namelijk v n Schwcriii irason von Tinkc Gnibow von Sanger von Bonin Fraatz l ay Schnapka von Buliuau von Katheii Jansch en von Rekcnsy Hue ömnenlauD Gouda i Feb Jlet algeinc ne belausstelling heeft men hier kennis genomen van de aoor de X Khijnspocrwegm ial schappij aangevraagde coi ee=sie voor de lijn Gouda s iravenhage en Scheveningen Men meent te regt dat gen maatschappij den besten waarborg aanbiedt tot het goed en spoedig tot tand brengen van dezen voor geheel Nederland belangrijken weg en wie in de gciegenlieid is de grondkaart in te zien kan zich overtuigen van ie bijna regte rigling met een station Soetermeer Zegwaard en de halten Zevenhuizen Moercappelle en Voorburg door welk een en ander aan onze stad het uitzigt wordt geopf nd van toenemend vertier en verhoogde welvaart Geen wonder dan ook dat men de onderneming dezerzijds wenscht te bevorderen en het verheugt ons Ie kunnen berigten dat een request aan Z M den koning reeds door vele aanïieniijke inwoners geteekend circuleert van den volgenden inhoud Gouda 1 februarij 1865 SIEE Vernomen hebbende dat de ned rhijnspoorweg raaatschappij eene aanvrage vergezeld van de noodige bescheiden aan uwe majesteit ingediend heeft tot het bekomen van eene concessie tot het leggen en e nloiteren van een spoorweg s Graverhag£Gonda die zij later tot Scheveningen nenscht uit te breiden nemen wij met den diepsten eerbied de vrijheid dit verzoek bij uwe majesteit zooveel in ons vermogen is te ondersteunen Oaze gemeente bestaat hoofdzakelijk uit fabriek en lan lbouw nijverheid en nu behoeft het geen betoog dat spoorwegen bij uitnemendheid in staat zijn deu bloei dier takken van volks welvaart te bevorderen Bijzonder zou daartoe medewerken de directe verbinding met uwer majesteits residentie en de zeeplaats Scheveningen vooral wanneer daar een haven gesticht wordt sGravenhage met zijne meer dan 80 000 zielen is een groote verbruiker van onze fabriekaten aan die volkrijke stad op de kortste wijze door ijzeren armen verbonden te zijn is voor ons van de grootste waarde Met een uitstekend genoegen vernamen wij dan ook dat de ned rhijnspoorwegmaatsch dit plan wil ten uitvoer brengen Wij zijn overiuigd dat zij door hare energie en financiële krachten dit werk in den kortst raogelijken tijd zal voltooijen Daarbij biedt die maatschappij voordeeien aan die andere zoo spoedig niet zullen kunnen bereiken uatneiijk hire aansluiting aan het internationale spoorweg verkeer Oai al deze redenen hopen wij dat het uwe m ijcsteit moge behagen de couceasie te verleenen die wij meenden te moeleu ondersteunen Van Uwe M de onderdanige en getrouwe dienaren Z il heeft benoemd tot lid van den raad van stateden heer J ï ter Bruggen Hugenholtz thaus lid van detweede kamer der staten generaal Z il heeft o a benoemd tot lid der staatscommissie belast met het onderzoek van de jaarlijksche algemeene rekeningen aantüoueude de hoegrootheid der koloniale remises ingoederen en in geld en het gebruik van die remises gemaakt overIblj j dea heer T P V iruly lid van de eerste kamer dersiatenseneraai Hedeu morgen is door de politie uit het water in denabijheid van Jen rhijnspoorweg opgehaald het lijk van J L tapper wonende alhier die door een noodlottig toeval in hetwater was geraakt en verdronken Betreffende de voorbereidende werkzaamheden voor dedroogm king der piassen in Schieland meldt de Stoompost hetlolgends De opmeting van het terrein in de uitgebaaktc rigiing voor ringvaart en kade langs den zuidelijken en zuidoostel jken oever der plassen is ten einde gebragi en daarvoor een lengteprofil zaïneiigcsteld Verder is op iiet terrein uitgebaakt de rigtiiig van het afvoerkanaal uit de ringvaart naar het bovenstoomïemaal in Schielands hoogen eedijk Deze rigting alsmede die welke de bedijking der plassen zal nemen langs de korte kade en den boschweg in de gemeente Kralingen langs de nieuwerkeik chc laan en door het dorp Xieuwerkerk a d Dssel Is de f i d iireu door ds commissie van beheer en toezigt vastgesteld Inmiddels wordt naar wij verder vernemen met liet opmaken der onleigeiiiugsbeïclieiden voortgegaan Nu de rigting kr bcilijkliig in de geineen en Kr tiingeii Capelle en Nieuwerkr a d IJssel is vastgesteld worden rl staten der te onteigenen pereeelen in die remeeuten achtereeuvolgeiis geirresteerd terwijl ook op de kaïlistr de plans lier gemeenten de rigting is aangewezen welke aan de bedijking der plassen zal worden gegeven Uit de Volksvriend blijkt dat de rijks accijns in l iiiop eedlitillecrd ƒ 8 6u9 JS4 heeft opgebragt ƒ 2 281 997 mt t dan in l j j Daar de verhooirde accijns in maart ingevoerd is zou die opbrengst ruim 10 milliuen hebben bedragebij geiijkei acjijtis over de 12 ma indeii daarbij komt nog millioen voor phiatselijke opcenten De e som vertegenwoordig 28 2 millioen kan gedistilleerd En voor t verbruik doo verzwakking der sterkte ruim i i millioen kan met den smokkel wei M millioen kan Door t verkoop in t klein berekentmen dat er thans voor meer dan 27 millioen gulden aansterken drank wordt veil nikt Te Keulen zal van la mei lot 1 junij eene groote tentoonstelling van land en tuinbouwproducten werktuigen modellen enz werden gehouden onder bescherming van denkroonprins van Pruisen Voor eene groote verloting zal minstensvoor 10 000 til aan voorwerpen worden aangekocht Een talvan gouden zilveren en bronzen medailles zijn uitgeloofd Boskoop 3 Fehr Gisteren arriveerde hier e n ingenieur bijgestaan door twee andere beambten belast met het doen van opnemingen en opmetingen ten behoeve van de spoorweglijn Amsterdam Rotterdam fConcessieaanvrage van den hr v d jlaade te AmsterdaraJ Heden morgen hebben zij hunne werkzaamheden voortgezet Ammerstol S Feb Sedert de zalmvisscherij weder na de opruiming van het ij in de rivier begonnen is werd zij zeer belemmerd door den hoogen waterstand Van maandag 30 jan tot en met heden zijn gevangen 24 zal jcn van 20 tot 30 ü P js ƒ l iO a 1 60 per 5 ons Er hebben in deze gemeente enkele gevallen van kinderziekte plaats gehad sterfgevallen zijn er tot heden ten gevolge daarvan niet Als predikant is hier beroepen de heer W A Terwogl theol doctor met het lot tegen den heer J de Koo Gcmeigde Berigten De Rossen geven den Pruisen les in de constitutionele verpligtingen Uit Cuba wordt bij de spaansche rtgeriiig ernstig aaiigtdi ongen op de afschaffing der slavernij De nieuwe pruisiscbt grouJ et zal busiaau nit twee artikelen art 1 De koning beveLlt art Z bet volii gthoorzaamt Te Konstantiuopel wil men aan de vreemdelingen het regt toekennen om grondeigendom te bezitten Ka eenige schokkeu vui aaid beving is eene uitbarsting vim deu Etna gevolgd du uitstorting van lava bedieigt eenige dorpen met vernit ling ïer ooibereid ig an het tieudeelig stelsel van maten en gewigton wil men lu Zwitserland deu meter iii oeren doch tevens de oude lengtemaat laten voortduren Te Parijs is men bezig met h t bouwen van veertien kerkeu Maandag avond is te Loudeu des midderuachtd brand uitgi broken in het kou Surrey Theatei en het geheele gebonw in weinige urtn vernield Gedurende 1064 hebben in Trankrijk 39öU benoemingen en bevorderingen van het legioen vau eer plaats gehad De graaf van Chambord zal te Panjs zijn kabinet Viui bcbildt iijen en rariteiten doen verknopen Den 1 IVbr is de staatsspourwi g van Ziitphen op Arnhem pl gtig geopend In de laalbte netk van Juiiij zal te LondiU in het glazen paleis het Handels feebt plaats hebbeu waaibij 400 1 e ccutaiiten zullen medewerken Het Ie dtel viiu het Itveu van Cezor door ÏVapolcou lil is te koop voor 50 frs bij den di ukkLr uitgever Plou Een oosteiirijksch soldaat heeft 10 tl geUgatierd aai di u kiizer die dit geaüdig heeft aangeuomeu Ü B te B vu dr bi t ouderwijü uiet christelijk gent eg cu men nei ehtc hcni zeUeu ui ei doordioiigcn van dien zin De spaansche regering laat de afkondiging der tnejclica vrij omdat de drukpers vrij is Te Londen is ceiic paitij bilhird gespeeld oiii 12 duizend gulden De russische grootvorst te Xi za heeft slechts d u voet Vergadering van den Gemeenteraad ZittUg van Difig dag 31 Januar ij Voorzitter mr A A van Bergeu IJzendoorn Tegenwüoidig zijn bij de opening der vergadering de bh de Crave Viruly Keniptr Piii C Braggaar Wrsttrbaan iUmv van Genufp vau Straaten ep LuUen LaUr tredin de hh Brooglecver eu Bnchner biuucn De notulen v in het p haiidLlde lu de vergadcniig gehouden den 20 dec Als vongfu jaars v ordeu goedgekeurd Gelezen eu voor notificatie worden aangenomen vijf dispositien van hh gedep staten liyiideiide grttdkturing vau c nvft l ra ulsbcsluiten bij clkc a werd bf lotru tot dtii verkoop vau het zakkend ngu s liuisje b oiideilhiiid hit ondtiLuud der p iuttü nen v e d aaiibtsteed aan van der V oude c ecu btukje u rorid op de karnemelkslootj ten bel e der pla itsclijke btlaating Hl huur werd gcnoiuen d aan den v in I nkerveld Blanken het jagtrcLrt op de grondLU der gcmetiifc vot r den tijd vau drie jareu v etd verimuid rti e de getiiLLiitcii kc i ing door B en W over 18o3 ovtigtlegd werd gi d p au be goedgekf nrd Mede voor not wordt aangenomen eene keuui gcviiig van iih staten d it de veroril miig op de brandweer cu op het le j ugaau smettfchjke zukltn bij hnu collegie is outvangtn Door deu hr nwiii issiris des Koniugs woidt mcdededirig gedaan vau een kon bchiit htuideiule goedkeuring van de hitiinü dtr belasting op hel ged tilkcrd zo i nK Je rjad die heelt voürgcdrn fii Not r clc cn wordt nu a dn der LU sttid doelo i u Ko iivn en de Kanter diiarbij om aaiigcvocide redenen ver oekeudc dut l ii iii bi uldiging worde veriiüogd De B stelt voor dat adres voor de leden op de secretarie ter visie te leggen De hr J nyten vr iagt daarop het v oord ZLd wijst op vcr cIiiUci de gewistige aaiigelcgenliedi n in het adr op di ii voorgrond lc I U waarvan hij upiioeuil vcruKcidcr u v a p Ujc n Mie v e ineerderd gctJil voorschriitcu ter g i iccutc i oilieLk Xa eenige wooidcnwisselmg wordt het voorst l verworpen met S tegen 3 stemmen die der hh Eene missive van het raad lid Keuiper houdeude kennisgeving dat hij in de eerstkonieiule vergadcnng ten voorstel door h m gedaan wcuschtc te ontwikkelen ten doel hcbbtiide om in nadere overweging te nemen het raadsbesluit waarbij de splitsing der hollaudscbc burgerschool werd verordend wordt aangenomen voor kennisgeving De hr Bucboer treedt binnen De commissie aan welke was opgedragen rapport uit te brengen betnffende het plan door den sehuttersraad ingeleveiel tot reorganisatie van het muziekcorps breiigi bij monde van dtn hr vau Gennep vtr kig uit Zich vootbeboudeiide in d u raad ais die zaak behandeld laX wordt n mondeling haar advies toe te lichten gt efl de coium te kennen het aaugtbodeuontwerp niet aanneoielijk te aihten doch legt zij daaibij o ei ecu plan met hetwelk de minderheid der comm op groud van de uitgaven tot hetvolbrengen verei=cht zich uirt heeft vereenigd Ter vis e Kennis wordt gegeven door reiscfaillende eoUeg ien l t de leden in de laatste raadsvergadering ingekozen de benoeming hebben aangenomen Die kennisgevingen wordm aangenomtn voor not roo al mede gedaan wordt met de midcdctliug dat het lid hier benoemd in de plaats schoolcom den vireischtin eed hicft afgelegd De B geelt kennis dat de boeken van den gemeente ontvanger zoo als mede diens kas in welke aanwezig was ƒ 17 9 1 37 opgenomen en in orde zijn bvvondeu eu dat het huisje up de oostbaTeo mei het zak k end ragt rshuisje te zaniin htbbcn o i bn gt iu openbare veiling ƒ 1930 Aot De B de dt ureu hebbende dotn sluiten houdt de raad voor een korten tijd teiic gtluime wlting De hr Drooglctver treedt binnen De deurtn weder geopend zijnde wordt voorlezing gedaan van eene missive vau deu cuiumi saris dis kouings houut i de nitdtdeding dat bij hh gtd btaten bedinking b staat ti gen ait 17 dei verordening op het bou en waarin voorkomt de bepaling d it di iut izt leneu moeien dulden het aauhreugtn vau gaslautaarus van gcme nttwige aan huuue gebouwde eigendommen en hi t afnemen wanneer B en W het noodig achten der s otpeu Zijudc hh ged staten van oordeel dat dit a t te veel lu htt eigendomsregt ir giijpt De voui ittcr geeft te kennen dat B tn W zich nut met de zienswijze van hh gtd staten vt n euigei uuiar ter idmd lijkini voorstellen het art m dier voege te wijzigen dat het aanbitngiu d i gasïantaarus moet geduld worden wanneer hic sttlhu vuU palen ol caudelabrts oi r de openba e circuLiCif hindt ilijk zou zijn en dat hrl aineuiLU der s u pm beperkt worde tot het g v il wanneer zu h s voor htt hguiu ai gaspwpi n noodzakelijk was Hitroicr voirui hit woord de hii l i i ee Ki injier tn LuUen die de wijziging v I de g i lantaarns betreft bi ieJe n w lÜende zij gi tue bi paling du uaangaai d lu int ait hebben opgenuuHu terwijl de bi Keniper up gtoud dal lie wiordming oolsc IllJlL d il de opgenomen stoejicn op kosten dir geiuiei te in vou tii staat hiisldd wo d u geeue beperking wenscht üpgtLomeu iüi t üp igt tot de bnoegdiicid óan b en W verleend om in elk geval als d t nuudig 1 10 1 w Z U de stot pen te doen opneuu u De bnrgiuuLsttr vididigt d zien wi ze van B tn terwijl de heer V esterbyan in gihjken zin pieekt en zulks ook op grond van de ko leu die hit voor d gen ente zal ua zich slepen de laut iarns aan de woonhuizen gehtcht üp ediidelabits te doen stellen waaitcgen de hr Kemper a tuvoert dat hoe Zi I r hij voor zuinigheid in gemeente aangelegenheden gcsttld moge zijn naar ijue zuuawijze hier alkcn de vraag kan w zeu hoe ver de bcvot dhi d van den raad gaat en of het eigtndomsri t wel genoeg woidt geedbird d lu rondvrage gebragt wordt bet voorstel vnn B en W aangenomen mtt 10 iigcn 3 i uiuRu die der hh Pnuce Lnvten eu Keinper Aan de w d Koeman oi di r i zeits in viouwelijke nandwerken op d arnimsciiOol woidt op haar veizoik onderstcuud door d plaatwlijke scnool couiiuisic tn B LU eene vevhuoLit g v ih ƒ ÖOto gt i J Up vooistel der coniiii ie v Mi lalji i i e woi dt aan di n tads boL meester van Bemnnl ovtr l i i u ne guit lie tL v vi 100 totgcLgd Ove rienko i t g h Ivie i i w l s wonit aan J van der Li ï Zijn verzoik to 1 1 1 1 0111 er p i i 111 ti bt hooren Ie af te n ogcn bukci CU oj dat lUpUcLiiicüL e u anelei gebouw te stellen tcrwi zijne ïMuvrage oin in eigei düin te t ilaiigtn eeu tuku grond zijnde de poort vau de vooimaljge tui i kerk v ordt g ne Z n vau de h nd Aai du oidt la een ida van di ii M tinlouni e iu c gd tL btko mii 1 i bit J i ic nnj 2ö p i vnrk il ti rt l tUf U v iii d p f r 11 naat nua vulu n 1 i i J i d nl l i t b j hein lu gibrui i bt ii i tu d op de v str tt Uil 1 1 L 1 Vi jiji r aii zni zo j i Biedei d i iiij eau ikeie lenlen o l ul i tegen d nn L 0 1 i ko jp II Dl euiiun Mi l L iL i cvnuiiii aS h 1 h 1 b d k g teseD hit lv dl v n d u llitrovtr heell wi v u va tiidrt iitt t De lir v in btraatLii vtiLl ii o j i e i doorn gcnotgen wil doLii ir it in t j giond n voor ƒ 1 5 per vnrk d in f g 1 dat teu nnti ni aste bi u kk i n n de 1 voor Z vi rk ellen y liK enktle boomi n ond r den ciktt om 1 i p r vie k tl tlo is der tl tu reiits J hr Ktuiptr geeft te k ni vooruaardi 1 teg n jaarlijk eiie i tijd in gtüiUik ontving een z lgeinfttn tlia s lilijkti de gi jot l doorn later iu g Li nik oi t u i per v c rk cl ti u oppt riki e r ti e i rtnrcs en £ Il of tl lil r ZKd r id n opmeting 405 icrk tlkn u i d meeumg gering v iirLj i Ka c r verhuiWideropzig tii3 ii eu on In J i i li i 1 kan slell a t j ihiA t n kr 1 ki de wtikihik v rd liiuct kttea tn d 1 vicrk tl ak V S o p pM t ge j ii htraatf n i d ii i op deu p i s d d vei meldt dat liet st j nLoote vecr van h f op K b lauli voor het üibi iiik van het terrein op tvvti U is gebouwd 1 = de prij naar zijn ooid A te ger i g boven lu alk ge l tei u den veikooii gcs tnid van p jr gedeelte wegs vau welke men na verloop v u jaren n vu de gemeente tr iiitt behoefte aan zal Ltbbeu ieens i 1 deu hr iJzecdoorn 1 lume rcu in htt ge ot van heiL e i w gebruik he ft Hij wiu chl de aak te kiten zoo zij L dui gebruik staande op ua nu van di a hi v Berg u IJz 1 doo v r t b i g u opdien manden hr N Lke i i oi n i u ui i k v 1 1 k t 21 1 gt biuik bl jkt te Zij ö a ii d tad X b ib n Hij vei ij ul de ik rLr d U L u n l t de ci t i g luüi v n wtlwiilei dbeid welke de r ad aai iK l Iui lam lul i 1 toi dra tit te giüot zijn dan dat iei ii d d ailje b i o Ki d tb n ijtft ie ziju immer te zullen woidcu bt u i i l M ui lu t genot van tu lh La ia gebruik i= i De hr Buchntr i van etn a iU w Jtn i E l virnuldt tk i Je giond aan d u hr el en m J r tijd i t i z 11 i t p ene plaais digt bi den 1 tl gek ge en aldaar vu n tei WuJ idc bi 1 n j de groiub 1 thans djui ueii hr i wu m fiptid M v ZEd herinueit dat gionden m de u jijiit d der z m u vumuI c =